Forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften)

DatoFOR-2016-06-01-561
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.09.2016
Sist endretFOR-2017-02-06-136
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort03.06.2016   kl. 14.15
Rettet24.08.2016 (leddnummerering)
KorttittelTraktorforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. II nr. 40 (forordning (EU) nr. 167/2013 som endret ved forordning (EU) 2016/1788), nr. 40a (forordning (EU) nr. 1322/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1788), nr. 40b (forordning (EU) 2015/68 som endret ved forordning (EU) 2016/1788), nr. 40c (forordning (EU) 2015/96 som endret ved forordning (EU) 2016/1788), nr. 41 (forordning (EU) 2015/208 som endret ved forordning (EU) 2016/1788) og nr. 40d (forordning (EU) 2015/504 som endret ved forordning (EU) 2016/1789).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 juli 2016 nr. 949, 24 okt 2016 nr. 1246, 20 jan 2017 nr. 53, 24 jan 2017 nr. 65, 6 feb 2017 nr. 136.
Rettelser: 24.08.2016 (leddnummerering).

Kapittel 1. Virkeområde og kjøretøygrupper m.m.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at traktor og tilhenger til traktor som godkjennes ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, brannsikkerhet og miljø i tilstrekkelig grad. Tilsvarende gjelder bruk av utskiftbart trukket utstyr til traktor. Forskriften skal også sikre like konkurransevilkår.

§ 2.Virkeområde

Forskriften

-fastsetter administrative bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med førstegangsgodkjenning eller ibruktaking i Norge av traktor, tilhenger til traktor og utskiftbart trukket utstyr til traktor, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse,
-stiller krav til teknisk stand for traktor, tilhenger til traktor og utskiftbart trukket utstyr i bruk,
-stiller krav ved reparasjon, ombygging, med mer.
§ 3.Forordninger for godkjenning av traktor og tilhenger til traktor

Forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 1322/2014, forordning (EU) 2015/68, forordning (EU) 2015/96, forordning (EU) 2015/208, forordning (EU) 2015/504, forordning (EU) 2016/1788 og forordning (EU) 2016/1789 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 6 feb 2017 nr. 136.
§ 4.Kjøretøygrupper
(1) Med kjøretøy i gruppe T, C, R og S menes alle traktorer, tilhengere til traktor samt utskiftbart trukket utstyr som klassifisert i forordning (EU) nr. 167/2013 artikkel 4.
(2) I artikkel 4 er det gjort følgende hovedinndeling i traktor og tilhenger til traktor:
THjultraktor
CBeltetraktor
RTilhenger til traktor
SUtskiftbart trukket utstyr
(3) Innenfor de nevnte hovedgruppene er det gjort følgende underinndeling:
a)kjøretøy som har en maksimal konstruktiv hastighet på høyst 40 km/t,
b)kjøretøy som har en maksimal konstruktiv hastighet over 40 km/t.

Kapittel 2. Godkjenning og klassifisering

§ 5.Generelt om godkjenning og klassifisering
(1) Godkjenning og klassifisering av traktor og tilhenger til traktor samt deler og utstyr til disse, skal følge fremgangsmåte og krav som framgår av rettsaktene nevnt i § 3 dersom ikke annet følger av denne forskrift.
(2) Ved godkjenning i Norge skal opplysninger og dokumentasjon framlegges på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller være oversatt til et av disse språkene. Fremlagt dokumentasjon på annet språk, f.eks. tysk, kan godtas dersom den som foretar godkjenning er fortrolig med språket. Dokumentasjon på annet språk, men i harmonisert format, kan likevel godtas.
(3) Det påhviler den som fremstiller kjøretøyet for godkjenning å dokumentere utført arbeid og benyttede delers/komponenters opprinnelse. Dokumentasjon for utført arbeid kan være dokumentasjon fra verksted, egenerklæring når arbeid er utført av kjøretøyeier selv på eget kjøretøy, foto eller lignende. Dokumentasjon for deler kan være registreringsdokumenter, fortollingsdokumentasjon, kjøpekontrakter, salgsmelding, kvitteringer, foto, egenerklæring eller lignende. Den som søker om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor må selv bære omkostningene i forbindelse med godkjenningen, så som dokumentasjon, prøvinger, kontroll av produksjonsoverensstemmelse mv.
0Endret ved forskrift 20 jan 2017 nr. 53 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5a.Krav til understellsnummer
(1) Godkjenningspliktig traktor og tilhenger til traktor skal være tydelig merket med understellsnummer.
(2) Understellsnummeret skal være angitt ved innpreging i rammen eller i egnet del i bærende konstruksjon når kjøretøyet ikke har ramme. Det skal være plassert slik at det er godt synlig og utført slik at det vanskelig kan fjernes eller endres. Understellsnummerets plassering på kjøretøyet skal legges inn som merknad i kjøretøyets vognkort. Innpregingen av understellsnummeret skal være utført etter bestemmelsene i forordning (EU) 2015/208.
(3) Understellsnummer må ikke påføres av andre enn fabrikanten eller under oppsyn av godkjenningsmyndigheten. Ved flertrinnsproduksjon følges prosedyrene i direktiv 2007/46/EF, vedlegg XVII. Understellsnummer må ikke fjernes, endres eller flyttes uten samtykke fra godkjenningsmyndigheten.
(4) Når kjøretøyet er registrert eller tatt i bruk kan det ikke godkjennes med annet understellsnummer. Dette gjelder ikke kjøretøy som er oppbygd, jf. § 5b femte ledd og kjøretøyforskriften § 7-2 punkt 1.8 og 5.4. Dette gjelder selv om en eventuell endring skjer før godkjenning i Norge.
(5) Det påhviler eieren av kjøretøyet å føre bevis for at kjøretøyets identitet (understellsnummer, innpreging, merkeplate osv.) er riktig dersom det oppstår tvil om dette.
(6) Det stilles ikke krav om å prege inn understellsnummer på kjøretøy som er godkjent i Norge uten innpreget understellsnummer før 1. februar 2017.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 53 (i kraft 1 feb 2017), endret ved forskrift 24 jan 2017 nr. 65 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5b.Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging
(1) Dersom kjøretøyets understellsnummer er skadet (helt eller delvis) eller vil bli skadet ved reparasjon eller ombygging av kjøretøyet, skal regionvegkontoret underrettes om dette. For kjøretøyverksteder gjelder særskilt rapporteringsplikt, jf. forskrift om kjøretøyverksteder § 12 annet ledd.
(2) Når arbeid på kjøretøy vil medføre at det innpregede understellsnummeret blir skadet eller fjernet, skal kjøretøyet forevises regionvegkontoret før slikt arbeid blir satt i gang. Det samme gjelder dersom det viser seg at understellsnummer allerede er skadet eller fjernet før reparasjon av kjøretøyet blir påbegynt. Etter at arbeidet er utført, men før kjøretøyet på nytt tas i bruk, fremstilles kjøretøyet på ny for regionvegkontoret.
(3) Godkjent kjøretøyverksted kan i særlige tilfeller og før reparasjonen påbegynnes gjøre skriftlig avtale med regionvegkontoret om å fravike kravet om forhåndskontroll etter punkt 2. For å kunne inngå slik avtale må kjøretøyet kunne identifiseres overfor regionvegkontoret ved hjelp av oversendt dokumentasjon.
(4) Ved reparasjon eller ombygging av kjøretøy som har medført at kjøretøyets understellsnummer er blitt beskadiget eller fjernet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer preges på nytt i rammen/karosseriet, jf. § 5a annet ledd. Hvis rammen/karosseriet i forbindelse med reparasjon og/eller ombygging blir skiftet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer angis på samme måte. Har den/det innsatte rammen/karosseriet et annet understellsnummer innpreget fra før skal dette samtidig overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig.
(5) Oppbygd kjøretøy skal utstyres med nytt understellsnummer. Understellsnummer for enkeltkjøretøy tildeles av regionvegkontoret. Understellsnummer ved produksjon av flere kjøretøy tildeles av produsenten. Hvis ramme/karosseri som kjøretøyet er bygd opp av har understellsnummer innpreget fra før, skal dette overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig når nytt understellsnummer blir tildelt.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 53 (i kraft 1 feb 2017).
§ 6.EU-typegodkjenning
(1) Vegdirektoratet er myndighet for EU-typegodkjenning i Norge.
(2) Det kan gis EU-typegodkjenning for komplett traktor eller komplett tilhenger. Godkjenningen kan gis i ett eller flere trinn. Det kan også gis godkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter.
(3) Det kan gis etappevis typegodkjenning av traktor og tilhenger til traktor.
(4) Bestemmelsene for EU-typegodkjenning framgår av rettsaktene som angitt i § 3.
§ 7.Nasjonal typegodkjenning
(1) Vegdirektoratet er myndighet for nasjonal typegodkjenning.
(2) Nasjonal typegodkjenning kan utstedes for følgende grupper:
a)tilhenger (gruppe R) og utskiftbart trukket utstyr (gruppe S),
b)traktor med belter (gruppe C),
c)spesialtraktor med hjul (gruppe T4.1 og T4.2),
d)traktor i undergruppe b.
(3) Kjøretøy som listet opp i annet ledd bokstav a, b og c kan typegodkjennes etter kravene i kjøretøyforskriften. Alternativt kan ett eller flere av kravene i rettsaktene som angitt i § 3 være oppfylt.
(4) Kjøretøy som listet opp i annet ledd bokstav d kan typegodkjennes etter kravene for gruppe T5 i kjøretøyforskriften. Alternativt kan ett eller flere av kravene for undergruppe b i rettsaktene som angitt i § 3 være oppfylt. Traktor med maksimal konstruktiv hastighet over 40 km/t, men ikke over 50 km/t, kan likevel benytte kravene som gjaldt for gruppe T5 i kjøretøyforskriften pr. 30. juni 2005. Godkjenning etter dette ledd er kun mulig frem til og med 31. desember 2017.
§ 8.Nasjonal typegodkjenning av småserier
(1) Vegdirektoratet er myndighet for nasjonal småserietypegodkjenning.
(2) Traktor produsert i små serier kan framstilles for nasjonal småserietypegodkjenning, jf. forordning (EU) nr. 167/2013 artikkel 37. Høyeste antall kjøretøy av en type som kan godkjennes i Norge settes til det maksimale som følger av vedlegg II til forordningen. Godkjenningsformen kan også benyttes for etappevis typegodkjenning.
(3) Kravene ved nasjonal småserietypegodkjenning følger rettsaktene som angitt i § 3, likevel slik at Vegdirektoratet etter søknad kan gjøre unntak fra en eller flere av bestemmelsene.
§ 9.Restkjøretøy

Når nye bestemmelser trer i kraft kan Vegdirektoratet etter søknad, ved behov og dersom det ikke i vesentlig grad er til ulempe for trafikksikkerhet og/eller miljø, gi tillatelse til at restkjøretøy registreres i Norge innenfor de grenser som følger av forordning (EU) nr. 167/2013 artikkel 39.

§ 10.Enkeltgodkjenning av ny traktor og tilhenger til traktor
(1) Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning.
(2) Ny traktor og tilhenger til traktor kan framstilles for enkeltgodkjenning.
(3) Traktor og tilhenger til traktor skal oppfylle kravene i kjøretøyforskriften. Alternativt kan ett eller flere av kravene i rettsaktene som angitt i § 3 være oppfylt. EU-typegodkjente systemer, komponenter og tekniske enheter skal aksepteres i forbindelse med enkeltgodkjenning av komplett kjøretøy.
(4) Traktor med maksimal konstruktiv hastighet over 40 km/t, men ikke over 50 km/t, kan likevel benytte kravene som gjaldt for gruppe T5 i kjøretøyforskriften pr. 30. juni 2005. Godkjenning etter dette ledd er kun mulig frem til og med 31. desember 2017.
(5) Fabrikantens forpliktelser i forbindelse med EU-typegodkjenning gjelder så langt det passer ved enkeltgodkjenning, tilsvarende ansvar har også eier/importør av traktor og tilhenger til traktor som framstilles for godkjenning. Den som framstiller traktor og tilhenger til traktor for godkjenning har ansvar for at framlagte opplysninger er korrekt.
(6) Traktor og tilhenger til traktor som er godkjent i annet EØS-land etter dette landets nasjonale regelverk og som importeres uendret til Norge, skal ikke underlegges ny kontroll eller krav om ny dokumentasjon av forhold som tidligere er dokumentert og godkjent. Dersom det ikke tidligere er framlagt dokumentasjon på oppfyllelse av krav på områder der det norske regelverket stiller tekniske krav eller der de norske krav avviker fra godkjenningslandets, kan oppfyllelse av disse kravene kreves dokumentert. Traktor og tilhenger til traktor som er godkjent i annet EØS-land kan likevel bare nektes godkjent dersom forskjellen mellom de krav som ble stilt i godkjenningslandet og norske krav er av en slik art at traktor og tilhenger til traktor utgjør en stor fare for trafikksikkerhet og/eller miljø.
(7) Overensstemmelse med kravene skal prøves og dokumenteres som fastsatt (i de enkelte rettsakter) for EU-typegodkjenning, likevel slik at det tillates at slik prøving og dokumentasjon kan utstedes av teknisk prøveinstans utpekt av andre EØS-land enn Norge. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen fra søkeren eller teknisk prøveinstans. Dokumentasjon kan også utstedes av fabrikant dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever. Underlagsmateriale skal i så fall vedlegges søknaden.
(8) For traktor og tilhenger til traktor som regnes som arvegods, bevaringsverdig eller som har kjennemerke med gule tegn på blå reflekterende bunn, gjelder § 11 sjette ledd tilsvarende.
(9) Traktor og tilhenger til traktor som er dokumentert bestilt hos fabrikant eller produsert før ikrafttredelsesdatoen for et nytt krav, men som ikke tilfredsstiller dette, kan enkeltgodkjennes også etter denne dato når kjøretøyet tilfredsstiller de krav som ble stilt før denne dato. Kjøretøyet må registreres innen ett år etter kravets ikrafttredelsesdato.
(10) Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra de tekniske kravene og administrative bestemmelsene. I søknaden skal det godtgjøres at unntaket så langt praktisk mulig tilsvarer de trafikksikkerhets- og miljøkrav som fremgår av denne paragraf. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene, eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.
0Endret ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1246 (i kraft 1 nov 2016).
§ 11.Enkeltgodkjenning mv. av bruktimportert traktor og tilhenger til traktor
(1) Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning av bruktimport.
(2) Traktor og tilhenger til traktor regnes som brukt når det har vært ordinært godkjent og/eller registrert.
(3) Traktor og tilhenger til traktor skal oppfylle de krav som i Norge gjaldt på det tidspunkt kjøretøyet ble førstegangsregistrert eller tatt i bruk uten registreringsplikt i annet land.
(4) Traktor og tilhenger til traktor som er EU-typegodkjent i annet EØS-land, regnes likevel som godkjent i Norge dersom det ikke er foretatt ombygging etter godkjenningen. Det foretas identitetskontroll og kan utføres stikkprøvekontroll av overensstemmelse med EU-typegodkjenningen.
(5) For traktor og tilhenger til traktor som er godkjent i annet EØS-land etter dette landets nasjonale regelverk og som importeres uendret til Norge, gjelder bestemmelsen i § 10 sjette ledd tilsvarende. Det foretas identitetskontroll og kan utføres stikkprøvekontroll av overensstemmelse med opprinnelig godkjenning.
(6) Traktor og tilhenger til traktor som har vært registrert i utlandet og som importeres som arvegods, kan godkjennes etter kjøretøyforskriften § 1-8. Det samme gjelder traktor og tilhenger til traktor som tas med fra utlandet i forbindelse med flytting til eller etablering i Norge, og som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå, reflekterende bunn («diplomatkjennemerker») eller som registreres på internasjonale organisasjoner i Norge eller deres personale som nyter personlig tollfrihet, i den grad dette følger av folkeretten eller av særskilt overenskomst, forutsatt at kjøretøyet importeres til eget bruk, og det gis avgiftsfrihet, avgiftsnedsettelse eller avgiftstilskudd for engangsavgift. Slikt kjøretøy anses ved eventuelt senere salg i Norge som tidligere registrert her i landet hva angår tekniske krav.
(7) For godkjenning av bevaringsverdig traktor og tilhenger til traktor gjelder kjøretøyforskriften § 1-9.
(8) Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra de tekniske kravene og administrative bestemmelsene. I søknaden skal det godtgjøres at unntaket så langt praktisk mulig tilsvarer de trafikksikkerhets- og miljøkrav som fremgår av denne paragraf. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene, eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.
§ 12.Kontroll
(1) Godkjenningsmyndighetene eller politiet kan når som helst gi pålegg om at traktor, tilhenger til traktor samt utskiftbart trukket utstyr skal fremstilles til kontroll hos Regionvegkontoret.
(2) Regionvegkontoret og politiet eller andre som Samferdselsdepartementet bemyndiger kan når som helst uten varsel kontrollere traktor, tilhenger til traktor samt utskiftbart trukket utstyr på vilkårlig sted, uansett om traktor og tilhenger er godkjennings- eller registreringspliktig eller ikke.
(3) Vegdirektoratet eller den det bemyndiger, kan på vilkårlig tidspunkt foreta kontroll av godkjenningspliktige deler og utstyr.
(4) Den som produserer eller fører i handel godkjenningspliktige deler eller utstyr, har plikt til å låne ut nødvendige eksemplarer til kontroll når dette kreves.
§ 13.Forbud mot å framstille traktor og tilhenger til traktor til godkjenning

Dersom ikke annet er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013, kan Regionvegkontoret/Vegdirektoratet forby person eller virksomhet å framstille traktor og tilhenger til traktor for godkjenning for en periode ved vesentlige brudd på reglene eller framlegging av feil opplysninger.

Kapittel 3. Tekniske prøveinstanser

§ 14.Utpeking av tekniske prøveinstanser
(1) Vegdirektoratet utpeker tekniske prøveinstanser som omtalt i forordning (EU) nr. 167/2013 kapittel XVI. Søknad om utpeking skal vedlegges akkreditering fra Norsk Akkreditering eller tilsvarende organ i annet EØS-land om at virksomheten oppfyller kravene i forordningens kapittel XVI.
(2) Den som søker om utpeking som teknisk prøveinstans må bære omkostningene i forbindelse med søknaden, herunder framskaffelse av akkreditering som er gjennomført som grunnlag for søknaden og revisjoner av denne.
§ 15.Tilsyn og reaksjoner

Vegdirektoratet fører tilsyn med utpekte prøveinstanser og kan trekke tilbake utpeking av teknisk prøveinstans for en periode eller for alltid

-dersom vilkårene for utpekingen ikke lenger er til stede,
-dersom det sannsynliggjøres at prøving eller oppfølging av produksjonen ikke utføres eller holder tilstrekkelig kvalitet, eller
-ved andre vesentlige brudd på regelverket.

Kapittel 4. Krav til traktor og tilhenger/utstyr til traktor i bruk

§ 16.Traktor og tilhenger/utstyr til traktor i bruk

Traktor og tilhenger/utstyr til traktor i bruk, skal opprettholdes i slik utførelse/vedlikeholdes slik at de til enhver tid tilfredsstiller de krav som gjaldt ved første gangs registrering eller ibruktagelse uten registreringsplikt, med mindre annet fremgår av denne forskrift.

§ 17.Reparasjon, ombygging og oppbygging
(1) For reparasjon, ombygging og oppbygging av traktor og tilhenger til traktor gjelder kjøretøyforskriften § 1-4, § 6-9, kapittel 7, § 16-4 nr. 5, § 16-6 og § 18-1 nr. 6. Oppbygd traktor og tilhenger til traktor som ikke omfattes av kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 4.4, må likevel godkjennes etter denne forskrift § 10.
(2) Ved ombygging gjelder dessuten at det ikke må foretas ombygginger som gjør at traktor og tilhenger blir mindre trafikksikker, mindre miljøvennlig eller mer brannfarlig enn før ombyggingen, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i første ledd.
(3) Ved ettermontering av LPG- og CNG-drivstoffanlegg gjelder kjøretøyforskriften § 22-5.
§ 18.Lysutstyr og lydsignal
(1) I tillegg til lysutstyr som framgår av vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 kan ekstra lys- og refleksutstyr som omtalt i kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4 påmonteres traktor og tilhenger til traktor og benyttes i samsvar med formålet under bruken. Annet lysutstyr tillates ikke.
(2) Dersom ekstra utstyr er påmontert på godkjenningstidspunktet jf. kapittel 2, skal overensstemmelse med kravene til slikt utstyr dokumenteres som del av godkjenningen.
§ 19.Bruk av dekk med pigger

Kjøretøy som ifølge forskrift om bruk av kjøretøy tillates brukt med pigger, kan bare ha pigger som fastsatt i kjøretøyforskriften § 13-6 og § 13-7 nr. 1.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser, kostnader, gebyr m.m.

§ 20.Gebyr
(1) For
-enkeltgodkjenning av traktor og tilhenger til traktor (ny eller bruktimportert),
-godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 17,
-nasjonal typegodkjenning og
-EU-typegodkjenning, skal det betales gebyr etter disse regler.
(2) Det skal ikke betales gebyr for klagebehandling. Det betales heller ikke gebyr for identitetssjekk eller stikkprøvekontroll av bruktimportert EF-typegodkjent traktor og tilhenger til traktor (jf. § 11).
(3) Gebyr skal være betalt før søknad om enkeltgodkjenning behandles, dersom ikke annet er avtalt. Ved omgjøring av vedtak skal gebyr tilbakebetales, i den grad det omgjorte vedtak har hatt betydning for gebyrplikten.
(4) Gebyr for enkeltgodkjenning og godkjenning etter ombygging er:
a)Traktor og tilhenger til traktor med tillatt totalvekt til og med 3 500 kgKr550,–
b)Traktor og tilhenger til traktor med tillatt totalvekt fra 3 501 kg til og med 7 500 kgKr980,–
c)Traktor og tilhenger til traktor med tillatt totalvekt over 7 500 kgKr1 400,–
d)Traktor og tilhenger til traktor under a), fornyet søknad med begrenset kontrollKr350,–
e)Traktor og tilhenger til traktor under b), fornyet søknad med begrenset kontrollKr660,–
f)Traktor og tilhenger til traktor under c), fornyet søknad med begrenset kontrollKr1 050,–
(5) Gebyr for typegodkjenninger:
a)Traktor og tilhenger til traktor med tillatt totalvekt til og med 3 500 kgKr1 620,–
b)Traktor og tilhenger til traktor med tillatt totalvekt over 3 500 kgKr2 430,–
c)Traktor og tilhenger til traktor under a), fornyet søknad med begrenset kontrollKr820,–
d)Traktor og tilhenger til traktor under b), fornyet søknad med begrenset kontrollKr1 210,–
6. For EU-typegodkjenning betales dobbelt gebyr. Satsen under a) gjelder også EU-typegodkjenning av komponenter og deler til traktor og tilhenger til traktor.

Kapittel 6. Ikrafttredelse, unntak og overgangsbestemmelser

§ 21.Forholdet til gamle og nye bestemmelser
(1) Når det ved endring i denne forskrift iverksettes nye og strengere bestemmelser, skal tidligere bestemmelser på området fortsette å gjelde for traktor og tilhenger til traktor som allerede er godkjent og registrert, samt for deler/utstyr som er tatt i bruk eller omsatt, med mindre noe annet er spesielt fastsatt.
(2) Når det i denne forskrift er fastsatt at en bestemmelse trer i kraft en viss dato, skal dette ikke være til hinder for at bestemmelsen følges straks, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.
(3) Når det i denne forskrift er fastsatt tekniske krav i en EU-rettsakt, skal det ikke være til hinder for at senere endringer av disse kan godtas dersom det gir en like god eller bedre trafikksikkerhets- eller miljøstandard og ikke annet er fastsatt i forskriften.
§ 22.Unntak
(1) Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift. Generelle unntak kan bare gis i den utstrekning EØS-avtalen tillater unntak.
(2) Regionvegkontoret kan etter søknad gjøre unntak i enkelttilfeller fra § 17. Det kan ikke gis unntak fra definisjoner.
§ 23.Overgangsbestemmelser 

1. Typegodkjenning

(1) I den overgangsperiode som følger av artikkel 73 kan den som framstiller traktor og tilhenger til traktor for typegodkjenning velge nasjonal typegodkjenning i henhold til § 7.
(2) Nasjonale typegodkjenninger opphører å være gyldig senest fra det tidspunkt EU-typegodkjenning er obligatorisk. Bestemmelsene om restkjøretøy jf. § 8 anvendes tilsvarende. 

2. Enkeltgodkjenning

(1) Traktor og tilhenger til traktor som er dokumentert importert for enkeltgodkjenning og som det er søkt om godkjenning for før forskriftens ikrafttredelse, kan framstilles for godkjenning etter kjøretøyforskriften innen ett år. Traktor og tilhenger til traktor som er produsert i Norge og ferdigstilt og som det er søkt om enkeltgodkjenning for før ikrafttredelsen, kan også godkjennes etter kjøretøyforskriften.
(2) Traktor og tilhenger til traktor som er enkeltgodkjent etter kjøretøyforskriften, men som ikke er registrert, må imidlertid godkjennes etter denne forskrift dersom den ikke førstegangsregistreres innen ett år etter forskriftens ikrafttredelse.
§ 24.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift får anvendelse for traktor og tilhenger til traktor som godkjennes eller registreres første gang i Norge fra 1. september 2016. Den får også anvendelse for deler omsatt eller tatt i bruk eller lignende, avhengig av hva slags ikrafttredelsesbestemmelse som gjelder for disse, 1. september 2016 eller senere.
(2) Forskriften trer i kraft 1. september 2016.