Forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

DatoFOR-2016-06-03-568
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2017
Sist endretFOR-2017-05-05-545
EndrerFOR-2009-08-03-1028
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§4-1
Kunngjort06.06.2016   kl. 14.40
KorttittelEndr. i byggherreforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 3. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 3-1 og § 4-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835 og 5 mai 2017 nr. 545 (ikrafttredelse m.m.).

I

I forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 15 første ledd annet punktum skal lyde:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

a)navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
b)navn på byggherren
c)navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
d)organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
e)navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. 

§ 15 annet ledd første punktum skal lyde:

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. 

0Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 545.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2016 nr. 835, 5 mai 2017 nr. 545.