Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.

DatoFOR-2016-06-07-604
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-85-§2
Kunngjort10.06.2016   kl. 14.50
Rettet17.06.2016 (ordfeil)
KorttittelForskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, og likestillingsdepartementet 7. juni 2016 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) § 2 annet ledd.
Rettelser: 17.06.2016 (ordfeil).

§ 1.Sentralmyndigheten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sentralmyndighet i Norge for konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.

§ 2.Sentralmyndighetens oppgaver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal ivareta sentralmyndighetens oppgaver etter Haagkonvensjonen 1996 i samsvar med norske forbehold og erklæringer og eventuelle innsigelser som Norge reiser mot tiltredende stater. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal videre ivareta oppgaver som er tildelt sentralmyndigheten etter lov om Haagkonvensjonen 1996.

Når det gjelder attester som fylkesmannen kan utstede etter lovens § 8, skal sentralmyndigheten ved behov veilede fylkesmannen og veilede den som har foreldreansvar eller vergemål og ber om slik attest.

§ 3.Oversettelse av dokumenter mv.

Enhver henvendelse som sendes fra Norge til en sentralmyndighet eller annen myndighet i en konvensjonsstat, skal være på norsk og skal være ledsaget av en oversettelse til det offisielle språk eller ett av de offisielle språk i den andre staten eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en oversettelse til engelsk. Når henvendelsen sendes fra sentralmyndigheten skal denne sørge for oversettelsen, og kostnader ved oversettelse skal dekkes av den person eller myndighet som sentralmyndigheten bistår.

Enhver henvendelse som sendes til norsk sentralmyndighet eller myndighet, skal være ledsaget av en oversettelse til norsk, eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en oversettelse til engelsk.

Mellom de nordiske land gjelder konvensjon 17. juni 1981 nr. 1 om nordiske statsborgeres rett til å bruke sitt eget språk i et annet nordisk land.

§ 4.Betaling for tjenesteytelser

Sentralmyndigheten skal dekke egne utgifter ved anvendelsen av konvensjonen. Sentralmyndigheten har kompetanse til å beslutte at det skal tas rimelig betaling for tjenesteytelser.

§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.