Forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova

DatoFOR-2016-06-14-836
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-06-16-790
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-3, LOV-2005-04-01-15-§4-4, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-6, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§4-11, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-2005-04-01-15-§5-2
Kunngjort01.07.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høyskolen Diakonova 14. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-8, § 3-11, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 4-6, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 4-11, § 5-1 og § 5-2.

Kapittel 1. Bestemmelser ved Høyskolen Diakonova

§ 1. Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle studier og emner ved Høyskolen Diakonova. Dersom nasjonale rammeplaner inneholder bestemmelser som avviker fra denne forskriften, gjelder de nasjonale rammeplanenes bestemmelser.

§ 1-1.Rettigheter og plikter for studenter og høyskole

Som høyskole forplikter vi oss til å:

-ha gode informasjonssystemer der studentene kan finne relevant informasjon
-legge til rette for studentaktive og varierte læringsformer
-legge til rette for at studentene får god veiledning, både i de teoretiske delene av studiet og i praksisstudier
-stimulere ansatte til å holde seg faglig oppdatert og undervise/veilede i samsvar med gjeldende retningslinjer
-sørge for at biblioteket og undervisningslokalene til enhver tid er oppdatert når det gjelder relevant litteratur og hensiktsmessig utstyr
-gi studentene muligheter til regelmessig å evaluere undervisningsopplegg, studiemiljø og studiekvalitet
-bidra til at avviksmeldinger fra studenter blir fulgt opp av høyskolens ledelse og behandlet på en konstruktiv måte, samt gi tilbakemelding til studentene
-gi informasjon ved studiestart til alle nye studenter om studiets organisering, arbeidsformer og studentsamskipnadens velferdstilbud
-overholde tidsfrister.

Som student forplikter du deg til å:

-holde deg informert om organiseringen av studiet, studiekrav, tidsfrister for de respektive emnenes avsluttende vurderingskrav og liknende gjennom Høyskolen Diakonovas informasjonssystem
-overholde tidsfrister
-selv ta ansvar for å sette deg inn i informasjon om pensum, oppgaver, eksamen/vurderingskrav og praksis ved å lese studieplan, studentreglementet og annen skriftlig informasjon
-delta aktivt i undervisning og læringsaktiviteter for øvrig
-delta i evaluering av undervisning og pedagogiske opplegg, og foreslå forbedringer i samarbeid med andre studenter, lærere og praksisfelt
-opptre i samsvar med gjeldende lovverk og etiske regler for god praksis og de yrkesetiske retningslinjer som gjelder for det yrket du skal gå inn i (jf. yrkesorganisasjonenes etiske retningslinjer)
-gjøre deg kjent med og følge lokale profesjons- og praksisspesifikke retningslinjer ved Høyskolen Diakonovas praksissteder
-gjøre deg kjent med og etterleve IT-reglement for studenter og ansatte. 

Samarbeid, demokrati og medvirkning

Som høyskole forplikter vi oss til å:

-arbeide aktivt for at det skal være et godt studie- og læringsmiljø
-arbeide aktivt for å synliggjøre Diakonovas innhold og diakonale profil
-legge forholdene til rette for studentpolitisk virksomhet
-gi studentene rett og mulighet til å være med på beslutninger om fag- og studieplaner, pensum og undervisning gjennom sine representanter i styrings- og rådsstruktur.

Som student forplikter du deg til å:

-behandle medstudenter og ansatte med omtanke og respekt
-gi tilbakemelding til ansatte eller høyskolens ledelse, eller til dine valgte representanter, om hvordan det er å være student ved høyskolen. Delta i evalueringer.
-delta i samarbeid for å finne fram til felles løsninger
-gjøre deg kjent med og benytte kvalitetssystemet (KS)
-sette deg inn i branninstruks. 

Rettssikkerhet og klagemuligheter

Som høyskole forplikter vi oss til å gjøre studentene kjent med:

-retningslinjer for eksamen
-mulighet for å søke om særskilt tildeling av praksissted ved sykdomsårsaker eller aleneansvar for mindreårige barn
-vurderinger som gis av veiledere/praksisveileder
-klageadgang ved enkeltvedtak eller beslutninger om sanksjoner
-klagemuligheter – hvordan studentene skal gå fram i de tilfeller de er misfornøyd med undervisningen eller andre sider ved Høyskolen Diakonovas virksomhet
-å sørge for at sensurfrister overholdes.

Som student forplikter du deg til å:

-sette deg inn i bestemmelsene som gjelder eksamen/avsluttende vurderingskrav og klageadgang.
§ 1-2.Lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer virksomheten ved Høyskolen Diakonova

Utdanningsvirksomheten ved Høyskolen Diakonova reguleres av følgende lover, forskrifter og retningslinjer:

-Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
-Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)
-Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
-Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
-Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
-Lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)
-Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
-Lov 21 juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)
-Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
-Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
-Forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning
-Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
-Forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
-Forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
-Forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad
-Rundskriv F-2010-8 til forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
-Forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
-Rammeplaner og studieplaner
-Branninstruks
-Lokale profesjons- og praksisspesifikke retningslinjer ved Høyskolen Diakonovas praksissteder.

Kapittel 2. Studier ved Høyskolen Diakonova

§ 2-1.Definisjoner 

Student

En person som er tatt opp til et studium eller et emne ved Høyskolen Diakonova i samsvar med UH-loven § 3-6 og § 3-7. 

Studierett

Rettigheter knyttet til å være tatt opp ved et studium og inneha studentstatus. Det innebærer rett til å delta i all undervisning og veiledning tilknyttet studiet, og retten til å melde seg opp til eksamen. 

Studieår

Studieåret er normalt 10 måneder.

Styret fastsetter undervisningsterminene.

Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng og 1600 studieinnsatstimer.

En studieuke er beregnet til 40 timer og tilsvarer 1,5 studiepoeng.

Generelt har studenten fri alle offentlige fri- og høytidsdager, med unntak av de emner der spesielle læresituasjoner kan legges til slike dager som f.eks. praksisstudier. 

Rammeplan

En plan for et studium der Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. 

Studieplan

En konkretisering av det faglige innhold og progresjon i studieløpet som fører fram til et avsluttet studieløp eller grad. 

Utdanningsplan - forpliktende avtale mellom student og Høyskolen Diakonova

Studiets innhold og progresjon er bestemt i utdanningsplanen til den enkelte student. Utdanningsplanen er en forpliktende avtale mellom Høyskolen Diakonova og studenten. Studenten må godkjenne sin utdanningsplan på StudentWeb.

Når studenten godkjenner sin utdanningsplan på StudentWeb innebærer dette også at studenten har gjort seg kjent med og aksepterer denne forskriften. 

Emne

Faglig enhet med karakter og studiepoeng som føres på karakterutskrift og vitnemål. 

Modul

Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som i studieplanen er definert å utgjøre en enhet som en del av et studieprogram. 

Modul- og emnebeskrivelse

En beskrivelse som omfatter forventet læringsutbytte, faglige krav, omfang og innhold, undervisning, vurderingsform og særskilte forhold knyttet til modulen eller emnet. 

Studiekrav

Obligatoriske arbeidskrav som er knyttet til gjennomføringen av et emne/en modul, eksempelvis skriftlige oppgaver og krav om tilstedeværelse. 

Eksamen

En skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse med fastsetting av selvstendig karakter (A–F eller bestått/ikke bestått). 

Skoleeksamen

Skriftlig prøving av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse under tilsyn. 

Hjemmeeksamen

Skriftlig prøving av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse uten tilsyn. 

Ordinær eksamen

Den første eksamen som arrangeres i et fag eller emne. 

Utsatt eksamen

Arrangeres for studenter som ikke har møtt til eller bestått ordinær eksamen. 

Gruppeeksamen

Skriftlig prøving av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse uten tilsyn i gruppe med flere kandidater

§ 2-2.Studieplaner og studiepoengproduksjon

Studieplanene ved Høyskolen Diakonova skal angi:

-studieprogrammets mål, varighet, omfang og nivå
-forventet læringsutbytte
-studiets innhold, oppbygning og organisering
-fordeling av studiepoeng
-studiekrav, eksamen, prøve- og vurderingsformer.
§ 2-3.Tildeling av grader

Viser til forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 62.

Høyskolen Diakonova har rett til å tildele graden Bachelor i sykepleie – 180 studiepoeng og graden Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv – 120 studiepoeng. Høyskolen Diakonova har i tillegg akkrediterte studietilbud på 60 studiepoeng.

Det er et vilkår at minimum 60 studiepoeng i en grad er avlagt ved Høyskolen Diakonova.

§ 2-4.Vitnemål og Diploma Supplement 

Vitnemål og karakterutskrift

Studenter som fullfører og består et studieprogram får automatisk utstedt vitnemål når alle klagefrister for eksamensresultater er utløpt. Vitnemål utstedes bare én (1) gang. Vitnemålet skal utformes i henhold til Universitets- og høgskolerådets mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Studenter som fullfører og består enkeltemner uten å fullføre et studieprogram, får utstedt karakterutskrift ved henvendelse.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad angir gradens faglige innhold – Bachelor i sykepleie. Vitnemål for oppnådd master angir gradens faglige innhold – Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv. Vitnemålet skrives ut på bokmål. 

Diploma Supplement

Ved bestått gradsstudium utstedes et eget vitnemålstillegg på engelsk, Diploma Supplement. Dette gir en nærmere beskrivelse av det norske utdanningssystem samt av kandidatens utdanning. Vitnemålstillegget skal utformes i henhold til Universitets- og høgskolerådets mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

§ 2-5.Politiattest

Viser til forskrift om opptak.

Studenten må levere inn politiattest ved registrering første studiedag. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Krav til politiattest gjelder også alle videreutdanninger og masterutdanninger som har praksisstudier.

Diakonova kan kreve ny politiattest.

Det framgår av StudentWeb om studenten har gyldig politiattest.

§ 2-6.Studierett

Studieretten kan beholdes i inntil to (2) år utover normert studietid.

Studenten taper sin studierett dersom:

-studenten ikke møter ved semesterstart i sitt første semester, uten forhåndsinnvilget fravær eller innvilget reservering av studieplass
-studenten ikke gjenopptar sine studier etter innvilget permisjonsperiode
-studenten ikke har bestått eksamen etter tre (3) forsøk eller samme praksisperiode etter to (2) forsøk
-studenten har overskredet den fastsatte grensen på 2 år utover normert studietid
-studenten ikke betaler semesteravgift og studieavgift etter purring
-studenten ikke svarer på gjentatte henvendelser. Diakonova kontakter studenten via It's learning samt kontaktdata som studenten selv har registrert på StudentWeb.

Studenten kan selv frasi seg studieretten ved Høyskolen Diakonova. Dette må gjøres skriftlig til studieadministrasjonen.

§ 2-7.Fritak fra undervisning og vurdering på bakgrunn av tidligere tilsvarende studier

Lov om universiteter og høyskoler gir universiteter og høyskoler adgang til å godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøve fra andre institusjoner som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng, i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Fritak forutsetter at tidligere avlagt eksamen/prøve oppfyller faglige krav fastsatt i studieplanen. Fritak på bachelor i sykepleie forutsetter at avlagt eksamen ikke er eldre enn 2 år. Søknad om fritak må være levert senest 1. oktober i første semester. Se eget skjema.

Søknader levert etter frist blir ikke behandlet.

Dersom man har fått innvilget fritak, kan man ikke ta tilsvarende eksamen ved Diakonova

Se www.lanekassen.no for informasjon om innrapportering om studiepoeng.

Kapittel 3. Avgifter og semesterregistrering

§ 3-1.Fastsettelse og regulering av avgifter

Viser til:

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-10 og § 7-1.

Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) § 10.

Følgende avgifter fastsettes av Styret senest 1. oktober for påfølgende studieår:

-studieavgifter
-semesteravgifter.

Avgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), som inngår i semesteravgiften, fastsettes av SiO.

Studenter som ikke returnerer materiell fra biblioteket innen gitte frister, blir fakturert et erstatningskrav samt et administrasjonsgebyr.

Studenter som får dekket avgiftene av andre (eks. NAV, helseforetak etc.) og som trenger faktura utstedt direkte til betalende mottaker må gi skriftlig beskjed om dette til studieadministrasjonen hvert semester. Informasjon om betalers navn, adresse, studieprogram samt eventuelle merknader sendes studier@diakonova.no. – se eget skjema. Studenten er selv ansvarlig for at fakturaer blir betalt innen fristen.

Semesteravgift har forfall 10. februar og 10. september. Studieavgift har forfall 1. mars og 1. oktober.

Dersom fakturaen ikke betales innen forfall vil det sendes ut purring med ny betalingsfrist. Det sendes kun ut en (1) purring pr. faktura. Det påløper et purregebyr.

Innbetalt semesteravgift tilbakebetales ikke. Ved påbegynt studie tilbakebetales studieavgift ikke.

§ 3-2.Konsekvenser ved manglende innbetaling

Dersom semesteravgift, studieavgift og erstatningskrav ikke er betalt ved purring er konsekvensen tap av studierett.

§ 3-3.Semesterregistrering

For å opprettholde studieretten må studenten registrere seg ved starten av hvert semester. Ved semesterregistreringen bekrefter studenten å ha satt seg inn i regelverket som gjelder for studiet (studieplan, studentreglement og lignende). Samtidig bekrefter studenten sin utdanningsplan, dvs. inngår en gjensidig forpliktende avtale med Høyskolen om sin personlige progresjon dette semesteret. Semesteravgiften må være betalt før studenten kan semesterregistrere seg.

Kapittel 4. Undervisning og fravær

§ 4-1.Obligatorisk undervisning

Regler for fremmøte til undervisning, registrering av fremmøte og konsekvenser ved manglende fremmøte er fastsatt i studieplanen.

Tilstedeværelse regnes i timer, både i undervisning ved Høyskolen Diakonova og i praksisstudier.

Fravær fra obligatorisk studiedeltakelse regnes som fravær uavhengig av årsak.

§ 4-2.Registrering av fremmøte/fravær i Bachelorstudiet

Studenten har selv ansvar for å dokumentere sin tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning.

§ 4-3.Praksisstudier

Det er 100 % fremmøteplikt i praksisstudier. Omfanget angis i antall timer i aktuell studieplan.

Dersom en student avbryter en praksisperiode uten dokumentert grunn blir praksisperioden vurdert til «ikke bestått».

Ved ikke bestått praksis har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden én (1) gang til. Får studenten vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to (2) ganger mister studenten studieplassen.

Kapittel 5. Praksisstudier

§ 5-1.Tildeling av praksisplass

Høyskolen Diakonova har inngått samarbeid om praksisplasser og veiledning med institusjoner i og utenfor Oslo, samt med Oslo kommune og andre kommuner i regionen.

Høyskolen tildeler studenten praksisplass og fordeler studentene på de avtalte praksisplassene.

Studentene må ta imot de praksisplasser som blir tilbudt.

Høyskolen tilstreber at fordeling av praksisplassene kunngjøres senest to (2) uker før praksisperioden begynner.

§ 5-2.Spesiell tildeling av praksissted

Spesiell tildeling av praksissted ved Høyskolens praksissteder kan gis ut fra gitte kriterier som egen sykdom, aleneansvar for barn under 12 år eller verv som studentrådsleder. Søknad med vedlagt dokumentasjon leveres studieadministrasjonen. Se eget skjema.

Søknadsfrist:

1. mars for høstesemesteret.

1. oktober for vårsemesteret.

Søknader levert etter fristen vil ikke bli behandlet med mindre behovet oppstår akutt. Det må leveres ny søknad om spesiell tildeling av praksissted for hvert semester.

§ 5-3.Reiseutgifter ved praksisstudier (gjelder kun for studenter ved Bachelorstudiet i sykepleie)

For bachelorstudenter som må krysse kommunegrenser til Akershus for å komme til tildelt praksissted dekker Høyskolen Diakonova reiseutgifter på billigste måte fra Oslos bygrense til praksisstedet.

Dette gjelder ikke hospiteringspraksis med fokus på diakoni eller prosjektarbeid.

Dersom studenten søker og får innvilget praksisplass på hjemstedet eller andre steder i inn- og utland dekker ikke Høyskolen Diakonova reise- eller boutgifter.

Skjema for krav om refusjon av reiseutgifter leveres senest en uke etter avsluttet praksisstudier.

Studenter ved master og videreutdanningene må selv dekke reiseutgifter i forbindelse med praksisstudier.

§ 5-4.Arbeidsmiljøloven og studentrettigheter

Studenter vil i sine praksisstudier være vernet av Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstidbestemmelsene i loven skal følges.

Hvis en student blir skadet i praksisstudier gjelder Folketrygdens bestemmelser om yrkesskade.

§ 5-5.Taushetsplikt

Viser til lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-6.

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvelsen. Studenten må bekrefte ved semesterregistreringen å ha gjort seg kjent med sin taushetsplikt.

§ 5-6.Smittevern

Høyskolen Diakonovas regelverk vedrørende smittsomme sykdommer tar utgangspunkt i gjeldende smittevernlov og forskrifter:

-Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
-Forskrift 5. juli 1996 nr. 700 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier
-Smittevern 16 MRSA-veileder, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet, utgitt juni 2009
-Forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll § 3-1.

Høyskolen Diakonova skal forhindre at pasienter i våre praksisfelt smittes med farlige smittestoffer som kan være vanlige i andre land. Friske personer kan bli bærere av smittestoff.

Høyskolens regelverk følger til enhver tid endringer i lov og regelverk vedtatt av nasjonale myndigheter og krav som stilles fra praksisfeltet.

Studenten må bekrefte ved semesterregistreringen å ha gjort seg kjent med sitt ansvar i forhold til evt å være smittebærer av MRSA og tuberkulose.

Studenter som har økt risiko for å være smittet av tuberkulose og/eller MRSA har lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse/testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Studenten kan ikke starte praksisstudier før resultatet av undersøkelsen/testen dokumenterer at studenten er smittefri.

Det er studentens ansvar å melde fra dersom studenten for eksempel i forbindelse med utvekslingsopphold eller ferie har vært i en situasjon hvor hun/han kan ha blitt smittet. Studenter som har oppholdt seg utenfor Norden enten i forbindelse med reiser, delstudier eller praksisstudier i utlandet har ansvar for å informere høyskolen samt å levere påkrevet dokumentasjon til studieadministrasjonen før de gjenopptar sine studier i Norge. 

Vaksinering mot Hepatitt A og B – TWINRIX

I forbindelse med praksisstudier vil studenter innenfor helsetjenesten møte mennesker som er bærere av smittestoffer som overføres via blod eller andre kroppsvæsker. Høyskolen Diakonova anbefaler at studenter sørger for vaksinering mot hepatitt A og B. For å sikre best mulig beskyttelse anbefales TWINRIX som er en kombivaksine som gis i tre (3) doser (dato – 1 md. – 6 md.). Utgifter til vaksinasjon dekkes av studenten.

§ 5-7.Veiledning og vurdering ved praksisstudier

Praksisvurderingen skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/Ikke bestått. Karakteren Ikke bestått i praksisstudier kan ikke påklages.

§ 5-8.Regler for legemiddelhåndtering i praksisstudier for studenter ved Bachelorstudiet

Viser til:

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) § 5.

Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp § 4.

Regler for medikamenthåndtering i praksis er absolutte. Studenter i 2. og 3. studieår skal kontrolleres av sykepleier ved all håndtering av medikamenter, inkludert injeksjoner.

Kapittel 6. Internasjonalisering/delstudier i utlandet

Studenter ved Høyskolen Diakonova har anledning til å gjennomføre deler av sin utdanning i utlandet. Høyskolen tar også imot studenter fra utlandet.

§ 6-1.Studenter fra utlandet

Høyskolen Diakonova tar imot studenter fra de utenlandske universiteter og høyskoler som det foreligger samarbeidsavtaler med.

Det stilles faglige krav til innreisende studenter, og i tillegg kreves følgende:

-undertegnet taushetsløfte
-negativ MRSA-prøve
-Dokumentere engelsk
-Politiattest.
§ 6-2.Bachelorstudiet i sykepleie – ett semester ved et utenlandsk universitet

Studenter kan søke om å få gjennomføre et semester ved et utenlandsk universitet:

-Studenten kan søke om å gjennomføre sitt 4. semester ved et av de universiteter Høyskolen Diakonova har samarbeidsavtale med.
-Studieinnholdet ved det utenlandske universitetet skal tilsvare studieinnholdet ved Diakonova både når det gjelder innhold, nivå og studiepoeng.
-Høyskolen Diakonova skal godkjenne emner og studiepoeng.
-Det lages en avtale med godkjenning av studieinnhold og studiepoeng mellom Diakonova, det utenlandske universitetet og studenten.
-Studenten er fortsatt å regne som Diakonovastudent, men tilegner seg den formelle delen av det gjeldende studium ved en utenlandsk institusjon.
-Under utenlandsstudier må semesteravgift betales og semesterregistrering gjennomføres.

Søknadsfrist – se søknadsskjema. Søknad leveres studieadministrasjonen.

Ved avslag på søknaden har søkeren mulighet til å klage i henhold til forvaltningsloven.

Studenten har selv ansvar for søknad, visum, forsikringer, ev. vaksinasjoner og for alle utgifter under delstudier i utlandet.

§ 6-3.Praksisstudier i utlandet

Studenter ved Bachelorgradsstudiet kan søke om å få gjennomføre følgende praksisstudier i utlandet

-5. eller 6. semester – fokusbaserte praksisstudier
-6. semester – hospiteringspraksis med fokus på diakoni.

Søknadsfrist – se søknadsskjema. Søknad leveres studieadministrasjonen.

Ved avslag på søknaden har søkeren mulighet til å klage i henhold til forvaltningsloven.

Studenter på master og videreutdanningene henvises til den enkelte studieplan.

Kapittel 7. Eksamen

§ 7-1.Krav ved oppmelding og gjennomføring av eksamen

Studenter er oppmeldt til ordinær eksamen når pålagte avgifter er betalt og semesterregistrering er gjennomført. Studenter som ikke har bestått ordinær eksamen, hatt godkjent forfall ved ordinær eksamen eller som ikke møtte til ordinær eksamen, blir automatisk oppmeldt til neste eksamen. Studenter som skal avlegge eksamen må ha oppfylt emnets eventuelle arbeidskrav/studiekrav. Ved skoleeksamen må studenten vise gyldig legitimasjon. Studenten har ansvar for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

Ved ikke bestått gruppeeksamen vil nytt forsøk bli gjennomført med samme gruppe.

§ 7-2.Antall forsøk ved eksamen

En student som får sin besvarelse vurdert til Ikke bestått ved tredje (3.) gangs forsøk mister retten til å fullføre utdanningen. Prøve i medikamentregning må være bestått innen utgangen av fjerde semester.

Forfall til skoleeksamen uten gyldig grunn, regnes som et benyttet eksamensforsøk. Dersom hjemmeeksamen ikke innleveres uten gyldig grunn, eller ikke innleveres til rett tid regnes dette som et benyttet eksamensforsøk.

Hvis studenten ikke består eksamen innen utgangen av påfølgende semester etter at ordinær eksamen ble avviklet, blir studenten permittert til eksamen er bestått, maksimalt 1 år. Studiet kan gjenopptas ved neste gjennomføring av aktuell modul, emne eller semester. Søknad om gjenopptagelse av studiet sendes studieadministrasjonen umiddelbart etter bestått eksamen. Se eget skjema.

§ 7-3.Forbedring av eksamenskarakter

Studenten gis mulighet til å forbedre hver enkelt eksamen én (1) gang. Eksamen skal avlegges ved neste ordinære eksamen. Beste karakter vil være gjeldende. Studenter som vil forbedre karakter må søke studieadministrasjonen om dette senest fire (4) uker før eksamen avholdes. Det tas en avgift på kr 1000 ved forbedring av eksamen. Avgiften betales inn før eksamen avlegges. Avgiften refunderes ikke. Se søknad for forbedring av eksamenskarakter.

Studenter som velger å trekke seg fra oppmeldt forbedringsforsøk må gjøre dette skriftlig på e-post til studieadministrasjonen senest én (1) uke før eksamen avholdes.

§ 7-4.Eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk

Som hovedregel foreligger eksamensoppgaver på bokmål. Kandidaten kan besvare oppgaven på bokmål, nynorsk, svensk, eller dansk. Norske faguttrykk skal benyttes. Studieplaner kan angi annet eksamensspråk.

§ 7-5.Forfall/gyldig fravær fra eksamen

Studenter som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen har rett til ny eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom dokumentert med legeerklæring. Ved forfall under skoleeksamen må legeerklæringen være utstedt senest den aktuelle eksamensdagen. Legeerklæringen skal være studieadministrasjonen i hende senest tre (3) dager etter utstedt dato.

Ved sykdom under hjemmeeksamen kan det søkes om forlenget tid ut fra legeerklæring. Det må stå i legeerklæringen hvor lang tid kandidaten har behov for. På bakgrunn av dette vurderer Diakonova om forlenget tid innvilges eller om studenten må ta utsatt eksamen. Søknad må være studieadministrasjonen i hende før innleveringsfristen.

Dokumentasjon som ikke oppfyller de gitte krav vil ikke bli akseptert. Ikke gyldig forfall regnes som et benyttet eksamensforsøk. 

Sykdom ved gruppeeksamen

Dersom et enkelt gruppemedlem har fravær grunnet sykdom, dokumentert med legeerklæring, kan studenten etter søknad få innvilget å levere individuell eksamensoppgave.

§ 7-6.Særordninger og hjelpemidler

Studenter som har behov for særordninger som beskrevet nedenfor i forbindelse med eksamen, må søke om dette senest fire (4) uker før eksamen avholdes. Se søknad om tilrettelegging/særordning/hjelpemidler ved eksamen.

Søknad med vedlagt attest fra lege eller annen sakkyndig sendes studieadministrasjonen. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for behov for særordning i eksamenssituasjonen. Søknader som leveres etter fristen vil ikke bli behandlet med mindre behovet for særordning ved eksamen har oppstått akutt. 

Søknad om forlenget tid

Skoleeksamen kan ved søknad forlenges med maksimum en (1) time. (Medikamentregningsprøve – ½ time.) Hjemmeeksamen (inkludert bacheloroppgaven og fordypningsoppgaver) kan ved søknad forlenges med maksimum to (2) dager. Tredagerseksamen kan ved søknad forlenges med maksimum en (1) dag.

Det innvilges ikke forlenget tid ved gruppeeksamen. 

Andre hjelpemidler

Studenten kan søke om å benytte ordbok eller datamaskin til gjennomføring av skoleeksamen. Studenter som må benytte egne ordbøker må levere disse til gjennomsyn hos studieadministrasjonen senest tre (3) dager før eksamen. 

Bruk av datamaskin ved eksamen

Høyskolen stiller datamaskin til rådighet for studenter som har fått innvilget bruk av slikt hjelpemiddel ved skoleeksamen. Det er ikke anledning til å bruke eget utstyr. Eksamensbesvarelsen skal leveres utskrevet i sin helhet og påført kandidatnummer.

Det gis ikke utsatt innleveringsfrist på grunn av problemer med datautstyr. Studenten må beherske data som abeidsverktøy. Det kan ikke påregnes brukerstøtte.

Høyskolen Diakonova er ikke ansvarlig for tap av tekst/data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen.

§ 7-7.Karaktersystem

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med karakterene A–F, med A som høyeste beståtte karakter og F for ikke bestått.

Når karakteren bestått/ikke bestått benyttes, er dette å anse som et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.

§ 7-8.Sensur

Kandidaten har ikke mulighet til å unndra seg sensur etter at eksamensbesvarelsen er levert. 

Kunngjøring av sensur

Sensur skal foreligge innen tre (3) uker. Høyskolen Diakonova kan gjøre unntak fra denne regelen ved mangel på kvalifiserte sensorer. Dersom sensur faller i forbindelse med høytider eller ferier må lengre tid påregnes. Eksamensresultatet regnes som kunngjort når det er tilgjengelig på Studentweb. 

Begrunnelse for karakterfastsetting – se søknad om begrunnelse for karaktersetting

Studenten kan søke om begrunnelse for karakterfastsettingen.

Ved skriftlige besvarelser må krav om begrunnelse framsettes til studieadministrasjonen innen én (1) uke etter at sensuren er kunngjort.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praksisstudier må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Skriftlige retningslinjer for bedømmelsen (sensorveiledning) der en slik foreligger, offentliggjøres på itslearning etter at sensuren er kunngjort.

Begrunnelsen gis av intern sensor ved Diakonova. Begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to (2) uker etter at kandidaten har bedt om dette. Dersom sensur faller i forbindelse med høytider og ferier, må lengre saksbehandlingstid påregnes.

§ 7-9.Klageadgang 

Klage over karakterfastsetting – se skjema klage over karaktersetting

En student kan klage skriftlig over karakteren for sine prestasjoner innen tre (3) uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller tre (3) uker etter begrunnelse for karakterfastsetting er mottatt i henhold til universitets- og høyskoleloven 1. april 2005 § 5-3. Der hvor flere leverer felles besvarelse må klage underskrives av samtlige kandidater.

Klagen bør begrunnes. I henhold til § 3-9 (5) i universitets- og høyskoleloven skal det ved ny sensurering benyttes minst to (2) nye sensorer, hvorav minst én (1) ekstern.

Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages. Ny sensurering kan være både til gunst eller ugunst for klager. Er krav om begrunnelse for karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter at studenten har fått begrunnelsen. Skriftlig klage på karakterfastsetting rettes til studieadministrasjonen. Bedømmelse av muntlig prestasjon eller vurdering av praksisopplæring som på grunn av sin egenart ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Høyskolen Diakonova tilstreber 30 dagers behandlingstid. 

Klage over formelle feil ved eksamen

Kandidaten som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil innen tre (3) uker etter at han eller hun er, eller burde være, kjent med det forhold som begrunner klagen i henhold til universitets- og høyskoleloven 1. april 2005 § 5-2.

Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan påklages. Finner Høyskolen at det er begått formelle feil kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.

Som eksempel på formell feil ved eksamen kan nevnes:

-spørsmål ved skoleeksamen som omhandler tema som ligger utenfor oppgitt pensum
-oppgaveteksten eller spørsmål er helt eller delvis kjent på forhånd av en eller flere studenter
-andre momenter enn oppgitte kriterier for vurdering eller sensorveiledning der en slik finnes, er lagt til grunn for bedømmelse av eksamensbesvarelsene.

Se også kap. 10 om klagerett og klagebehandling.

§ 7-10.Fusk 

Definisjon av fusk

Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen, studentarbeider og lignende vurderingsformer kan være:

-kopiering eller avskrivning av litteratur og tidligere eget arbeid uten henvisninger
-at besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser
-at besvarelsen åpenbart er utført av andre enn studenten.

Fusk eller forsøk på fusk ved skoleeksamen kan være:

-bruk og besittelse av ulovlige hjelpemidler etter at eksamen er igangsatt.

Ved fusk, forsøk på fusk, eller mistanke om fusk ved skoleeksamener skal hovedvakt straks gjøre studenten oppmerksom på at hun/han vil bli rapportert. Studenten kan velge om hun/han vil fortsette eller avbryte eksamen. 

Retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk

Studieleder avgjør om saken skal oversendes høyskolens klagenemnd for behandling.

Det utføres plagiatkontroll ved alle elektroniske innleveringer. 

Konsekvenser ved fusk eller forsøk på fusk

Konsekvenser av fusk, eller forsøk på fusk reguleres av universitets- og høyskoleloven 1. april 2005, jf. § 4-7 til § 4-8, og kan bestå i annullering av eksamen eller prøve, eller at studenten utestenges fra studiet og fratas retten til å avlegge eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett (1) år.

Annullert eksamen eller prøve teller som et forsøk til eksamen eller prøve. Eventuell sensur blir ikke offentliggjort før saken er ferdigbehandlet. 

Felles klagenemnd (etter at høyskolens klagenemd har behandlet saken) for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Dette gjelder enkeltvedtak om annullering av eksamen eller prøve, og vedtak om utestenging og bortvisning grunnet fusk, straffbare forhold eller manglende skikkethet. Behandling av denne type klagesaker i en felles klagenemnd skal ivareta studentenes rettssikkerhet gjennom likebehandling, ekspertise og redusert saksbehandlingstid. Departementet legger til grunn at vedtakene som fattes i den nasjonale klagenemnda vil være veiledende for lærerstedenes behandling av tilsvarende saker, og dermed bidra til likebehandling også på institusjonsnivå.

§ 7-11.Oppbevaring av studentarbeider

Viser til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltingsloven) § 31.

Studentarbeider skal oppbevares på en betryggende måte i ett (1) år etter avsluttet studium.

§ 7-12.Oppgaver som publiseres i Brage

BIBSYS Brage er et verktøy for å publisere og formidle studentoppgaver i åpne publiseringsarkiv. Høyskolen Diakonova har valgt å publisere avsluttende oppgaver (Bacheloroppgaver, avsluttende oppgaver i form av artikkel og Masteroppgaver) med karakteren A eller B i BIBSYS Brage. Dette betyr at oppgaven blir tilgjengelig over internett.

Studenter som ikke ønsker publisering av sin oppgave i BIBSYS Brage kan reservere seg mot dette.

§ 7-13.Generelle regler ved skriftlig skoleeksamen

Studentene møter fram senest 15 minutter før eksamen skal begynne. For å kunne avlegge eksamen må studenten fremvise gyldig studiekort med oblat eller legitimasjon.

Eksamen anses begynt når oppgaven er utdelt. Ved for sent fremmøte til eksamen kan studenter tillates å delta i eksamen dersom ingen av medstudentene har forlatt eksamenslokalet og senest 1 time etter at eksamen har startet. Under eksamen skal det være ro i lokalet. Ingen kommunikasjon mellom studentene tillates.

Vesker og lignende oppbevares i lokalet utenfor studentens rekkevidde. Mobiltelefon skal være avslått og oppbevares i studentens veske/legges hos eksamensvakten. Det er ikke tillatt å bruke telefon under eksamen.

Brudd på disse bestemmelsene defineres som fusk.

Til oppgavebesvarelsen skal det bare benyttes innføringsark utlevert av Høyskolen Diakonova. Kandidatnummeret skal påføres alle ark i besvarelsen. 

Innlevering

Besvarelsen leveres når studenten anser seg ferdig. Når eksamenstiden er ute, må studenten slutte å skrive. Det gis inntil 15 minutter til stifting, innlevering og rydding.

Når studenten leverer eksamensbesvarelse kontrollerer eksamensvakten at kandidatnummer er riktig og at oppgitt antall ark stemmer.

Dersom en student forlater eksamenslokalet uten å levere besvarelsen, regnes dette som ikke bestått eksamen.

§ 7-14.Generelle regler ved hjemmeeksamen 

Tildeling av kandidatnummer

For hver eksamen (hvert eksamensforsøk) tildeles nytt kandidatnummer. Kandidatnummer ved hjemmeeksamen hentes på StudentWeb. 

Elektronisk innlevering via itslearning

Studenten har selv ansvar for at besvarelsen er korrekt levert innen fastsatt frist, og kan ikke påregne at Høyskolen kontrollerer at besvarelsen er korrekt levert. Besvarelser skal leveres i pdf-format. Besvarelser i andre format vil ikke sendes til sensur og regnes som et benyttet eksamensforsøk.

For sen innlevering betyr at kandidaten registreres som ikke møtt, og har mistet et eksamensforsøk.

Når besvarelsen er levert gis det ikke anledning til å erstatte eller etterlevere hele eller deler av den innleverte besvarelsen. Studenten har heller ikke anledning til å få en innlevert besvarelse utlevert, selv om innleveringsfristen for eksamen ikke er gått ut.

Kapittel 8. Permisjonsbestemmelser inkludert gjenopptakelse av studiet etter permisjon

§ 8-1.Generelt om permisjon

Permisjon innvilges kun etter skriftlig søknad. Studenten beholder sin studierett under permisjonen. Permisjonssøknad sendes studieadministrasjonen senest fire (4) uker før permisjonen påbegynnes. I søknaden skal perioden det søkes om permisjon være presisert. Se eget skjema.

Studenten må som hovedregel ha gjennomført minst ett semester eller mer for å søke om permisjon. Betingelse om gjennomført 1. semester gjelder ikke når fødsel/adopsjon er årsak til permisjonen, jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-5.

Søknadsfristen gjelder alle permisjoner, unntatt der behovet for permisjon har oppstått akutt.

Høyskolen Diakonova innvilger maksimum et (1) års permisjon, unntatt ved svangerskap og fødsel eller dokumentert sykdom. Samlet permisjonstid kan ikke overskride to år jf. § 2-6.

Hvis studenten ikke gjenopptar sine studier etter et år vil studenten normalt miste sin studierett.

Ved permisjon gjøres det en faglig vurdering på hvilket nivå studenten kan gjenoppta studiene. Høyskolen Diakonova kan kreve at studenten gjennomfører deler av studieprogrammet på nytt.

Studenter som får karakteren F eller ikke bestått som gjør at de ikke kan følge ordinært studieløp vil bli permittert inntil kravet er oppfylt, maksimalt et år. Studiene kan tidligst gjenopptas ved neste gjennomføring av aktuell modul eller semester. 

Rettighetspermisjoner

Studenter får alltid innvilget permisjon ved dokumentert sykdom, adopsjon, svangerskap og fødsel i henhold til Arbeidsmiljølovens § 12-1 til § 12-5 og § 12-7. Permisjon kan gis utover ett år på bakgrunn av ny søknad hvor behovet for forlenget permisjon er dokumentert.

Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen under forutsetning av at søknad om gjenopptakelse av studiene er sendt i henhold til gitte frister.

Studenten har ikke rett til ammefri i praksisstudier og undervisning, men kan søke om spesiell tildeling av praksissted og tilrettelegging av eksamen.

Studenter som har fått innvilget permisjon av andre grunner, vil etter søknad kunne gjenoppta studiene dersom det er ledig studieplass.

§ 8-2.Gjenopptakelse av studiet etter permisjon

Søknad om gjenopptakelse av studiet etter permisjon sendes studieadministrasjonen på eget skjema innen følgende frister:

1. mars for å starte høstsemester.

1. oktober for å starte vårsemester.

Ved kapasitetsproblemer prioriteres studentene som har søkt om gjenopptakelse slik:

1.studenter med rettighetspermisjoner
2.studenter som har avbrutt utdanningsforløpet pga. ikke bestått eksamen, studiekrav eller praksisstudier
3.studenter som har avbrutt utdanningsforløpet av andre grunner enn de som er nevnt over.

Studenter som ikke overholder de gitte frister er ikke garantert å få gjenopptatt studiene påfølgende semester. Studenter som ikke søker om gjenopptakelse av studiene eller forlengelse av permisjonen før utløpt permisjonstid mister studieretten. 

Regler for overgangsordninger for studenter i permisjon ved endringer i studieplaner

Ved endring eller nedlegging av studieprogram og studieenheter skal Høyskolen Diakonova legge til rette for overgangsordninger for studenter som blir berørt av dette. Overgangsordninger er gjeldende i to (2) år. Det må påregnes at deler av studieprogrammet må tas på nytt

Kapittel 9. Skikkethetsvurdering, utestengning og bortvisning

§ 9-1.Skikkethetsvurdering

Viser til:

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 og § 4-11.

Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2 og § 6.

Rundskriv F-2006-14 fra Kunnskapsdepartementet.

Høyskolen Diakonova følger bestemmelser for skikkethetsvurdering for utdanningene i helse- og sosialfag. Det er oppnevnt en skikkethetsnemnd som behandler saker som vedrører skikkethetsvurdering av studenter. En student som ikke er skikket for yrket skal utestenges fra studiet. Klagenemnda ved Høyskolen Diakonova fatter vedtak etter innstilling fra Skikkethetsnemnd.

Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen.

§ 9-2.Utestenging og bortvisning

Utestenging og bortvisning reguleres i de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om universiteter og høyskoler, jf. § 4-7, § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 4-11 og § 4-12.

Kapittel 10. Klagerett og klagebehandling

§ 10-1.Klagerett

Studenter ved Høyskolen Diakonova har klagerett på vedtak som kan defineres som enkeltvedtak. Enkeltvedtak er vedtak som er av faktisk og direkte betydning for en persons rettigheter og plikter.

Klage over et enkeltvedtak kan som regel ikke endres til skade for klager.

Bedømmelsen av praksisopplæring som på grunn av sin egenart ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Dersom det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, kan studenten klage over formelle feil innen tre (3) uker etter at han eller hun burde være kjent med de forhold som begrunner klagen.

Den som klager må være part i saken eller ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28 første ledd. I saker om bortvisning og utestenging er studenten vedtaket retter seg mot alltid part i saken. Krav om rettslig klageinteresse betyr at vedtaket må ha klare virkninger for den som klager på vedtaket. Det vil si at en som ikke er part, likevel vil kunne ha rettslig klageinteresse fordi vedtaket har faktiske konsekvenser for personen.

§ 10-2.Klagebehandling

Viser til lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og Rundskriv F-2006-5 Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under universitets- og høyskoleloven. 

Hvor skal klagen sendes?

Alle klager fra studenter skal sendes til studieadministrasjonen som behandler klagen og formidler Diakonovas vedtak. 

Informasjons- og opplysningsplikt

Høyskolen Diakonova har plikt til å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker. Det skal opplyses om alt som kan sies å være av betydning for studenters rettssikkerhet, Dette gjelder både opplysninger om klagerett, klagefrist og formelle krav til klagen, og opplysninger om eventuelle særskilte rettigheter, for eksempel krav på gratis advokatbistand. Manglende opplysninger om denne type rettigheter kan føre til at et vedtak må kjennes ugyldig fordi det foreligger saksbehandlingsfeil, jf. fvl. § 41. Manglende opplysninger om klagerett og klagefrist kan føre til at klagen må behandles selv om klagefristen er oversittet, jf. fvl. § 31. 

Tidsfrist for å klage

Klager skal fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til den det gjelder, eller det tidspunkt hvor den det gjelder kunne gjøre seg kjent med vedtaket, jf. fvl. § 29 første ledd. 

Klagens innhold

Klagen skal inneholde informasjon om vedtaket det klages på og den endring som ønskes. Det anbefales at klagen begrunnes. 

Domstolsprøving

Studentene kan bringe vedtak om bortvisning, utestenging og manglende skikkethet inn for domstolsprøving. Slikt søksmål må reises innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger, jf. univl. § 4-11 første ledd. Høyskolen Diakonova skal dekke alle omkostninger ved søksmålet, jf. univl. § 4-8 femte ledd, § 4-9 sjuende ledd og § 4-10 femte ledd.

§ 10-3.Klageinstans

Det følger av Forvaltningsloven § 28 første ledd at det alminnelige utgangspunktet er at et forvaltningsvedtak kan påklages til det organ som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.

Klagen skal sendes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket, jf. fvl. § 32 første ledd bokstav a. Ved Høyskolen Diakonova skal klager sendes til studieadministrasjonen som saksbehandler klagen.

Dersom studieadministrasjonen på vegne av forvaltningsorganet opprettholder vedtaket, oversendes saken til Høyskolen Diakonovas klagenemnd for behandling, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Dersom underinstansen ikke har gjort de nødvendige forundersøkelsene, kan Klagenemnda sende saken tilbake til underinstansen.

Selv om klagefristen er oversittet, kan både studieadministrasjonen og Klagenemnda velge å ta klagen til behandling dersom klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller fordi det foreligger andre særlige grunner, jf. fvl. § 31.

Institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å opprette en egen klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene, jf. univl. § 5-1 første ledd. Det innebærer at institusjonens klagenemnd er klageinstans for samtlige enkeltvedtak som fattes ved institusjonen, herunder som utgangspunkt også enkeltvedtak som er fattet av institusjonens styre. I tillegg kan institusjonens klagenemnd i bestemte saker etter styrets bestemmelse fatte vedtak som første instans. Dette gjelder saker etter univl. § 4-7, § 4-8 og § 4-10. (Enkeltvedtak som berører annullering av eksamen eller prøve, samt utestenging og bortvisning.)

I saker hvor Diakonovas styre eller klagenemnd fatter vedtak som første instans, er departementet klageinstans. Dette gjelder med mindre det er fastsatt særskilte klageordninger, jf. univl. § 5-1 sjuende ledd. 

Underrettelse om enkeltvedtak

Studieadministrasjonen ved Høyskolen Diakonova treffer enkeltvedtak på bakgrunn av gjeldende regelverk og retningslinjer. Når det gjelder saker av faglig karakter er studieadministrasjonen formidler av enkeltvedtak på vegne av rektor eller aktuell studieleder.

Studieadministrasjonen skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig, jf. fvl. § 27 første ledd. Sammen med underretning om vedtaket skal det informeres om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, jf. fvl. § 27 tredje ledd.

For klagesaker gjelder en absolutt frist på ett år.

Kapittel 11. Ikrafttredelse

§ 11-1.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2016. Samtidig oppheves forskrift 16. juni 2015 nr. 790 om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova.