Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven

DatoFOR-2016-06-17-672
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-04-15-2 jf. LOV-2004-03-05-12
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelForskrift om overgangsbestemmelser til endringslov til konkurranseloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) del II nr. 2. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.

§ 1.Overgangsbestemmelser

Endringene i konkurranseloven § 16, § 18, § 18a og § 20 gjelder bare meldinger som mottas etter 1. juli 2016.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2016.