Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

DatoFOR-2016-06-17-710
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-07-02-851, FOR-2003-11-11-1345, FOR-2014-12-22-1903
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort21.06.2016   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. juni 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-2, § 7-4 annet, tredje og fjerde ledd, § 9-1, § 15-3, § 15-4 og § 16-1 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66nj (forordning (EU) 2015/340).

§ 1.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) 2015/340

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66nj (Kommisjonsforordning (EU) 2015/340) av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Geografisk og saklig virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard. Forskriften gjelder også for områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester, styre lufttrafikkbevegelser og styre luftrommet for allmenn lufttrafikk.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter kommisjonsforordning (EU) 2015/340 artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6.

§ 4.Delegering av myndighet til å endre forskriften

Luftfartstilsynet kan foreta endringer i forskriften med unntak av § 3, så lenge det er forenlig med kommisjonsforordning (EU) 2015/340.

§ 5.Norsk språkkrav

Flygeledere og flygelederelever uten norskkunnskaper på minimum nivå 4, skal ikke tillates å utøve lufttrafikktjeneste på norsk.

Flygeledere og flygelederelever som utfører tårnkontrolltjeneste, skal ha språkpåtegning i norsk på minimum nivå 4.

Underveis- og innflygingskontrolltjenesteenheter som benytter personell uten norskkunnskaper på minimum nivå 4, skal

-legge til rette for at kommunikasjon med luftfartøy kan foregå på norsk ved behov;
-ha SMS, avtaler, og andre styrende dokumenter som benyttes av flygeledere tilgjengelig på engelsk.
§ 6.Vedtak om å avslutte enhetstrening

Utdanningsorganisasjonens vedtak om å avslutte enhetstreningen til en flygelederelev eller en flygeleder under overføringstrening, regnes som et enkeltvedtak.

§ 7.Krav til saksbehandling ved vedtak om å avslutte enhetstrening

For saksbehandlingen av vedtak om å avslutte enhetstreningen gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og klage, med de begrensninger og særkrav som følger av denne forskriften.

§ 8.Særlige krav til utdanningsorganisasjonens saksforberedelsestid i klagesaker

Tar utdanningsorganisasjonen ikke klagen til følge, skal sakens dokumenter sendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen tre uker etter at klagen ble fremmet.

§ 9.Klage til Luftfartstilsynet over vedtak om å avslutte enhetstrening

Luftfartstilsynet er klageinstans etter forvaltningslovens § 28.

Luftfartstilsynet kan prøve alle sider av saken, med unntak av om en flygelederelev eller en flygeleder under overføringstrening er personlig egnet eller skikket til å arbeide som flygeleder.

Luftfartstilsynets vedtak i klagesaken kan ikke påklages.

§ 10.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2016.

Vedlegg I–IV til kommisjonsforordning (EU) 2015/340 skal tre i kraft 31. desember 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 2. juli 2013 nr. 851 om sertifisering av flygeledere.

§ 11.Endring av andre forskrifter
1.Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste: ---
2.Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i forskrift 22. desember 2014 nr. 1903 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer: ---

Forordninger 

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/340: pdf.gif