Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2016

DatoFOR-2016-06-18-731
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse18.06.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2015-12-21-1811-§3
Kunngjort22.06.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. juni 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og forskrift 21. desember 2015 nr. 1811 om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2016 § 3.

§ 1.Stopp i fisket

Fisket etter blåkveite i ICES-områdene IIa og VI i EU-sonen stoppes med virkning fra klokken 24:00 lørdag 18. juni 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.