Forskrift om endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

DatoFOR-2016-06-20-734
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016, 01.07.2020
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-29-832
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§6, LOV-1936-07-10-6-§7, LOV-1936-07-10-6-§8, LOV-1936-07-10-6-§11, LOV-1936-07-10-6-§13
Kunngjort22.06.2016   kl. 14.00
KorttittelEndr. i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2016 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd og § 13.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk gjøres følgende endringer: - - -

II

§ 3 skal lyde:

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Melk: Flytende ku- og geitemelk, ubehandlet eller varmebehandlet (termisert eller pasteurisert).
b)Melkeprodukter: Bearbeidede produkter av melk eller av biprodukter av melk.
c)Flytende melkeprodukter: Alle melkeprodukter som plasseres i prisgruppene 2 eller i biproduktgruppe 1, samt flytende melkeprodukter plassert i prisgruppene 1, 3 eller 4.
d)Biprodukter: Produksjonsfløte og myse hvor kumelk er råvare.
e)Meieriselskap: Foretak som benytter melk, fløte eller myse til foredling eller produksjon av melkeprodukter. 

§ 4 skal lyde:

§ 4. Utjevning mellom hovedmelkeanvendelser

For å utjevne mellom ulike anvendelser av melk, innplasserer Landbruksdirektoratet melkeprodukter som omfattes av denne forskriften i følgende prisgrupper:

MarkederProduktgrupper
Sure og søte smakstilsatte flytende melkeprodukter og ferske osterIkke smakstilsatte flytende melkeprodukterModnede oster, mysoster og geitemelksprodukterTørrmelk og kasein
Dagligvare: Marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner og lignendePrisgruppe 1Prisgruppe 2Prisgruppe 3
Industri: Marked for innenlands og utenlands salg av melkeprodukter til foredlingsindustri for bruk til fremstilling av annen videreforedlet varePrisgruppe 4*
*Flytende produkter, ferske oster, modnede oster, mysoster og geitemelksprodukter i industrimarkedet, samt tørrmelk og kasein i industri- og dagligvaremarkedet.

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal være beregnet mengde anvendt melk bak det produserte kvantum melkeprodukter innenfor prisgruppene i første ledd.

Landbruksdirektoratet fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte prisgruppene.

For melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, og som anvendes i dette selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med en sats fastsatt av Landbruksdirektoratet.

For melk anvendt av meieriselskap som Tine SA ikke har bestemmende innflytelse over, jf. samvirkelova § 5, til melkeprodukter som avregnes i prisgruppene 1, 2, 3 eller 4 unntatt tørrmelksprodukter, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 27 øre per liter. 

§ 5 skal lyde:

§ 5. Biproduktutjevning

For å utjevne mellom ulike anvendelser av fløte og myse, innplasserer Landbruksdirektoratet melkeprodukter som består av disse biproduktene i følgende grupper:

Biproduktgrupper
AvgiftspliktigeTilskuddsberettigede
1) Flytende melkeprodukter omsatt i dagligvaremarkedet, og hvor melkedelen av produktet har høyere fettinnhold enn helmelk (kremfløteprodukter)2) Smørprodukter omsatt i dagligvaremarkedet
4) Mysoster omsatt i dagligvaremarkedet og industrimarkedet3) Følgende produkter omsatt i industrimarkedet:
Smørprodukter, blandingsprodukter av melkefett og annet fett, melkeprodukter med fettinnhold i prisgruppe 5, melkeprodukter med fettinnhold for fremstilling av iskremprodukter

Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal være beregnet mengde produksjonsfløte eller myse med kumelk som råvare, bak det solgte eller produserte kvantum melkeprodukter innenfor biproduktgruppene i første ledd.

Landbruksdirektoratet fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte biproduktgruppene. 

§ 6 oppheves.

III

Endringene under romertall I trer i kraft 1. juli 2016.

Endringene under romertall II trer i kraft 1. juli 2020.