Forskrift om tilsyn med og håndhevelse av båtpassasjerrettigheter etter sjøloven kapittel 15

DatoFOR-2016-06-20-752
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§418a, LOV-1994-06-24-39-§418b, LOV-1994-06-24-39-§418c, FOR-2016-05-27-534
Kunngjort23.06.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om båtpassasjerrettigheter

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. juni 2016 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 418a andre ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2016 nr. 534.

§ 1.Nasjonalt tilsynsorgan

Tilsynsorgan etter sjøloven § 418a andre ledd skal være Sjøfartsdirektoratet.

Ved rimelig grunn til mistanke om overtredelse av regler som følger av sjøloven § 418a, kan Sjøfartsdirektoratet, jf. luftfartsloven § 10-42 andre og fjerde ledd, uten hinder av taushetsplikt, kreve av tjenesteyteren:

1.å få adgang til alle relevante dokumenter, i enhver form, vedrørende overtredelsen,
2.å ta kopi av, eller lage utdrag fra, dokumenter som nevnt i nr. 1,
3.å gjennomføre nødvendige kontroller på stedet
4.at vedkommende oppfyller sine forpliktelser etter reglene som følger av sjøloven § 418a og stanser overtredelsen,
5.at vedkommende bekrefter sin forpliktelse til å stanse overtredelsen, og eventuelt offentliggjør denne forpliktelsen.

Om nødvendig kan Sjøfartsdirektoratet kreve bistand fra politiet til å gjennomføre tiltak som nevnt i andre ledd.

Sjøfartsdirektoratet kan gi pålegg i medhold av sjøloven § 418b. Sjøfartsdirektoratet kan også ilegge tvangsmulkt i medhold av sjøloven § 418b andre ledd og overtredelsesgebyr i medhold av § 418c.

§ 2.Fastsettelse av tvangsmulkt

Tvangsmulkt kan fastsettes der fristen for å etterkomme pålegg i medhold av sjøloven § 418b er oversittet. I vedtaket om tvangsmulkt skal det fastsettes en ny tidsfrist for å oppfylle pålegget etter sjøloven § 418b. Tvangsmulkt kan fastsettes allerede i forbindelse med at pålegget gis.

Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt.

Tvangsmulkt skal utmåles konkret i det enkelte tilfelle. Ved vurderingen av om tvangsmulkt skal ilegges, og ved utmålingen, skal det særlig legges vekt på:

a)hvilken type pålegg det er
b)hvor alvorlig overtredelsen er
c)foretakets økonomiske stilling
d)kostnadene ved å oppfylle pålegget som er gitt.

Tvangsmulkten løper inntil foretaket har dokumentert at pålegget er oppfylt.

§ 3.Frafall av påløpt tvangsmulkt

Sjøfartsdirektoratet kan, når sterke hensyn tilsier det, redusere eller frafalle påløpt mulkt.

§ 4.Utmåling av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr i medhold av sjøloven § 418c første ledd skal utmåles konkret i det enkelte tilfelle. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på:

a)hvor alvorlig overtredelsen er, herunder overtredelsens omfang og virkning,
b)graden av skyld,
c)om overtredelsen kunne vært forebygget,
d)om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser,
e)om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen,
f)om det foreligger gjentakelse,
g)foretakets økonomiske evne, og
h)allmennpreventive hensyn.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.