Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

DatoFOR-2016-06-21-763
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§13-8
Kunngjort23.06.2016   kl. 15.00
KorttittelGebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 13-8.

Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften fastsetter gebyr for Norges Luftsportforbunds arbeid med myndighetshandlinger på seilfly- og ballongområdet i henhold til forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer § 3 annet ledd.

§ 2.Definisjon

Med tillatelse menes i denne forskrift enhver tillatelse, godkjenning, sertifikat mv. etter luftfartsloven eller forskrift gitt med hjemmel i luftfartsloven.

§ 3.Gebyr for søknad om tillatelse
(1) For søknad om tillatelse skal det enten betales et fast gebyr eller gebyr etter regning etter bestemmelsene i denne forskriften. Det skal betales gebyr selv om søknaden avslås eller trekkes etter at saksbehandlingen er påbegynt.
(2) Dersom en tillatelse blir tilbakekalt eller utløper av andre grunner, skal det ved ny søknad om tillatelse betales gebyr som for første gangs utstedelse.
(3) Norges Luftsportforbund kan i særlige tilfeller beslutte helt eller delvis bortfall av gebyr i forbindelse med søknad om tillatelse. Det skal blant annet legges vekt på om det har inntrådt spesielle omstendigheter etter søknadstidspunktet som søker ikke kan lastes for og som det vil være urimelig at søker bærer risikoen for.
§ 4.Nærmere om gebyr etter regning
(1) Gebyr etter regning fastsettes på grunnlag av faktisk timeforbruk og direkte utgifter til reise, opphold, diett, materialer mv. som har vært nødvendig for utførelse av myndighetshandlingen. Ved gebyr etter regning benyttes en timesats på kr 900 per time.
(2) Norsk Luftportstilsyn kan i særlige tilfeller bestemme at forskudd skal innbetales på søknadstidspunktet eller senere. Forskuddet skal ikke være større enn det totale gebyret som antas å påløpe.
§ 5.Gebyr for virksomhetstilsyn (årsgebyr)
(1) Innehaver av tillatelse skal betale årsgebyr etter bestemmelsene i denne forskrift. Årsgebyret dekker Norges Luftsportforbunds kostnader til rutinemessige inspeksjoner, fornyelse av tillatelsen, forespørsler fra innehaveren og annet arbeid Norges Luftsportforbund har med administrasjon og oppfølging.
(2) Årsgebyret dekker en periode på tolv måneder fra kalenderårets begynnelse. Årsgebyr betales etter de rettigheter som er registrert per 1. januar og etter gebyrsatser som fastsatt i denne forskrift.
(3) Ved forandringer i gitt tillatelse som medfører høyere årsgebyr, skal årsgebyr betales i henhold til endret tillatelse.
(4) Plikten til å betale årsgebyr faller bort når en godkjenning eller tillatelse ikke fornyes eller på annen måte utgår.
(5) Norges Luftsportforbund kan i særlige tilfeller beslutte delvis bortfall av årsgebyr. Det skal blant annet legges vekt på om det har inntrådt spesielle omstendigheter som innebærer at det er klart urimelig at fullt årsgebyr skal påløpe.
§ 6.Gebyr for aksept eller godkjenning av ledende personell mv.
(1) Hvor ledende personell skal godkjennes betales kr 4 400 per godkjenning. Hvor ledende personell skal aksepteres betales gebyr kr 2 700 per aksept.
(2) For prøve som ledende personell skal avlegge betales gebyr kr 600 per prøve.
§ 7.Gebyr for særskilte inspeksjoner og tjenester mv.
(1) Når Norges Luftsportforbund finner det påkrevd med særskilt inspeksjon eller besiktigelse ut over rutinemessige inspeksjoner eller besiktigelser, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(2) For Norges Luftsportforbunds arbeid med andre verifikasjoner, godkjenninger eller dispensasjoner som nevnt i forskriften her, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(3) For utskrift av duplikat eller annen verifikasjon av sertifikat eller godkjenningsbevis betales et gebyr på kr 500.
§ 8.Betalingsbetingelser
(1) Fast gebyr, gebyr etter regning og årsgebyr faktureres av Norges Luftsportforbund.
(2) Gebyr angis i norske kroner.
§ 9.Virkning av manglende betaling
(1) Søknad om tillatelse vil ikke bli behandlet før søkeren har betalt alle tidligere forfalte ikke omtvistede gebyrkrav.
(2) Hvis årsgebyr for organisasjon ikke er betalt ved forfall, vil saksbehandling som dekkes av årsgebyret ikke bli utført.

Kapittel II. Sertifikat og skoletillatelser mv.

§ 10.Generelle bestemmelser om gebyr for luftfartssertifikat
(1) Gebyr for luftfartssertifikat dekker kostnader til prøver og utstedelse.
(2) For overføring av sertifikat fra en annen EASA medlemsstat betales gebyr kr 2 050. Gebyret dekker ikke overføring av personlig medisinsk journal fra gjeldende sertifikatstat til Luftfartstilsynet og utstedelse av norsk legeattest.
(3) For konvertering fra nasjonalt flygebevis utstedt av Norges Luftsportforbund til Part FCL-sertifikat betales gebyr kr 1 150.
(4) For test av språkferdighet betales gebyr kr 750.
§ 11.Gebyr for teoriprøver - piloter
(1) For teoriprøver betales gebyr etter følgende satser:
LAPL/SPL/BPL
teoriprøve, full prøve eller enkeltfag1 050
(2) Det må betales gebyr også for prøve som ikke bestås eller ikke er gjennomført på grunn av forhold hos kandidaten.
§ 12.Gebyr for utstedelse av sertifikat og rettighet etter ferdighetsprøve (skill test) - piloter
(1) For utstedelse av sertifikat og rettighet etter ferdighetsprøve betales gebyr etter følgende satser:
LAPL/SPL/BPL
a) første gangs utstedelse av sertifikat1 150
b) utstedelse rettigheter og nye privilegier1 150
(2) Gebyret dekker ikke honorar for kontrollant, leie av luftfartøy eller andre kostnader i tilknytning til ferdighetsprøven.
§ 13.Gebyr for instruktør- og kontrollantrettighet for piloter
(1) For utstedelse av instruktørbevis, betales gebyr kr 2 300. For forlengelse, gjenutstedelse eller utvidelse betales gebyr kr 350.
(2) For utstedelse av instruktørbevis basert på nasjonalt instruktørbevis for seilfly eller ballong, betales gebyr kr 1 500.
(3) For utstedelse av kontrollantbevis, betales gebyr kr 4 100.
(4) For utstedelse av kontrollantbevis basert på nasjonalt instruktørbevis for seilfly eller ballong, betales gebyr kr 1 800.
§ 14.Årsgebyr og gebyr for utdannings- og skoletillatelser
(1) Gebyr for utdannings- og skoletillatelser dekker kostnader ved blant annet gjennomgåelse av dokumentasjon av faginnhold og sammensetning, studieplan og eventuell inspeksjon før godkjenning gis.
(2) For utdannings- og skoletillatelser betales gebyr og årsgebyr etter følgende satser:
Utdannings- og skoletillatelseFørste gangs godkjenningÅrsgebyr
ATO/RTO (ballong eller seilflyging)5 5004 500
ATO/RTO, tillegg pr. utdanningssted4 5003 000
ATO/RTO, tillegg for kurs i ny gren4 5003 000
Teorikurs (pr. gren)1 5001 500
Tilleggskurs (pr. kurs)1 5001 500
(3) For søknad om endring av gjeldende godkjenning, betales gebyr etter regning, jf. § 4.
(4) For virksomhetstilsyn med utdanningsorganisasjon som krever reise utenfor Norge, eller reise til annet sted enn organisasjonens faste undervisningssted, betales gebyr etter regning jf. § 4.

Kapittel III. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Klage
(1) Enkeltvedtak om fastsettelse av størrelse på gebyr etter regning kan påklages til Samferdselsdepartementet.
(2) Enkeltvedtak i forbindelse med søknad om helt eller delvis bortfall av gebyr, jf. § 3 tredje ledd og § 5 sjette ledd, kan påklages til Samferdselsdepartementet.
§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.