Forskrift om lønnsplikt under permittering

DatoFOR-2016-06-21-764
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-05-06-22-§3
Kunngjort23.06.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om lønnsplikt under permittering

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering § 3.

§ 1.Forlenget periode med fritak for lønn og ny arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd, i til sammen 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Perioden løper fra utløpet av arbeidsgiverperiode I, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

Når arbeidsgiveren har vært fritatt fra lønnsplikt i til sammen 30 uker i løpet av en 18 måneders periode, inntrer en lønnspliktperiode på fem arbeidsdager (arbeidsgiverperiode II).

Etter arbeidsgiverperiode II fritas arbeidsgiveren for lønnsplikt i ytterligere 19 uker.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er arbeidsgiver fritatt fra arbeidsgiverperiode II.

§ 2.Beregning av arbeidsgiverperiode II

Arbeidsdagene i arbeidsgiverperiode II beregnes på samme måte som arbeidsgiverperiode I, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

§ 3.Beregning av perioden med fritak fra lønnsplikt

Alle dager eller uker med permittering regnes med i fritaksperioden. Det samme gjelder dager eller uker med arbeid som ikke medfører avbrudd i permitteringen, med tilhørende varslingsplikt og ny arbeidsgiverperiode.

Perioder der arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær regnes ikke med ved beregning av fritaksperioden.

Arbeid hos annen arbeidsgiver har ikke betydning for beregningen.

§ 4.Forskyvning i beregningsperioden

Beregningsperioden på 18 måneder forskyves løpende. Lønnspliktperiodene og fritaksperiodene vurderes derfor også løpende 18 måneder bakover i tid. Arbeidsgiverperiode II vil inntreffe hver gang man ved forskyvning har nådd 30 uker med permittering uten lønnsplikt innenfor de siste 18 månedene.

§ 5.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2016.