Forskrift om Husleietvistutvalget

DatoFOR-2016-06-21-765
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2000-09-28-1020
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-17-§12-5
Kunngjort23.06.2016   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Husleietvistutvalget

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 12-5.

§ 1.Formål

Husleietvistutvalget skal legge til rette for at partene ved mekling eller avgjørelse i tvister om leie av bolig, får løst saken på en hurtig, billig og kompetent måte.

§ 2.Saklig virkeområde

Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig som reguleres av husleielovene.

§ 3.Geografisk virkeområde
(1) Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig som ligger i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
(2) Husleietvistutvalget kan behandle husleietvister fra hele landet der klagen fremmes av en leier som er forbruker, mot en utleier som driver utleievirksomhet som næring.
§ 4.Sammensetning
(1) Husleietvistutvalget skal ledes av en direktør som tilsettes av departementet. Direktøren skal oppfylle vilkårene for å være tingrettsdommer etter domstolloven § 53 til § 55.
(2) Til å lede den enkelte sak (saksleder) kan Husleietvistutvalget tilsette eller engasjere en eller flere personer som oppfyller vilkårene for å være tingrettsdommer etter domstolloven § 53 til § 55.
(3) Etter å ha innhentet forslag fra organisasjoner som representerer leiere og utleiere, skal departementet oppnevne like mange utvalgsmedlemmer fra hver side. Utvalgets størrelse avgjøres av departementet. Utvalgsmedlemmene oppnevnes for tre år. Husleietvistutvalgets kontorleder avgjør sammensetningen av utvalget i den enkelte sak.
(4) I den enkelte sak hvor det skal treffes vedtak, skal Husleietvistutvalget bestå av en nøytral saksleder, et utvalgsmedlem fra leiersiden og et utvalgsmedlem fra utleiersiden. Bestemmelsene i domstolloven § 106 og § 108 gjelder tilsvarende.
(5) Et medlem som mener det er inhabilt i en sak, skal si fra så snart som mulig etter innkallingen til møtet. Medlemmet skal ikke delta i behandlingen av saken. Et medlem skal heller ikke delta i behandlingen av en sak der saksleder mener medlemmet er inhabilt.
(6) Saksleder kan treffe vedtak alene når den innklagede har unnlatt å gi tilsvar i saken. Saker om oppsigelse, heving og gjengs leie skal alltid behandles av fullt utvalg.
§ 5.Forkynning
(1) Husleietvistutvalgets dokumenter skal som hovedregel forkynnes i vanlig brev vedlagt mottakskvittering for utfylling og retur. Blir mottakskvittering ikke returnert, skal dokumentet likevel regnes som forkynt dersom det er sannsynliggjort at adressaten har mottatt dokumentet, for eksempel ved bekreftelse på telefon, e-post eller lignende, og det ikke er grunn til å tvile på at vedkommende er rett person.
(2) For øvrig gjelder reglene i domstolloven kapittel 9 så langt de passer.
§ 6.Klage til Husleietvistutvalget
(1) En klage til Husleietvistutvalget kan framsettes skriftlig eller muntlig. En muntlig klage skal settes opp skriftlig på Husleietvistutvalgets kontor. Klagen skal være undertegnet, med mindre den er framsatt via godkjent nettbasert plattform.
(2) Klagen skal inneholde partenes navn og adresse, leieforholdets adresse, en kort forklaring om hva saken gjelder og hva klageren krever (påstanden). Hver påstand skal begrunnes og være utformet som det resultatet parten vil at utvalget skal komme fram til.
(3) Klagen bør nevne de bevis som ønskes lagt fram, og opplyse om klageren ønsker mekling.
§ 7.Saksforberedelsen
(1) Etter å ha mottatt og registrert en klage, skal Husleietvistutvalget utpeke en saksleder som har ansvaret for forberedelsen av saken.
(2) Sakslederen skal avvise saken dersom
a)tvisten ligger utenfor Husleietvistutvalgets virkeområde
b)klageren ikke er klageberettiget
c)klagen ikke oppfyller vilkårene i § 6
d)tvisten ikke kan behandles av utvalget av andre grunner, for eksempel fordi det vil være i strid med § 16 eller § 17 eller tvisten allerede er rettskraftig avgjort
e)gebyret etter § 18 annet ledd ikke blir betalt.
(3) Har klagen mangler som kan avhjelpes, skal Husleietvistutvalget sette en frist for retting eller endring.
(4) Vedtak om å avvise klagen, skal begrunnes. Vedtaket skal forkynnes for klageren, som kan bringe avvisningsvedtaket inn for tingretten innen én måned etter at vedtaket ble forkynt.
(5) Dersom saken ikke blir avvist, skal klagen forkynnes for motparten snarest mulig. Motparten gis samtidig en frist til å gi tilsvar.
(6) Et tilsvar kan framsettes skriftlig eller muntlig for Husleietvistutvalget. Et skriftlig tilsvar skal opplyse om motpartens vurdering av kravene som er fremmet, og eventuelle begrunnede motkrav. Tilsvaret bør inneholde en påstand. Påstanden skal være utformet som det resultat motparten vil at utvalget skal komme fram til.
§ 8.Saksstyring under saksforberedelsen
(1) Husleietvistutvalget skal aktivt styre saksforberedelsen for å oppnå rask, prosessøkonomisk og forsvarlig behandling. Det bør være et rimelig forhold mellom tvistens betydning og omfanget av bevisførselen. Husleietvistutvalget kan gi veiledning som bidrar til at tvisten får en riktig avgjørelse ut fra de faktiske forhold og de aktuelle reglene. Veiledningen må gis på en måte som ikke svekker tilliten til at Husleietvistutvalget er upartisk.
(2) Husleietvistutvalget kan forlenge frister det har gitt når det anses hensiktsmessig for saksgangen.
§ 9.Fullmektig

En part kan gi fullmakt til andre myndige personer til å opptre på sine vegne i en sak for Husleietvistutvalget.

§ 10.Varsling om å møte med medhjelper eller fullmektig

Vil en part møte med advokat eller annen person som fullmektig eller medhjelper under mekling, befaring eller annet møte i Husleietvistutvalget, skal motparten og Husleietvistutvalget ha melding om dette senest en uke på forhånd. Har en part gitt slik melding, kan motparten møte med fullmektig eller medhjelper uten å varsle.

§ 11.Mekling
(1) Husleietvistutvalget bestemmer om partene skal få tilbud om mekling. Mekling kan gjennomføres ved ordinært møte, telefonkonferanse, videokonferanse eller lignende.
(2) Sakslederen bestemmer framgangsmåten for meklingen, blant annet om det skal holdes møter med partene samlet eller hver for seg. Sakslederen skal informere partene om at de kan trekke seg på ethvert stadium i meklingsprosessen. Sakslederen kan komme med konkrete forslag til løsning under meklingen. Sakslederen har taushetsplikt om det som kommer fram i møtene.
(3) Sakslederen skal informere partene om virkningen av forlik, jf. § 14. Blir det inngått et forlik, skal det nedtegnes og underskrives av partene. Sakslederen påser at forliket nøyaktig angir det partene er enige om. Skal forliket kunne fullbyrdes, påser sakslederen at det blir fastsatt frist for oppfyllelse, og eventuelt konsekvenser av at forliket ikke overholdes. Protokoll for meklingen undertegnes av sakslederen.
(4) Dersom en mekling ikke har ført fram, skal det utpekes ny saksleder. Dette gjelder likevel ikke dersom partene ønsker at den samme sakslederen fortsetter behandlingen av saken og sakslederen ikke finner det betenkelig.
§ 12.Behandlingen i Husleietvistutvalget
(1) En sak som ikke blir avgjort ved forlik, skal behandles av Husleietvistutvalget. Husleietvistutvalget kan bestemme at behandlingen i utvalgsmøtet skal gå for lukkede dører.
(2) Saksleder sørger at det blir innhentet tilstrekkelige opplysninger før behandling finner sted. Opplysningene innhentes på den måten sakslederen finner hensiktsmessig. Partene har ansvaret for egen bevisføring. Bevisføringen skal som hovedregel være skriftlig.
(3) Husleietvistutvalget skal avgjøre tvisten på grunnlag av de opplysningene som er framkommet under saksforberedelsen. Om nødvendig kan det innhentes ytterligere opplysninger før avgjørelse tas, for eksempel at det avholdes befaring eller at parter, sakkyndige eller vitner innkalles til muntlig forklaring. Skriftlige vitneforklaringer og erklæringer fra sakkyndige kan også framlegges som bevis.
(4) Partene skal gis mulighet til å være til stede når bevis føres muntlig for utvalget og når utvalget avholder befaring. I oppsigelsessaker skal partene alltid ha anledning til å uttale seg muntlig i felles møte, eventuelt avholdt som telefonmøte, videokonferanse eller lignende.
(5) Dersom en part som er gjort kjent med virkningen av å forholde seg passiv, likevel ikke har gitt tilsvar innen tilsvarsfristen, ikke har svart på en henvendelse fra utvalget innen en fastsatt frist eller har unnlatt å møte for utvalget, kan saken avgjøres på grunnlag av de opplysninger og bevis som foreligger. Dette gjelder likevel ikke dersom det er opplyst eller sannsynlig at parten har gyldig grunn for passiviteten. I vurderingen av om det foreligger en gyldig grunn for passivitet, gjelder tvisteloven § 16-12 andre ledd og § 13-4 så langt de passer.
(6) Partene skal underveis i saksbehandlingen og før avgjørelsen treffes, gjøres kjent med avgjørelsesgrunnlaget.
§ 13.Avgjørelser av Husleietvistutvalget
(1) Når saken anses tilstrekkelig opplyst, avgjør Husleietvistutvalget saken ved et skriftlig begrunnet vedtak. Dersom vedtaket ikke er enstemmig, skal også mindretallets syn og begrunnelse framgå. Avgjørelsen kan ikke gå lengre enn partenes påstander.
(2) Vedtaket skal treffes innen 90 dager etter at saken er tilstrekkelig opplyst. I svært komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal uten unødig opphold informeres om eventuell forlengelse av fristen, og samtidig opplyses om når vedtaket kan forventes.
(3) Vedtaket skal forkynnes for partene, og virkningene etter § 14 skal gjøres kjent for dem.
(4) Husleietvistutvalgets vedtak kan ikke påklages, men kan bringes inn for tingretten, jf. § 15.
(5) Tvisteloven § 19-8 om retting av feil og § 19-9 om tilleggsavgjørelse gjelder tilsvarende så langt de passer.
(6) Reglene om gjenåpning i tvisteloven kapittel 31 gjelder tilsvarende så langt de passer for saker ved Husleietvistutvalget. Begjæring om gjenåpning fremmes for Husleietvistutvalget.
§ 14.Rettsvirkninger av Husleietvistutvalgets vedtak
(1) En klage til Husleietvistutvalget avbryter fristen for å reise søksmål etter husleielovene.
(2) Husleietvistutvalget er å anse som forvaltningsorgan etter foreldelsesloven § 16 slik at en klage til Husleietvistutvalget avbryter foreldelse.
(3) Forlik etter § 11 og vedtak etter § 13, som ikke er brakt inn for domstolene etter reglene i § 15, har samme virkning som en rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.
(4) For forlik gjelder tvisteloven § 19-12 så langt den passer.
§ 15.Søksmål for tingretten
(1) Husleietvistutvalgets vedtak etter § 12 kan innen én måned etter forkynning overprøves ved søksmål for tingretten, uten forliksrådsbehandling. En stevning sendes direkte til tingretten. Fristen beregnes etter reglene i domstolloven kapittel 8.
(2) Retten kan gi oppfrisking mot oversitting av fristen i første ledd etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14.
(3) Retten skal varsle Husleietvistutvalget om saker som bringes inn for domstolene etter bestemmelsene i paragrafen her ved oversendelse av kopi av stevningen. Den domstol som rettskraftig avgjør tvisten skal informere Husleietvistutvalget om resultatet ved gjenpart av avgjørelsen.
§ 16.Forholdet til voldgiftsklausuler

Har partene etter at tvisten oppstod avtalt å løse tvisten ved voldgift, kan ingen av dem alene bringe saken inn for Husleietvistutvalget. Partene kan likevel bringe saken inn for Husleietvistutvalget hvis de blir enige om det.

§ 17.Forholdet til andre tvisteorganer
(1) Så lenge en tvist er under behandling av Husleietvistutvalget, kan ikke de samme partene bringe den inn for domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2. Saken regnes å være under behandling av Husleietvistutvalget fra klagen er kommet inn til utvalget. Tvist som er begjært avgjort av Husleietvistutvalget senest samme dag som den er krevd avgjort av domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2, skal avgjøres av Husleietvistutvalget.
(2) Så lenge en tvist er under behandling ved domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2, kan den ikke bringes inn for Husleietvistutvalg av de samme parter. Selv om saken er under behandling ved domstol eller takstnemnd, kan den bringes inn for Husleietvistutvalget dersom alle parter i saken er enige om at den skal avsluttes ved domstolen eller nemnden uten realitetsavgjørelse. Saken regnes å være under behandling ved domstolen fra en forliksklage er kommet inn til forliksrådet eller en stevning er kommet inn til tingretten. Saken regnes å være under behandling ved takstnemnd fra en begjæring om oppnevning av takstnemnd er kommet inn til tingretten.
(3) En tvist som er avgjort av domstol eller takstnemnd etter husleieloven § 12-2 kan ikke bringes inn for Husleietvistutvalget.
§ 18.Sakskostnader
(1) Staten dekker Husleietvistutvalgets kostnader.
(2) For Husleietvistutvalgets behandling av tvister betales et saksbehandlingsgebyr til staten. Saksbehandlingsgebyret er ett rettsgebyr når klagen settes fram av utleier, og 0,2 x rettsgebyret når klagen settes fram av leier. Saksbehandlingsgebyret betales av den som setter fram et krav om behandling av Husleietvistutvalget, og skal være innbetalt før saken tas til behandling.
(3) Blir tvisten forlikt og det ikke er avtalt noe annet, bærer hver av partene sine sakskostnader.
(4) Blir saken ikke forlikt, fastsetter Husleietvistutvalget hvem som skal bære sakskostnadene, herunder saksbehandlingsgebyret. En part som har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, kan tilkjennes erstatning fra motparten for kostnader som har vært strengt nødvendige for å vinne fram. Eventuelle advokatutgifter anses i hovedsak bare som strengt nødvendige kostnader, dersom motparten har engasjert advokat, og det ville virke urimelig ikke å refundere kostnadene.
(5) Husleietvistutvalgets avgjørelse om kostnadsfordeling kan ankes til tingretten innen én måned etter at avgjørelsen er forkynt.
§ 19.Årsberetning og publisering av enkeltsaker
(1) Husleietvistutvalget utarbeider årlig en beretning om sin virksomhet. Årsberetningen skal blant annet inneholde statistikk over innkomne saker, saksbehandlingstider og antall saker som blir forlikt eller avgjort ved vedtak.
(2) Husleietvistutvalgets avgjørelser skal gjøres offentlig tilgjengelige etter at partenes navn er tatt bort.
(3) På anmodning kan Husleietvistutvalgets direktør gi tillatelse til innsyn i dokumentene i enkeltsaker.
§ 20.Ikraftsetting
(1) Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.
(2) Fra samme tid oppheves forskrift 28. september 2000 nr. 1020 om husleietvistutvalget, Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.