Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

DatoFOR-2016-06-22-770
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-06-16-684
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-8, LOV-1997-02-28-19-§5-25, LOV-1997-02-28-19-§22-2, LOV-2011-06-24-30-§3-2
Kunngjort24.06.2016   kl. 14.15
KorttittelForskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 femte ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 fjerde ledd.

Kapittel I. Regler

§ 1.Det ytes stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte. Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut.

Med manuellterapeut menes fysioterapeut som

1.
a)har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning eller
b)har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg
2.har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere krav til innhold i og omfang av opplæringen.
§ 2.Ved henvisning til fysioterapi må henvisende behandler oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser. Behandlingens hensikt bør angis klart i henvisningen.

En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.

Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger på bakgrunn av opplysningene på henvisningen og egen vurdering av pasientens behov. Fysioterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.

Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning.

Etter samtykke fra medlemmet skal fysioterapeuten oversende epikrise til henvisende behandler etter avsluttet behandling.

§ 3.Utgifter til fysioterapi dekkes bare hvis den som gir behandlingen
a)har autorisasjon som fysioterapeut etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48
b)har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd, eller
c)er fysioterapeut fra et annet EØS-land og yter midlertidig tjeneste i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.
§ 4.Stønad til fysioterapi etter denne forskriften omfatter følgende behandlingsformer:
1.Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje
2.Pulsatorbehandling
3.Kortbølge/mikrobølge/laser
4.Elektroterapi
5.Ultralyd
6.Traksjonsbehandling
7.Manuellterapi
8.Psykomotorisk fysioterapi
9.Medisinske bad og pakninger
10.Aktiv oppvarming
11.Øvelsesbehandling i grupper
12.Gruppebehandling i basseng.
§ 5.Det ytes stønad til fysioterapi etter takstene i kapittel III.

Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling for sykdommer som er nevnt i kapittel II, ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling av barn under 12 år.

Den enkelte fysioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd.

§ 6.Hvis et medlem ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for fysioterapeuten etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 fjerde og femte ledd.
§ 7.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med en fysioterapeut om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Fysioterapeuten har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere regler for direkte oppgjør.
§ 8.Ved krav om stønad til fysioterapi skal det fremlegges spesifisert og kvittert regning fra fysioterapeuten. Regningen må i tillegg til diagnose, takstnummer, dato og klokkeslett for de utførte behandlingene inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre stønadskravet.

Fysioterapeuten skal utstede regning på blankett fastsatt av Helsedirektoratet. Krav som fremsettes elektronisk skal utformes i samsvar med filformat fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

§ 9.Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2016 kroner 420 600 pr. år. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter antall driftstilskuddstimer fysioterapeuten har avtale om.
§ 10.Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov.

Når særlige forhold foreligger kan det gjøres unntak fra første ledd første punktum. Det kan likevel ikke inngås driftsavtaler som er mindre enn 20 prosent av fullt tilskudd.

Kapittel II. Sykdomsliste

Ved følgende sykdommer ytes stønad etter honorartakst dersom det er en klar sammenheng mellom sykdommen og den behandlingen det søkes refusjon for, jf. § 5 andre ledd:

A. Indremedisin
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Kroniske lungelidelser med nedsatt respirasjonskapasiteta)
b)
c)
Astma
Cystisk fibrose
Emfysem
Til punkt 1:
Nødvendig thoraxdrenasje hos pasient med sekretstagnasjon kommer i tillegg.
d)Kronisk obstruktiv bronkitt
e)Alvorlig thoraxdeformitet
f)Annen kronisk lungelidelse med nedsatt respirasjonskapasitet
2.Nyrelidelsea)Uremi med langvarig dialyse
b)Annen lidelse med langvarig dialyse
3.Blødersykdom med leddaffeksjona)Hemofili
b)Von Willebrands sykdom
4.Hjertelidelsea)Akutt hjerteinfarktTil punkt 4:
Opptrening etter henvisning fra spesialist i indremedisin begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.
5.Karlidelse i sentralnervesystemet med nevrologisk utfalla)Hemiplegi og annen motorisk funksjonsforstyrrelse
6.Lymfødema)Alvorlig primært lymfødem
b)Sekundært lymfødem
 
B. Kirurgi
«Kirurgi» betegner spesialiteten disse sykdomspunktene faller inn under. Det er ikke et vilkår at det er foretatt et kirurgisk inngrep for å utløse honorartakst med mindre dette framgår av det enkelte sykdomspunktet. Diagnostisk bruk av artroskopi/endoskopi anses ikke for å være et inngrep.
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Etter skadera)
b)
Ved brudd
Ved betydelig skade på muskulatur, ligament eller sene
Til punkt 1–3:
Ved behov for behandling i mer enn en måned. Begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.
Til punkt 1a:
Omfatter osteoporose når det er en episode med en akutt betydelig forverret funksjon og røntgenologisk påvist et brudd i virvel.
2.Inngrep på leddOperasjon på
a)Ekstremitetsledd
b)Ryggvirvelsøylen
3.Større inngrep for feilfunksjon i bevegelsesapparateta)Operasjon på sene
b)Operasjon på muskulatur
c)Ligamentrekonstruksjon
d)Knokkelreseksjon
4.Store operasjoner på indre organera)
b)
c)
Hjerteoperasjon
Lungeoperasjon
Stor karoperasjon
Til punkt 4:
Begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.
d)Organtransplantasjon
e)Cancer-glandeltoilett som har ført til funksjonssvikt
5.Operasjon på sentralnervesystemeta)Alle tilstander med nevrologiske utfall
6.Preoperativ behandlinga)
b)
Thoraxoperasjon
Stor karoperasjon
Til punkt 6:
Begrenset til 4 uker før operasjonen.
c)Organtransplantasjon
d)Ortopediske operasjoner
7.Belastningsplager på grunn ava)
b)
c)
Amputasjon høyere enn fingre og tær
Varige lammelser
Balanse- eller koordinasjonssvikt med varig bruk av krykke eller rullestol

Til punkt 7:
Behandling for arm-/skulder-/nakkeplager dekkes også fullt ut.
8.Urologia)Alvorlige former for blæreekstrofi/epispadiTil punkt 8:
Etter henvisning fra spesialist i kirurgi, urologi eller fra tilsvarende spesialavdeling. Både opererte og ikke opererte gis fri behandling.
9.Brystrekonstruksjona)Cancer mamma
10.Immobilisering i sykehus utover 8 uker uten gangfunksjona)Betydelig muskelatrofi og kraftnedsettelseTil punkt 10:
Etter henvisning fra spesialist i kirurgi, indremedisin, lungemedisin eller tilsvarende spesialavdeling. Begrenset til 3 måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.
 
C. Nevrologi
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Alvorlig organisk sykdom eller skade i sentralnervesystemet med spastiske eller slappe pareser, tremor eller koordinasjonssvikta)
b)
c)
d)
e)
Hemiplegi
Paraplegi
Kvadriplegi
Cerebral parese
Multippel sclerose
Til punkt 1:
Alle alvorlige øvre nevronlidelser med sentral affeksjon får fri behandling.
Nedre nevronlesjoner med slappe pareser får fri fysioterapi bare ved multiple affeksjoner.
f)Parkinsonisme
g)Amyotrofisk lateralsclerose
h)Bulbær paralyse
i)Myelomeningocele
j)Poliomyelittseqvele
k)Annen lidelse med tilsvarende nevrologisk utfall, herunder torticollis og Chorea HuntingtonTil punkt 1k:
Ved porfyri er det et vilkår at det foreligger spastiske eller slappe pareser, tremor eller koordinasjonssvikt.
2.Alvorlig organisk sykdom eller skade med affeksjon av flere spinalnervera)
b)
Multiple lesjoner av røtter, plexus eller perifere nerver
Guillain-Barrè
Til punkt 2a:
Rotaffeksjon ved nucleusprolaps gir bare rett til stønad etter honorartakstene ved operasjon.
3.Alvorlig generalisert polynevropati
4.Alvorlig nevromuskulær sykdom med muskulær svikta)Dystrophia myotonica
b)Myotonia congenita
c)Myastenia gravis
d)Progressiv muskeldystrofi
e)Annen nevromuskulær lidelse med muskelsviktTil punkt 1–4:
Nødvendig thoraxdrenasje hos pasient med nedsatt respirasjonskapasitet og/eller sekretstagnasjon kommer i tillegg.
 
D. Onkologi
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Livstruende leukemi, stamcellebehandletTil punkt 1:
Etter henvisning fra spesialavdeling. Begrenset til 4 uker før og 6 måneder etter behandlingen. Behandlingen kan gis intensivt.
2.Kreft i langtkommet, uhelbredelig faseTil punkt 2:
Legen må attestere på henvisningen at pasienten er for syk til å gjennomføre effektiv egenaktivitet.
 
E. Pediatri
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Funksjonsforstyrrelse i bevegelsesapparatetTil punkt 1:
Barn under 18 år. Ved medfødt misdannelse av ekstremitet av en slik grad at protesebruk er nødvendig, som f.eks. hos thalidomidskadde, også ut over 18 år.
Medfødt eller ervervet:
a)Aplasi
b)Kontraktur/feil stilling i ledd
c)Calve-Legg-Perthes sykdom
d)Skade i sentralnervesystemet med motorisk funksjonsforstyrrelse
e)Alvorlig bevegelsesforstyrrelse av annen årsak
2.Hørselsdefekta)DøvhetTil punkt 2:
Barn under 18 år.
b)TunghørthetTil punkt 2b:
For første behandlingsserie må det foreligge henvisning fra spesialist i øre-nese-hals-sykdommer.
 
F. Psykiatri
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Psykisk lidelsea)Psykogen parese med bevegelsesforstyrrelse
b)Etter opphold i psykiatrisk avdeling eller ved henvisning fra poliklinikk i psykisk helsevern
Til punkt 1b:
Begrenset til 6 måneder fra det tidspunktet behandlingen ble påbegynt.
Det kan gis honorartakst i flere perioder dersom pasienten får ny henvisning fra poliklinikk eller har hatt nytt opphold i psykiatrisk avdeling.
c)Medikamentindusert bevegelsesforstyrrelse
 
G. Psykisk utviklingshemming
SykdomsgruppeSykdom
1.Psykisk utviklingshemminga)Motorisk funksjonsforstyrrelse
 
H. Revmatiske og andre lidelser i ledd og knokler
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Kronisk artritt i flere ledda)Rheumatoid artritt
b)Bekhterews sykdomTil punkt 1b:
Lidelsen må være påvist ved røntgen eller være entydig klinisk påvist av spesialist.
c)Reiters sykdom
d)Psoriasisartritt
e)Yersinartritt
f)Annen kronisk inflammatorisk/infektiøs eller immunologisk artrittTil punkt 1f:
Ved spondylartritt og sacroileitt uten andre sykdomsmanifestasjoner, gis stønad etter honorartakst hvis lidelsen er påvist ved røntgen eller entydig klinisk påvist av spesialist.
Ved Sjøgrens syndrom med leddaffeksjon gis stønad etter honorartakst.
2.Degenerative leddlidelsera)Artrose i større vektbærende ledd (hofte, kne, ankel)Til punkt 2:
Artrose skal være klinisk og røntgenologisk påvist.
Personer som har fått innsatt kunstig ledd (protese), anses ikke lenger for å ha artrose.
b)Artrose i skulderleddTil punkt 2b:
Omfatter bare artrose i humero-scapular-leddet, ikke i acromioclavicularleddet.
3.Leddplager i forbindelse med svangerskapa)Bekkenløsning med gangvansker under svangerskap
b)Bekkenløsning med gangvansker etter fødselTil punkt 3b:
Begrenset til 6 måneder fra behandlingen ble påbegynt etter fødsel.
c)Kronisk bekkenleddsyndromTil punkt 3c:
Etter henvisning fra spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi eller revmatologi.
4.Bindevevslidelsera)LED (SLE)
b)Sclerodermi
c)Polymyositt/Dermatomyositt
d)Polyarteritis nodosa og andre utbredte nekrotiserende vaskulitter
e)Marfans syndrom
f)Ehlers-Danlos syndrom
g)Silver-Russels syndrom
h)Klippel-Feil syndrom
5.Kontraktur i hud eller bløtdeler med affeksjon av ledda)Følgetilstand etter brannskade/etseskadeTil punkt 5:
Også ved risiko for leddkontraktur.
b)Følgetilstand etter stråleskade
c)Følgetilstand etter infeksjon
6.Rygglidelse med korsettbruka)ScolioseTil punkt 6:
Ved bruk av ramme- og kroppskorsett (ikke spilekorsett) og i 6 måneder etter avvikling.
7.Blødersykdom med leddaffeksjona)Hemofili
b)von Willebrands sykdom
8.Sykdommer i knoklera)Osteogenesis imperfecta
b)Osteitis deformans
c)Hypofosfatemisk rakitt eller osteomalaci, vitamin D-resistent
d)Osteomyelitt, sequele
9.Medfødte sjeldne tilstander med skjelettaffeksjonTil punkt 9:
Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000, dvs. ca. 500 personer i Norge.
 
I. Øyesykdommer
SykdomsgruppeSykdomMerknad
1.Øyenlidelsea)Blindhet
b)SvaksynthetTil punkt 1b:
Omfatter tilfeller der visusfunksjonen er redusert til 6/18 eller mer med beste korreksjon, eventuelt tilfeller med meget sterkt innskrenket sidesyn (synsfelt).

Kapittel III. Takster

En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling. Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.

Ugyldig takstkombinasjon betyr at takstene ikke kan kombineres i samme behandling. 

Forkortelser:

Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.

Ref. - står for refusjonsandel.

Egen. - står for egenandel.

Merk. - står for merknad.

Rep. - står for repetisjon. 

Repetisjoner:

0 - betyr at taksten ikke kan repeteres i samme behandling, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger i samme behandling. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
A. Undersøkelse og individuell behandling
A1aUndersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt av fysioterapeut, inntil 30 minutter
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1c, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G
266,-96,-170,-A1, A20
A1cTillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1a
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G
90,-90,-0,-A1, A20
A1dUndersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt av fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k og ved undersøkelse av barn under 12 år, inntil 30 minutter
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1f, A1g, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G
346,-176,-170,-A1, A20
A1fTillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1d
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1d, A1g, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G
121,-121,-0,-A1, A20
A1gTillegg ved undersøkelse i samband med utforming av individuell plan eller tverrfaglig utredning av rehabiliteringspasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1c, A1d, A1f, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G
55,-55,-0,-0
A1hTillegg for undersøkelse hos manuellterapeut, jf. § 1
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1d, A1f, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G
64,-64,-0,-0
A2aBehandling hos fysioterapeut i 20 min
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
134,-36,-98,-A1, A30
A2bBehandling hos fysioterapeut i 30 min
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
211,-57,-154,-A1, A30
A2cBehandling hos fysioterapeut i 40 min
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
270,-79,-191,-A1, A30
A2eBehandling hos fysioterapeut i 60 min
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
423,-181,-242,-A1, A30
A2fBehandling hos fysioterapeut i 90 min
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A2k, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
605,-305,-300,-A1, A30
A2gTillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av enten A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a eller A9a.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A2k, A8a, A8b, A9a, A9b, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
20,-10,-10,-0
A2kKompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent spesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller med tilsvarende kompetanse. Søknad om å få godkjent kompetanse behandles og avgjøres av Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut må dokumentere sin godkjenning for bruk av taksten overfor Helfo. Taksten krever samtidig bruk av enten A2a, A2b, A2c, A2e eller A2f
Ugyldig takstkombinasjon: A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b, A9a, A9b, A10, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f
45,-45,-0,-0
A8aBehandling hos manuellterapeut
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8b, D40, F1, F21, F22, F23, G
250,-90,-160,-A1, A40
A8bTillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8a, D40, F1, F21, F22, F23, G
104,-46,-58,-A1, A46
A9aBehandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A9b, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
186,-87,-99,-A1, A50
A9bTillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt A2g, A9a, B22, D40, F1, F21, F22, F23, G
91,-57,-34,-A1, A56
A10Veiledet trening, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
30,-5,-25,-A60
 

Merknad A1

Hver av takstene A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a og A9a teller som en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling, pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og overlapping i tid av pasientbehandlinger honoreres ikke.

Inkludert i takstene ligger honorar for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Innenfor tiden som utløser A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkledning kan også inngå i tiden som det kreves refusjon for. 

Merknad A2

Takstene A1a og A1d kan benyttes inntil én gang i løpet av behandlingsserien ved igangsetting av behandlingsopplegg, og kan ikke benyttes ved henvisning til ytterligere behandlinger dersom pasienten allerede er tilstrekkelig utredet. Dersom henvisende behandler i særskilte tilfeller ber om en separat undersøkelse av en pasient eller når henvisende behandler ber om en skriftlig tilbakemelding i løpet av behandlingsserien, og dette medfører at fysioterapeuten må foreta en nærmere undersøkelse av pasienten, kan takstene A1a og A1d utløses ytterligere én gang per behandlingsserie. 

Merknad A3

Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert i taksten. Ved lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og tilpassing av strømper inkluderes i taksten. 

Merknad A4

Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av manuellterapeut, jf. forskriften § 1. Taksten kan utløses fra den dato tilleggskompetansen er registrert i Helsepersonellregisteret.

Fysioterapeut som ikke fyller vilkårene i første ledd, men som kunne benytte takst A8 per 1. juli 2015, kan benytte taksten til og med 31. desember 2017. Fra og med 1. januar 2018 må vilkårene i første ledd være oppfylt for å kunne utløse taksten.

Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, kan benytte taksten i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen. 

Merknad A5

Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av fysioterapeut som:

a)har bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning, og har gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9 eller
b)har bestått eksamen i videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (60 studiepoeng) og i tillegg bestått eksamen i masterstudium som er relevant for fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (120 studiepoeng), og har gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9 eller
c)har godkjenning for bruk av takst A9 per 31. desember 2015.

Taksten kan utløses fra den dato tilleggskompetansen er registrert i Helsepersonellregisteret. Dette gjelder ikke for de som har godkjenning for bruk av takst A9 per 31. desember 2015.

Fysioterapeut som har rett til refusjon som utdanningskandidat i forbindelse med masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi eller videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, kan benytte taksten i forbindelse med veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen. 

Merknad A6

Utgifter til veiledet trening dekkes på følgende vilkår:

-Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg
-Fysioterapeuten vurderer at egentrening ikke vil gi et tilfredsstillende resultat
-Fysioterapeuten er tilgjengelig for råd og veiledning.

Taksten kan benyttes når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene henvisningen gjelder for. Taksten kan benyttes inntil 5 ganger mellom to behandlinger. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
B. Aktiv oppvarming
B22Aktiv oppvarming ved bruk av ergometersykkel, tredemølle mv.
Ugyldig takstkombinasjon A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b, A10, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, C34g, C34h
21,-0,-21,-B10
 

Merknad B1

Takst B22 krever samtidig bruk av en av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
C. Behandling i grupper
Behandling i gruppe på inntil 6 barn under 12 år
C33aFor de første tre barn i 60 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt D40, F1, F21, F22, F23, G
250,-250,-0,-C1, C20
C33bFor de neste tre barn i 60 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt D40, F1, F21, F22, F23, G
190,-190,-0,-C1, C2
Behandling i grupper på inntil 10 personer
C34aFor de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
70,-15,-55,-C1, C20
C34bFor de neste fem (6-10) personer i 30 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
55,-0,-55,-C1, C200
C34cFor de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
129,-32,-97,-C1, C20
C34dFor de neste fem (6-10) personer i 60 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
97,-0,-97,-C1, C20
C34eFor de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
190,-52,-138,-C1, C20
C34fFor de neste fem (6-10) personer i 90 minutter, pr. pasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
138,-0,-138,-C1, C20
C34gTillegg for behandling i basseng, pr. pasient
Taksten krever samtidig bruk av enten C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, C34h, D40, F1, F21, F22, F23, G
34,-13,-21,-C10
C34hTillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, pr. pasient. Taksten krever samtidig bruk av takst C34a, C34c eller C34e.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34a, C34c, C34e, C34g, D40, F1, F21, F22, F23, G
25,-25,-0,-0
 

Merknad C1

Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:

1.Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.
2.Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen.
3.Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften. 

Merknad C2

Hver av takstene C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f teller som en behandling. Overlapping i tid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker
D40Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52
17,-17,-0,-0
E. Samhandling
E50aMøtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50b
257,-257,-0,-E10
E50bSenere per påbegynt halvtime
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50a
257,-257,-0,-E1rep.
E51aTelefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
75,-75,-0,-E20
E51bSkriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
145,-145,-0,-0
E51cSkriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
145,-145,-0,-0
E52Nødvendig samtale med pårørende/foresatte som ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg, per påbegynt 15 min. Taksten kan repeteres en gang. Grunnlaget for bruk av taksten skal framgå av journalnotat.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
115,-115,-0,-1
 

Merknad E1

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte diagnostisering, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, vurdering av funksjonsnivå, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling. 

Merknad E2

Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
F. Behandling i pasientens hjem m.m.
F1Tillegg ved behandling i pasientens hjem
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52
99,-99,-0,-F10
F21Reise pr. kilometer med bil, motorsykkel, tog
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F22, F23
7, -7,-0,-F2rep.
F22Reise med annet transportmiddel (herunder til fots) for hver påbegynte halvtime
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F21, F23
57,-57,-0,-F2rep.
F23I byer og bymessig bebygde strøk hvor det er innført fast skysstillegg, ytes det et fast reisetillegg i stedet for reisetillegg som nevnt i F21, jf. § 5 i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F21, F22
56,-56,-0,-0
 

Merknad F1

Tillegget gis også ved behandling av barn, eldre, funksjonshemmede og kronisk syke i barnehage, skole og dagsenter. Det er et vilkår at pasienten ikke kan møte i fysioterapeutens institutt uten spesielt transportmiddel og/eller ledsager. Dersom samme pasient mottar undersøkelse og behandling eller flere behandlinger fortløpende samme dag, kan taksten bare utløses en gang. 

Merknad F2

Beregningsgrunnlaget for reisetillegget er antall tilbakelagte kilometer. Ved beregning av veglengden avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste hele antall kilometer.

Veglengden regnes fra fysioterapeutens kontor (bolig), men skjer utreisen fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere.

Ved hjemmebehandling under fast kontordagsreise regnes reisetillegg bare for det antall kilometer som fysioterapeuten reiser ekstra i anledning av hjemmebehandlingen. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
G. Tillegg for ubekvem arbeidstid
GVed behandling av cystisk fibrose, artogryfose, congenit, myopati, mrb duchenne og spinal muskelatrofi ytes det et tillegg til takstene når pasienten har behov for øyeblikkelig hjelp på ubekvem arbeidstid. Tillegget kan også ytes når det foreligger en varig lidelse eller følgetilstand som anfallsmessig/periodevis kan medføre livstruende åndedrettsbesvær der fysioterapi anses å være adekvat behandlingstiltak. Tillegget settes til 75 prosent av summen av honorartakst og eventuelt reisetillegg og hjemmebehandlingstillegg.
Ugyldig takstkombinasjon: C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, C34g, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52
G10
 

Merknad G1

Med ubekvem arbeidstid menes tidsrommet mellom klokken 1800 og klokken 0800, eller mellom klokken 0000 lørdag og klokken 2400 søndag og mellom klokken 0000 og 2400 på helge- og høytidsdager, samt mellom klokken 1200 og 2400 på jul- og nyttårsaften.

Dersom fysioterapeuten har henlagt sin vanlige arbeidstid til disse tidspunktene, ytes ikke tillegget. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
H. Elektronisk samhandling
H1Tillegg for Norsk helsenett/elektronisk meldingsutveksling.
Taksten kan kreves i perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2017 av fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med HELFO. Taksten kan kreves to ganger per hjemmel, første gang når fysioterapeuten kan dokumentere å ha gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når fysioterapeuten er koblet opp og sender oppgjør til HELFO via Norsk helsenett. Det er en forutsetning at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikar kan på vegne av hjemmelsinnehaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle
10000,-10000,-0,-0

Kapittel IV. Pasientbetaling

Det framgår av takstene i kapittel III hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5, jf. kapittel II.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time, utskrift av journal og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.

Kapittel V. Tilskott til fellesformål for fysioterapeuter

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2016–30. juni 2017 32,2 mill. kroner til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Kapittel VI. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 16. juni 2015 nr. 684 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-8 femte ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 fjerde ledd.