Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

DatoFOR-2016-06-24-796
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-06-26-794
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-7, LOV-1997-02-28-19-§22-2, LOV-1999-07-02-61-§5-5
Kunngjort28.06.2016   kl. 15.15
KorttittelForskrift om dekning av behandling hos psykolog

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-7 femte ledd og § 22-2 andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-5 første ledd nr. 1.

Kapittel I. Regler

§ 1.
1. Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog når undersøkelsen og behandlingen skjer i forbindelse med sykdom som trygden ellers er stønadspliktig for.

Stønaden ytes etter takstene i kapittel II. Ved behandling av barn og ungdom under 18 år og ved behandling av pasienter med HIV-infeksjon ytes det stønad etter honorartakstene.

2. Denne forskriften gjelder ikke når en psykolog foretar undersøkelse eller behandling i en helseinstitusjon hvor vedkommende er ansatt.
§ 2.Det er et vilkår for rett til stønad at undersøkelsen og behandlingen skjer hos psykologspesialist. Vilkåret om norsk spesialistgodkjenning gjelder ikke for psykologer fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.

Det er videre et vilkår at medlemmet er henvist fra lege, psykolog eller fra barnevernsadministrasjonens leder. Dette gjelder likevel ikke for opptil tre utredende undersøkelser eller samtaler, se merknad til takst 10 a–d og f.

§ 3.Det ytes bare stønad for undersøkelse og behandling hos en psykolog i forbindelse med den samme sykdommen. Det kan gjøres unntak hvis det foreligger spesielle forhold som tilsier det. Saken må i så fall forelegges Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer på forhånd.
§ 4.Ved krav om stønad skal medlemmet legge fram spesifisert regning med oppgave over antall undersøkelser eller behandlinger og dato for disse på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. Regningen skal være kvittert av psykologen.
§ 5.Psykologen plikter å føre journaler og kartotek for å kunne gi de opplysninger og oversikter som Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer krever, og plikter for øvrig å følge gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og i forskrifter som er gitt med hjemmel i denne loven.
§ 6.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med en psykolog om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales da direkte til psykologen, som ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som trygden dekker.
§ 7.Hvis medlemmet på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram på behandlingsstedet, dekker det regionale helseforetaket reiseutgiftene for psykologen etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a første ledd nr. 6.

Folketrygden yter reisetillegg i samsvar med reglene og takstene i kapittel II. Reisetillegg utbetales direkte til psykologen mot innsending av spesifisert regning.

Kapittel II. Takster

Takstene omfatter nødvendig for- og etterarbeid, journalføring etc. Når det gjelder takstene 10, 21–25 og 28 angir tidsangivelsen den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen/behandlingen. Takstene kan ikke utløses for undersøkelse eller behandling utført av hjelpepersonell.

Det godtgjøres bare for én konsultasjon per dag. Ved kombinasjon av individuell behandling og enten gruppebehandling eller psykoterapeutisk familiearbeid på samme dag, kan to konsultasjoner godtas. 

Forkortelser:

Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.

Ref. - står for refusjonsandel.

Egen. - står for egenandel.

Merk. - står for merknad.

Rep. - står for repetisjon. 

Repetisjoner:

0 - betyr at taksten ikke kan repeteres i samme konsultasjon.

Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger i samme konsultasjon. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger i samme konsultasjon.

Ugyldig takstkombinasjon - betyr at taksten ikke kan kombineres med de opplistede takstene i samme konsultasjon. 

Takster fra 1. juli 2016

A.Utredende samtaler hos psykolog
B.Undersøkelse hos psykolog
C.Behandling hos psykolog
D.Øvrige takster
E.Undersøkelse eller behandling i pasientens hjem - reisetillegg 

A. Utredende samtaler hos psykolog

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
10aUtredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 40, 51, 52.
625280345A10
10bUtredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 40, 51, 52.
40055345A10
10cUtredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 40, 51, 52.
1205515690A10
10dUtredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 40, 51, 52.
17276921035A10
10eTillegg for behandling av akutt psykisk krise pr. gang
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10a–d og f, 11–19, 23a–f, 26, 27, 40, 51, 52.
3713710A10
10fUtredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 1 ½ time.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 40, 51, 52.
930415515A10
 

Merknad A1

Det er et vilkår at det foreligger henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsadministrasjonens leder. Stønad ytes likevel for inntil tre undersøkelser eller samtaler uten forutgående henvisning. Taksten kan utløses også der utredende undersøkelse/samtale er nødvendig i det videre behandlingsopplegget.

Takst 10a–d og f kan også benyttes ved behandling av akutte kriser. Taksten er da ment for førstegangsbehandling i en særlig akutt situasjon som forårsaker store påkjenninger. Stønad ytes etter honorartakster for inntil tre behandlinger. Det ytes i tillegg stønad etter takst 10e. Takst 10e kan maksimalt utløses tre ganger ved akutt krise. Taksten kan ikke brukes ved senere oppfølging etter den akutte fasen. For at taksten skal utløses på nytt, må det oppstå en ny akutt krise. 

B. Undersøkelse hos psykolog

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
11Intelligensvurdering/evnevurdering
Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 28, 31, 32, 33.
105010500B1, B20
12Spesielle funksjonsundersøkelser
Ugyldig takstkombinasjon: 24, 28, 31, 33.
4494490B1, B3Rep.
13Miljøvurdering
Ugyldig takstkombinasjon: 24, 28, 31, 33.
6656650B1, B40
18Personlighetsvurdering
Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 28, 31, 32, 33.
136013600B1, B50
19Nevropsykologisk undersøkelse
Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 28, 31, 32, 33.
159015900B1, B60
 

Merknad B1

En av undersøkelsestakstene kan benyttes én gang ved utredende samtale uten henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsadministrasjonens leder.

Takstene kan ikke utløses ved utelukkende å bruke informasjon som er innhentet ved bruk av tester som inngår i andre undersøkelser. Det forutsettes at det settes av egen tid til direkte pasientkontakt for innhenting av informasjon. Dersom pasienten ikke kan gi nødvendig informasjon, kan denne innhentes fra pårørende. Psykologen kan ikke utløse 10-takster eller 20-takster eller takst 32 for tid medgått til informasjonsinnhenting til bruk i undersøkelser som utløser takstene 11–19.

Bruk av takstene 11–19 for testing utført av hjelpepersonell forutsetter at psykologen benytter tid på å tolke dataene. Psykologen må være tilgjengelig for råd og veiledning. Det er en forutsetning at psykologen har vurdert pasienten og gitt hjelpepersonellet instruksjon om hvilke undersøkelser som skal foretas. Hjelpepersonell kan bare foreta testing og scoring på psykologens faste kontor, jf. driftstilskuddsavtalen, ved bruk av takstene. 

Merknad B2

Det er det samlede arbeidet med intelligens-/evnevurderingen som honoreres, uavhengig av hvilke kartleggingsmetoder som benyttes, eller om det benyttes flere kartleggingsmetoder.

Taksten kan benyttes inntil to ganger per kalenderår. 

Merknad B3

Taksten gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter.

Taksten kan benyttes inntil fire ganger per kalenderår. Dersom det i særskilte tilfeller er behov for ytterligere bruk av taksten, må dette begrunnes på regningen. 

Merknad B4

Taksten kan benyttes inntil fire ganger per kalenderår. 

Merknad B5

Det er det samlede arbeidet med personlighetsvurderingen som honoreres, uavhengig av om det benyttes en eller flere kartleggingsmetoder eller tester.

Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår. 

Merknad B6

For å kunne utløse taksten må det foreligge mistanke om nevropsykologisk/kortikal funksjonssvikt og/eller hjerneskade.

Taksten kan benyttes inntil to ganger per kalenderår. 

C. Behandling hos psykolog

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
21aPsykoterapi av barn, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
7107100C10
21bPsykoterapi av barn, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
3583580C10
21cPsykoterapi av barn, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
141014100C10
21dPsykoterapi av barn, minst 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
212021200C10
21ePsykoterapi av barn, minst 1 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
106010600C10
21fPsykoterapi av barn, minst 2 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
176017600C10
21gPsykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
7107100C1, C50
21hPsykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 1,5 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
106010600C1, C50
21iPsykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
141014100C1, C50
22aPsykoterapi, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
512167345C20
22bPsykoterapi, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
36015345C20
22cPsykoterapi, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
10183286900
22dPsykoterapi, minst 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
153550010350
22ePsykoterapi, minst 1 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
7652505150
22fPsykoterapi, minst 2 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
12704108600
23aPsykoterapeutisk familiearbeid, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
705360345C30
23bPsykoterapeutisk familiearbeid, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
39550345C30
23cPsykoterapeutisk familiearbeid, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
1330640690C30
23dPsykoterapeutisk familiearbeid, minst 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
19859501035C30
23ePsykoterapeutisk familiearbeid, minst 1 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
1010495515C30
23fPsykoterapeutisk familiearbeid, minst 2 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 40, 51, 52.
1655795860C30
24aGruppeterapi av voksne, minst 2 timer, inntil 8 deltakere
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24b, 40.
17517500
24bTillegg pr. deltaker
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24a, 40.
34503457
24cGruppeterapi av voksne, minst 3 timer, inntil 8 deltakere
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24d, 40.
27527500
24dTillegg pr. deltaker
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24c, 40.
51505157
25aNevropsykologisk behandling, minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
578233345C40
25bNevropsykologisk behandling, minst ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
37328345C40
25cNevropsykologisk behandling, minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
1105415690C40
25dNevropsykologisk behandling, minst 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
16606251035C40
25eNevropsykologisk behandling, minst 1 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
830315515C40
25fNevropsykologisk behandling, minst 2 ½ time
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 51, 52.
1382522860C40
26Psykologisk rådgivning til pasient pr. telefon, minst 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e.
1251250C60
27Tillegg for de 6 første konsultasjonene for nyhenviste pasienter. Taksten krever samtidig bruk av en av takstene 10a–d eller f, 21a–i, 22a–f, 23a–f, eller 25a–f.
Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 10 a–f, 11–19, 21 a–i, 22 a–f, 23 a–f, 25 a–f og 40.
1651650C70
28aGruppeterapi av barn, minst 2 timer, inntil 8 deltakere
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28b og 40.
1751750C10
28bTillegg per deltager
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28a og 40.
4204200C17
28cGruppeterapi av barn, minst 3 timer, inntil 8 deltakere Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28d og 40.2752750C10
28dTillegg per deltager
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28c og 40.
6106100C17
 

Merknad C1

Taksten gjelder for behandling av barn under 18 år. 

Merknad C2

Taksten kan benyttes ved terapeutisk arbeid pr. telefon eller pr. brev ved pågående behandlingsopplegg. Regningen merkes «pr. tlf.» eller «pr. brev». 

Merknad C3

For å kunne benytte taksten kreves minst to personers tilstedeværelse i tillegg til psykologen. Takst 23a–f kan også benyttes ved behandling av akutt psykisk krise. Taksten er da hovedsakelig ment for førstegangsbehandling i en særlig akutt situasjon som forårsaker store påkjenninger. Stønad ytes etter honorartakster for inntil tre behandlinger. Det ytes i tillegg stønad etter takst 10e. 

Merknad C4

For å kunne benytte taksten må det foreligge påvist nevropsykologisk/kortikal funksjonsavvik og/eller hjerneskade. 

Merknad C5

Taksten kan benyttes når kun foresatte er til stede, og formålet med kontakten er klart terapeutisk i forhold til behandling av barnet. 

Merknad C6

Det må foreligge henvisning fra lege psykolog eller barnevernsadministrasjonens leder.

Taksten omfatter ikke timebestillinger, avbestillinger og enkle forespørsler. Det forutsettes et psykologfaglig arbeid. 

Merknad C7

Taksten kan utløses for de seks første konsultasjonene av nyhenviste pasienter. Taksten kan utløses på nytt dersom pasienten henvises på nytt og det har vært et opphold i behandlingen på minimum seks måneder. 

D. Øvrige takster

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
31aRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst 1 time)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
6546540D1, D20
31bRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst ½ time)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
3273270D1, D20
31cRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst 2 timer)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
130813080D10
31dRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst 3 timer)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
196019600D10
31eRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst 1 ½ time)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
9809800D10
31fRådgivning overfor behandlende instans med henblikk på det videre behandlingsopplegg (minst 2 ½ time)
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
163316330D10
32Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte ved psykologisk undersøkelse og behandling
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 12, 13 og 40.
57357300
33aMøtegodtgjørelse med reisetid når psykologen deltar i samarbeid med helse-, skole- og/eller sosialfaglig personell som ledd i et behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i samarbeidsmøter i regi av NAV. Beregnes for arbeid i inntil ½ time. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentre og lignende
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33b.
6436430D30
33bSenere pr. påbegynt halvtime
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33a.
6436430D3Rep.
40Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Taksten kan utløses en gang per dag per pasient eller per gruppe. Taksten krever samtidig bruk av en av takstene 10a–d eller f, 11, 18, 19, 21a–i, 22a–f, 23a–f, 25a–f eller 32.
Ugyldig takstkombinasjon: 31 og 33.
23523500
 

Merknad D1

Taksten utløses for hver enkelt rådgivning, og ikke for samlet rådgivning. Det må framgå av regningen hvilken instans/person som har mottatt rådgivning og tidspunktet for rådgivningen. Taksten kan også benyttes til annet arbeid i forbindelse med innleggelse i institusjon. Taksten kan ikke utløses ved utarbeiding og oversending av epikrise til henvisende instans. 

Merknad D2

Taksten kan også benyttes ved rådgivning overfor behandlingsformidler, dvs. person som i sin stilling skal formidle et behandlingsopplegg fastsatt av psykologen, for eksempel ansatt i barnehage, skole eller sosial institusjon. 

Merknad D3

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke pr. pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet og tidspunktet for møtet må framgå av regningen. 

E. Undersøkelse eller behandling i pasientens hjem - reisetillegg

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
51Ved undersøkelse eller behandling i pasientens hjem gis det et tillegg til takstene.
Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33
1601600E10
52aI tillegg ytes det reisetillegg etter følgende satser:
Reise pr. km med bil, motorsykkel eller tog.
Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33, 52b.
660E1Rep.
52bReise med annet transportmiddel (herunder til fots) pr. påbegynt halve time. Ved beregningen slås tiden for fram- og tilbakereisen sammen.
Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33, 52a.
1601600E1Rep.
 

Merknad E1:

Beregningsgrunnlaget for reisetillegget er antall tilbakelagte kilometer. Ved beregning av veglengden avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste antall hele kilometer.

Ved sykebesøk på landet i en avstand (tur) av mindre enn 1 kilometer fra psykologens kontor (bolig) ytes ikke reisetillegg selv om befordringsmiddel er benyttet. Det samme gjelder - med unntak av hjemmebehandlingstillegget - ved sykebesøk i byer og bymessig bebygde strøk, se § 5 i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.

Kapittel III. Tilskudd til fellesformål for psykologer

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 kr 1 790 000 til Fond for videre- og etterutdanning av psykologer i privat praksis.

Kapittel IV. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 26. juni 2015 nr. 794 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.