Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2017

DatoFOR-2016-06-27-798
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse27.06.2016 - 31.12.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, LOV-2008-06-06-37-§14
Kunngjort28.06.2016   kl. 15.15
KorttittelForskrift om nytildeling av deltakeradgang, 2017

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. juni 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14

§ 1.Formål

Formålet med nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

§ 2.Tildeling av nye deltakeradganger for 2017

Det kan i rekrutteringsøyemed deles ut inntil 10 nye deltakeradganger for 2017. Det kan bare tildeles én deltakeradgang pr. søker. Hver enkelt deltakeradgang skal tildeles for ett bestemt fartøy som søker direkte eller indirekte må eie mer enn 50 prosent av, og for ett bestemt fiskeri som er lukket i medhold av forskrift 8. desember 2015 nr. 1418 om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften).

§ 3.Vilkår for tildeling av deltakeradganger

Følgende vilkår må være oppfylt for tildeling av deltakeradgang:

a)Søker må være født i 1986 eller senere.
b)Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
c)Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2014, 2015 eller 2016. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 200 000 kroner. For 2016 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav g.
d)Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2017.
e)Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
f)Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
g)Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.
§ 4.Rangeringskriterier

Hvis antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles etter § 2 i denne forskrift, skal søkerne rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

a)Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
b)Annen fullført relevant utdannelse, herunder fagbrev i akvakultur, matrosfaget, motormann eller skipsfører, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
c)Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres
d)Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i bokstav a eller bokstav b
e)Deltakelse i ungdomsfiskeordningen.

Hvis det er behov for ytterligere rangering enn det som følger av første ledd, skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

§ 5.Nærmere om deltakeradgangens innhold

Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.

Deltakeradganger tildelt i medhold av § 3 skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke annet fartøy som ikke er i samme eie som fartøyet som oppgir deltakeradgangen.

Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling fastsettes til 11 meter.

§ 6.Vedtaksmyndighet

Fiskeridirektoratet Region Nord er vedtaksmyndighet etter denne forskriften. Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder fram til og med 31. desember 2017.