Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

DatoFOR-2016-06-27-819
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endretFOR-2017-02-24-218 fra 01.03.2017
EndrerFOR-2015-06-26-796
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-4, LOV-1997-02-28-19-§5-25, LOV-1997-02-28-19-§22-2, LOV-1994-08-05-55-§6-2, LOV-1999-07-02-63-§5-1, LOV-1999-07-02-61-§5-5
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om dekning av utgifter hos lege

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-4 fjerde ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-5 nr. 1 og nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2016 nr. 1848, 24 feb 2017 nr. 218.

Kapittel I

§ 1.Det ytes stønad dersom lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel. Det ytes ikke stønad til kosmetiske inngrep som ikke er overveiende medisinsk indisert.

Det samme gjelder ved påregnelige følgetilstander etter slike inngrep.

Det ytes også stønad i forbindelse med cervixcytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i et fastsatt screeningprogram.

§ 2.
1.Utgifter til legehjelp hos allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialist dekkes etter takstene i kapittel II. Stønad ytes selv om lege fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, ikke har norsk lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.

Stønad ytes etter de takstene som gjelder på behandlingstiden.

2.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med legen om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales i så fall direkte til legen. Legen har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av legehonoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere regler for direkte oppgjør. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan også inngå avtale med Den norske legeforening om direkte oppgjør mellom Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer og medlemmer av Den norske legeforening. Slik avtale erstatter med kollektiv virkning individuelle avtaler med medlemmer av Den norske legeforening.
3.Når lege, herunder turnuslege, mottar lønn fra kommunen for pasientbehandling i kontorpraksis eller ved legevakt, utbetales stønaden til kommunen. Det samme gjelder for stønad til svangerskapskontroller og veiledning i familieplanlegging som utføres av lege ansatt i helsestasjon.
4.Det ytes ikke stønad til legehjelp som utføres av en bedriftslege i den fastsatte arbeidstiden. Utgifter til laboratorieprøver og røntgenundersøkelser som bedriftslegen rekvirerer fra utenforstående laboratorie- og røntgenvirksomhet, dekkes likevel ved konkret mistanke om sykdom.
5.For å kunne kreve spesialisttakster merket med stjerne (asterisk) er det en forutsetning at legen har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak.
6.Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingssystemer og lignende. Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen.
7.For å kunne kreve tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin (takstene 2dd, 2dk, 11dd, 11dk og 14d) er det en forutsetning at legen har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Leger som har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 10 i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, må innen 5 år få godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin for å kunne kreve tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin (takstene 2dd, 2dk, 11dd, 11dk og 14d).

0Endret ved forskrift 24 feb 2017 nr. 218 (i kraft 1 mars 2017).
§ 3.Det ytes stønad etter honorartakstene:
1.Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen.
2.Ved behandling av skade eller sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13, jf. lovens § 5-25 og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at legehjelpen ikke gis av militærlege.
3.Ved behandling av et medlem som er innsatt i fengselsvesenets anstalter, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten.
4.Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for at legen kan innkreve egenandelen, f.eks. ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, akutte større skader, bevisstløshet og dødsfall. Legen må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. I tillegg til behandlingstaksten dekkes også utgifter til bandasjemateriell, infusjonsvæsker, oksygen og medikamenter som medgår ved behandlingen etter egen spesifisert regning. Dette gjelder ikke når hjelpen gis ved tilkalt ambulanse.
5.Ved psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år.
6.Ved behandling av barn under 16 år.
7.Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer (jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer).

Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom

a.en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 5-1, eller
b.en lege under konsultasjon får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom og etter samtykke fra pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § 3-5, eller
c.legen har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for allmennfarlig smittsom sykdom for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6, eller
d.det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom.

Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til undersøkelser etter denne bestemmelsen uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller legen får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom.

Legen skal i pasientens journal begrunne at et eller flere av vilkårene for stønad etter honorartakstene er oppfylt.

Det ytes stønad etter denne bestemmelse til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden.

8.Ved første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. Egenandelsfritaket gjelder uavhengig av om hjelpen søkes ved et overgrepsmottak, ved vanlig legevakt eller hos fastlege.
§ 4.Ved krav om stønad til legehjelp skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra legen senest førstkommende måned etter behandlingsdagen. Regningen må i tillegg til kontaktform, diagnose, tariffnummer, dato og klokkeslett for de utførte legebehandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet.

Legen plikter å utstede regning som nevnt på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

§ 5.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere legeregning som medlemmet har levert, og utbetale stønaden til medlemmet snarest mulig, og senest en måned etter at regningen er mottatt.

Stønaden kan ikke innkasseres gjennom legen, ved transport eller ved fullmakt på annen måte.

Hvis et medlem overfor legen har erklært seg ute av stand til å betale den delen av honoraret som stønaden vil utgjøre, kan Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer etter å ha undersøkt forholdet, utbetale stønaden direkte til legen.

§ 6.(Ikke gitt.)
§ 7.Når et medlem blir erklært arbeidsufør plikter legen å sende blanketten «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» del A direkte til Arbeids- og velferdsetaten samme dag som legesøkningen har funnet sted. Del B, C og D av blanketten leveres til medlemmet.

Legen skal på blanketten dokumentere at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom medlemmet ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og dette skyldes medisinske grunner som klart er til hinder for slik aktivitet, skal legen senest når arbeidsuførheten har vart i 8 uker utstede del II av «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom».

«Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» utstedes på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal være fullstendig utfylt i samsvar med Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer. Legen skal bygge utstedelse av blanketten på en personlig undersøkelse av pasienten. Dokumentasjon av arbeidsuførhet bør som hovedregel ikke gis for et lengre tidsrom enn 14 dager om gangen.

§ 8.Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for allmennpraktiserende lege etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 fjerde og femte ledd. Det regionale helseforetaket dekker reiseutgiftene for privatpraktiserende legespesialist etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a første ledd nr. 6.

Folketrygden yter reisetillegg, som utbetales direkte til legen mot innsending av spesifisert regning, jf. § 4.

§ 9.(Ikke gitt.)
§ 10.(Ikke gitt.)
§ 11.(Ikke gitt.)

Kodeforklaringer

-* (asterisk)

betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin). Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jf. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav eller liknende.

-Bokstavene d eller k i takstnummerkoden

står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.

-Forkortelser:

Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.

Ref. - står for refusjonsandel.

Egen. - står for egenandel.

Merk. - står for merknad.

Rep. - står for repetisjon.

-Repetisjoner:

0 - betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

50 % - betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.

Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

Rep. 50 % - betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

Kapittel I A. Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet

Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften. Søknaden sendes HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

TakstTekstHon.Merk.Rep.
H1Utfylling av blankett NAV 05-14.05152,-H1rep.
 

Merknad H1:

Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall legemidler det søkes om.

Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer.

Kapittel II. Takster for allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialist 

Takster fra 1. juli 2016

A.Enkle pasientkontakter
B.Konsultasjoner og sykebesøk
C.Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
D.Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
E.Prosedyretakster
F.Laboratorieundersøkelser og prøver
G.Radiologi.

A. Enkle pasientkontakter 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
1adEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, d, f, g, h og i, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.
68,-14,-54,-A10
1akEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h og 1i.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.
88,-34,-54,-A1, D10
1bdEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved papirbrev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
63,-63,-0,-A10
1beEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
63,-63,-0,-A10
1bkEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
79,-79,-0,-A1, D10
1eTaking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment.
Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.
61,-7,-54,-0
1fTelefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste), NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek og pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage. Legen må på anmodning oppgi hvem/hvilken instans man har vært i kontakt med.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
92,-92,-0,-0
1gEnkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl. 23 og 08. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
205,-205,-0,-A10
1hUtfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04) når pasienten er forhindret fra å søke lege, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og 701–743.
65,-0,-65,-A10
1iSkriving av elektronisk resept.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701–743.
55,-55,-A10
 

Merknad A1

Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i, utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV 08.07.04), rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist, kan takst 1h eller 1i benyttes, men ikke takstene 1a eller 1b.

Taksten kan ikke benyttes:

-ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
-ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
-ved telefonsamtale med kolleger
-ved innringing av resept til apotek.

B. Konsultasjoner og sykebesøk 

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

-hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
-telling av hvite og røde blodlegemer
-enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin.

Enkle behandlinger som:

-intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter
-overflateanestesi (OVA)
-fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
-fjerning av sting i sår
-rensing av små sår
-åpning av overflatisk abscess
-skriving av resept
-henvisninger og rekvisisjoner.

Konsultasjon 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
2adKonsultasjon hos allmennpraktiserende lege.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.
152,-0,-152,-B1, B2, B60
2aeE-konsultasjon hos fastlege.152,-0,-152,-B90
2akKonsultasjon hos allmennpraktiserende lege.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.
270,-13,-257,-B1, B2, B6, D10
2bdTillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624.
114,-0,-114,-0
2cdTillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.
178,-178,-0,-B6rep.
2ckTillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.
170,-170,-0,-B6, D1rep.
2ddTillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.
97,-48,-49,-B2, B60
2dkTillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.
109,-61,-48,-B2, B6, D10
2edGruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4–1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.
212,-60,-152,-B1, B20
2eeTillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed.
50,-50,-0,-B1, B23
2fkKonsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.
422,-165,-257,-B1, D10
2gdTillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves:
- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap
- der legen vikarierer for pasientens lege
- under kommunalt organisert legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.
175,-175,-0,-B20
2hdTillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:
- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap
- der legen vikarierer for pasientens lege
- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege
- under kommunalt organisert legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624.
25,-25,-0,-B20
2kdSkriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
70,-70,-0,-0
2ldSystematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil to ganger pr. kalenderår pr. pasient.
Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck,11.
165,-165,-0,-B80
2pTillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning.19,-19,-0,-0
2nkTillegg for utrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl. 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.
370,-370,-0,-B1, D10
*3adKonsultasjon hos spesialist.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623.
345,-0,-345,-B1, B2, B30
*3bdTillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min per påbegynt 15 min. Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4 a1 og 4c1.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651.
85,-85,-0,-rep.
*3cTillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a.
170,-0,-170,-B3
 

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte. 

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c og egenbetalingstakstene 5, 8 og 10a–d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat. Betaling for kopi eller utskrift av pasientjournal er regulert i forskrift om pasientjournaler § 12. 

Merknad B9

E-konsultasjon innebærer elektronisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Taksten kan kun kreves ved etablert sykdom/lidelse hos pasienten. E-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten er inkludert. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4, jf. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
*4 a1Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkologi (etter henvisning).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c.
283,-283,-0,-B3, B40
*4 b1Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624.
184,-184,-0,-B3, B40
*4 c1Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.
220,-220,-0,-B3, B40
*4c2Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.
90,-90,-0,-B3, B40
*4daGenetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4 b1.
*4dbGenetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c.
124,-124,-0,-rep.
*4eFørstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4 a1 eller 4b1.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c.
40,-40,-0,-B3, B40
 

Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. For øyelegespesialist gjelder dette også ved henvisning fra optiker. Henvisningen skal følge regningskortet. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og, under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4 a1 eller 4 b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater eller revmatolog) for samme sykdom/skade/tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
5Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient eller person som opptrer på vegne av pasient, jf. pasientrettighetsloven § 5-1 . Taksten refunderes ikke av folketrygden.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
85,-0,-85,-B3
7Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c, 12c.
230,-230,-0,-0
 
TakstTekstHon.Merk.Rep.
8Ekspedisjonsgebyr Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.59,-B30
0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2017).

Satser for forbruksmateriell 

TakstTekstHon.Merk.Rep.
10aMateriellgruppe 1
- Utstyr til gynekologisk undersøkelse, herunder tupfere, engangsspekulum, etc.
- Utstyr til anoskopi uten lyskilde
- Elastiske bind
60,-B3, B5rep.
10bMateriellgruppe 2
- Utstyr til spirometri
- Utstyr til EKG
- Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen
- Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde
- Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.
90,-B3, B5rep.
10cMateriellgruppe 3
- Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell
- Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)
- Glukose/materiell til karbohydratbelastning
127,-B3, B5rep.
10dMateriellgruppe 4
- Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell
- Materiell til behandling/skifting av større sår og skader.
171,-B3, B5rep.
 

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

Sykebesøk 

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. Herunder har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

-husstand
-pensjonat
-fartøy
-aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av medlem som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3 nr. 3.

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
11adSykebesøk ved allmennpraktiserende lege.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 13, 14, 15, 217c.
282,-77,-205,-B1, B6, B70
11akSykebesøk ved allmennpraktiserende lege.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c.
429,-101,-328,-B1, B6, B7, D10
11bdTillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven § 7.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c.
114,-0,-114,-B70
11cdTillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615.
187,-187,-0,-B7rep.
11ckTillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615.
209,-209,-0,-B7, D1rep.
11ddTillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 13, 14, 15, 217c.
98,-63,-35,-B70
11dkTillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 13, 14, 15, 217c.
116,-81,-35,-B7, D10
11eTillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl. 16, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 13, 14, 15.
500,-500,-0,-B70
11fTillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning, fødselshjelp, prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning.
Ugyldig takstkombinasjon: 2 og 11 unntatt 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ad, 11ak, 11cd, 11ck, 11dd, 11dk, 11id, 11nk.
320,-320,-0,-0
11gdTillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er et vilkår for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves:
- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfelllesskap
- der legen vikarierer for pasientens lege
- under kommunalt organisert legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c.
150,-150,-0,-B7
11hdTillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:
- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfelllesskap
- der legen vikarierer for pasientens lege
- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege
- under kommunalt organisert legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c.
50,-50,-0,-B7
11idTillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl. 08–16).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c.
370,-370,-0,-B70
11nkTillegg for sykebesøk mellom kl. 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c.
370,-370,-0,-0
*12adSykebesøk ved spesialist.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c.
345,-0,-345,-B1, B6, B70
*12bdTillegg for sykebesøk utført av spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl. 08–16).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c.
140,-140,-0,-B6, B70
*12cdTillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615.
95,-95,-0,-B7rep.

Besøksrunde 

Merknad B7

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Antall besøk, samlet reisetid og sum reisetillegg oppgis på regningskortet for siste besøk. Regningskortene for den enkelte besøksrunde samles for seg etter dato.

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
14Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (herunder telefonmøter med mer enn 2 deltagere og videokonferanse) med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam, ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter.
Beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d.
553,-553,-0,-rep.
14dTillegg for spesialist og allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 14.
94,-94,-rep.
15aTillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane fylke og Fedje i Hordaland fylke, per vaktdøgn mandag–fredag. Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
720,-720,-0,-rep.
15bTillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
970,-970,-0,-rep.
 

Merknad B8:

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse 

Merknad C0 

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning.

Det beregnes bare reise på billigste måte. 

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket. 

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) - en vei.

Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelse under 1 km (ikke reisetillegg). 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
21dReisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte halve time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 14, 15, 21k, 21k2.
210,-C0, C1rep.
21kReisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte halve time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d.
263,-C0, C1, D1rep. 1
21k2Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d.
175,-C0, C1, D1rep.
 

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg 

Merknad D1

Takstene under:

A: 1ak, 1bk.

B: 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl. 16 og 08 eller når reisen begynner før kl. 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl. 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

-ved kommunalt organisert legevakt
-ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid.

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

(Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.)

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*K01aKataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.
Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 3ad.
6 300,-E11
*K01dMedisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.2 100,-E10
*K01eMedisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelser.3 200,-E10
*K02aTonsillektomi. Taksten kan benyttes én gang per pasient7 200,-E10
*K02bAdenotomi3 400,-E10
*K02cParacentese med ventilasjonsrør narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.2 550,-E10
*K02dAdenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør.4 000,-E10
*K02eTonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør.7 000,-E10
*K02fTonsillektomi ved samtidig adenotomi.7 800,-E10
*K02gTonsillektomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør.
Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a–K02g er gjensidig utelukkende. Bortsett fra 3ad er alle takster ugyldige.
8 000,-E10
*K05aDiagnostisk artroskopi.
Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c.
3 000,-E10
*K05bTerapeutisk artroskopi i kne.
Ugyldig takstkombinasjon: K05a.
7 000,-E10
*K05cTerapeutisk artroskopi i skulder.
Ugyldig takstkombinasjon: K05a.
15 000,-E10
 

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad og takst 10d.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster. 

Merknad E2

Når intet særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Alminnelige prosedyrer 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
100Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):
- Anlegging av blodtomhet
- Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering
- Behandling av epistaxis
- Biopsi
- Elektrokauterisering
- Enkel uroflowmetri
- Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva
- Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva
- Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg
- Fjerning av tungebånd
- Implantering av medikamentimplantater
- Incisjon av peritonsillær abscess
- Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker
- Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede
- Injeksjonsbehandling av hemorroider
- Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)
- Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet
- Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, del av negl
- Operativ biopsi fra hud og slimhinne
- Paracentese av trommehinnen
- Skifting av store sår
- Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne)
- Sår behandlet med sutur
- Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass
- Tamponade v/epistaxis
- Tåreveisbehandling
- Variceinjeksjon
- Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves)
- Venesectio
- Ørerensing ved skylling/sug
- Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong.
Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede.
109,-B1, E2rep.
101Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes 2 eller sykelig overvekt (BMI > 30). Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Helsedirektoratet, og at det skrives ut «grønn resept», som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b.
150,-E20
102Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program. Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b.
150,-E20
103aAnoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.
Ugyldig takstkombinasjon: 140l.
80,-E20
103bGynekologisk undersøkelse ved allmennlege,80,-E20
104Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.190,-E20
105Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende):
- Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone
- Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev
- Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi
- Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon
- Blæreskyllinger
- Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor
- Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)
- Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud
- Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå
- Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute
- Fjerning av spyttstein
- Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus
- Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)
- Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt
- Ligatur av hemorroider
- Mageskylling ved forgiftninger
- Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve
- Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger
- Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse
- Strikkbehandling av hemoroider
- Synovectomi
- Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur
- Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning
- Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd
- Tapping av pleuravæske eller ascites
- Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne)
- Fjerning, men ikke samtidig innsetting av p-stav
209,-E2rep. 70 %
106aGipsing, bandasjering og avstøpning
- Zinklimbandasje - Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon
- Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii/tibiae/antebrachii hos barn
- Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler
- Reponering av luksert skulder eller albue
- Skifting av gåbandasjer
- Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn.
132,-E2rep. 70 %
106bBehandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica.300,-E2rep.
*107cIntraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter.125,-E2rep. 50 %
108aDiagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
108bDiagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
108cDiagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
108dDiagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
108eDiagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre. Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
108fDiagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.). Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.109,-E20
109Årskontroll av diabetes, jf. NOKLUS-skjema. Taksten kan benyttes inntil én gang per kalenderår.110,-E20
110Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b.
140,-E20
111Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres.96,-E28

Gastroenterologi 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*112aGastroskopi.650,-E20
*112bTillegg for biopsi.50,-E2rep. 5
*114aSigmoidoskopi (til colon descendens).
Ugyldig takstkombinasjon: 115a.
650,-E20
*114cTillegg for biopsi.50,-E2rep. 5
*115aKoloskopi (til ileum).
Ugyldig takstkombinasjon: 114a.
2 200,-E20
*115bTillegg for biopsi.50,-E2rep. 10
*115cPreoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi.500,-E20
*116Polyppektomi med slynge/blokking av striktur.225,-E2rep.
*120Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop.225,-E20
121aKarbohydratbelastning.
Ugyldig takstkombinasjon: 708a.
150,-E20

Indremedisin 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*124Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølgning av inflammatoriske revmatiske sykdommer. Taksten kan også anvendes av spesialister innen hud.100,-E21
*125aUltralydundersøkelse med ekstern probe. Kapilaroskopi ved revmatisk sykdom.
Ugyldig takstkombinasjon: 125b.
145,-E2Rep 2.
*125bUltralydveiledet injeksjon i
- ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi og fysikalsk medisin.
- epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anestsiologi.
Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155.
350,-E20
*126Intravenøs cytostatikabehandling gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi.300,-E20
*127aBeinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking.200,-E20
*127bFarging av preparat.20,-E20
*127cBedømmelse av preparat.
Ugyldig takstkombinasjon: 127d.
90,-E20
*127dBedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging.
Ugyldig takstkombinasjon: 127c.
100,-E20
128aTrykkmåling med doppler ved perifer karlidelse.110,-E20
*128cOscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer. Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere.90,-E20
*129aArbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/tredemølle inkl. taking og tyding av EKG.
Ugyldig takstkombinasjon: 707.
470,-E20
*129cAmbulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv.
Ugyldig takstkombinasjon: 129g.
340,-E2
129fAmbulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv.367,-E20
129gAmbulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium.
Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707.
250,-E20
*129hPacemakerkontroll250,-E20
*129iFullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september 1994.800,-E20

Kirurgi 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*130gTapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering.250,-E20
*134aReseksjon av hammertå.4 000,-E2rep.
*134bAvmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.325,-E2rep.
*134eFjerning av osteosyntesemateriell.4 000,-E2rep.
*134fFasciotomi, tenotomi.325,-E2rep.
*137eSene-/ligament-/kapselsutur.325,-E2rep.
*138Operasjon ved residiv av inngrodd negl.1 000,-E2rep.
*139aUretrocystoskopi.700,-E20
*139bTillegg for biopsitaking og brenning.175,-E20
*140aFjerning av ganglion/bursa.2 000,-E20
*140bArtrodese.2 000,-E20
*140cOperasjon av Dupuytrens kontraktur.2 000,-E2rep. 50 %
*140dOperasjon av hallux valgus.2 000,-E20
*140eBrokkoperasjon.2 000,-E20
*140fOperasjon av hidrosadenitt.2 000,-E20
*140gOsteotomi.2 000,-E20
*140hOperasjon av sacralcyste.2 000,-E20
*140iOperasjon for entrapment av nerve.2 000,-E20
*140jOperasjon for tennisalbue/epicondylitt.2 000,-E20
*140kSpalting av senekanaler og seneskjeder.4 000,-E20
*140lHemorroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan).
Ugyldig takstkombinasjon: 103.
2 000,-E20
*141aEnkel cystometri/uroflowmetri.260,-E20
*141cKombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier.650,-E20
*141dUltralydundersøkelse med rektal probe.230,-E20
*142cDilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi.325,-E20
*143aPlastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon.450,-E2rep.
*143cDobbeltsidig vasektomi for sterilisering.
Pasientbetaling kr 1 200,-. Taksten refunderes ikke av trygden.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
E20
*143eFjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute, ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt.680,-E2rep.
*143fFjerning av nevrinom.450,-E2rep.
*143gFimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhudsykdommer.2 000,-E20
*145bVariceoperasjon.650,-E2rep.
148Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time.325,-rep.

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks.: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks. perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal. 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
149aLokalbedøvelse og triggerpunktanestesi.
Ugyldig takstkombinasjon: 149b, 149h og 155.
30,-E2rep. 50 %
*149bOVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking.
Ugyldig takstkombinasjon: 149a, 149g, 149h og 155.
50,-E20
149gBLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikal blokk.
Ugyldig takstkombinasjon: 149b, 149h og 155.
100,-E20
149hBLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus.
Ugyldig takstkombinasjon: 149a, 149b og 155.
175,-E20
*150Tillegg til konsultasjon for nyhenviste pasienter hos anestesilege tilknyttet multidisiplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP)
Ugyldig takstkombinasjon: 4e.
120,-E20
*151aNarkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.600,-E20
*151bTillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min utover 30 min ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.250,-E2rep.
*151cLegetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling.150,-E20
*152Bruk av elektronisk overvåkingsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.300,-E20
*153bBLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.355,-E20
*153dSympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.355,-E20
*153eANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi.455,-E20
*154aDiagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.100,-E2rep. 50 % x 9
154bInstruksjon av TNS, 3 første ganger.300,-E20
*155Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin.
Ugyldig takstkombinasjon: 149.
50,-E2rep. 1
*156Vurdering og oppfølging av opiodbehandling ved smertebehandling. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.200,-E20
*157Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling.455,-E20

Allergologi 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*176Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver. Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.159,-E2rep. 5
177aPerkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1–10 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 177c.
120,-E20
177cPerkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11–20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 177a.
350,-E20
*177dHyposensibiliserende behandling ved allergi.
Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.
140,-E21
*177kKostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi.500,-E20

Gynekologi og fødselshjelp 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*205aUtredning av urininkontinens. Taksten kan benyttes av urolog.130,-E20
*205bBehandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering.90,-E20
*207aHysteroskopi.1 500,-E20
*207bBiopsi ved hysteroskopi.50,-E2rep. 2
*207cFjerning av polypp i livmorhule med hysteroskopi.225,-E20
*208Kolposkopi.60,-E20
*209Gynekologisk kryokirurgi.370,-E20
*210Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge.1 500,-E20
*211aGynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.90,-E20
*211bUltralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.297,-E2rep. 1
*211cUltralydundersøkelse med vaginal probe.229,-E20
*211dKartlegging av livmorhule med væskesonografi.440,-E20
*211eDopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. Taksten kan kombineres med 211b.110,-E2rep. 1
*212aCervikal abrasio/portiobiopsier/corpus abrasio.400,-E20
*212bPerineoplastikk.900,-E20
*213Behandling av spontanabort.247,-E20
214aInnsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden.
Ugyldig takstkombinasjon: 214b.
160,-E20
214bTilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring.
Ugyldig takstkombinasjon: 214a.
150,-E20
214cEndometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi.215,-E20
215Særlig tidkrevende arbeid ved:
- steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted).
Ugyldig takstkombinasjon: 2c.
220,-E20
*216CTG-registrering i svangerskap «Non-stress-test».200,-E2, E60
217aFørste gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal.
Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c.
160,-E20
217bTillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V).
Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a.
90,-E20
217cGraviditetskontroll utført av jordmor. Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a.
125,-E20
*217dTillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap.200,-E20
*218Utredning av infertilitet eller endokrinologiske forstyrrelser. Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, urologi og indremedisin.280,-E20

Hud- og veneriske sykdommer 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*250Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi).130,-E20
*251Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinisk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell.1 570,-E20
*252Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon.14,-E2rep.
*253Undersøkelse av:
- hud
- hår
- urin (fluorescens).
20,-E20
*254PUVA og UV-B-behandling, per felt.60,-E2, E9rep.
*255aPUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling. Ugyldig takstkombinasjon: 255b.80,-E2, E90
*255bKombinasjonsbehandling ved bruk av både UVA- og UVB lys. Ugyldig takstkombinasjon: 255a.104,-E2, E90
*256aLokalbad.32,-E2, E90
*256bHelkroppsbad.52,-E2, E90
*256cPåsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate.32,-E2, E90
*256dHodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate.52,-E2, E90
*257Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også brukes av spesialister i ØNH.80,-E2, E90
 

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Øre-nese-halssykdommer 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*301aVestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve.120,-E20
*301bVestibularisundersøkelser/taking ved video-nystagmografi.120,-E20
*301cVestibularisundersøkelser/tyding ved video-nystagmografi.100,-E20
*301dVideo-nystagmo-okulografi.270,-E20
*302Tilpassing av tinnitusmaskerer inkludert veiledning av pasient. Det forutsettes at legen selv utfører arbeidet.170,-E20
*303Avstøpning av øregang.71,-E250 %
*306Punksjon av antrum.150,-E250 %
*307Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecavitet.900,-E250 %
310Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade.200,-E20
*311aEndoskopisk undersøkelse av nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig.
Ugyldig takstkombinasjon: 311c.
184,-E250 %
*311cStroboskopi.
Ugyldig takstkombinasjon: 311a.
400,-E20
*313Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd.68,-E250 %
*314Antroskopi.300,-E250 %
*317bParacentese med ventilasjonsrør.500,-E250 %
*318aTrommehinneprotese, ett øre.180,-E21
*318bOmfattende rensing av radikalhulen, ett øre.120,-E21
*319Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere:
a. Varighet av registrering
b. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder
c. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI)
d. Gjennomsnittlig Os -metning og minimum O₂ -verdi
e. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi
f. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner
Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.
2 300,-0

Hørselsmåling 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*321Toneaudiometri med luft- og beinledning.91,-E20
322Toneaudiometri med luftledning.40,-E20
*323Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord.105,-E20
*324aUtprøving og tilpassing av høreapparat.
Ugyldig takstkombinasjon: 324b.
290,-E20
*324bUtprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat.
Ugyldig takstkombinasjon: 324a.
370,-E20
*324cInstruksjon i bruk av høreapparat.
Ugyldig takstkombinasjon: 324e.
200,-E20
*324dBestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister.100,-E20
*324eOppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat.
Ugyldig takstkombinasjon: 324c.
140,-E20
325Undersøkelse av ett eller begge ører for:
- recruitment
diplakusi; terskelvandring
- impedanseendring tympanometri
bekesyaudiometri. Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas.
82,-E2rep. 50 %
*326aUformelle prøver og lekeaudiometri på barn.130,-E20
*326bUformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden).31,-E20
*328aElektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner.123,-E20

Øyesykdommer 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*400Undersøkelse og behandling hos øyelege.
Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e.
142,-E20
402Tonometri hos allmennlege.
Ugyldig takstkombinasjon: 400.
120,-E20
*403aShirmers prøve.60,-E20
*403bSondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein.350,-E20
*404aFotografering av fremre avsnitt.44,-E21
*404bFotografering eller digital registrering (SLO) av bakre avsnitt.
Ugyldig takstkombinasjon: 412.
86,-E250 %
*404cTillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn.800,-E21
*405aUltralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi.50,-E250 %
*405bTillegg for autoperimetri/Goldmann.125,-E250 %
*406aFjerning av chalazion.500,-E250 %
*406bEnkel kirurgi på øyelokk.600,-E250 %
*407Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.915,-E250 %
*408aMerarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år.130,-E20
*408bMerarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker.121,-E20
*408cMerarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede.121,-E20
*409Tillegg for bruk av kontaktglass.40,-E250 %
*410Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege.370,-E20
*411Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser.100,-E20
*412OCT (optical coherence tomography) av bakre avsnitt.
Ugyldig takstkombinasjon: 404b.
203,-E250 %

Lungesykdommer 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
501Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter).
Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d.
62,-50 %
*502aDynamisk spirometri (flow-volume-curve).
Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507c, 507d.
202,-0
*502bVed gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals.
Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507c, 507d.
260,-1
506Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år.
Ugyldig takstkombinasjon: 507.
28,-0
507cDynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.
Ugyldig takstkombinasjon: 506.
200,-0
507dVed gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.
Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506.
250,-0
*508Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-boks. Taksten kan benyttes av pediater.375,-0
*509Bestemmelse av lungenes «CO transfer factor». Taksten kan benyttes av pediater.240,-0
*510aFull kardiopulmonal belastningstest med måling av VO₂ maks, ventilasjon, sirkulasjon og gassutveksling.
Ugyldige takstkombinasjon: Alle unntatt 3ad.
500,-0
*510bProvokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater.
Ugyldig takstkombinasjon: 510f.
300,-0
510cBestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon.200,-0
510dBestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema.200,-0
*510eVurdering av ventilasjon eller oksygenmetning - som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater.300,-0
*510fBestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater.
Ugyldig takstkombinasjon: 510b.
200,-0

Nervesykdommer og sinnslidelser 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*600Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater.
Ugyldig takstkombinasjon: 605.
560,-0
*601Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger mv. Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.350,-0
*605Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesiolog.
Ugyldig takstkombinasjon: 600.
230,-0
612aNødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem, eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.
Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:
langt fremskreden hjertesvikt
langt fremskreden lungesykdom
invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)
dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner
aktiv kreftsykdom slag med betydelig sekvele
alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)
skader med alvorlige følgetilstander.
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b, 651.
200,-0
612bNødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt, anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a, 651.
200,-0
615Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter.
Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 11c, 12cd, 600, 605, 621, 622, 623, 624.
170,-0
616Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted).250,-0
617Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, f.eks. Alcohol Use Disorders Identification (WHO), og ved kroniske hodepinetilstander.60,-1
618Overvåket urinprøvetaking av pasient i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).150,-0
 
TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
*621aPsykoterapi minst 1/2 time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621b, 621c, 621d.
428,-83,-345,-B2, B3, E5, E60
*621bPsykoterapi minst 1 time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621c, 621d.
557,-212,-345,-B2, B3, E5, E60
*621cPsykoterapi minst 1 ½ time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621d.
827,-312,-515,-B2, B3, E5, E60
*621dPsykoterapi minst 2 timer.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621c.
1 102,-412,-690,-B2, B3, E5, E60
 

Merknad E5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a og 621b kan benyttes ved terapeutisk arbeid per telefon under pågående behandlingsopplegg.

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
*622aGruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624.
580,-580,-0,-B2, B3, E5, E60
*622bTillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624.
345,-0,-345,-B2, B3, E5, E60
*623aPsykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 621, 622, 623b, c, d.
375,-30,-345,-B2, B3, E5, E60
*623bPsykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 621, 622, 623a, c, d.
565,-220,-345,-B2, B3, E5, E60
*623cPsykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 621, 622, 623a, b, d.
835,-320,-515,-B2, B3, E5, E60
*623dPsykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 621, 622, 623a, b, c.
1 114,-424,-690,-B2, B3, E5, E6
 

Merknad E6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist. 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
*624aTillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time).
Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624b.
105,-105,-0,-E60
*624bTillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time).
Ugyldig takstkombinasjon: 622a, 622b, 624a.
210,-210,-0,-E60
*625aGrundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri.1 800,-1 800,-0,-E60
*625bSenere personlighetsvurdering av spesialist i psykiatri. Kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom dette anses medisinsk nødvendig.710,-710,-0,-E60
*626Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år.150,-150,-0,-E60

Pediatri 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*651aNødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser.
Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.
320,-0
*651bNødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser.
Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.
320,-rep.

Utviklingshemming mv. 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
660Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging.
Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.
450,-0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver 

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser 

TakstTekstHon.Ref.Egen.Merk.Rep.
701aTaking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden.)
Ugyldig takstkombinasjon: 1e.
54,-0,-54,-F0, F10
701cInnsending av prøver, utover den første sendeprøven som omfattes av takst 701a.21,-21,-0,-F0, F1Rep.
701dInnsending av positiv, inkubert urinprøve.12,-12,-F0, F10
 

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene. 

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekontor, legevakt eller i sykebesøk. 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
703Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass).15,-F0, F20
704jBlod i fæces.35,-F0, F20
704kTrichomonas vaginalis i sekret og «clue cells».40,-F0, F20
705aBlod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell). Minst 3 prøver fra forskjellige dager).45,-F0, F20
705gManuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling.
Ugyldig takstkombinasjon: 706f.
50,-F0, F20
705hPrøvetaking til chlamydiaundersøkelse.16,-F00
705iSkabbmidd eller sopp.20,-F00
705jMikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili.20,-F0, F20
705kImmunologisk CRP-test.42,-F0, F20
705lPrøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes.10,-F00
706fHematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV).63,-F0, F20
706hImmunologisk graviditetstest/HCG-test.31,-F0, F20
706jImmunologisk test for blod fra nedre del av tarmen.28,-F0, F20
706kImmunologisk test for bakterieantigen (streptokokker).37,-F0, F20
706lImmunologisk test for virusantigen (mononukleose).51,-F0, F20
707Taking og tyding av EKG.120,-F0, F20
Takst 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing).
708aGlukose.
Ugyldig takstkombinasjon: 121a.
21,-F0, F20
708bAnalyse av ALAT og GT.27,-F0, F21
708cTotalkolesterol.21,-F0, F20
708dAnalyse av kreatinin.27,-F0, F20
708eAnalyse av kalium.27,-F0, F20
709HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker.130,-F0, F20
710Trombotest/INR-test.69,-F0, F20
711Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon.60,-F0, F20
712Kvantitativ måling av mikroalbumin i urin (ikke semikvantitative målinger).115,-F0, F20

Spesielle undersøkelser 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
*720Taking og tyding av standard EEG.160,-F00
*722Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon.
Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG, kvantitativ EMG, makro EMG).
162,-F0rep.
*731aGrampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse.7,-F0rep.
*734aDyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter.37,-F0rep.
*741Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning. Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering.
Ugyldig takstkombinasjon: 743b.
205,-F00
*743bFremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass.
Ugyldig takstkombinasjon: 741.
113,-F0rep.
*744Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi.150,-F00

G. Radiologi 

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekontoret.

I tillegg til takstene 801–870 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jf. takst 899. 

TakstTekstHon./ref.Merk.Rep.
I. Overekstremiteter
801Finger22,-G11
802Hånd34,-G11
803Håndleddsregion26,-G11
804Underarm34,-G11
805Albue26,-G11
806Overarm34,-G11
807Skulder34,-G11
II. Underekstremiteter
81322,-G11
814Fot34,-G11
815Ankel36,-G11
816Legg31,-G11
817Kne31,-G11
818Lår44,-G11
III. Hals og brystorganer
851Lunger med 1, 2 eller flere plan71,-G10
*870Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.240,-G10
IV. Egenandel
899Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 245,-)G10

Kapittel III. Tilskudd til fellesformål for leger

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2016–30. juni 2017

-12 733 000 kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger,
-36 829 000 kroner til Fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I),
-47 905 000 kroner til Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II),
-27 553 000 kroner til Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III),
-10 854 000 kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet,
-37 573 000 kroner til Fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus,
-15 226 000 kroner til Allmennmedisinsk forskningsfond.

Kapittel IV. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 26. juni 2015 nr. 796 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.