Forskrift om register for utestengte studenter – RUST

DatoFOR-2016-06-27-820
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§4-12
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om register for utestengte studenter – RUST

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-12.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder Register for utestengte studenter (RUST), som er et register som inneholder vedtak fattet av universiteter og høyskoler etter universitets- og høyskoleloven § 3-7 åttende ledd, § 4-8 første til tredje ledd og § 4-10 tredje ledd.

Informasjonen i registeret skal gjøres tilgjengelig for universiteter, høyskoler, Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) og NOKUT når informasjonen er nødvendig for deres virksomhet.

Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften gjelder ved registrering i RUST.

§ 2.Registerets formål

Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter som følge av vedtak nevnt i § 1, får slike rettigheter ved en annen institusjon. Opplysninger i registeret skal gi sikker identifikasjon av den registrerte.

Opplysninger i registeret kan sammenstilles i statistisk form og kan utgjøre et grunnlag for en nasjonal rapportering.

Opplysningene i RUST kan ikke anvendes til formål som er uforenlig med første ledd.

§ 3.Behandlingsansvarlig

Kunnskapsdepartementet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i RUST, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 4.

Det daglige behandleransvaret er av Kunnskapsdepartementet delegert til Universitetet i Oslo (UiO).

FSAT forvalter registeret og behandler personopplysninger i registeret på vegne av behandlingsansvarlig.

§ 4.Opplysninger som skal registreres

Universiteter og høyskoler skal uten opphold registrere vedtak som får konsekvenser for opptak til studier og rett til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner, jf. § 1 første ledd.

Når vedtak er fattet skal opplysningene registreres elektronisk i institusjonens saksbehandlingssystem for overføring til RUST.

§ 5.Opplysninger som kan registreres

Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål, kan registeret inneholde følgende opplysninger:

-fødselsnummer
-institusjonsnummer
-vedtakets periode
-vedtakstype
-studieklassifikasjon
-navn på saksbehandler ved institusjonen.

Det er ikke nødvendig at den registrerte gir særskilt samtykke til å behandle personopplysninger i forbindelse med RUST.

§ 6.Kontroll, endring og sletting av opplysninger i registeret

Opplysningene som registreres skal kontrolleres av en annen saksbehandler ved institusjonen før vedtaket overføres til RUST.

Dersom et vedtak omgjøres, eller perioden for vedtaket endres, skal saksbehandler ved aktuell institusjon snarest registrere endringene.

Vedtak skal automatisk slettes i RUST ved sanksjonsperiodens utløp.

§ 7.Tilgang til opplysninger i RUST

Bare saksbehandlere som har behov for det i sitt arbeid, skal ha tilgang til registeret. Tilgangen skal ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for vedkommendes arbeid.

Saksbehandlere skal behandle opplysninger i samsvar med rutiner fastsatt av behandlingsansvarlig.

§ 8.Informasjonssikkerhet og internkontroll

Behandlingsansvarlig skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll.

§ 9.Taushetsplikt

Enhver som behandler personopplysninger etter forskriften har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

§ 10.Den registrertes rett til informasjon og innsyn

Den som registreres i RUST har krav på skriftlig informasjon om registeret og hvilke personopplysninger som skal registreres.

Utdanningsinstitusjonen som har registrert vedtak i RUST, har ansvaret for å informere den registrerte.

Den som er registrert med personopplysninger i RUST har til enhver tid rett til innsyn i registeret.

§ 11.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.