Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

DatoFOR-2016-06-27-828
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse11.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret i Norsk Barnebokinstitutt 27. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 3-10.

Kapittel I – Generelle regler

§ 1-1.Forskriftens formål og virkeområde
(1) Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved Norsk barnebokinstitutt.
(2) Forskriften gjelder opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt.
§ 1-2.Definisjoner

I denne lov menes med:

a)Forfatterutdanningen: Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt. Utdanning i skrivekunst og litteraturformidling.
b)Klagenemnd: Felles klagenemnd for Skrivekunstakademiet i Hordaland og Norsk barnebokinstitutt, jf. § 2-7.
c)Opptaksforskriften: Forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
d)Samtidslitteraturstudiet: Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere.
e)Utdanningsinstitusjonen: Norsk barnebokinstitutt.

Kapittel II – Opptak til studier

§ 2-1.Opptak
(1) Opptak til Norsk barnebokinstitutt skjer etter følgende intervaller:
a)Samtidslitteraturstudiet: hvert år med studiestart ved vårsemesterets begynnelse, og
b)Forfatterutdanningen: annethvert år med studiestart ved høstsemesterets begynnelse.
(2) Studier ved utdanningsinstitusjonen er adgangsregulert av kapasitets- og ressurshensyn. Styret fastsetter årlig opptaksrammer for de enkelte studier. Styret har fullmakt til å justere opptaksrammene underveis i opptaksarbeidet.
§ 2-2.Opptakskrav for Samtidslitteraturstudiet
(1) Opptak til Samtidslitteraturstudiet krever at søker på søknadstidspunktet har oppnådd en utdanning som kvalifiserer til arbeid med barne- og ungdomslitteratur eller formidling av slik litteratur.
(2) Eksempler på godkjent utdanning er:
a)bibliotekarstudier,
b)litteraturstudier,
c)lærerstudier,
d)formidlingsstudier,
e)pedagogikkstudier, eller
f)andre relevante fag.
(3) Søknad om opptak skal inneholde:
a)Søknadsbrev der søker gjør rede for:
i)behovet for økt kompetanse,
ii)muligheten til å gjennomføre utdanningen,
iii)målsettingen med studiet, og
iv)motivasjonen for utdanningen, og
b)CV med opplysninger om søker, så som alder, yrke, adresse, telefon og e-postadresse, samt opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring, og
c)vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.
§ 2-3.Saksbehandling ved opptak til Samtidslitteraturstudiet
(1) Utdanningsinstitusjonen oppnevner hvert år en opptakskomité bestående av to personer, hvorav minst én er faglig ansatt ved utdanningsinstitusjonen.
(2) Opptakskomiteen rangerer søknadene etter en helhetsvurdering, med særlig vekt på søkers behov, gjennomføringsevne, målsetting og motivasjon.
(3) Søknader om opptak innvilges kun for hele studieløpet over ett år.
§ 2-4.Opptakskrav for Forfatterstudiet
(1) Opptak til Forfatterstudiet krever at søker på søknadstidspunktet har oppnådd generell studiekompetanse i form av fullført og bestått videregående utdanning. For søkere som er over 25 år på søknadstidspunktet kan spesielle faglige kvalifikasjoner i form av realkompetanse kompensere for manglende videregående utdanning.
(2) Før vedtak om opptak kan fattes, må søker i tillegg ha bestått opptaksprøve fastsatt av utdanningsinstitusjonen. Opptaksprøven består av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen besvares og vedlegges søknaden. Den muntlige delen avholdes i samsvar med § 2-5 fjerde og femte ledd.
(3) Søknad om opptak skal inneholde:
a)Søknadsbrev der søker gjør rede for:
i)behovet for økt kompetanse,
ii)muligheten til å gjennomføre utdanningen,
iii)målsettingen med studiet, og
iv)motivasjonen for utdanningen, og
b)CV med opplysninger om søker, så som alder, yrke, adresse, telefon og e-postadresse, samt opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring, og
c)den skriftlige delen av opptaksprøven, og
d)vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.
(4) Den skriftlige delen av opptaksprøven skal bestå av en original tekst utformet av søkeren i form av:
a)enten: én til tre prosatekster for barn eller ungdom av skjønn- eller faglitterær art, til sammen ca. 15 sider,
b)eller: poesi for barn eller ungdom, til sammen ca. ti sider,
c)eller: scenetekst for barn eller ungdom, til sammen ca. 12 sider, eller
d)eller: en blanding av poesi og prosa for barn eller ungdom, til sammen ca. 15 sider.
(5) Den skriftlige delen av opptaksprøven skal leveres i A4 format, 12 pkt. skrift med 1,5 linjeavstand og 1,5 marg.
§ 2-5.Saksbehandling ved opptak til Forfatterstudiet
(1) Utdanningsinstitusjonen oppnevner en opptakskomité bestående av tre personer som hver for seg eller samlet skal ha kompetanse i skrivekunst og litteraturformidling. Minst ett medlem i opptakskomiteen er faglig ansatt ved utdanningsinstitusjonen.
(2) Opptakskomiteen vurderer innledningsvis søkerne på bakgrunn av søknadens formelle krav, herunder om de formelle krav til opptaksprøvens skriftlige del er oppfylt.
(3) Søkere som oppfyller de formelle kravene går videre til opptaksrundens annen del. I annen del vurderer opptakskomiteen skrivekunstnerisk talent i den skriftlige delen av opptaksprøven, og foretar en rangering utelukkende på denne bakgrunn.
(4) De søkerne som rangeres høyest etter tredje ledd, går videre til opptaksprøvens muntlige del. Den muntlige delen utføres av opptakskomiteen som intervju med søkeren. I vurderingen av intervjuet vektlegges:
a)søkerens personlige egnethet i form av motivasjon og vilje til å arbeide med studiet, og
b)søkerens mulighet for å sette av tilstrekkelig med tid for å gjennomføre studiet.
(5) Som grunnlag for opptakskomiteens og søkerens forberedelser til intervjuet legges søknadsbrevet etter § 2-4 tredje ledd bokstav a til grunn.
(6) På bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig opptaksprøve, rangerer opptakskomiteen søkerne. Opptakskomiteen kan tilby de høyest rangerte søkerne studieplass. Ved eventuell ledig kapasitet, kan de øvrige søkerne tilbys studieplass etter rangering.
§ 2-6.Klage over vedtak om opptak
(1) Søker som har fått avslag på vedtak om opptak, kan klage over avgjørelsen. Klagen skal være skriftlig og gjøre rede for grunnlaget for klagen, herunder om det klages over formelle feil (saksbehandlingen) eller opptakskomiteens vurdering av søknaden (skjønnsutøvelsen).
(2) Klage over vedtak om opptak til forfatterstudiet kan kun skje på grunnlag av formelle feil.
(3) Klager behandles av utdanningsinstitusjonens klagenemnd.
(4) Klager skal være postlagt senest tre uker etter at opptaksvedtak ble kunngjort.
§ 2-7.Klagenemnd
(1) Utdanningsinstitusjonen har felles klagenemnd med Skrivekunstakademiet i Hordaland.
(2) Klagenemnden skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.
(3) Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnden.
(4) Klagenemnden skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.
(5) Klagenemnden er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede.
(6) Klagenemndens vedtak i klagesaker kan ikke påklages.

Kapittel III – Eksamensreglement

§ 3-1.Rett til avlegging av eksamen

Studenter som er tatt opp til studier etter kapittel II har adgang til å avlegge eksamen dersom:

a)Studenten har meldt seg opp til eksamen innen tidsfrist angitt av utdanningsinstitusjonen, og
b)Studenten har oppfylt arbeidskravene til studiet angitt av utdanningsinstitusjonen.
§ 3-2.Eksamensformer

Følgende eksamensformer kan tas i bruk:

a)gruppeopplegg og foredrag,
b)mappeinnlevering,
c)muntlig prøve,
d)skriftlig hjemmeoppgave,
e)semesteroppgave,
f)formidlingsopplegg, og
g)undervisningsopplegg.
§ 3-3.Gruppeopplegg og foredrag

Gruppeopplegg og foredrag er muntlige redegjørelser av fastlagt lengde over et på forhånd fastsatt tema, fremført for en forsamling av studenter og sensorer. Gruppeopplegg forberedes og fremføres av flere enn én student i fellesskap. Foredrag forberedes og fremføres individuelt.

§ 3-4.Mappeinnlevering

Mappeinnlevering er innlevering av på forhånd fastsatte obligatoriske eller selvvalgte oppgaver til studentens egen eksamensmappe. Oppgaver som inngår i eksamensmappen kan bedømmes hver for seg og samlet.

§ 3-5.Muntlig prøve

I muntlig prøve gjør studenten rede for deler av pensum med utgangspunkt i spørsmål fra en eksamenskomité. Der det er nødvendig kan komiteen også be om utgreiinger i forbindelse med innleverte skriftlige oppgaver. Studenten må ha fremvist gyldig legitimasjon for å få adgang til å avlegge muntlig prøve.

§ 3-6.Skriftlig hjemmeoppgave

Skriftlig hjemmeoppgave innebærer at studenten arbeider individuelt over et angitt tidsforløp med en skriftlig besvarelse over et oppgitt emne.

§ 3-7.Semesteroppgave

Semesteroppgave er en individuell skriftlig besvarelse av en oppgave studenten selv har valgt innenfor et relevant studieemne. Valg av oppgave må godkjennes av utdanningsinstitusjonen.

§ 3-8.Formidlingsopplegg

Formidlingsopplegg innebærer at studenten planlegger og beskriver et formidlingsprosjekt som er teoretisk og praktisk relevant for det aktuelle studieemnet. Skisse for opplegget skal forelegges ansvarlig lærer til avsatt tid for forhåndsgodkjenning. Skriftlig rapport over formidlingsopplegget skal innleveres til studentens eksamensmappe. Rapporten skal presentere opplegget og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til intensjon, gjennomføring og resultat.

§ 3-9.Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg er en forberedelse og avholdelse av undervisning for en eller flere elever. Valg av tema og form for undervisning må godkjennes av utdanningsinstitusjonen før den kan avholdes. For at undervisningsopplegget skal godkjennes må studenten utferdige og innlevere en evalueringsrapport om forberedelsen og avholdelsen.

§ 3-10.Nærmere om eksamensformer

Styret kan fastsette de nærmere regler for hvordan de ulike eksamensformer skal avvikles. Slike regler skal tilgjengeliggjøres for studentene på hensiktsmessig måte.

§ 3-11.Eksamenskomité
(1) Styret oppnevner en eksamenskomité bestående av to medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene skal ha førstestillingskompetanse. Ett av medlemmene skal videre ha tilknytning til utdanningsinstitusjonen i kraft av forskerstilling eller lærerstilling. For Forfatterutdanningen skal videre minst ett av medlemmene ha relevant kunstnerisk kompetanse.
(2) Eksamenskomiteen vurderer eksamener som utgjør hele eller del av avsluttende eksamen. For deleksamen i løpet av studiet kan intern sensur der begge komitémedlemmene er hentet fra det ordinære lærermiljøet benyttes.
§ 3-12.Sensur og vurdering
(1) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
(2) Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke-bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.
§ 3-13.Vitnemål

Vitnemål utferdiges dersom samtlige studiemoduler er bestått. En student som etter tredje gangs eksamen i en modul fremdeles ikke har bestått denne, kan likevel på forespørsel få delvis vitnemål for de enkeltmoduler som er bestått.

§ 3-14.Kontinuasjon og ny eksamen
(1) Studenter som har gyldig sykdomsforfall til eksamen vedkommende er meldt opp i, har adgang til å avlegge kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær evaluering, og senest innen fire uker etter klagefristens utløp. Har studenten også gyldig sykdomsforfall til kontinuasjonseksamen, har vedkommende adgang til innen fem uker å avlegge ytterligere én kontinuasjonseksamen.
(2) Frister for avholdelse av kontinuasjonseksamen avbrytes i rettsferien.
(3) Studenter som ikke består eksamen, har rett til å melde seg opp til ny ordinær eksamen i vedkommende emne. Slik rett bortfaller dersom eksamen ikke bestås ved tredje forsøk.
(4) Studenter har ikke rett til å melde seg opp til ny eksamen i et allerede bestått emne.
§ 3-15.Klage over formelle feil ved eksamen

Ved klage over formelle feil ved eksamen gjelder universitets- og høyskoleloven § 5-2. Utdanningsinstitusjonens klagenemnd er relevant klageinstans for klager etter lovens § 5-2 femte ledd.

§ 3-16.Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse

Ved krav om begrunnelse eller klage over karakterfastsetting gjelder universitets- og høyskoleloven § 5-3.

§ 3-17.Annullering, utestenging og bortvisning

Ved annullering av eksamen eller prøve gjelder universitets- og høyskoleloven § 4-7. Ved utestenging og bortvisning gjelder lovens § 4-8.

Kapittel IV – Ikrafttredelse

§ 4-1.Forskriftens ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 14 dager fra vedtaksdato.