Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

DatoFOR-2016-06-27-829
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-1998-09-16-890
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§4-6, LOV-1997-02-28-19-§4-7
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelEndr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 27. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-6 første, annet ledd og tredje ledd og § 4-7 tredje ledd.

I

I forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet gjøres følgende endringer: - - -

II

Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.

Dagpengemottakere som ved ikrafttredelsen mottok dagpenger under etablering, jf. § 5-1, kan etter søknad få utvidet perioden med dagpenger under etablering med inntil to måneder i en utviklingsfase og med inntil en måned i en oppstartsfase. Det er en forutsetning for slik utvidelse at det søkes før utløpet av hhv. utviklings- eller oppstartsfasen.