Forskrift om registrering av offentlig støtte

DatoFOR-2016-06-29-834
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-117-§2a
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om registrering av offentlig støtte

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. juni 2016 med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2a.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).

§ 1.Terskelverdien for meldepliktig offentlig støtte

Offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 og er tildelt i samsvar med forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf. forordning (EU) nr. 651/2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108, eller som er notifisert og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan med grunnlag i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 3 bokstav c, eller med grunnlag i organets retningslinjer til samme bestemmelse, skal meldes til registeret for offentlig støtte dersom støtten er på 500 000 euro eller mer i én tildeling.

Dersom flere foretak i samme konsern er tildelt støtte til samme støtteberettigede kostnader fra samme støtteordning etter det samme nasjonale rettsgrunnlaget, er terskelverdien nådd når summen av mottatt støtte for alle foretakene tilsvarer 500 000 euro eller mer. Den enkelte tildelingen innenfor et konsern skal likevel meldes og registreres med det enkelte foretaket som støttemottaker.

Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten.

Støttebeløpets størrelse i euro beregnes etter den offisielle valutakursen fastsatt av EFTAs overvåkningsorgan.

§ 2.Støttegivers meldepliktig og hvilke opplysninger som skal meldes

Støttegiver skal melde støttetildelinger etter § 1 til registeret og opplyse om

a)støttegivers navn og organisasjonsnummer
b)støttemottagers navn og organisasjonsnummer
c)om støttemottaker er en liten, mellomstor eller stor bedrift
d)tildelingsdatoen
e)støttebeløpet i norske kroner eller i intervaller i euro dersom støttetildelingen gis i form av en skatte- eller avgiftsfordel
f)hvilken støtteordning tildelingen hører inn under, alternativt om tildelingen er ad hoc-støtte, og ID-nummeret for støtteordningen eller ad hoc-støtten hos EFTAs overvåkningsorgan
g)det EØS-rettslige grunnlaget for å gi støtten
h)typen støtteinstrument, som tilskudd, garanti, lån, skatteordninger og andre typer støtte
i)region
j)næringssektor.

Skatteetaten er ansvarlig for å melde inn offentlig støtte i form av skatte- og avgiftsfordeler.

§ 3.Meldefristen

Opplysningene skal meldes innen seks måneder fra datoen den offentlige støtten ble tildelt.

Offentlig støtte som gis i form av skatte- eller avgiftsfordel, skal meldes innen ett år fra fristen for å levere selvangivelse.

Fremgår opplysningene om skatte- eller avgiftsfordelen av innleverte omsetningsoppgaver eller annen periodisk rapportering, skal støtten meldes til registeret innen ett år fra 31. desember i det året støtten er mottatt.

Dersom skatte- eller avgiftsfordelen ikke fremgår av selvangivelsen eller annen periodisk rapportering, skal støttemottaker rapportere inn skatte- eller avgiftsfordelen til Skattedirektoratet.

§ 4.Tildelingsdatoen

Støtten anses tildelt datoen støttemottager fikk krav på støtten. Skatte- eller avgiftsfordeler anses tildelt datoen selvangivelse ble levert, dersom skatte- eller avgiftsfordelen fremkommer av denne. Fremkommer ikke skatte- eller avgiftsfordelen av selvangivelsen skal tildelingsdato anses for å være 31. desember det året støtten er mottatt.

§ 5.Føringen av registeret og elektronisk innsending av opplysningene

Registeret for offentlig støtte føres av Brønnøysundregistrene.

Meldingen skal sendes registeret elektronisk i den formen og med den fremgangsmåten som Brønnøysundregistrene krever.

Tilfredsstiller meldingen kravene til meldingens form og fremgangsmåte, skal opplysningene registreres i registeret. Brønnøysundregistrene kontrollerer ikke at de registrerte opplysningene er korrekte.

§ 6.Tilgang til registrerte opplysninger

Enhver har rett til å få opplysningene som er registrert i registeret for offentlig støtte.

Brønnøysundregistrene skal sørge for at det gis tilgang til opplysningene gjennom elektroniske løsninger som er tilgjengelige for alle. Er en slik løsning tilgjengelig, har ikke Brønnøysundregistrene plikt til å gi tilgang til opplysningene på annen måte.

Opplysningene i registeret skal være tilgjengelig for allmenheten i minst ti år fra tildelingsdatoen.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.