Forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett

DatoFOR-2016-06-30-855
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse30.06.2016
Sist endretFOR-2016-07-07-908
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§5, LOV-2005-06-17-79-§6, LOV-2005-06-17-79-§7, LOV-2005-06-17-79-§26
Kunngjort01.07.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift om innføring av Bremnes-modellen i fiskeoppdrett

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7 og § 26.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 2016 nr. 903, 7 juli 2016 nr. 908.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten, ved å innføre Bremnes-modellen som en prøveordning frem til og med 31. desember 2019 i norsk lakse- og ørretoppdrett.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder kommersielle tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, samt tillatelser til utviklingsformål.

Forskriften gir innehavere av tillatelser nevnt i første ledd tilbud om å endre tillatelsens avgrensning i MTB frem til og med 31. desember 2019 slik det fremkommer av vedlegg 1 til denne forskriften.

§ 3.Kunngjøring av tilbud

Tilbudet om å endre avgrensning av tillatelser skal offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider når departementet bestemmer. Fiskeridirektoratet utarbeider kunngjøringstekst og annen dokumentasjon til bruk for søknad og forvaltning av ordningen.

Kunngjøringen skal minimum inneholde følgende:

a)Krav til søknad og frist for innsending.
b)Informasjon om vederlag og innbetaling av dette.
c)Informasjon om vilkår.
0Endret ved forskrift 6 juli 2016 nr. 903.
§ 4.Vederlag

For endring av tillatelsens avgrensning etter denne forskriften skal det betales vederlag til staten:

a)For tillatelser i Troms og Finnmark som er avgrenset til 945 tonn, er vederlaget 1 500 000 kroner.
b)For tillatelser i resten av landet som er avgrenset til 780 tonn, er vederlaget 1 500 000 kroner.
c)For tillatelser som er avgrenset på annen måte, er vederlaget 1923 kroner per tonn tillatelsen er avgrenset til.
d)For tillatelser som er tildelt etter 1. august 2016 gjelder bokstavene a til c, men slik at vederlaget inflasjonsjusteres. Vederlagets størrelse reduseres deretter etter hvor lang tid som er igjen av prøveperioden.

Vederlaget skal betales til Fiskeridirektoratet, Økonomiseksjonen, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, kontonummer 7694 05 09048, og være merket med «Vederlag 2016 – [nummer på tillatelsen]».

§ 5.Søknad

Dersom innehaveren av tillatelse som nevnt i § 2 første ledd ønsker å endre tillatelsens avgrensning skal innehaveren sende søknad til fylkeskommunen i det fylket tillatelsen hører hjemme.

Søknaden skal være sendt senest 1. september 2016. Det er kun tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller elektronisk. Oppmøte hos den enkelte fylkeskommune, enten personlig eller ved fullmektig, er også tillatt. Ved oppmøte skal søknaden være mottatt senest 1. september kl. 1500.

Fristen i andre ledd gjelder ikke for innehaver av tillatelse som er tildelt etter 1. august 2016. For innehaver av slik tillatelse gjelder en frist på to måneder fra tillatelsesdokumentet utstedes.

Søknaden skrives på fastsatt skjema og skal ellers inneholde kvittering for innbetalt vederlag. Søknaden skal merkes med «Søknad om innføring av Bremnes-modellen».

Det skal ikke betales søknadsgebyr for søknad etter denne forskriften.

§ 6.Vilkår

Dersom innehaver av tillatelse får endret tillatelsens avgrensning etter denne forskriften, jf. § 7, gjelder den nye avgrensningen fra vedtakstidspunktet, likevel tidligst 1. august 2016 og frem til 31. desember 2019. Dette er likevel ikke til hinder for at kapasiteten kan endres i eller i medhold av akvakulturloven.

Innehaver av tillatelse kan frem til 1. september 2018 når som helst melde fra til Fiskeridirektoratet om at innehaveren ønsker at tillatelsen tilbakeføres til avgrensningen denne hadde på vedtakstidspunktet, jf. § 7. Ved slik melding refunderes ikke innbetalt vederlag, og tillatelsen kan ikke igjen meldes inn prøveordningen.

Eventuelle endringer i tillatelsens avgrensing i perioden frem til 31. desember 2019 videreføres etter denne dato med utgangspunkt i tillatelsens pålydende avgrensning på vedtakstidspunktet, jf. § 7.

§ 7.Vedtak

Fylkeskommunen i det fylket tillatelsen hører hjemme skal behandle søknaden og gjøre vedtak. Fiskeridirektoratet er klageinstans. Søknad som blir levert for sent blir ikke behandlet.

Fylkeskommunen skal gjøre positivt vedtak dersom søknaden oppfyller kravene i § 5.

Dersom det ikke er lagt ved kvittering, skal fylkeskommunen be Fiskeridirektoratet kontrollere om vederlaget likevel er innbetalt og bokført innen fristen som følger av § 5 andre og tredje ledd. Dersom det ikke er lagt ved kvittering eller vederlaget ikke er bokført innen fristen, og forsinkelsen ikke skyldes force majeure etter norsk rett, blir søknaden ikke behandlet.

Dersom søknaden har andre feil eller mangler, setter fylkeskommunen en rimelig frist for retting.

Dersom et vedtak om å avvise søknaden blir opprettholdt hos klageinstansen, refunderes eventuelt innbetalt vederlag.

§ 8.Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1

Tillatt MTB skal beregnes forholdsvis utfra prosentene oppgitt som differansen mellom dagens MTB og Bremnes-modellen i tabellen under. MTB-grensen rundes av til nærmeste hele tonn.

Tabellen under viser hvordan MTB-grensene vil se ut for en alminnelig tillatelse henholdsvis sør for Troms og Troms og Finnmark med biomasseprofilen i prøveordningen. Tabellen viser også dagens kapasitet basert på den gjeldende, konstante MTB-begrensningen.

jan.feb.marsapr.maijunijuliaug.sep.okt.nov.des.snitt
Differanse2,5 %1,0 %–2,5 %–6,0 %–6,0 %–6,0 %–2,5 %0,0 %2,5 %5,0 %7,0 %5,0 %0,0 %
Sør for
Troms
jan.feb.marsapr.maijunijuliaug.sep.okt.nov.des.snitt
Dagens MTB,
tonn
780780780780780780780780780780780780780
Bremnes-
modellen
800788761733733733761780800819835819780
Troms og
Finnmark
jan.feb.marsapr.maijunijuliaug.sep.okt.nov.des.snitt
Dagens MTB,
tonn
945945945945945945945945945945945945945
Bremnes-
modellen
9699549218888888889219459699921011992945
0Endret ved forskrift 7 juli 2016 nr. 908.