Forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel

DatoFOR-2016-07-01-856
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§60
Kunngjort01.07.2016   kl. 15.40
KorttittelForskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2016 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 60 femte ledd annet punktum.

§ 1.I siidaer der det er foretatt forholdsmessig reduksjon og reintallet overstiger fastsatt øvre reintall med mer enn 5 %, skal Fylkesmannen for inntil fem år fatte vedtak om øvre reintall per siidaandel. Reintallet for en siidaandel fastsettes til det reintallet andelen hadde året før reintallet steg over fastsatt nivå.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.