Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

DatoFOR-2016-07-01-868
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-08-1393
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-7, LOV-1993-06-11-101-§6-2, LOV-1993-06-11-101-§12-1, LOV-1993-06-11-101-§12-2, LOV-1993-06-11-101-§12-10, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort05.07.2016   kl. 14.40
Rettet11.10.2016 (tilføyelse av forordning i pdf)
KorttittelForskrift om rapporterings- og varslingsplikt ifm. luftfart

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-7, § 6-2, § 12-1, § 12-2, § 12-10 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66gd (forordning (EU) 2015/1018).
Rettelser: 11.10.2016 (tilføyelse av forordning i pdf).

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66gd (forordning EU 2015/1018) om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor norsk område, herunder på Svalbard.

Forskriften gjelder for bakkepersonell på helikopterdekk på innretninger og fartøy innenfor norsk område.

§ 3.Rapporteringsplikt

I tillegg til de som har rapporteringsplikt etter forordning (EU) nr. 376/2014, har fartøysjef for luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II rapporteringsplikt. For ubemannede luftfartøy under 150 kg er det likevel kun rapporteringsplikt dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert.

§ 4.Ansvarlig nasjonal myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 376/2014 artikkel 6 nr. 3.

§ 5.Nasjonalt gjennomføringsorgan

Luftfartstilsynet er ansvarlig for gjennomføring av beskyttelsesbestemmelsene som nevnt i forordning (EU) nr. 376/2014 artikkel 16 nr. 12.

§ 6.Varsling av luftfartsulykker

Inntreffer en luftfartsulykke skal

a)fartøysjefen
b)andre besetningsmedlemmer
c)brukeren av luftfartøyet
d)eieren av luftfartøyet
e)ansatte i flysikringstjenesten
f)ansatte i bakketjenesten

straks varsle nærmeste enhet av lufttrafikktjenesten, nærmeste politimyndighet eller Hovedredningssentralen om ulykken.

Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel, og så langt det er praktisk mulig inneholde opplysninger om

a)luftfartøyets registreringsmerke (og radiokallesignal, hvis forskjellig)
b)luftfartøyets type
c)tidspunkt for ulykken
d)posisjon/sted hvor ulykken har inntruffet angitt i bredde- og lengdegrad eller i forhold til et kjent geografisk punkt, samt opplysninger om terrengforholdene
e)eierens eller brukerens navn
f)fartøysjefens navn, hvordan vedkommende kan kontaktes og fartøysjefens skadetilstand i den grad undersøkelsesmyndigheten bør vite om det
g)antall personer om bord, antall omkomne, antall alvorlig skadede og lettere skadede
h)omfanget av skader på luftfartøyet
i)skade på tredjemanns eiendom
j)kort beskrivelse av hendelsesforløpet
k)kort beskrivelse av lokalt vær.

Varslingen må ikke forsinkes på grunn av at enkelte opplysninger mangler.

§ 7.Varsling av alvorlige luftfartshendelse

Inntreffer en alvorlig luftfartshendelse skal

a)fartøysjefen
b)andre besetningsmedlemmer
c)brukeren av luftfartøyet
d)eieren av luftfartøyet
e)ansatte i flysikringstjenesten
f)ansatte i bakketjenesten

straks varsle Statens havarikommisjon for transport om hendelsen. Er den varslingspliktige hendelsen en lufttrafikkhendelse, plikter fartøysjefen dessuten umiddelbart å varsle den enhet av lufttrafikktjenesten som fartøysjefen står i forbindelse med over radio. Hvis dette ikke er mulig, skal varsling gis over telefon eller over det faste sambandsnettet for luftfarten umiddelbart etter landing.

Med lufttrafikkhendelse menes en trafikkrelatert luftfartshendelse som for eksempel en nærpassering («aircraft proximity»), alvorlige vanskeligheter som oppstår fordi fartøysjefen eller lufttrafikktjenesten unnlater å følge gjeldende fremgangsmåte eller avviker fra gjeldende («procedure») samt alvorlige vanskeligheter forårsaket av mangler eller feil ved bakkeinstallasjon eller hjelpemiddel («facility»).

Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel, og, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger som nevnt i § 6 andre ledd.

Varslingen må ikke forsinkes på grunn av at enkelte opplysninger mangler.

§ 8.Varsling av alvorlige tekniske feil

Tekniske feil som er av en slik karakter at det kan bli aktuelt å gjennomføre tiltak på samtlige produkter eller utstyr av en bestemt type, skal snarest mulig varsles til Luftfartstilsynet av

a)fartøysjefen
b)andre besetningsmedlemmer
c)vedlikeholdsinstans
d)brukeren av luftfartøyet
e)eieren av luftfartøyet

hvis det dreier seg om feil ved et luftfartøy, og av

a)ansatte i flysikringstjenesten
b)ansatte i bakketjenesten

hvis det dreier seg om feil ved produkter eller utstyr som brukes i slike typer virksomhet.

Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel.

§ 9.Varsling av hendelser med farlig gods i luftfartøy

Inntrer en irregulær hendelse med farlig gods, når godset er om bord i et luftfartøy, skal

a)fartøysjefen
b)brukeren eller eieren av luftfartøyet
c)den som på vegne av bruker forestår lasting eller lossing av fartøyet

snarest mulig varsle nærmeste politimyndighet og brannvesen, og nærmeste enhet av lufttrafikktjenesten.

§ 10.Varsling av kollisjon mv. mellom luftfartøy og fugl

Oppdages kollisjon mellom luftfartøy og fugl under flyging, skal

a)fartøysjefen
b)annet besetningsmedlem

snarest mulig varsle den enheten av lufttrafikktjenesten som vedkommende står i forbindelse med over radio. Det samme gjelder dersom det er fare for slik kollisjon.

§ 11.Varsling av ulykker og hendelser med mikrolett fly, fallskjerm, hengeglider og paraglider

Fører en luftfartsulykke til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade under flyging med mikrolett fly, ved fallskjermhopping eller under flyging med henge-/paraglider, skal

a)fartøysjefen
b)utøveren
c)den person som er oppnevnt som operativt ansvarlig for angjeldende luftsportsaktivitet
d)eieren av innretningen

snarest mulig varsle nærmeste politimyndighet om ulykken. Det samme gjelder dersom en luftfartshendelse har ført til skade på tredjemanns eiendom.

Varsel etter første ledd skal gis per telefon eller annet egnet middel, og, så langt det er praktisk mulig, inneholde opplysninger som nevnt i § 6 andre ledd.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. juli 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

Forskriften trer likevel ikke i kraft før departementet bestemmer for så vidt gjelder bruk av fartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II, bokstav (e) så lenge bruken ikke resulterer i luftfartsulykker med fatal eller alvorlig personskade.

Forordning (EU) 2015/1018 

For å lese forordning (EU) 2015/1018 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

0Tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 11 okt 2016.