Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)

DatoFOR-2016-07-07-904
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1995-06-02-515
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-59-§2, LOV-2014-08-15-59-§7, LOV-2014-08-15-59-§8, LOV-2014-08-15-59-§9, LOV-2014-08-15-59-§13, LOV-2014-08-15-59-§14, LOV-2014-08-15-59-§16, LOV-2014-08-15-59-§21, FOR-2014-08-15-1085
Kunngjort08.07.2016   kl. 14.15
KorttittelNaturskadeerstatningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. juli 2016 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) § 2 fjerde ledd, § 7 andre ledd, § 8 andre ledd, § 9 første og andre ledd, § 13 tredje ledd, § 14 fjerde ledd, § 16 andre ledd og § 21 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 15. august 2014 nr. 1085.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig og effektiv behandling av saker om erstatning for naturskader etter naturskadeerstatningsloven.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir utfyllende regler til naturskadeerstatningsloven om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning. Forskriften regulerer også statens ansvar ved stormskader på produktiv skog, og skogeiers rett til erstatning for utgifter til opprydding av vindfall i skog som ikke er økonomisk drivverdig.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Landbruksdirektoratet avgjør søknader om erstatning etter naturskadeerstatningsloven og denne forskriften. Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Klagenemnda for naturskadesaker med mindre annet følger av naturskadeerstatningsloven eller denne forskriften.

Kap. 2. Søknad og dokumentasjon av skaden

§ 4.Søknad

Skadelidte skal sende søknad om erstatning for naturskade til Landbruksdirektoratet på fastsatt skjema innen tre måneder etter at skaden har skjedd. Er søknadsfristen oversittet, kan søknaden behandles dersom særlige grunner taler for det.

§ 5.Dokumentasjon av skaden

Skadelidte skal for egen regning dokumentere at det foreligger en naturskade og hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette hvert skadeobjekt. Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvert skadeobjekt før og etter skaden.

Skadelidte kan dokumentere gjenopprettingskostnaden med takst eller anbud. Ved dokumentasjon gjennom anbud, skal gjenopprettingskostnaden dokumenteres med minimum ett anbud. Dersom gjenopprettingskostnaden antas å overstige 200 000 kroner, skal kostnaden dokumenteres med minimum to anbud. Anbud skal innhentes fra foretak med ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 23-1, når gjenopprettingsarbeidet krever det.

Dersom antatt gjenopprettingskostnad er under 50 000 kroner, kan skadelidte istedenfor takst eller anbud dokumentere kostnadene med egenoppgave og bildedokumentasjon.

Landbruksdirektoratet kan innhente og bekoste takst i saker hvor gjenopprettingskostnaden er antatt å være over 500 000 kroner, og ellers når det anses nødvendig for sakens opplysning. Skadelidte plikter å medvirke under befaring når det anses nødvendig, og gi takstmannen alle opplysninger og dokumenter som er nødvendige for at takstmannen skal kunne utføre oppdraget på en forsvarlig måte.

Dersom hel eller delvis gjenoppretting av skaden ikke kan utsettes i påvente av at dokumentasjon etter andre til fjerde ledd foreligger, kan skadelidte dokumentere gjenopprettingskostnadene gjennom spesifisert faktura eller egenoppgave. Dersom det er nødvendig for sakens opplysning, kan Landbruksdirektoratet kreve at skadelidte på egen bekostning må fremlegge takst.

§ 6.Dokumentasjon av bruksverdi

Skadelidte skal i søknaden beskrive bruken og avkastningen av hvert skadeobjekt, jf. naturskadeerstatningsloven § 5 andre ledd.

§ 7.Frist for dokumentasjon

Skadelidte skal sende inn nødvendig dokumentasjon innen utløpet av søknadsfristen, jf. § 4. Landbruksdirektoratet kan, når særlige grunner taler for det, gi fristutsettelse for innsending av dokumentasjon. Landbruksdirektoratets avgjørelse om fristutsettelse kan ikke påklages.

§ 8.Takst

Takst innhentet av skadelidte eller Landbruksdirektoratet er kun veiledende for Landbruksdirektoratets erstatningsvedtak.

§ 9.Krav til takstmenn

En takstmann kan ikke påta seg oppdrag for Landbruksdirektoratet dersom han er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 og § 10. Takstmannen har taushetsplikt om opplysninger han får tilgang til i forbindelse med oppdraget, jf. forvaltningsloven § 13.

Takstmenn som Landbruksdirektoratet inngår avtale med, skal være medlemmer av bransjeorganisasjon for takstmenn. Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om medlemskap.

Kap. 3. Merkostnader og redningsomkostninger

§ 10.Merkostnader

Det kan etter søknad fra skadelidte ytes tilskudd til dekning av merkostnader, jf. naturskadeerstatningsloven § 7. Tilskuddet skal dekke kostnader som kommer i tillegg til gjenopprettingskostnadene. § 4 i forskriften her gjelder tilsvarende.

Tilskudd kan ytes dersom skaden kan utbedres på en slik måte at skadeobjektet forsterkes eller faren for naturskade minskes, og utbedringen utføres i tilknytning til gjenopprettingen av skaden. Skadelidte skal i søknaden dokumentere nytten av tilskuddet.

Merkostnader dekkes med inntil 20 prosent av gjenopprettingskostnaden slik denne skal beregnes etter § 5 i naturskadeerstatningsloven, og oppad begrenset til 30 000 kroner.

§ 11.Redningsomkostninger

Det kan ytes erstatning for rimelige og nødvendige utlegg skadelidte har hatt for å avverge naturskaden eller for å begrense skadens omfang, jf. naturskadeerstatningsloven § 8.

Det kan kun ytes erstatning for utlegg til leie av hjelp og maskiner, samt til nødvendige materialer. Egenarbeid, tapt arbeidsfortjeneste og lignende indirekte tap erstattes ikke. Bruk av og skade på eget utstyr erstattes ikke.

Det ytes ikke erstatning for den del av redningsomkostningene som ville ha oversteget kostnadene ved en eventuell gjenoppretting av skaden, eller som overstiger skadeobjektets bruksverdi.

Kap. 4. Fastsetting og utbetaling av erstatning

§ 12.Minsteutbetaling

Rett til erstatning bortfaller dersom grunnlaget for erstatningsutmåling etter naturskadeerstatningsloven § 5 er under 20 000 kroner.

§ 13.Fastsetting av erstatning og egenandel

Erstatningen fastsettes med utgangspunkt i grunnlaget for erstatningsutmåling, fratrukket eventuell avkorting, og tillagt eventuelle merkostnader og redningsomkostninger, jf. naturskadeerstatningsloven § 5 til § 8 og § 10 og § 11 i forskriften her.

Av erstatning fastsatt etter første ledd trekkes en egenandel på 30 prosent opp til 100 000 kroner og 15 prosent av den del som overstiger 100 000 kroner.

§ 14.Frist for gjenoppretting

Krav på erstatning faller bort dersom gjenoppretting ikke er gjennomført innen tre år regnet fra den dagen skadelidte mottok endelig vedtak om erstatning. Det kan etter søknad gis utsettelse med inntil ett år dersom skadelidte kan dokumentere at gjenoppretting av skaden har vært umuliggjort av forhold utenfor skadelidtes kontroll.

§ 15.Utbetaling av erstatning

Erstatning utbetales når skadelidte har dokumentert at skaden er gjenopprettet i tråd med erstatningsvedtaket ved ferdigattest fra takstmann, entreprenør eller annen fagkyndig. I saker etter § 5 tredje ledd kan gjenoppretting dokumenteres ved egenoppgave og bildedokumentasjon fra skadelidte.

Landbruksdirektoratet kan kreve at skadelidte fremlegger dokumentasjon over påløpte gjenopprettingskostnader før utbetaling skjer. Landbruksdirektoratet kan nedsette erstatningen til det beløp som tilsvarer kostnaden ved nødvendige tiltak, jf. naturskadeerstatningsloven § 5 første ledd.

Skadelidte kan etter søknad få utbetalt erstatningen til fri rådighet dersom det foreligger særlige grunner, jf. naturskadeerstatningsloven § 14 første ledd andre punktum. Slik søknad må fremmes innen tre år etter at skadelidte mottok endelig vedtak om erstatning. Dersom søknaden blir innvilget, utbetales erstatningen samtidig.

Dersom erstatningen er vedtatt med grunnlag i verdiforringelsen eller saken gjelder erstatning for gjenanskaffelse av løsøre, jf. naturskadeerstatningsloven § 5 andre eller tredje ledd, utbetales erstatningen samtidig med vedtaket.

§ 16.Forskudd

Skadelidte kan søke om forskudd på erstatningsutbetalingen etter at vedtak om erstatning foreligger, jf. naturskadeerstatningsloven § 14 andre ledd. Utbetalingen kan gjøres betinget av at skadelidte dokumenterer at forskuddet skal anvendes i tråd med erstatningsvedtaket.

Forskudd kan gis for hele eller deler av erstatningen etter hvert som gjenopprettingsarbeidet ferdigstilles. Forskudd på hele erstatningen kan kun gis i særskilte tilfeller.

Vedtak om forskudd kan ikke påklages.

Kap. 5. Øvrige bestemmelser

§ 17.Regress

Dersom Landbruksdirektoratet søker regress hos tredjeperson etter naturskadeerstatningsloven § 16, skal tredjeperson gis forhåndsvarsel og anledning til å uttale seg før kravet reises.

§ 18.Statens ansvar ved stormskader på skog

I tilfeller hvor stormskader på skog innebærer erstatningsutbetalinger utover forsikringsselskapenes ansvarsgrense, trer staten inn og refunderer forsikringsselskapene for utbetalt erstatning over ansvarsgrensen.

Ansvarsgrensen beregnes ut fra andelen skog som er forsikret på landsbasis til enhver tid. Den øvre ansvarsgrensen for en skadehendelse er 200 millioner kroner forutsatt full forsikringsdekning av landets skogareal. Ansvarsgrensen reduseres med samme andel av landets skogareal som ikke er forsikret.

Landbruksdirektoratet kan gi nærmere regler om forsikringsselskapenes varsling, dokumentasjon og beregning av statens ansvar etter andre ledd.

§ 19.Erstatning for utgifter til opprydding av vindfall i skog som ikke er økonomisk drivverdig

Dersom skaden skyldes vindfall etter en naturulykke og det er gitt pålegg om opprydding etter skogbruksloven § 10 eller forskrift om berekraftig skogbruk § 14, har skogeier rett til å få erstattet nødvendige utgifter til opprydding i skog som ikke er økonomisk drivverdig. Skadelidte må i søknaden legge ved kopi av pålegget og dokumentere nødvendige utgifter.

§ 20.Klagenemndas sammensetning og organisering

Klagenemnda for naturskadesaker oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet for fem år av gangen.

Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer og ha en faglig sammensetning som sikrer en forsvarlig behandling av klagene. Klagenemnda skal bestå av to jurister, en landbruksfagkyndig, en med fagkyndighet innen geoteknikk, bygg og anlegg, og en med fagkyndighet innen hydrologi. Medlemmene i Klagenemnda skal ha en personlig stedfortreder med samme fagkyndighet. Landbruks- og matdepartementet bestemmer hvem som skal være leder og nestleder i Klagenemnda.

Landbruksdirektoratet forbereder sakene for Klagenemnda. Landbruksdirektoratet har rett og plikt til å møte i Klagenemnda.

§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Samtidig oppheves forskrift 2. juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader.