Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

DatoFOR-2016-07-07-906
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse07.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-19-1848
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§12-6, LOV-1993-06-11-101-§12-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4
Kunngjort08.07.2016   kl. 14.15
KorttittelForskrift om undersøkelser av luftfartsulykker mv.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. juli 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 12-6 femte ledd, § 12-10 annet ledd og § 15-4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66d (forordning (EF) nr. 996/2010) og nr. 66da (beslutning 2012/780/EU).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser i sivil luftfart, herunder situasjoner der både militære og sivile luftfartøyer er involvert, og der sivile ytere av flysikringstjenester har ytt tjenester til militære brukere. Forskriften utfyller de grunnleggende bestemmelsene som følger av forordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (undersøkelsesforordningen) slik denne er gjennomført i luftfartsloven § 12-6 første ledd.

Den sivile undersøkelsesmyndigheten og den militære undersøkelsesmyndigheten kan inngå avtale om rollefordelingen dem imellom. Avtalen kan omfatte enkelthendelser eller være generell, og inngås før eller etter at en ulykke eller hendelse har funnet sted.

§ 2.Gjennomføring av EU-bestemmelser som utfyller undersøkelsesforordningen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66da (kommisjonsbeslutning 2012/2010/EU) om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Undersøkelsesmyndighet

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er undersøkelsesmyndighet som nevnt i luftfartsloven § 12-6 annet ledd og nasjonal myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser innen sivil luftfart som nevnt i undersøkelsesforordningen artikkel 4 nr. 1.

Undersøkelsesmyndigheten og de enkelte inspektørene utfører sine oppgaver på den måten og med dem myndigheten og de forpliktelsene som fremgår av undersøkelsesforordningens bestemmelser. De har den uavhengigheten som fremgår av forordningen artikkel 4, og kan ikke motta instrukser i faglige spørsmål.

§ 4.Når undersøkelse skal foretas og undersøkelsens omfang

Undersøkelsesmyndigheten skal undersøke alle luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser

1.som er omfattet av undersøkelsesforordningen artikkel 5,
2.med fartøy som benyttes til tolltjeneste, polititjeneste og andre ikke-militære flygninger i statlig regi.

Undersøkelsesmyndigheten kan undersøke andre luftfartsulykker og luftfartshendelser enn de som faller innenfor forordningens virkeområde, dersom den forventer å trekke lærdom av betydning for flysikkerheten av undersøkelsen. Samferdselsdepartementet kan pålegge undersøkelsesmyndigheten å undersøke andre luftfartsulykker eller luftfartshendelser, eller andre særskilte sikkerhetsundersøkelser.

Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv omfanget av undersøkelsen i tråd med undersøkelsesforordningen artikkel 5 nr. 5.

Undersøkelsesmyndigheten bestemmer selv om en undersøkelse som er avsluttet skal gjenåpnes.

§ 5.Hva undersøkelsen ikke skal omfatte

Undersøkelsen skal ikke fordele sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar, slik det fremgår av undersøkelsesforordningen artikkel 1 nr. 1, 5 nr. 5, 16 nr. 1 og 17 nr. 3.

§ 6.Internasjonale undersøkelser

For luftfartsulykker og luftfartshendelser som ikke kun omfatter norske forhold, gjelder reglene i vedlegg 13 til Chicago-konvensjonen som forskrift. For luftfartsulykker og alvorlige luftfartshendelser med tilknytning til EØS-medlemsstater, gjelder i tillegg undersøkelsesforordningens bestemmelser. Alle stater som er berørt på en måte som gir dem rett til å delta i undersøkelser etter bestemmelsene i Chicago-konvensjonen har slik rett, selv om undersøkelsesforordningen ikke gir en slik rett.

§ 7.Bevisopptak og bevisførsel

Dersom det er nødvendig, kan forklaring av vitner som nevnt i undersøkelsesforordningen artikkel 11 nr. 2 bokstav f skje som bevisopptak etter reglene i domstolsloven § 43.

Beslutning om frigivelse av opplysninger som nevnt i undersøkelsesforordningen artikkel 14 nr. 3 første punktum kan bare tas av domstolene.

§ 8.Oppfølging av sikkerhetstilrådinger

Luftfartstilsynet skal som luftfartsmyndighet foreta en selvstendig vurdering av om sikkerhetstilrådinger er tilstrekkelig fulgt opp av private aktører og av tilsynet selv uten å gripe inn i oppgavefordelingen etter undersøkelsesforordningen artikkel 18. Tilsynet skal føre en oversikt over status for oppfølging av alle sikkerhetstilrådinger. Undersøkelsesmyndigheten og Luftfartstilsynet skal inngå en avtale som regulerer den praktiske oppgavefordelingen dem imellom ved forvaltningen av undersøkelsesforordningen artikkel 18 og ved tilsynets oppfølging av forpliktelsene som følger av første punktum. Utkast til avtale sendes Samferdselsdepartementet for godkjenning.

§ 9.Håndheving

Luftfartstilsynet fører tilsyn med de bestemmelsene i undersøkelsesforordningen artikkel 20 og 21 som retter seg mot flyselskaper. Som ledd i tilsynet kan Luftfartstilsynet gi pålegg og ilegge tvangsmulkt som nevnt i luftfartsloven § 13a-3 og § 13a-4.

Politiet skal holde kontakt med pårørende til personer som nevnt i undersøkelsesforordningen artikkel 20 nr. 2. Listen over personer om bord skal legges frem av flyselskapene for politiet.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 19. desember 2014 nr. 1848 om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart.