Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

DatoFOR-2016-07-11-913
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse11.07.2016
Sist endretFOR-2016-12-23-1845
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort12.07.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. juli 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 12, § 19 og § 23 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I Innledende del nr. 3(b) (beslutning (EU) 2016/1918).
Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 31 aug 2016 nr. 1043 (stadfestelse etter gjennomført EØS-høring), 2 nov 2016 nr. 1283, 23 des 2016 nr. 1845.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) mellom hjortedyr og til hjortedyr.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Levende hjortedyr: alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort.
b)Område i Sverige: områder i Sverige angitt i vedlegget.
c)Område i Finland: områder i Finland i tilknytning til riksgrensen hvor den norsk-finske reingjerdekommisjonen åpner for grensekryssende beiting i Finland.
0Endret ved forskrift 2 nov 2016 nr. 1283.
§ 3.Forbud mot å utføre levende hjortedyr fra Norge

Det er forbudt å utføre levende hjortedyr fra Norge.

Forbudet gjelder ikke for utførsel av:

a)norske tamrein som skal beite i angitt område i Sverige, eller svenske tamrein som returnerer til området i Sverige etter beiting i Norge, dersom kompetent myndighet i Sverige har samtykket skriftlig
b)norske tamrein som skal beite i angitt område i Finland
c)finske tamrein som skal returnere til Finland etter beiting i områder i Norge i tilknytning til riksgrensen hvor den norsk-finske reingjerdekommisjonen åpner for grensekryssende beiting
d)norske hjortedyr direkte til slakteri i Sverige og Finland dersom kompetent myndighet i mottakerlandet har samtykket skriftlig
e)transitt av hjortedyr fra Norge gjennom Sverige eller Finland til Norge dersom kompetent myndighet i transittlandet har samtykket skriftlig
f)tamrein som skal delta i sports- eller kulturarrangementer i angitt område i Sverige, eller returnere til området i Sverige etter deltakelse i sports- og kulturarrangementer i Norge, dersom kompetent myndighet i Sverige har innvilget tillatelse til utførselen.

Dyrene som fraktes til slakt eller sendes i transitt, skal ikke ut av kjøretøyet under reisen.

0Endret ved forskrift 2 nov 2016 nr. 1283.
§ 3a.Krav om tillatelse ved innførsel av levende hjortedyr fra Sverige og Finland

Levende hjortedyr fra angitt område i Sverige kan bare innføres til Norge etter tillatelse fra Mattilsynet. Likeledes for levende hjortedyr fra angitt område i Finland. Mattilsynet kan gi tillatelse etter en vurdering av risiko for spredning av Chronic Wasting Disease.

Følgende dyr kan innføres til Norge uten tillatelse etter første ledd:

a)svenske tamrein som skal beite i Norge eller norske tamrein som har beitet i angitt område i Sverige
b)finske tamrein som skal beite i Norge i områder i tilknytning til riksgrensen hvor den norsk-finske reingjerdekommisjonen åpner for grensekryssende beiting
c)norske tamrein som har beitet i angitt område i Finland
d)hjortedyr som sendes i transitt gjennom Norge til Finland eller Sverige eller som returnerer til Norge etter transitt gjennom Finland og Sverige
e)hjortedyr som sendes direkte til slakteri i Norge.

Dyrene som fraktes til slakt eller sendes i transitt, skal ikke ut av kjøretøyet under reisen.

0Tilføyd ved forskrift 2 nov 2016 nr. 1283.
§ 4.Krav om tillatelse ved forflytting av levende hjortedyr fra et fylke til et annet

Den som flytter hjortedyr fra et fylke til et annet må ha tillatelse fra Mattilsynet før dyr flyttes. Mattilsynet kan gi tillatelse etter en vurdering om risiko for spredning av Chronic Wasting Disease.

Krav om tillatelse gjelder ikke for tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med fastsatte beitebruksregler, eller ved tilbakeføring av tamrein som selv har krysset fylkesgrensen. Krav om tillatelse gjelder heller ikke for flytting av hjortedyr direkte til slakteri i Norge.

§ 5.Forbud mot import, salg, kjøp og bruk av luktestoff fra hjortedyr

Det er forbudt å importere, selge, kjøpe eller bruke luktestoff fra hjortedyr fra land med CWD.

§ 6.Forbud mot fôringssteder og slikkesteiner

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Forbudet gjelder i følgende fylker:

-Nord-Trøndelag
-Sør-Trøndelag
-Møre og Romsdal
-Sogn og Fjordane
-Hedmark
-Oppland
-Buskerud.

Det er likevel tillatt med kortvarig nødfôring av tamrein, og fôring med små mengder tilvenningsfôr i forkant av nødfôringen, dersom de fôres på en måte som sikrer at ville hjortedyr ikke får tilgang til fôret.

Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til

a)kortvarig fôring av ville hjortedyr i forbindelse med merkings- og forskningsprosjekter.
b)kortvarig nødfôring av ville hjortedyr i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist, dersom spesielle forhold forårsaker dyrevelferdsproblemer.
c)planmessig fôring av hjortedyr i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet i områder der Chronic Wasting Disease ikke er påvist. Det må dokumenteres at andre relevante offentlige instanser har konkludert med at andre trafikksikkerhetstiltak ikke kan erstatte fôringen og at fôringen er nødvendig. Det må også dokumenteres
(i)for ville hjortedyr: at plan for nedtrapping av fôring er utarbeidet og at trekkruten dyrene bruker sannsynligvis ikke går gjennom områder der Chronic Wasting Disease er påvist.
(ii)for tamrein: at sykdommen ikke er påvist i områdene reinene ellers beiter.

Den som fôrer dyrene skal holde fôringsplassene under observasjon for å oppdage syke dyr.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 23 des 2016 nr. 1845.
§ 7.Varslingsplikt

Dyreeier, dyretransportør eller annen som har ansvar for dyrene skal snarest varsle det lokale Mattilsynet om:

-levende, avlivede eller døde hjortedyr som viser, eller har vist, nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelse eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden.
-hjortedyr eldre enn 12 måneder som har dødd eller blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke for dyr som blir slaktet for human konsum.
§ 8.Unntak

Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet mot slikkesteiner til rein når det er nødvendig på grunn av radioaktivitet.

0Endret ved forskrift 2 nov 2016 nr. 1283.
§ 9.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 10.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 11.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 23 des 2016 nr. 1845.

Vedlegg 

Områder i Sverige:

-Norrbotten Län,
-Västerbotten Län,
-Jämtland Län,
-Västernorrland Län,
-Älvdalen kommune i Dalarna Län,
-Nordanstig, Hudiksvall og Söderhamn kommuner i Gävleborg Län.
0Tilføyd ved forskrift 2 nov 2016 nr. 1283.