Forskrift om endring i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter

DatoFOR-2016-07-12-931
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse12.07.2016, 07.11.2016, 07.05.2017
Sist endret
EndrerFOR-2015-07-07-879
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort19.07.2016   kl. 15.00
KorttittelEndr. i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. juli 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter gjøres følgende endringer: 

--- 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Virkeområde

Dette kapitlet fastsetter særlige produksjonskrav for innsamling og dyrking av tang og tare. Det får tilsvarende anvendelse for produksjon av alle flercellede marine alger eller fytoplankton og mikroalger. 

--- 

Vedlegg 5 skal lyde: - - -

II

Endringene i vedlegg 5 trer i kraft 7. november 2016. Endringen i § 12 trer i kraft 7. mai 2017. De øvrige endringene trer i kraft straks.