Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon

DatoFOR-2016-07-25-943
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse25.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§20
Kunngjort26.07.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om fiske og fangst i andre staters farvann

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. juli 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder norske fartøys adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon.

§ 2.Deltakelse

Det er forbudt å drive ervervsmessig fiske eller fangst med norsk fartøy i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon.

Unntatt fra forbudet i første ledd er fartøy som gjennom Fiskeridirektoratet får tillatelse til å fiske i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon på bakgrunn av avtale mellom Norge og denne staten, eller etter avtale mellom kyststaten og fartøyets eier som er godkjent av norske fiskerimyndigheter.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven § 31.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.