Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016

DatoFOR-2016-08-04-963
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 11
Ikrafttredelse08.08.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, FOR-2015-12-17-1722-§10
Kunngjort12.08.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om stopp i blåkveitefisket, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. august 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1722 om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016 § 10.

§ 1.Stopp i fisket

Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap stoppes med virkning fra og med 8. august 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 8. august 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.