Forskrift om studier og eksamen ved Luftkrigsskolen

DatoFOR-2016-08-04-979
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse01.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-03-1394
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, FOR-2005-12-16-1575
Kunngjort19.08.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved LKSK

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av skolesjefen ved Luftkrigsskolen 4. august 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 syvende ledd og forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.1 Denne forskriften gjelder for alle studier og eksamener ved Luftkrigsskolen (LKSK). Forskriften gjelder ikke for eksamener som Luftkrigsskolens studenter avlegger ved andre utdanningsinstitusjoner. I slike tilfeller gjelder vedkommende institusjon sine eksamensbestemmelser.
1.2 Der det ikke er fullt samsvar mellom Forsvarets reglementer og universitets- og høyskoleloven, skal loven følges på områder som fremgår av forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov om 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. På samme måte skal bestemmelser om eksamen og sensur beskrevet i reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) gå foran bestemmelser i denne forskriften.
1.3 Bestemmelsene i § 19 Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner i denne forskrift, gjelder også for obligatoriske oppgaver/arbeidskrav som er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen/deleksamen.
1.4 Vurderingen og karakteren i skikkethet som militær leder (SML), kommer i tillegg til karakterene som gis for de ulike emnene (jf. RUF).
§ 2.Definisjoner
2.1KandidatBetegnelse på kadett/student tatt opp ved Luftkrigsskolen for å gjennomføre bachelor i militære studier, kvalifiseringskurs eller videregående befalsutdanning.
2.2RammeplanPlan der overordnet myndighet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Studiene er nærmere beskrevet i studieprogram og fagplaner.
2.3StudieprogramBeskriver hvilke fag og moduler graden består av samt omfanget av disse.
2.4FagplanMed utgangspunkt i en godkjent rammeplan gir fagplanen en nærmere konkretisering av faglig innhold i alle emnene i et studieprogram og beskriver organiseringen av studiet, studieprogresjon, arbeids- og undervisningsformer, eventuelle praksisformer og forholdet mellom teori og praksis, vurderingsordningene og pensum.
2.5EmneDen minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram.
2.6EmnebeskrivelseEmnebeskrivelsen er en konkretisering av emnet, og gir opplysninger om emnets læringsutbytte, innhold, arbeids- og undervisningsformer, eksamens-/vurderingsordningen og pensum.
2.7StudiepoengOmfanget av et fag, emne eller kurs i universitets- og høgskolesystemet måles i studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års normal arbeidsinnsats på heltid.
2.8KandidatnummerAlle kandidatene som er meldt opp til en eksamen, får tildelt et kandidatnummer for å anonymisere eksamensbesvarelsen. Kandidatene får tildelt kandidatnummer som benyttes ved eksamen innenfor et studieår. Kandidatnummer skal benyttes på alle eksamener, inkludert semesteroppgaver og hjemmeeksamener. Unntak fra bruk av kandidatnummer er eksamener der anonymitet ikke er hensiktsmessig (f.eks. muntlig eksamen og bacheloroppgave).
2.9EksamenEksamen gjennomføres for å fastslå om og i hvilken grad kandidaten har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet. Med eksamen menes i denne forskriften skriftlig og/eller muntlig prøve i et emne, presentasjon av praktisk oppgave, demonstrasjon av egenferdighet, godkjent gjennomføring av øvelse, innlevert rapport om utført prosjektarbeid, mappevurdering eller annet selvstendig arbeid f.eks. semesteroppgave, som inngår i sluttvurderingen av et emne og som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet.
Begrepet skriftlig eksamen omfatter også eksamener der det benyttes datamaskin.
Ordensregler for skriftlig eksamen er regulert i Luftkrigsskolens skolereglement.
2.10Ordinær eksamenOrdinær eksamen er den eksamenen som holdes i et fag, emne eller delemne første gang.
2.11Utsatt eksamenUtsatt eksamen er eksamen for kandidater som tilfredsstiller kravene for å gå opp til eksamen, men som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen.
2.12Ny eksamenNy eksamen (kontinuasjonseksamen) er eksamen for kandidater som ikke bestod ved den ordinære eksamen. Ny eksamen kan gjennomføres samtidig som det arrangeres utsatt eksamen. Selv om kandidaten består kontinuasjonseksamen, vil vedkommende noteres med ett stryk (eksamensforsøk).
2.13Annullering av eksamenAnnullering betyr at en eksamen blir erklært ugyldig.
2.14Obligatoriske arbeidskravDet kan gis forskjellige oppgaver eller tester i tillegg til de som har innflytelse på endelige karakterer på vitnemålet. Dette kalles obligatoriske arbeidskrav. Slike obligatoriske arbeidskrav skal omtales i fag-/emneplanen.
2.15FuskSom fusk regnes bruk av ulovlige hjelpemidler ved gjennomføring av eksamen. Som ulovlige hjelpemidler regnes hjelpemidler som ikke er oppgitt i eksamensvarselet/eksamensoppgaven som tillatte hjelpemidler.
Som fusk regnes også samarbeid, og forsøk på samarbeid, med andre personer eller innhenting av eller forsøk på å få opplysninger fra andre personer når slikt samarbeid ikke er angitt som eksamensform.
2.16PlagiatDet regnes som plagiat å benytte stoff som helt eller delvis er kopi, utdrag eller avskrift av andres publiserte eller upubliserte arbeider som f.eks. bøker, artikler, prosjekter, eksamensbesvarelser, oppgaver eller lignende, også inkludert arbeider lagt ut på internett, uten å angi kilder som nedenfor. Når større eller mindre deler av oppgaven/besvarelsen bygger på andres eller egne tidligere arbeider, skal kildene oppgis. Plagiat regnes som fusk.
2.17RelegeringMed relegering menes bortvisning fra studiet.
2.18Faglig styreFaglig styre er skolens øverste faglige råd og ledes av dekanen. Styret består av skolesjef, dekan, to representanter fra hver fagavdeling, en representant fra skolestaben, to representanter fra studentene og sekretær. Faglig styre behandler saker av overordnet karakter, blant annet studiehåndbøkene, fag- og emneplaner, endringer i forskrifter og søknader om midler til FoU-aktivitet. Nærmere beskrivelse av faglig styre sin sammensetning og oppgaver beskrives i statuttene for Luftkrigsskolens faglige styre.
2.19EksamensrådEksamensrådet er et rådgivende organ for skolesjefen, og behandler spørsmål om eksamen, sensur og klager hvor løsningen ikke følger direkte av forskriften. Eksamensrådet består av dekan (leder), kullsjef, tillitsvalgt for kadettene/studentene og tiltredende medlemmer etter behov. Eksamensrådet delegeres beslutningsmyndighet i enkeltsaker som angår utsettelse av eksamen, fritak for fag/eksamener og tilsvarende saker av rutinemessig karakter.
2.20Råd for vurdering av skikkethet som militær leder (SML-råd)SML-rådet skal kvalitetssikre alle avsluttende karakterer og uttalelser i skikkethet som militær leder (SML) for å påse at vurderingen er utført i henhold til de retningslinjer som er gitt. Retningslinjer for SML-vurderingen er beskrevet i Luftkrigsskolens skolereglement. Ikke bestått SML er grunnlag for relegering og frabeordring, jf. § 20 i denne forskrift. Dersom en kandidat ikke får bestått SML, skal saken behandles i skoleråd.
SML-rådet ved Luftkrigsskolen består av sjef skolestab (leder), gjeldende kullsjef, en sivil ansatt i undervisningsstilling/vitenskapelig stilling og sekretær. SML-rådet kan kalle inn øvrige fagpersoner ved behov.
2.21SkolerådSkolerådet er et rådgivende organ for skolesjefen i saker som angår alle skolemessige forhold vedrørende kadetter/studenter som ikke behandles av eksamensrådet eller SML-rådet. Dette kan være saker angående frabeordring, relegering, avbrutt utdanning, disiplinære forhold og andre saker skolesjefen forelegger rådet. Det er skolesjefen som har avgjørelsesmyndighet i de saker som skolerådet behandler.
Skolerådet ved Luftkrigsskolen består av sjef skolestab (leder), gjeldende kullsjef, en sivil ansatt i undervisningsstilling/vitenskapelig stilling, tillitsvalgt for kadettene/studentene, representant fra tjenestemannsorganisasjonene og sekretær. Øvrige fagpersoner kalles inn til skoleråd ved behov for å gi innspill/uttalelser som skoleråd trenger. Skolerådet skal legge frem sin anbefaling for skolesjef som tar den endelige avgjørelsen.

Kapittel 2. Generelle faglige bestemmelser

§ 3.Fastsetting av fag- og emneplaner
3.1 Det skal fastsettes fag- eller emneplaner for alle studier som tilbys ved Luftkrigsskolen og som gir uttelling i studiepoeng. En nærmere beskrivelse av hva en fag-/emneplan skal inneholde av informasjon gis i Luftkrigsskolens skolereglement.
3.2 Skolesjef har delegert beslutningsmyndighet til Luftkrigsskolens faglige styre for behandling og godkjenning av fag- og emneplaner.
3.3 Betydelige endringer i fag-/emneplaner skal som hovedregel ikke tre i kraft før ved oppstart av nytt studieår. Mindre endringer i organisering av undervisningen eller endringer i pensum kan foretas underveis i studiet. Alle endringer må godkjennes av Luftkrigsskolens faglige styre.

Kapittel 3. Bestemmelser for eksamen

§ 4.Beskrivelse av eksamen
4.1 Det skal fremgå av fag- eller emneplanen hvilke eksamener som gir grunnlag for karakter på vitnemålet.
4.2 Av fagplanen skal det fremgå om det brukes gradert karakterskala eller karakterene bestått eller ikke bestått og eksamenenes omfang målt i studiepoeng.
4.3 Eksamensvarsel skal sendes ut senest 3 uker før eksamensdagen og skal inneholde opplysninger om:
-eksamensdato
-eksamensform (eks. skriftlig, muntlig, individuell eller gruppevis eksamen, ev. kombinasjon av ulike eksamensformer)
-varighet av eksamen
-tillatelse til å bruke hjelpemidler, og i tilfelle hvilke
-innleveringsform (papir eller elektronisk).
4.4 Ved gruppeeksamener kan det fastsettes at karakterene skal gis individuelt på grunnlag av resultatet av gruppeeksamenen justert med resultatet etter individuell muntlig eksamen. Slike ordninger må fremgå av fagplanen.
§ 5.Vilkår for å få gå opp til eksamen
5.1 Kandidater som ikke har levert og fått godkjent obligatoriske innleveringer/arbeidskrav der krav om godkjenning er fastsatt i fag- eller emneplanen, får ikke adgang til å gå opp til eksamen.
5.2 Dersom en kandidat ikke får adgang til å gå opp til eksamen på grunn av ikke godkjent arbeidskrav, regnes dette likevel som første eksamensforsøk med strykkarakter som resultat. Ny eksamen (kontinuasjon) regnes som annet (siste) forsøk, jf. § 19. Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner i denne forskrift.
§ 6.Oppmelding til eksamen
6.1 Kandidatene blir kollektivt oppmeldt til ordinær eksamen i obligatoriske emner. Oppmelding til utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) skjer automatisk første gang, med mindre kandidaten skriftlig søker om utsettelse.
6.2 Ved mer enn to stryk vises det til § 19. Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner i denne forskrift. Hvis skolesjefens avgjørelse etter behandling i skoleråd medfører at kandidaten får et nytt forsøk, avtaler kandidaten oppmelding med studieadministrasjonen.
6.3 Kandidatene har selv ansvaret for at de er meldt opp til eksamen i andre tilfeller enn ordinær eksamen og første gangs ny eller utsatt eksamen.
§ 7.Gjennomføring av skriftlig eksamen
7.1 På skriftlige eksamensoppgaver skal følgende opplysninger alltid angis: emnets navn og eventuelt emnekode, eksamensdato, varigheten av eksamen, hvilke hjelpemidler som er tillatt og innleveringsform (papir eller elektronisk). Dette skal være i samsvar med det som står i fagplanen og eksamensvarselet.
7.2 Kandidatene må møte opp i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital eksamen må kandidatene møte opp i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter.
7.3 Eksamenstiden (angitt i antall klokketimer) starter når alle kandidatene har fått sine oppgaver. Etter at eksamen har begynt, kan kandidaten bare forlate plassen med tillatelse fra og i følge med eksamensvakt. Det er ikke anledning til å forlate plassen før tidligst 1 time etter at eksamen har begynt.
7.4 Kandidater som møter mindre enn 1 time for sent, dvs. før noen kan ha forlatt eksamenslokalet, tillates som hovedregel adgang til eksamen. Det gis ikke tillegg i eksamenstiden for oppmøte etter at eksamen har begynt.
7.5 Ved alle skriftlige eksamener skal det utleveres kandidatnummer.
7.6 Ved skriftlig eksamen kan kandidatene levere sin besvarelse enten på papir eller elektronisk. Det skal gis informasjon om leveringsform i eksamensvarselet.
7.7 For sen innlevering av eksamen uten gyldig grunn regnes som ikke bestått (tellende forsøk).
§ 8.Hjelpemidler til eksamen
8.1 Det skal fremgå av fagplanen og eksamensvarselet hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.
8.2 Dersom ikke annet er opplyst, har kandidaten selv ansvar for å medbringe tillatte hjelpemidler.
8.3 Når trykte hjelpemidler er tillatt, skal disse være fri for egne notater, med mindre annet er opplyst. Skolen kan kreve at slike hjelpemidler blir innlevert for kontroll minst 2 dager før eksamen, med utlevering sammen med eksamensoppgaven. Dette gjelder også hjelpemidler som er tillatt etter særordning.
8.4 Besittelse av ulovlige hjelpemidler etter at eksamen er igangsatt betraktes som fusk, selv om det ikke er påvist at hjelpemidlet har vært i bruk, jf. § 2, pkt. 15 og § 11 i denne forskrift.
§ 9.Særordninger
9.1 Kandidater som har behov for særordninger ved eksamen må fremlegge gyldig dokumentasjon (legeerklæring o.l.) til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen sammen med søknad om spesiell tilrettelegging eller forlenget tid. Kandidater som har et varig behov for særordning, må søke snarest etter studiestart. Når behovet har oppstått akutt må kandidaten søke raskest mulig.
9.2 Særordninger gjelder normalt ikke muntlige prøver, gruppeeksamener, hjemmeeksamener eller prosjektoppgaver.
§ 10.Gyldig fravær fra eksamen
10.1 Kandidater som er forhindret fra å ta eksamen pga. sykdom eller annen gyldig grunn, skal umiddelbart informere kullsjef om sitt fravær. Formell dokumentasjon på fravær (f.eks. legeerklæring) må innhentes og leveres til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen snarest mulig.
10.2 Kandidater med gyldig fravær fra eksamen gis mulighet til å gjennomføre utsatt eksamen.
10.3 Eksempler på gyldig fravær er sykdom, barnefødsel, alvorlig ulykke eller dødsfall i nær familie.
§ 11.Plagiat, fusk eller forsøk på fusk under eksamen
11.1 Luftkrigsskolen har plikt til å informere kandidatene om regler for oppgaveskriving, kildebruk og tillatte hjelpemidler under eksamen/prøve. Kandidatene har på sin side plikt til å sette seg inn i reglene for oppgaveskriving, hva som regnes som fusk under eksamen/prøve og hva som regnes som plagiat.
11.2 Luftkrigsskolen behandler forsøk på fusk og fusk i henhold til lov om universiteter og høyskoler, § 4-7. Forsøk på fusk eller fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet.
11.3 I tillegg gjelder RUF, pkt. 14 om frabeordring/relegering dersom kandidaten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med prøve, eller plagiat i forbindelse med innleveringsarbeid.
11.4 Fuskesaker behandles av Luftkrigsskolens skoleråd som avgir innstilling til skolesjefen. Skolesjefen fatter vedtak i saken.

Kapittel 4. Sensur, karakterer og vitnemål

§ 12.Sensur
12.1 Det skal som hovedregel benyttes ekstern sensor ved alle eksamener ved Luftkrigsskolen.
12.2 Ved ny sensurering etter klage benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. § 3-9 (5) i lov om universiteter og høyskoler.
12.3 Sensuren skal foreligge innen tre uker (arbeidsuker) hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Det kan gjøres unntak for enkelteksamener eller når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4).
12.4 Ytterligere bestemmelser om sensurering er gitt i Luftkrigsskolens skolereglement.
§ 13.Karakterer og vurderingsskala
13.1 Det skal fremgå av fag-/emneplanen hvilket vurderingsuttrykk som benyttes ved enhver eksamen. Det benyttes enten «bestått/ikke bestått» eller gradert skala A–F, jf. § 3-9 (6) i lov om universiteter og høyskoler.
13.2 Luftkrigsskolen bruker følgende vurderingsskala:
SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både Manglende vurderingsevne og selvstendighet.
13.3 I fag/moduler med flere deleksamener regnes det ut en hovedkarakter for hele faget/modulen når alle deleksamenene er bestått.
13.4 Luftkrigsskolen benytter gjennomsnittskarakter, og denne angis på forsiden av vitnemålet med bokstavkarakter. Karakteren er et gjennomsnitt av alle oppnådde resultater i samtlige fag/moduler i utdanningen.
13.5 Bestemmelser for fastsettelse av karakteren i skikkethet som militær leder

Hensikten med karakter og vurdering i skikkethet som militær leder (SML) er å ha et uttrykk for kandidatene skikkethet som befal. Karakteren skal fremkomme som et resultat av systematiske observasjoner av forhold i kandidatens holdning og atferd, både i og utenfor skoletid, som har betydning for vedkommende sin egnethet som militær leder.

Bestemmelser for vurdering av skikkethet som militær leder fremgår av Luftkrigsskolens skolereglement.

§ 14.Kunngjøring av eksamensresultater
14.1 Kunngjøringen av eksamensresultatene skjer elektronisk. Karakterlisten skal være anonymisert ved bruk av kandidatnummer. Kandidatene må selv gjøre seg kjent med eksamensresultatet.
14.2 Kandidater som ikke har bestått eksamen får informasjon om ny eksamen (kontinuasjon) av studieadministrasjonen. Hvis kandidaten stryker også på kontinuasjonseksamen regnes dette som 2. gangs stryk, og kandidaten skal gis informasjon om behandling av saken i skolerådet, jf. § 19 i denne forskrift. De samme kravene gjelder for obligatoriske arbeidskrav fastsatt i fag-/emneplan.
§ 15.Begrunnelse for og klage på karakterfastsetting
15.1 Klage over formelle feil ved eksamen og klage over karakterfastsetting reguleres av bestemmelsene i § 5-2 og § 5-3 i lov om universiteter og høyskoler.
15.2 Kandidatene har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.
a)Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må et eventuelt krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
b)Ved skriftlige eksamener kan kandidaten be om begrunnelse senest tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort.
c)Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for sensureringen og for vurderingen av kandidatens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
15.3 Kandidaten kan klage skriftlig på karakteren senest tre uker etter at eksamensresultatet er gitt, eller senest tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Besvarelsen sensureres på nytt, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (5). En endring i karakteren kan skje til gunst eller ugunst for klageren.
15.4 Klagen fremsettes skriftlig til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen. Klagen skal være datert, og kandidatens navn og kandidatnummer skal være påført. Besvarelsen det klages på sensureres på nytt av to nye sensorer. Nye sensorer får ikke innblikk i tidligere sensorers karakterfastsettelse, begrunnelse for karakter, kandidatens bakgrunn for klagen eller kandidatens identitet.
15.5 Klagebehandling kan resultere i avvisning (f.eks. hvis klagefristen er passert), at vedtaket endres eller at vedtaket opprettholdes. Dersom kandidaten ved avslag mener at klagebehandlingen ikke er gjennomført i tråd med generelle forvaltningsbestemmelser, kan klage på saksbehandlingen sendes til andreinstans som utgjøres av en felles klagenemd for Forsvarets høyskoler, jf. § 21 i denne forskrift.
15.6 Bedømmelse av muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eller praktisk eksamen kan likevel påklages, jf. § 16 i denne forskrift.
15.7 Klage som gjelder gruppeeksamen, kan bare fremmes hvis hele gruppen samtykker i det. Klagen skal være undertegnet av alle i gruppen. Eventuelt endret karakter gjelder hele gruppen.
§ 16.Klage over formelle feil ved eksamen
16.1 Skriftlig klage over formelle feil ved eksamen skal være begrunnet og sendes til dekan som er eksamensrådets leder, innen tre uker etter at vedkommende er eller burde vært kjent med det forholdet som ligger til grunn for klagen.
16.2 Eksamensrådet vurderer spørsmålet om hvorvidt det som oppgis som formelle feil, kan ha påvirket prestasjonen under eksamen eller sensuren av prestasjonen for kandidaten som klaget.
16.3 Hvis eksamensrådet ikke kan se at forholdet har hatt betydning for resultatet, kan klagen avvises. Hvis eksamensrådet tar klagen til følge, kan eksamensrådet beslutte å gi ny eksamen eller ny sensur på samme eksamen.
16.4 Dersom en klage på formelle feil tas til følge, må eksamensrådet også vurdere hvorvidt feilen kan ha hatt betydning for hele kullet. I så tilfelle vil sensuren eller eksamensforsøket annulleres for hele kullet.
§ 17.Adgang til å forbedre karakteren
17.1 Kandidatene har adgang til å melde seg opp til eksamen på nytt selv om en eksamen er bestått. De kan bare melde seg opp ved neste ordinære eksamen.
17.2 Luftkrigsskolen tar forbehold om at det ved endret eller justert fag- eller emneplan, som medfører vesentlige endringer i eller bortfall av emnet slik kandidaten har gjennomført det, ikke gis adgang til å ta eksamen på nytt.
17.3 Det er eksamensresultatet fra siste eksamensforsøk som blir gjeldende.
§ 18.Vitnemål og uttalelser
18.1 Etter fullført og bestått utdanning skal kandidatene få tildelt vitnemål med karakterer for hele utdanningen. Kandidatene får også vitnemålstillegg (Diploma Supplement) i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-11 (1).
18.2 På vitnemålet skal antall studiepoeng og oppnådd resultat/karakter fremgå for hvert fag/emne/modul, og det skal stå hvilket semester eksamen ble avlagt i. Luftkrigsskolen benytter gjennomsnittskarakter, og denne skal føres på vitnemålet.
18.3 Vurderingen/karakteren i skikkethet som militær leder (SML) kommer som et eget vedlegg til vitnemålet.
18.4 Resultatene fra ferdigheter i militære disipliner (FIM) skal fremkomme på vitnemålet.
18.5 Når en kandidat har fått fritak for et emne på bakgrunn av annen velegnet eksamen, eller prøve, skal dette fremgå av vitnemålet.
18.6 Kandidater som avbryter sin utdanning, relegeres i utdanningstiden på grunn av stryk eller frabeordres før uteksaminering pga. disiplinære forhold, mottar ikke vitnemål, men får utskrift fra eksamensprotokoll i fag/emner som er fullført og bestått. Det skal fremgå tydelig av utskriften at utdanningen ikke er bestått eller fullført.
18.7 Kandidater som har gjennomgått utdanning/kurs som ikke er nivådannende utdanning tildeles et kursbevis.

Kapittel 5. Særskilte bestemmelser

§ 19.Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner
19.1 Det er kun anledning til å stryke på inntil to eksamener i løpet av studietiden ved Luftkrigsskolen. Ved tredje stryk skal saken behandles i skoleråd og kandidaten kan relegeres. Dette gjelder uavhengig av om kandidaten har bestått ny eksamen (kontinuasjon) i de to fagene hun/han har strøket i tidligere.
19.2 Hvis en kandidat stryker på ny eksamen (kontinuasjon) skal saken behandles i skoleråd og kandidaten kan relegeres.
§ 20.Frabeordring og relegering
20.1 Frabeordring eller relegering betyr at kandidaten mister sin studieplass, jf. RUF pkt. 14.4. Skolesjefen skal søke å avdekke forhold som kan medføre frabeordring eller relegering så tidlig som mulig i utdanningsløpet.
20.2 Skolesjefen kan etter å ha innhentet skolerådets innstilling frabeordre eller relegere en kandidat ut fra følgende grunner:
-Dersom kandidaten ikke blir sikkerhetsklarert, jf. pkt. 9.1.1 i RUF, eller mister sin sikkerhetsklarering, jf. sikkerhetsloven § 19-26
-Dersom kandidaten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller plagiat i forbindelse med innleveringsarbeid
-Dersom kandidatens vandel ikke lenger er tilfredsstillende
-Når det er ilagt refselse for grove eller gjentatte overtredelser eller forsømmelser etter lov om militær disiplinærmyndighet § 1
-Dersom kravene til akademiske prestasjoner ikke tilfredsstilles, jf. § 19 i denne forskrift
-Dersom kravet til skikkethet som militær leder ikke tilfredsstilles, jf. RUF pkt. 12.5.1.
20.3 Skolerådet skal også normalt innkalles når en kandidat blir refset iht. militær straffelov eller dømt etter sivil straffelov. Skolesjefen mottar innstilling fra skolerådet.
20.4 Kandidater som relegeres mottar ikke vitnemål, men de kan på anmodning få karakterutskrift i de emnene som er fullført og bestått.
20.5 Hvis skolesjefen frabeordrer en kandidat, anbefaler han/hun overfor Luftforsvarsstaben kandidatens videre tjenesteforhold i Forsvaret. Luftforsvarsstaben avgjør kandidatens videre tjenesteforhold.
20.6 Klages det over vedtak om frabeordring, er klagefristen tre uker fra vedkommende blir gjort kjent med avgjørelsen.
§ 21.Felles klagenemd for Forsvarets høyskoler

Dersom en kandidat ønsker å klage på førsteinstansens vedtak i saker som gjelder formelle feil ved eksamen, fusk, relegering, frabeordring eller annet enkeltvedtak, er andre instans for behandling av klagesaker felles klagenemd for Forsvarets høyskoler, jf. pkt. 14.6 i RUF. Klagen skal sendes via Luftkrigsskolen.

§ 22.Utfyllende bestemmelser og endringer i forskriftene

Luftkrigsskolen kan fastsette utfyllende bestemmelser, instrukser og rutinebeskrivelser. Nærmere bestemmelser og ordensreglement for eksamen finnes i Luftkrigsskolens skolereglement.

Endringer i forskriftene vedtas av skolesjefen. Endringer som følger av endringer i lover, forskrifter og reglementer gjelder uavhengig av slikt vedtak.

§ 23.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. september 2016. Samtidig oppheves forskrift 3. desember 2013 nr. 1394 om eksamen ved Luftkrigsskolen.