Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

DatoFOR-2016-08-12-977
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 11
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-2002-11-15-1288
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§11
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.00
KorttittelEndr. i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 11.

I

I forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: 

§ 1 skal lyde:

§ 1. Formål

Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal være et rådgivende organ som skal behandle klager om brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. Nemnda har kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr etter anskaffelsesloven § 12. 

§ 2 første punktum skal lyde:

Oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, plikter å delta i klagebehandlingen etter denne forskrift. 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Klagegjenstand og klageinteresse

Klage til klagenemnda må gjelde unnlatelser, handlinger eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser etter anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne.

Klage kan fremsettes av enhver som har saklig interesse i å få vurdert lovmessigheten av en slik unnlatelse, handling eller beslutning. Klage må fremsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver, eller seks måneder etter at oppdragsgiver har avlyst konkurransen.

Dersom spørsmålet som er gjenstand for klagen er avgjort ved dom i første instans kan klagen ikke tas til behandling. 

Ny § 6a skal lyde:

§ 6a. Fristberegning

Alle frister skal beregnes i samsvar med forskrift om tidsfrister i EØS-avtalen. 

§ 9 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Sekretariatet skal avvise klager som ikke er fremsatt innen fristene i § 6 annet ledd og § 13a annet ledd. 

Nåværende § 9 første ledd annet og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum. 

§ 12 annet ledd skal lyde:

Klagenemnda skal uttale seg om det er begått brudd på anskaffelsesloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet. I slutningen skal det angis hvilke regler som i tilfelle er brutt og hvilke omstendigheter som representerer slike brudd. I saker som ikke gjelder ulovlig direkte anskaffelser, skal det angis om påklagede brudd kan ha påvirket resultatet av konkurransen. Nemnda skal i slutningen ikke uttale seg om de rettslige konsekvenser av brudd. Dersom nemnda finner grunn til det, kan den uttale seg om vilkårene for klager til å kreve erstatning anses oppfylt. 

§ 13 skal lyde:

§ 13. Partenes omkostninger og klagegebyr

Partene bærer egne omkostninger i anledning klagebehandlingen. For klage til klagenemnda på ulovlige direkte anskaffelser skal det betales et klagegebyr på 1 000 kroner. Dersom nemnda har kommet til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, skal klagegebyret tilbakebetales. For klager i øvrige saker skal det betales et klagegebyr på 8 000 kroner. Dersom nemnda har kommet til at det foreligger brudd på anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne som kan ha påvirket resultatet av konkurransen, skal klagegebyret tilbakebetales. Klagen tas ikke til behandling før klagegebyret er betalt. 

§ 13a nytt fjerde ledd skal lyde:

Nemnda kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser, selv om klager ikke har nedlagt påstand om dette. 

§ 13a nytt femte ledd skal lyde:

Selv om klagen trekkes, kan klagenemnda velge å fortsette behandlingen av saken og ilegge overtredelsesgebyr. 

§ 15 første ledd skal lyde:

Klagenemnda kan innenfor rammene av denne forskrift fastsette nærmere retningslinjer for saksbehandlingen, herunder delegere oppgaver til leder og sekretariat. I saker om overtredelsesgebyr gjelder forvaltningsloven for nemndas virksomhet, med de særlige bestemmelser som er gitt i anskaffelsesloven § 12. I andre saker gjelder forvaltningsloven kapittel I til III tilsvarende for nemndas virksomhet. 

§ 16 oppheves.

II

Ikraftsetting og overgangsbestemmelser

1.Endringene gjelder fra den tid Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.
2.Endringene gjelder anskaffelser iverksatt etter ikrafttredelsen. En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.