Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DatoFOR-2016-08-25-1051
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse25.08.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-09-14-1275, FOR-2011-04-13-393, FOR-2012-06-19-650, FOR-2014-12-15-1787
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392-§2, FOR-2007-01-31-173-§1-1, FOR-2007-01-31-173-§3-1, FOR-2007-01-31-173-§3-2, FOR-2007-01-31-173-§3-3, FOR-2007-01-31-173-§3-7, FOR-2007-01-31-173-§3-8, FOR-2007-01-31-173-§4-9
Kunngjort13.09.2016   kl. 14.30
KorttittelForskrift om opptak til studier ved NTNU

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 25. august 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-7, § 3-8 og § 4-9.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde
(1) Forskriften gjelder for opptak til studiepoenggivende studier ved NTNU. Forskriften gjelder også for opptak til kvalifiserende kurs som ikke er studiepoenggivende og norskkurs for fremmedspråklige.
(2) For opptak og rangering til grunnutdanninger, gjelder forskrift om opptak til høyere utdanning.
(3) Dersom denne forskrift strider mot en nasjonal rammeplan, går rammeplanens bestemmelser foran forskriften.
(4) Regler for opptak til doktorgradsstudier er gitt i egen forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU.
(5) Regler for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er gitt i egen forskrift.
(6) For opptak og rangering av søkere til Universitetssenteret på Svalbard gjelder: Regulations of Admission to courses at The University Centre in Svalbard (UNIS), fastsatt av styret ved UNIS 28. november 2009 med senere endringer.
§ 2.Definisjoner

Kvalifiserende studier

Med kvalifiserende studier menes i denne forskrift kurs som ikke gir studiepoeng, og som i seg selv eller i kombinasjon med annen utdanning kvalifiserer for opptak til spesifikke utdanninger. 

Grunnutdanning

Med grunnutdanning menes i denne forskrift utdanninger som normalt bygger på videregående opplæring og som ikke bygger på eller har annen høyere utdanning som del av opptakskrav. 

Videreutdanning

Med videreutdanning menes i denne forskrift ny formell kompetanse på universitetsnivå. Dette er spesielt tilrettelagte enkeltemner eller videreutdanningsprogram på lavere eller høyere grads nivå. 

Oppdragsfinansierte studier

Med oppdragsfinansierte studier menes i denne forskrift studier som gjennomføres mot vederlag, betalt av en eller flere oppdragsgivere, og der studiet ikke er rettet mot enkeltstudenter, men mot oppdragsgivers målgruppe. 

Opptakskrav

Med opptakskrav menes i denne forskrift de krav som stilles til en søker for å bli vurdert som kvalifisert for opptak. Opptakskrav skal fremgå av studieplaner eller emnebeskrivelser for alle studier som har eget opptak. 

Lokalt opptak

Med lokalt opptak menes i denne forskrift opptak som ikke er omfattet av forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 3.Grunnlag for opptak
(1) Overordnede bestemmelser om opptak til høyere utdanning er gitt gjennom
-lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7
-forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning
-forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.
(2) Opptak til NTNU bygger på krav fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Krav for opptak til utdanninger som ikke er dekket av departementets forskrift, går fram av NTNUs egen opptaksforskrift.
§ 4.Organisering av opptaket ved NTNU

Rektor foretar alle opptak til NTNU, hvis ikke annet er fastsatt i overordnede bestemmelser.

§ 5.Opptakskomiteer

Rektor kan oppnevne opptakskomité for et studieprogram eller grupper av studieprogram. Opptakskomiteen foretar da opptaket til det eller de studieprogram. Hver komité skal ha minst en student, ett medlem med faglig kompetanse i det studieprogrammet eller gruppen av studieprogram komiteen tar opp til, og ett medlem fra sentral studieadministrasjon. Sentral studieadministrasjon har sekretariatsansvaret for opptakskomiteen.

§ 6.Vedtak om adgangsregulering

NTNUs styre kan regulere adgangen til studieprogram eller enkeltemner ved å fastsette opptaksrammer med et bestemt antall studieplasser når det er nødvendig av kapasitetshensyn eller ressurshensyn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-7 nr. 5. Vedtaket gjelder til og med det kommende studieåret.

§ 7.Kvoter
(1) I et opptak kan NTNUs styre sette av kvoter for kvalifiserte søkere med spesiell bakgrunn når det vedtar adgangsregulering til emnet eller studieprogrammet. En kvote er et bestemt antall studieplasser, eller en bestemt andel av studieplassene i opptaket, reservert for søkere som tilfredsstiller nærmere bestemte krav.
(2) I opptak til videreutdanning kan rektor sette av kvoter for kvalifiserte søkere med spesiell bakgrunn.
(3) Hvis kvoter blir brukt, skal det gjøres kjent for søkerne hva som er kriteriene for å tilhøre kvotene og størrelsen på kvoten(e). Hvis ikke alle studieplassene i en kvote blir fylt, kan resten av studieplassene overføres til søkere som ikke oppfyller kvotekriteriet.
§ 8.Rangering basert på karakterer
(1) Når et lokalt opptak ved NTNU bruker gjennomsnittet av bokstavkarakterene for to eller flere emner som rangeringskriterium, skal det regnes ut slik § 7-3 i NTNUs studieforskrift angir:
1.Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.
2.Tallekvivalenten multipliseres med emnets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de emner som inngår.
3.Produktsummen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner.
4.Kvotienten regnes ut som en desimal.
5.Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakter som har heltallet i kvotienten som tall-ekvivalent, etter at vanlig forhøyningsregel er brukt.
(2) Dersom det er nødvendig for å skille søkerne til opptaket, kan utregnet tallekvivalent med én desimal brukes som rangeringskriterium.
(3) Rektor kan fastsette egne omregningsskalaer for andre tall- eller bokstavkarakterer fra eldre utdanninger.
§ 9.Søknadsfrister og søknadsbehandling
(1) For søknad til grunnstudier gjennom nasjonalt samordna opptak, gjelder de nasjonale fristene som er fastsatt.
(2) Til opptak som NTNU behandler lokalt, skal søknadsfristen kunngjøres samtidig med utlysing av opptaket. Rektor fastsetter søknadsfristen.
(3) Dersom det ved søknadsfristens utløp er for få kvalifiserte søkere til lokale opptak, kan rektor vedta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist tilbys studieplass, forutsatt at studiet ikke blir trukket, jf. § 11.
§ 10.Dokumentasjon og ettersendingsfrist
(1) Søknad om opptak skal registreres i henhold til fastsatt ordning.
(2) Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres, enten skriftlig eller digitalt. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles.
(3) Opplysninger som ikke er mulig å dokumentere innen søknadsfristen, kan dokumenteres skriftlig eller digitalt i henhold til fastsatte frister.
§ 11.Trekking av studier
(1) Rektor kan, begrunnet i for få søkere eller ressursmangel, fatte vedtak om å trekke et studietilbud etter at søknadsfrist er utløpt, men før studiestart. Søkere til det aktuelle studiet skal underrettes om vedtaket så snart vedtaket er fattet.
(2) For grunnstudier gjennom nasjonalt samordna opptak gjelder egne frister for trekk av studier.
§ 12.Opptaksprøver
(1) Når opptaksprøve er fastsatt, er den enten kvalifiseringsgrunnlag alene eller et tillegg til øvrige opptakskrav. En opptaksprøve kan brukes som rangeringsgrunnlag for opptaket.
(2) Opptaksprøven skal være faglig og metodisk relevant for studiet. De søkerne som består opptaksprøven, skal rangeres i det endelige opptaket. I utlysingen av opptaket skal det informeres om at opptaksprøve brukes.
§ 13.Opptak på bakgrunn av realkompetanse
(1) Rektor kan gi søkere som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til studieprogram eller enkeltemner dersom de på bakgrunn av realkompetansevurdering har de nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet.
(2) Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av kunnskaper søker har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte.
(3) Når opptaket er basert på realkompetanse, må søkere også dekke spesielle opptakskrav som er fastsatt for det enkelte studium. Annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. Muligheten til realkompetansevurdering gjelder ikke når det er stilt krav om bestemt faglig nivå med forskriftsfestede karakter- eller poengkrav. Disse må oppfylles av det faglige nivået på søkerens videregående opplæring.
(4) Rektor kan, innenfor forskrift om opptak til høyere utdanning, fastsette retningslinjer for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse.
§ 14.Dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse

Rektor kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret dersom søkeren kan dokumentere at det ikke har vært mulig å oppnå generell studiekompetanse på grunn av varig sykdom, funksjonshemming e.l. I slike tilfeller skal søkerens kvalifikasjoner vurderes opp mot de forkunnskapskrav som gjelder for den utdanningen søkeren ønsker å bli tatt opp til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet.

§ 15.Utsatt studiestart
(1) Den som foretar opptaket, kan etter søknad gi en student utsettelse på å starte studiet på en tildelt studieplass dersom studenten har svart bekreftende på tilbudet om studieplass. Søknaden kan innvilges dersom studenten er innkalt til førstegangs militærtjeneste, er alvorlig syk eller er gravid. Andre tungtveiende grunner kan også gi grunnlag for å innvilge søknaden. De som får innvilget søknad om utsatt studiestart får reservert studieplassen til neste gang studieprogrammet har ordinær studiestart.
(2) Søknad med dokumentasjon må fremlegges innen tre uker etter at studieplassen er tildelt.
(3) Innen søknadsfristen for neste opptak til studieprogrammet, må de som har fått utsatt studiestart bekrefte bruk av den reserverte studieplassen ved å søke på nytt om opptak. Eventuelle andre prosedyrer er angitt i innvilgelsesbrevet. Den som gir slik bekreftelse er garantert å få tilbud om studieplass, uansett opptakskrav. For å beholde den tildelte studieplassen må den som bekrefter følge de samme rutinene som de ordinære søkerne i opptaket.
§ 16.Tidlig opptak
(1) Frist for tidlig opptak fastsettes av rektor. Tidlig opptak kan gis til søkere som på søknadstidspunktet fyller opptakskravene. For å få tidlig opptak til et studium der det var poenggrenser ved forrige opptak, må søker ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet da.
(2) For å få tidlig opptak må søkeren ha dokumentert vektige grunner. Som vektig grunn regnes for eksempel
-lang oppsigelsestid fra jobb
-barn som har behov for skifte av skole/barnehage på grunn av flytting til studiestedet
-behov for tilrettelegging på studiestedet som tar lang tid
-bosted utenfor EU/EØS-området og må søke om oppholdstillatelse i god tid.

Kapittel 2. Opptak regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning

§ 17.Opptakskrav til grunnutdanninger
(1) Til grunnutdanningene ved NTNU er det krav om generell studiekompetanse. Unntak fra generell studiekompetanse og tilleggskrav ut over generell studiekompetanse for opptak til de enkelte grunnutdanningene, fremgår av forskrift om opptak til høyere utdanning.
(2) Fakultetet fastsetter kravene i opptaksprøvene for søkerne til billedkunst, utøvende musikk, musikkvitenskap og musikkteknologi, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-9.

Kapittel 3. Opptak der NTNU selv fastsetter opptakskrav og rangering

§ 18.Informasjon om opptakskrav

Opptakskrav for studieprogram fremgår av studieprogrammets studieplan. Forkunnskapskrav for enkeltemner er spesifisert i emnebeskrivelsen.

§ 19.Særlige bestemmelser for søkere med utenlandsk utdanning
(1) Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.
(2) Krav om norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som tas opp til internasjonale masterprogram. Rektor kan fastsette høyere krav til engelskkunnskaper enn de som er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning.
§ 20.Kvoter ved adgangsregulerte emner
(1) NTNUs styre fastsetter hvor mange plasser på adgangsregulerte emner som skal tilbys studenter som er tatt opp til studier ved NTNU.
(2) Ved opptak til adgangsregulerte emner vurderes søkerne etter følgende prioriteringer:
1.De som har emnet som obligatorisk del av studieprogrammet. Studentene må melde seg til undervisning innen de frister/regler som er fastsatt.
2.De som har emnet som valgfri del av sitt studieprogram. Studentene må melde seg til undervisning innen de frister/regler som er fastsatt.
3.Alle andre studenter som har søkt om opptak til emnet.
§ 21.Rangering ved opptak til adgangsregulerte emner

Studenter som allerede er tatt opp til studier ved NTNU, rangeres for opptak til adgangsregulerte emner etter disse rangeringsreglene i prioritert rekkefølge:

1.Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2.Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.
§ 22.Opptak til studieretninger
(1) Fakultetet selv foretar opptak til studieretninger der opptak til studieretning skjer etter opptak til studieprogrammet. Fakultetet selv kan fastsette fordeling av opptakstall mellom de enkelte studieretningene i et studieprogram. Fakultetet selv kan fastsette rangeringsregler for opptak til studieretninger innen et studieprogram. Rangeringsregler for opptak til studieretninger fremgår av studieprogrammets studieplan.
(2) Fakultetet skal foreslå opptaksrammer med et bestemt antall studieplasser når det er nødvendig av kapasitetshensyn eller ressurshensyn, dersom opptak til studieretning skal foretas samtidig som opptak til studieprogrammet. NTNUs styre vedtar antall studieplasser, jf. § 6.
§ 23.Opptak og rangering til 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag
(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende fagkombinasjoner være oppfylt:
1.fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående opplæring enn studieforberedende retninger
2.grunnskole og minst 5 års yrkespraksis
3.generell studiekompetanse.
(2) Søkere i gruppe 1 beregnes etter karaktererpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.
(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter karakterer fra grunnskolen.
(4) Søkere i gruppe 3 vurderes etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse.
(5) Det gis 0,3 tilleggspoeng for hver måned søkerne i alle grupper har vært i fulltids arbeid, læretid, utdanning eller har avtjent førstegangstjeneste. For søkere i gruppe 2 gis tilleggspoeng for yrkespraksis utover minstekravet på 5 år. Det kan gis inntil 10,8 poeng.
(6) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev.
(7) Studieplassene fordeles mellom de ulike gruppene.
§ 24.Opptak og rangering til realfagskurs
(1) For å være kvalifisert for realfagskurs må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt:
1.generell studiekompetanse
2.fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning.
(2) Ved opptak til realfagskurs rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.
§ 25.Opptak og rangering til treterminordningen for ingeniørutdanning (TRES)
(1) For å være kvalifisert for TRES må én av følgende kravkombinasjoner være oppfylt:
1.generell studiekompetanse
2.fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning.
(2) Ved opptak til TRES rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.
(3) Søkere til tilrettelagt ingeniørutdanning (TRES) kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev eller får generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.
§ 26.Opptak og rangering til Y-vei for ingeniørutdanning, akvakultur (biomarin innovasjon) og nautikk
(1) Søkere må dokumentere yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift på minimum 12 måneder vil oppfylle kravet til praksis, forutsatt at den er relevant.
(2) Ved opptak til spesielt tilrettelagte studieprogram med grunnlag i fag-/svennebrev, rangeres søkere først etter karakterpoeng fra VG1 og VG 2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
-Det gis 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag-/svennebrev.
-Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.
(3) Det gis to tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk.
(4) Søkere kan få betinget tilbud, gitt at de fullfører fagbrev eller får generell studiekompetanse innen frist for semesterregistrering.
§ 27.Opptak og rangering til grunnutdanninger

For opptak og rangering til grunnutdanninger gjelder bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 28.Opptak og rangering til videreutdanning som bygger på fullført grad
(1) For opptak til videreutdanninger som er masterprogram gjelder § 30 i denne forskrift.
(2) For videreutdanning som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder minstekrav for opptak i henhold til denne rammeplan eller forskrift til rammeplan.
(3) For videreutdanning som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder de krav som er fastsatt for opptak i studieplanen eller emnebeskrivelsen.
(4) Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne innbyrdes etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng er summen av:
a)Poeng for minstekravsutdanning - karakterpoeng. Karakterpoeng gis ut fra en vektet gjennomsnittskarakter i henhold til § 8. Gjennomsnittskarakteren skal multipliseres med 10.
b)Poeng for høyere utdanning utover minstekravet - utdanningspoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per 60 studiepoeng for fullført og bestått utdanning utover minstekravet for opptak. Det gis 0,5 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 30 studiepoengs omfang. Det gis 0,25 tilleggspoeng for fullført og bestått utdanning av 15 studiepoengs omfang. Det gis inntil 3 poeng for slik utdanning utover minstekravet.
c)Poeng for praksis utover minstekravet - praksispoeng. Det gis 1 tilleggspoeng per år for inntil 5 års relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak. Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.
(5) Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.
(6) Rektor kan fastsette andre rangeringsregler for opptak.
§ 29.Opptak og rangering til videreutdanning som ikke bygger på fullført grad
(1) For opptak til videreutdanning som ikke bygger på fullført grad gjelder krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende, og eventuelle spesielle opptakskrav etter forskrift om opptak til høyere utdanning.
(2) Fakultetet selv kan fastsette rangeringsregler for opptak.
§ 30.Opptakskrav til masterprogram som bygger på fullført lavere grad
(1) Krav til mastergrad fremgår av § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad.
(2) For opptak til mastergrad av 120 studiepoengs omfang må et av følgende utdanningsløp være fullført eller bestått:
-bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)
-cand.mag.-grad
-annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor grunnlaget for opptak må det inngå:

-fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller
-integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden.

Øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet må være oppfylt.

(3) For opptak til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang må et av følgende utdanningsløp være fullført og bestått:
-bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)
-cand.mag.-grad
-annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

(4) Rektor kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som er helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
(5) Fakultetet selv kan fastsette faglige minstekrav, for eksempel karakterkrav, for opptak til enkelte masterprogram. Disse må kunngjøres i god tid før søknadsfristen. Rektor kan fastsette dette for to-årige masterprogram i teknologi. Slike krav skal fremgå av studieplanen.
(6) De som tas opp til et 2-årig masterprogram i teknologi basert på 3-årig ingeniørutdanning må ha bestått matematikk- og statistikkemner i ingeniørutdanningen med et omfang på minst 30 studiepoeng eller ha tilsvarende utdanning.
§ 31.Rangering til adgangsregulerte masterprogram som bygger på fullført lavere grad
(1) De kvalifiserte søkerne rangeres etter følgende kriterier:
1.Vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden eller tilsvarende, jf. § 8.
2.Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.
(3) Styret kan fastsette andre rangeringsregler for opptak til enkelte masterprogram.
§ 32.Rangering til oppdragsfinansierte studier

For oppdragsfinansierte studier kan fakultetet selv fastsette andre rangeringsregler for opptak til studieprogram og enkeltemner.

§ 33.Opptak og rangering til internasjonale masterprogram
(1) NTNUs styre kan etter forslag fra fakultetet, sette av kvoter for søkere med opptaksgrunnlag fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, bestemte nasjoner og/eller for søkere som har garantert studiefinansiering.
(2) Rektor rangerer søkerne i samråd med fakultetet. Rangering skjer i henhold til § 31 (2). Søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn rangeres i samsvar med § 31.
§ 34.Opptak og rangering til grunnutdanning i musikkvitenskap, musikkteknologi, utøvende musikk og billedkunst
(1) Rektor oppnevner, etter forslag fra fakultetet, en opptakskomité for hver av grunnutdanningene i musikkvitenskap, musikkteknologi, utøvende musikk og billedkunst.
(2) Opptakskomiteene for utøvende musikk og billedkunst avgjør om søkere fyller de spesielle faglige kravene som gjør dem kompetent for opptaksvurdering, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.
(3) Hver opptakskomité kan opprette kommisjoner for å bedømme søkernes prestasjoner i opptaksprøven. Det skal være minst én student i hver kommisjon. Fakultetet fastsetter regler for opptaksprosessen. For å bli rangert for opptak må søkeren bestå alle delprøver i opptaksprøven.
(4) Departementet fastsetter om opptaksprøven kun skal brukes som grunnlag for kvalifisering eller om den også skal brukes som grunnlag for rangering.
(5) Hvis opptaksprøven skal brukes som grunnlag for rangering, rangerer opptakskomiteen alle som består hele opptaksprøven, eventuelt med utgangspunkt i de vurderingene kommisjonene har gjort av faglige kvalifikasjoner og prestasjoner søkerne viste gjennom opptaksprøvene.
§ 35.Opptak og rangering til ph.d.-emner

Eksterne søkere må dokumentere mastergrad eller tilsvarende, eller bekrefte opptak til ph.d.-program. Søkere fra land og læresteder utenfor EU/EØS henvises til utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere språkkrav, jf. § 19. Fakultetet selv kan fastsette rangeringsregler dersom et emne har begrenset antall studieplasser.

Kapittel 4. Intern overgang mellom grunnutdanninger

§ 36.Overgang mellom grunnutdanninger
(1) Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes intern overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram innenfor grunnutdanning ved NTNU. Studenter som søker overgang til flere studieprogram, må prioritere søknadene. Rektor kan innvilge søknaden dersom
-studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak og semesterregistrert seg på det studieprogrammet han/hun ble tatt opp til
-det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til det årskurset studenten har søkt overgang til
-studenten fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet.
(2) Rektor fastsetter frist for å søke om overgang. Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning til å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram.
(3) Er det flere som søker overgang til et studieprogram enn programmet har kapasitet til, rangeres søkerne etter sine konkurransepoeng som ved ordinært opptak.
(4) Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet og får tildelt studierett på det nye studieprogrammet.
(5) Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke dekkes av denne overgangsordningen, må søke opptak gjennom de ordinære opptaksordningene.
§ 37.Overgang til 5-årig master i teknologi

For å få innvilget søknad om overgang til 5-årig master i teknologi må søker kunne plasseres i 2. årskurs eller høyere.

§ 38.Overgang til bachelorprogram

Studenter som går siste semester i et bachelorprogram kan ikke søke intern overgang til et annet bachelorprogram.

Kapittel 5. Opptak til norskkurs for fremmedspråklige

§ 39.Opptak og rangering til sommerkurs
(1) Sommerkursene er primært beregnet på utvekslingsstudenter fra EU. Kurs tilbys på begynnernivå (tilsvarende trinn 1) og mellomnivå (tilsvarende trinn 2).
(2) Opptak og rangering av søkere til kurset skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra EU og SIU.
§ 40.Opptak til trinndelte norskkurs
(1) Søkergrupper

Følgende søkergrupper kan søke til alle trinndelte norskkurs: vitenskapelig ansatte på opphold av minst 1 års varighet, ektefeller/samboere av fast vitenskapelig ansatte, ph.d.-stipendiater, samt internasjonale master- og utvekslingsstudenter på opphold i minst 2 semester, samt fast ansatte i administrative stillinger.

Vitenskapelig ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc.) og administrativt ansatte tilbys plass på kurs mot internfakturering av institutt/fakultet/enhet. Det samme gjelder ektefeller/samboere av fast vitenskapelig ansatte.

Søkere som ikke er tilknyttet NTNU, som allerede har oppholdstillatelse i Norge og som kan dokumentere bestått utenlandsk utdanning som gir generell studiekompetanse med unntak av norsk- og engelskkunnskaper, kan søke på trinn 2, 3 og 4.

(2) Opptakskrav

Søkere som er ansatt ved NTNU må legge ved bekreftelse på at institutt/fakultet/enhet vil dekke kostnaden for den ansattes kursplass. Ansatte ved NTNU hvor institutt/fakultet ikke vil dekke kostnaden for kursplass, vil ikke bli tilbudt opptak.

Ektefeller/samboere av fast vitenskapelig ansatte samt søkere som ikke er tilknyttet NTNU, kan kun vurderes for opptak dersom tilstrekkelig dokumentasjon foreligger, og søkeren oppfyller minimumskravene for opptak til høyere utdanning, med unntak av språkkravene. Dersom ikke institutt/fakultet vil dekke kostnaden for ektefeller/samboers kursplass, kan de ikke søke opptak til trinn 1, men til trinn 2, 3 og 4 på lik linje med søkere som ikke er tilknyttet NTNU.

Søkere må ha oppholdstillatelse for å kunne søke om plass.

Søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper for opptak til trinn 2 og 3 må ta NTNUs innplasseringstest til videregående norskkurs. Forkunnskapskravene fastsettes av Det humanistiske fakultet i samråd med Institutt for språk og litteratur.

§ 41.Rangering av søkere til trinndelte norskkurs som er tilknyttet NTNU
(1) Rangering av søkere til trinn 1
1.Vitenskapelig ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc) på opphold av minst 1 års varighet, samt fast administrativt ansatte, garanteres plass så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass.
2.Ektefeller/samboere til fast vitenskapelige ansatte tilbys plass, så fremt de fyller minimumskravene til opptak, med unntak av språkkravene og institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass.
3.Internasjonale master- og utvekslingsstudenter som ikke tidligere har gjennomført et av NTNUs kurs i norsk for fremmedspråklige, prioriteres for plass. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning.
4.Internasjonale studenter med bestått kortkurs i norsk fra NTNU, jf. § 41.
5.Internasjonale master- og utvekslingsstudenter som tidligere har gjennomført kurs uten bestått karakter. Dersom ikke alle søkerne kan tilbys plass, foretas loddtrekning.
(2) Rangering av søkere til trinn 2 og 3
1.Vitenskapelig ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc.) på opphold av minst 1 års varighet, samt fast administrativt ansatte, garanteres plass så fremt institutt/fakultet/enhet dekker kostnaden til kursplass.
2.Ektefeller/samboere til fast vitenskapelig ansatte tilbys plass, så fremt de fyller minimumskravene til opptak (med unntak av språkkravene), og institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass.
3.Internasjonale master- og utvekslingsstudenter som ikke tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs i norsk for fremmedspråklige. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning.
4.Internasjonale master- og utvekslingsstudenter som tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs, rangeres etter karakter på foregående kurs. Søkere med stryk på foregående trinn, men med bestått innplasseringstest, rangeres etter karakter. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning.

TIME-studenter er garantert plass på trinn 1, 2 og 3.

(3) Rangering av søkere til trinn 4

Søkerne rangeres etter karakter på trinn 3. Søkere med direkte innplassering til trinn 4, som dokumenterer kunnskap i norsk med språkprøver jf. § 2-2 (2), i forskrift om opptak til høyere utdanning, rangeres etter resultat. Ved karakterlikhet foretas loddtrekning.

§ 42.Rangering av søkere som ikke er tilknyttet NTNU
(1) Kvalifiserte søkere rangeres etter antall avlagte studiepoeng fra høyere utdanning. Utdanningen må i nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning for å gi uttelling i studiepoeng.
(2) Søkere som ikke har vært tatt opp til trinnet tidligere, gis prioritet ved opptak.
§ 43.Opptak og rangering til kortkurs i norsk
(1) Følgende søkergrupper kan søke til dette tilbudet: vitenskapelig ansatte på opphold av minst ½ års varighet, ektefeller til fast vitenskapelig ansatte, ph.d.-stipendiater, fast administrativt ansatte, samt internasjonale master- og utvekslingsstudenter på opphold i minst 3 måneder.
(2) Rangering av søkere til kortkurs i norsk:
a.Utvekslingsstudenter på inntil 5 måneders opphold prioriteres.
b.Øvrige plasser fordeles etter loddtrekning.

Kapittel 6. Øvrige bestemmelser

§ 44.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift, kan påklages. Klageinstans er NTNUs klagenemnd.

§ 45.Overgangsregler
(1) For opptak til studier med oppstart vår 2017 gjelder de tidligere opptaksforskriftene, jf. styrevedtak S-sak 54/15.
(2) Rangeringsreglene etter de tidligere opptaksforskriftene gjelder for opptak til masterprogram til og med opptaket til studieåret 2017/18. Dette gjelder også for opptak til masterprogram med oppstart våren 2018. Fra og med opptak til studieåret 2018/19 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31 hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt. For masterprogram med første oppstart i studieåret 2017/18 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31.
(3) Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).
§ 46.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 25. august 2016. Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

Forskrift 14. september 2010 nr. 1275 om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift 13. april 2011 nr. 393 om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Forskrift 19. juni 2012 nr. 650 om opptak til studier ved Høgskolen i Ålesund

Kapittel 2 og 3 i forskrift 15. desember 2014 nr. 1787 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik.