Forskrift om skipsutstyr

DatoFOR-2016-08-30-1042
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse18.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-29-1455
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§32, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2007-06-29-849, LOV-1994-06-16-20-§7, FOR-1998-12-10-1568, LOV-2013-04-12-13-§2
Kunngjort09.09.2016   kl. 14.30
KorttittelForskrift om skipsutstyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 30. august 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 32 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1998 nr. 1568 og lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXXII nr. 2 (direktiv 2014/90/EU).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om bord på norske skip og flyttbare innretninger på eller etter datoene som framgår av vedlegg IV, og for skipsutstyr som skal plasseres om bord på EØS-skip.

Med skipsutstyr menes utstyr som er oppført i vedlegg A.

Med EØS-skip menes skip som fører EØS-flagg og som faller inn under virkeområdet til relevante konvensjoner fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

§ 2.Krav til skipsutstyr

Skipsutstyr skal oppfylle kravene til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som følger av vedlegg A.

Relevante prosedyrer for samsvarsvurdering i vedlegg II skal benyttes for å vise at skipsutstyret oppfyller kravene i vedlegg A.

Skipsutstyr som oppfyller kravene i andre og tredje ledd, skal rattmerkes.

§ 3.Rattmerking av skipsutstyr

Rattmerket skal utformes i samsvar med vedlegg I.

Rattmerket skal varig påføres produktet eller produktets merkeplate, og være lett synlig og lesbart. Hvis det er aktuelt, skal rattmerket vises i produktets programvare.

Dersom produktets art ikke tillater påføring etter andre ledd, skal rattmerket påføres emballasjen og dokumentasjonen som følger produktet.

Rattmerket skal påføres til slutt i produksjonsfasen, sammen med årstall for påføring og identifikasjonsnummer til tekniske kontrollorgan som har vært involvert i kvalitetssikringen av produksjonsprosessen.

§ 4.Produsentens ansvar

I tillegg til å sørge for at de relevante kravene i vedlegg II oppfylles, er produsenten ansvarlig for at produkter som påføres rattmerke, er i samsvar med § 2, og at relevant prosedyre for samsvarsvurdering er gjennomført. Med produsent menes den som markedsfører skipsutstyr under sitt navn eller varemerke, som vedkommende har produsert eller fått produsert eller utformet.

Produsenten skal merke produktet med serienummer eller lignende som kan identifisere produktet. Produktet skal videre merkes med produsentens navn eller registrerte varemerke og kontaktadresse.

Dersom produktets art ikke tillater merking etter andre ledd, skal informasjonen påføres emballasjen eller dokumentasjonen som følger produktet.

Nødvendig informasjon for korrekt installasjon, riktig bruk og vedlikehold av produktet skal følge produktet.

Når produsenten har grunn til å tro at et produkt som produsenten har rattmerket, likevel ikke er i samsvar med § 2, skal korrigerende tiltak iverksettes straks for å sikre samsvar. Om nødvendig skal produsenten tilbakekalle produkter som er satt på markedet eller er plassert om bord. Dersom produktet utgjør en risiko, skal produsenten umiddelbart varsle Sjøfartsdirektoratet.

Produsenter som ikke er etablert i EØS-området, skal skriftlig oppnevne en autorisert representant som kan ivareta produsentens forpliktelser til å utlevere informasjon og dokumentasjon- og til å samarbeide med markedstilsynsmyndighetene. Representanten skal oppbevare samsvarserklæringer i minimum 10 år etter at produktene var rattmerket, og aldri i en kortere periode enn produktenes forventede levealder. Produsentens ansvar etter første ledd kan ikke delegeres.

§ 5.Importører og distributører

Personer eller selskaper som er etablert i EØS-området, regnes som importører dersom de setter skipsutstyr fra tredjeland på markedet i EØS-området.

Personer eller selskaper i leveringskjeden som ikke er produsent eller importør, regnes som distributør.

Importøren skal sørge for at produktet merkes med importørens navn eller registrerte varemerke og kontaktadresse.

Dersom produktets art ikke tillater merking etter tredje ledd, skal informasjonen påføres emballasjen og dokumentasjonen som følger produktet.

Importører og distributører som i eget navn eller under eget varemerke setter eller gjør tilgjengelig skipsutstyr på markedet, har samme ansvar som produsenter når

a)slikt utstyr er plassert om bord på et EØS-skip eller
b)det er gjort endringer på produkter som allerede er satt på markedet, og disse endringene kan ha betydning for om produktet er i samsvar med § 2.
§ 6.Prosedyrer for samsvarsvurdering

Produsenten eller dennes representant skal velge prosedyrer for samsvarsvurdering som følger av vedlegg II. Vedlegg A angir hvilke prosedyrer for samsvarsvurdering som er tillatt for det aktuelle utstyret.

Dersom modul B brukes, skal også modul D, modul E eller modul F brukes.

Samsvarsvurderinger skal utføres av virksomheter som er utpekt etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan, eller som er utpekt etter andre medlemsstaters regler for samsvarsvurderingsorganer og publisert på EU-Kommisjonens liste over meldte organer.

§ 7.Samsvarserklæring

Produsenten eller dennes representant skal utstede samsvarserklæring på engelsk i henhold til vedlegg III.

Produsenten skal gi kopi av samsvarserklæringen til rederiet og til det eller de tekniske kontrollorganene som utførte samsvarsvurderingene.

Rederiet skal oppbevare samsvarserklæringen om bord hvor utstyret er plassert.

§ 8.Markedstilsyn

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften følges.

Sjøfartsdirektoratet skal ha tilgang til produsentens lokaler, og Sjøfartsdirektoratet kan pålegge produsenten å gjøre produktprøver tilgjengelige for kontroll. Når Sjøfartsdirektoratet krever det, skal produsenter eller deres representanter, importører og distributører (markedsdeltakere) utlevere all nødvendig informasjon og dokumentasjon på norsk eller engelsk for å vise at et produkt er i samsvar med § 2.

Markedsdeltakere skal oppbevare informasjon om andre markedsdeltakere som de har levert produkter til eller fått levert produkter fra. Informasjonen skal oppbevares i minimum 10 år etter at produktene var rattmerket, og aldri i en kortere periode enn produktenes forventede levealder.

§ 9.Skipsutstyr som utgjør en risiko for liv, helse, miljø eller materielle verdier

Dersom det avdekkes skipsutstyr som utgjør en risiko for liv, helse, miljø eller materielle verdier, har markedsdeltakere plikt til å samarbeide med Sjøfartsdirektoratet og sikre at nødvendige korrigerende tiltak iverksettes for utstyr som er plassert på markedet, og for utstyr som er plassert om bord.

Dersom det avdekkes skipsutstyr som ikke er i samsvar med § 2, eller når Sjøfartsdirektoratet har grunn til å tro at et produkt som samsvarer med § 2, likevel utgjør en risiko for liv, helse, miljø eller materielle verdier, kan Sjøfartsdirektoratet pålegge markedsdeltakere å iverksette forholdsmessige korrigerende tiltak. Om nødvendig kan slike pålegg gå ut på at produkter som er satt på markedet eller plassert om bord, tilbakekalles.

§ 10.Formelle mangler

Dersom skipsutstyret ikke oppfyller kravene til merking, teknisk dokumentasjon eller samsvarserklæring etter § 3, § 4 og § 7, kan Sjøfartsdirektoratet pålegge markedsdeltakere å iverksette korrigerende tiltak.

Dersom markedsdeltakere ikke iverksetter tilstrekkelige korrigerende tiltak som kreves etter første ledd, kan Sjøfartsdirektoratet begrense eller forby at skipsutstyret gjøres tilgjengelig på markedet, eller kreve at skipsutstyret tilbakekalles.

§ 11.Unntak fra krav om rattmerket utstyr for tekniske nyvinninger

Ved teknisk nyvinning kan Sjøfartsdirektoratet i særlige tilfeller tillate at skipsutstyr som ikke er rattmerket, plasseres om bord. Rederiet må dokumentere, gjennom prøving eller på annen måte, at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte.

For slikt utstyr skal Sjøfartsdirektoratet utstede et sertifikat som bevis på at utstyret kan plasseres om bord. Begrensninger eller andre vilkår knyttet til bruken av utstyret, skal framgå av sertifikatet. Sertifikatet skal oppbevares om bord og skal følge utstyret.

§ 12.Unntak fra krav om rattmerket utstyr for prøving og vurdering av utstyr

Sjøfartsdirektoratet kan tillate plassert om bord skipsutstyr som ikke er rattmerket, og som ikke dekkes av § 11, når hensikten er prøving og vurdering av utstyret. Slikt utstyr skal ikke erstatte, eller brukes slik at det kan komme i konflikt med, påkrevd utstyr i samsvar med § 2.

Sjøfartsdirektoratet skal utstede et sertifikat som bevis på at utstyret kan plasseres om bord. Begrensninger eller andre vilkår knyttet til bruken av utstyret, skal framgå av sertifikatet. Sertifikatet skal oppbevares om bord, være tidsavgrenset og følge utstyret.

§ 13.Unntak fra krav om rattmerket utstyr ved utskifting av utstyr i havn utenfor EØS-området

I særlige tilfeller når utstyr må skiftes ut i en havn utenfor EØS-området, og det vil ta urimelig lang tid eller føre til urimelig høye kostnader å få tak i rattmerket utstyr, kan annet utstyr plasseres om bord.

For slikt utstyr skal det medfølge dokumentasjon utstedt av eller på vegne av en stat som har tiltrådt den eller de relevante internasjonale konvensjonene. Dokumentasjonen skal attestere samsvar med kravene i de relevante internasjonale konvensjonene.

Rederiet skal straks informere Sjøfartsdirektoratet om hvilket utstyr det gjelder, samt gi en nærmere beskrivelse av utstyret. Rederiet skal videre gi en utførlig begrunnelse for hvorfor utstyret plasseres om bord.

Rederiet skal så snart som mulig gi Sjøfartsdirektoratet tilstrekkelig dokumentasjon, herunder dokumentasjon på testing, slik at Sjøfarsdirektoratet kan vurdere om utstyret er i samsvar med de relevante internasjonale konvensjonene.

§ 14.Unntak fra krav om rattmerket utstyr når rattmerket utstyr ikke er tilgjengelig på markedet

Når rederiet kan dokumentere at et spesifikt rattmerket utstyr ikke er tilgjengelig på markedet, kan Sjøfartsdirektoratet tillate plassert om bord annet utstyr.

Utstyret skal så langt som mulig oppfylle kravene i § 2, og skal medfølges av et midlertidig sertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet eller en annen EØS-stat. Sertifikatet skal opplyse om

a)hvilket rattmerket skipsutstyr som erstattes,
b)bakgrunnen for og nødvendigheten av at sertifikatet ble utstedt,
c)de krav til utforming, konstruksjon og ytelse som ligger til grunn for sertifiseringen, og
d)hvilke prøvingsstandarder som eventuelt er benyttet ved sertifiseringen.
§ 15.Innflagging

Skip som flagges inn fra register utenfor EØS-området, skal ha skipsutstyr som kreves etter de relevante internasjonale konvensjonene.

Skipsutstyret skal være rattmerket. Overenstemmelse med internasjonale konvensjoner kan alternativt dokumenteres på annen, likeverdig måte. For slikt utstyr skal Sjøfartsdirektoratet utstede et sertifikat. Begrensninger eller andre vilkår knyttet til bruken av utstyret, skal framgå av sertifikatet.

Skipsutstyr som ikke oppfyller kravene i andre ledd, skal erstattes.

§ 16.Dispensasjon

For skip i innenriks fart og flyttbare innretninger kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften dersom det er nødvendig og sikkerhetsmessig forsvarlig.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 18. september 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

Vedlegg A. Utstyr som det finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter

Merknader som gjelder hele vedlegg A

Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2014, sist endret ved IMO-res.MSC.366(93).

Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg atskilt med punktum. I forbindelse med sertifisering skal eventuelt bare den relevante produktvarianten velges (se eksempel: A/3.3).

a)Generelt: I tillegg til de prøvingsstandardene som uttrykkelig er nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene et visst antall bestemmelser som skal etterprøves ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B.
b)Utstyr i kolonne 1 i vedlegg A som er merket «tidligere A.2/x.yy», og som er framstilt før den 30. april 2016 i samsvar med de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede var i kraft før denne datoen, kan markedsføres og installeres eller plasseres om bord på skip til 30. april 2018.
c)Utstyr oppført i vedlegg A kolonne 1 merket med bokstaven «a» og som er framstilt før 4. desember 2014 i samsvar med de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede var i kraft før denne datoen, kan markedsføres og installeres eller plasseres om bord på skip til 4. desember 2016.
d)Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene.
e)Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den.
f)Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle kravene som skal oppfylles ved prøvingen etter IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt andre skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt.
g)Kravene i dette vedlegget berører ikke føringskravene i de internasjonale dokumentene.

1. Redningsutstyr

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 skal gjelde unntatt i de tilfeller der det er erstattet av de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4.

Nr.BetegnelseSOLAS 74-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende SOLAS 74-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskrivPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/1.1Livbøyer- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.2Markeringslys for redningsutstyr:
a) for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter,
b) for livbøyer,
c) for redningsvester.
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/26,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.3Selvvirkende røyksignaler for livbøyer- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.4Redningsvester- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 922,
- IMO MSC.1/rundskr. 1304.
- IMO MSC.1/rundskr. 1470.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.5Redningsdrakter og vernedrakter som er utformet for å brukes SAMMEN redningsvest
a) redningsdrakt uten isolering
b) redningsdrakt med isolering
c) vernedrakt
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 1046.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.6Redningsdrakter og vernedrakter som er utformet for å brukes UTEN redningsvest
a) redningsdrakt uten isolering
b) redningsdrakt med isolering
c) vernedrakt
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 1046.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.7Varmebeskyttelsesutstyr- Reg. III/4,
- Reg. X/3
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 1046.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.8Fallskjermlys (pyrotekniske)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/6,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.9Håndbluss (pyrotekniske)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.10Flytende røyksignaler (pyrotekniske)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.11Linekastingsapparater- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/18,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VII,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.12Oppblåsbare redningsflåter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 811,
- IMO MSC.1/rundskr.1328.
- IMO-res. MSC.81(70).
Og ved forlengede serviceintervaller:
- IMO MSC.1/rundskr.1328.
B + D
B + E
B + F
A/1.13Stive redningsflåter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 811.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 1006.
B + D
B + E
B + F
A/1.14Redningsflåter som retter seg opp automatisk- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC 48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 809,
- IMO MSC/rundskr. 811,
- IMO MSC/rundskr. 1328.
- IMO-res. MSC.81(70).
Og ved forlengede serviceintervaller:
- IMO MSC/rundskr. 1328.
B + D
B + E
B + F
A/1.15Overdekkede vendbare redningsflåter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 809,
- IMO MSC/rundskr. 811,
- IMO MSC/rundskr. 1328.
- IMO-res. MSC.81(70).
Og ved forlengede serviceintervaller:
- IMO MSC/rundskr. 1328.
B + D
B + E
B + F
A/1.16Friflyt-innretninger for redningsflåter (hydrostatiske utløserenheter)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO MSC/rundskr. 811.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.17Livbåter
(a) Livbåter som settes ut med davit:
- delvis overbygd
- helt overbygd
(b) Frittfall-livbåter.
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8 IMO MSC.1/rundskr.1423.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 1006.
B + D
B + F
G
A/1.18Stive mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 1006.
B + D
B + F
G
A/1.19Oppblåste mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70),
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
A/1.20Hurtige mann-over-bord-båter:
(a) Oppblåste
(b) Stive
(c) Stive oppblåste
- Reg. III/4.- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V,
- IMO MSC/rundskr. 1016,
- IMO MSC/rundskr. 1094.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
A/1.21Utsettingsinnretninger med taljeløpere (daviter)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
A/1.22Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkosterFlyttet til A.2/1.3
A/1.23Frittfall-utsettingsinnretninger for livbåter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
A/1.24Utsettingsinnretninger for redningsflåter (daviter)- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/12,
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
A/1.25Utsettingsinnretninger for hurtige mann-over-bord-båter (daviter)- Reg. III/4.- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
A/1.26Utløserenheter for:
a) livbåter og mann-over-bord-båter (som settes ut med en eller flere taljeløpere)
b) flåter (som settes ut med en eller flere taljeløpere)
c) Frittfall-livbåter
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, VI
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO MSC.1/rundskr.1419
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.27Skipsevakueringssystemer- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/15,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + F
G
A/1.28Redningsutstyr- Reg. III/4.- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 810.
B + D
B + F
A/1.29Innskipningsleidere- Reg. III/4,
- Reg. III/11,
- Reg. X/3.
- Reg. III/11,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000),
- IMO MSC.1/rundskr. 1285.
- IMO-res. MSC.81(70),
- ISO 5489 (2008).
B + D
B + F
A/1.30Lysreflekterende materialer- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. A.658(16).B + D
B + E
B + F
A/1.31Toveis VHF-radiotelefonapparater for redningsfarkosterFlyttet til A/5.17 og A/5.18
A/1.329 GHz radartransponder (SART)Flyttet til A.2/4.18
A/1.33Radarreflektor for livbåter og mann-over-bord-båter
(passiv)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res.A.384(X),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8,
- IMO-res. MSC.164(78).
- EN ISO 8729 (1998),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- EN ISO 8729-1 (1998),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008)
eller
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
A/1.34Kompass for livbåter og mann-over-bord-båterFlyttet til A/4.23
A/1.35Bærbare brannslokkingsapparater for livbåter og mann-over-bord-båterFlyttet til A/3.38
A/1.36Framdriftsmaskineri for livbåter/mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, V.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.37Framdriftsmaskineri for mann-over-bord-båter - utenbordsmotor- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.38Lyskastere til bruk i livbåter og mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
A/1.39Åpne vendbare redningsflåter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, vedlegg 10,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, vedlegg 11,
- IMO MSC.1/rundskr.1328.
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) vedlegg 10,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) vedlegg 11.
Og ved forlengede serviceintervaller:
- IMO MSC.1/rundskr.1328.

B + D
B + F
A/1.40Mekanisk losheisFlyttet til A/4.48
A/1.41Vinsjer for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter:
a) livbåter som låres med davit,
b) frittfall-livbåter,
c) redningsflåter,
d) mann-over-bord-båter,
e) hurtiggående mann-over-bord-båter.
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/17,
- Reg. III/23,
- Reg. III/24,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70).B + D
B + E
B + F
G
A/1.42LosleiderFlyttet til A/4.49
A/1.43Stive/oppblåste mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- IMO-res. MSC.81(70),
- IMO MSC/rundskr. 1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G

2. Hindring av miljøforurensning

Nr.BetegnelseMARPOL 73/78-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende MARPOL 73/78-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskrivPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/2.1Oljefiltreringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 15 ppm)- Marpol reg. I/. 14.- Marpol reg. I/ 14,
- IMO MEPC.1/rundskr. 643.
- IMO-res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/rundskr. 643.
B + D
B + E
B + F
A/2.2Detektorer for grensen mellom olje og vann- Marpol reg.I/32.- Marpol reg. I/32.- IMO-res. MEPC.5(XIII).B + D
B + E
B + F
A/2.3Oljemålere- Marpol reg. I/14.- Marpol reg. I/14,
- IMO MEPC.1/rundskr. 643.
- IMO-res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/rundskr. 643.
B + D
B + E
B + F
A/2.4Behandlingsenheter som skal settes på eksisterende olje-vannseparerings-utstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 15 ppm)Bevisst ikke utfylt
A/2.5Overvåkings- og kontrollsystem for oljeutslipp fra oljetankskip- Marpol reg. I/31,
- IMO MEPC.1/rundskr.761 rev.1
- Marpol reg. I/31.- IMO-res. MEPC.108(49).B + D
B + E
B + F
A/2.6Renseanlegg- Marpol reg. IV/9.- Marpol reg. IV/9.Til 31. desember 2015:
- IMO Res. MEPC.159 (55).
Fra 1. januar 2016:
- IMO Res. MEPC.227 (64).
B + D
B + E
B + F
A/2.7Forbrenningsanlegg om bord- Marpol reg. IV/16.- Marpol reg. IV/16,
- IMO MEPC.1/rundskr.793.
- IMO-res. MEPC. 244(66).B + D
B + E
B + F
G
A/2.8NOx-analyseinnretning for bruk om bord etter Teknisk NOx-regelverk av 2008.- IMO-res. MEPC.176(58) (Revidert Marpol reg. VI/13.)- IMO-res. MEPC.176(58) (Revidert Marpol reg. VI/13);
- IMO-res. MEPC.177(58) (Teknisk NOx -regelverk av 2008),
- IMO-res. MEPC.198(62), IMO MEPC.1/rundskr. 638.
- IMO-res. MEPC.177(58)
- (Teknisk NOx-regelverk 2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/2.9Utstyr som benytter andre teknologiske metoder til å begrense SOx -utslipp- Flyttet til A.2/2.4.
A/2.10Eksosrensesystemer om bord- IMO-res. MEPC.176(58) (Revidert Marpol Vedlegg VI reg. 4),
IMO-res.
MEPC.259(68).
- IMO-res. MEPC.176(58) - (Revidert Marpol vedlegg VI reg. 4).- IMO-res. MEPC.259(68).B + D
B + E
B + F
G

3. Brannvernutstyr

Nr.BetegnelseSOLAS 74-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende SOLAS 74-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskrivPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/3.1Underste dekkskledning- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res. MSC.307(88)-(2010 FTP-regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.2Bærbare brannslokkingsapparater- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/18,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO-res. A.951(23),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4,
- IMO MSC/rundskr. 1239,
- IMO MSC/rundskr. 1275.
- EN 3-7 (2004), innbefattet A.1 (2007),
- EN 3-8 (2006), innbefattet AC (2007),
- EN 3-9 (2006), innbefattet AC (2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
A/3.3Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for nærkontakt med ild)- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
Vernetøy for brannmannskap - Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking:
- EN 469 (2005), innbefattet A1 (2006) og AC (2006).
Vernetøy for brannvesen - Prøvingsmetoder og krav til reflekterende klær for spesialisert brannbekjempelse:
- EN 1486 (2007).
Vernetøy for brannmannskap - Vernetøy med reflekterende ytterside:
- ISO 15538 (2001) nivå 2.
B + D
B + E
B + F
A/3.4Brannmannsutstyr: støvler- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- EN 15090 (2012).B + D
B + E
B + F
A/3.5Brannmannsutstyr: hansker- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- EN 659 (2003), innbefattet A1 (2008) og AC (2009).B + D
B + E
B + F
A/3.6Brannmannsutstyr: hjelm- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- EN 443 (2008).B + D
B + E
B + F
A/3.7Bærbart pusteapparat med trykkluft
Merk: Ved ulykker med farlig gods kreves en maske med overtrykk.
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
Og dersom pusteapparat benyttes i forbindelse med ulykker knyttet til lasten:
- IMO-res.MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14,
- IMO-res.MSC.5(48)-(IGC-regelverket)14.
- EN 136 (1998), innbefattet AC (2003),
- EN 137 (2006).
Og dersom pusteapparat benyttes i forbindelse med ulykker knyttet til lasten:
- ISO 23269-3(2011).
B + D
B + E
B + F
A/3.8Pusteapparat med tilførselsslange for trykkluft- Reg. X/3.
- IMO-res. MSC.36(63)-HSC-regelverket av 1994 7.
Merk: Dette utstyret er beregnet bare på hurtiggående fartøyer bygd i henhold til bestemmelsene i HSC-regelverket av 1994.
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7.- EN 14593-1 (2005),
- EN 14593-2 (2005), innbefattet AC (2005),
- EN 14594 (2005) innbefattet AC(2005).
B + D
B + E
B + F
A/3.9Systemkomponenter til sprinkleranlegg for rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner tilsvarende dem som er nevnt i SOLAS 74-regel II-2/12 (begrenset til dyser og deres ytelse)
(Dette utstyret omfatter dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/9,
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.44(65),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8.
- IMO MSC/rundskr. 912.
- IMO-res. A.800(19).B + D
B + E
B + F
A/3.10Dyser til fastmontert vannforstøvnings-system til brannslokking i maskinrom og lastepumperom- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7,
- IMO MSC.1/rundskr. 1313.
- IMO MSC/rundskr. 1165 vedlegg A.B + D
B + E
B + F
A/3.11Skiller i klasse «A» og «B», brannmotstand
a) Skiller i klasse «A»,
b) Skiller i klasse «B».
Klasse «A»:
- Reg. II-2/3.2.
Klasse «B»:
- Reg. II-2/3.4.
- Reg. II-2/9 og
Klasse «A»:
- Reg. II-2/3.2.
- IMO MSC/rundskr. 1120
- IMO MSC/rundskr. 1434
Klasse «B»:
- Reg. II-2/3.4.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).
- IMO MSC/rundskr. 1435 (gjelder kun for skiller klasse «A»).
B + D
B + E
B + F
A/3.12Innretninger som skal hindre flammer i å spre seg til lastetankene i oljetankskip- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/16.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/16.
- EN 12874 (2001),
- ISO 15364 (2007),
- IMO MSC/rundskr. 677.
For annet utstyr enn ventiler:
B + D
B + E
B + F
For ventiler:
B + F
A/3.13Ikke-brennbare materialer- Reg. II-2/3,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.14Andre materialer enn stål til rør som skal gå gjennom skiller i klasse «A» eller «B»Oppført under A/3.26 og A/3.27
A/3.15Andre materialer enn stål til rør som transporterer olje eller brennolje
a) rør og tilbehør,
b) ventiler,
c) bøyelige rørsammensetninger og utjevnere.
d) Rørdeler i metall med motstandsdyktige og elastiske pakninger.
- Reg. II-2/4,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 10,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 10,
- IMO MSC/rundskr. 1120.
Rør og tilbehør:
- IMO-res. A.753(18),
- IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP regelverket).
Ventiler:
- ISO 10497(2010).
Bøyelige rørsammensetninger:
- EN ISO 15540 (2001),
- EN ISO 15541 (2001).
Rørdeler i metal med mostandsdyktige og elastiske pakninger:
- ISO 19921 (2005),
- ISO 19922 (2005).
B + D
B + E
B + F
A/3.16Branndører- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).
- IMO MSC.1/rundskr.1319
B + D
B + E
B + F
A/3.17Systemkomponenter til betjeningssystemer for branndører.
Merk: Når begrepet «systemkomponenter» er brukt i kolonne 2, kan dette kreve at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller at hele systemet skal prøves for å sikre at internasjonale krav er oppfylt.
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res. MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket),B + D
B + E
B + F
A/3.18Overflate- og gulvdekningsmaterialer med lav flammespredningsevne
a) finér til pynt,
b) malingssystemer,
c) gulvbelegg,
d) rørisolasjon,
e) klebemidler brukt ved bygging av skiller i klasse «A», «B» og «C»,
f) Membran ved brennbare kanaler.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6 for a), b), c)
- Reg. II-2/9 for e), f)
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6,
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO MSC/rundskr. 1120.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket)B + D
B + E
B + F
A/3.19Forheng, gardiner og andre opphengte tekstiler- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket)
- IMO MSC.1/rundskr. 1456.
B + D
B + E
B + F
A/3.20Polstrede møbler- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- Reg.X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket),B + D
B + E
B + F
A/3.21Sengeutstyr- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket),B + D
B + E
B + F
A/3.22Brannspjeld- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.23Ikke-brennbare gjennomføringer i skiller i klasse «A»Flyttet til A/3.26
A/3.24Gjennomføringer for elektriske kabler i skiller i klasse «A»Flyttet til A/3.26 (a)
A/3.25Brannsikrede vinduer og lysventiler i klasse «A» og «B»- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9,
- IMO MSC/rundskr. 1120.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.26Gjennomføringer i skiller i klasse «A»
a) gjennomføringer av elektriske kabler,
b) gjennomføringer av rør, kanaler, sjakter osv.
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9,
- IMO MSC.1/rundskr. 1276 (gjelder bare bokstav b i kolonne 2).
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.27Gjennomføringer i skiller i klasse «B»
a) gjennomføringer av elektriske kabler,
b) gjennomføringer av rør, kanaler, sjakter osv.
- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.28Sprinkleranlegg (begrenset til sprinklerdyser)
(Dette utstyret omfatter dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyer.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.44(65),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8,
- IMO MSC/rundskr. 912.
- ISO 6182-1 (2014).
eller
- EN 12259-1 (1999), innbefattet A1 (2001), A2 (2004) og A3 (2006).
B + D
B + E
B + F
A/3.29Brannslanger med diameter ≤ 52 mm.- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- EN 14540 (2004) innbefattet A.1 (2007).B + D
B + E
B + F
A/3.30Bærbart oksygenanalyse- og gassdeteksjonsutstyr- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15.
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008)
eller
- IEC 60945 (2002) innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008)
- IEC 60092-504 (2001) Innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60533 (1999),
og for:
a) Kategori 1: (sikkert område):
- EN 50104 (2010),,
- EN 60079-29-1 (2007).
b) Kategori 2: (omgivelser med eksplosjonsfarlig gass):
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-29-1 (2007),
- EN 60079-0 (2012) innbefattet A11:2013,
- EN 60079-1 (2007) innbefattet IEC 60079-1rettelse 1 (2008),
- EN 60079-10-1 (2009),
- EN 60079-11 (2012),
- EN 60079-15 (2010),
- EN 60079-26 (2007).
B + D
B + E
B + F
A/3.31Dyser til fastmonterte sprinkleranlegg for hurtiggående fartøyerStrøket, ettersom utstyret er omfattet av A/3.9 og A/3.28
A/3.32Brannhemmende materialer (unntatt møbler) til hurtiggående fartøyer- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO MSC/rundskr. 1457
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.33Brannhemmende materialer til møbler for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.34Brannsikre skiller for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO MSC/rundskr. 1457
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.35Branndører på hurtiggående fartøyer- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.36Brannspjeld på hurtiggående fartøyer- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res.MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.37Gjennomføringer i brannhemmende skiller på hurtiggående fartøyer
a) gjennomføringer av elektriske kabler,
b) gjennomføringer av rør, kanaler, sjakter osv.
- Reg. X/3.- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO-res. MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.38Bærbare brannslokkingsapparater for livbåter og mann-over-bord-båter- Reg. III/4,
- Reg. X/3,
- Reg. III/34,
- IMO-res. A.951(23),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8.
- EN 3-7 (2004), innbefattet A1 (2007),
- EN 3-8 (2006), innbefattet AC (2007),
- EN 3-9 (2006), innbefattet AC (2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
A/3.39Dyser til likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass for maskinrom og lastepumperom- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res MSC.98(73-(FSS regelverket) 7
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7,
- IMO MSC.1/rundskr. 1313,
- IMO MSC/rundskr. 1458.
- IMO MSC/rundskr. 1165.B + D
B + E
B + F
A/3.40Lavt plasserte belysningssystemer (bare komponenter)- Reg. II-2/13,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11.
- Reg. II-2/13,
- IMO-res.A.752(18),
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11.
- IMO-res. A.752(18).
eller
- ISO 15370 (2010).
B + D
B + E
B + F
A/3.41Pusteutstyr til nødevakuering- Reg. II-2/13.- Reg. II-2/13,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3,
- IMO MSC/rundskr. 849.
- ISO 23269-1 (2008) og alternativt:
For bærbart trykkluftapparat med åpen krets, med helmaske eller munnbittinnretning til bruk ved evakuering:
- EN 402(2003).
For bærbart trykkluftapparat med åpen krets, med hette til bruk ved evakuering:
- EN 1146(2005).
For bærbart trykkluftapparat med lukket krets: - EN 13794(2002).
B + D
B + E
B + F
A/3.42Systemkomponenter til nøytralgassystemer- Reg. II-2/4.- Reg. II-2/4,
- IMO-res. A.567(14),
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15,
- IMO MSC/rundskr. 353,
- IMO MSC/rundskr. 485,
- IMO MSC/rundskr. 731,
- IMO MSC/rundskr. 1120.
- IMO MSC/rundskr. 353.B + D
B + E
B + F
G
A/3.43Dyser til brannslokkingsanlegg (manuelle eller automatiske) for frityrstekeapparater- Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO MSC.1/rundskr.1433.
- ISO 15371 (2009).B + D
B + E
B + F
A/3.44Brannmannsutstyr - redningsline- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3.
-
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3,
- IMO-res. MSC.307(88)-(2010 FTP regelverket).
B + D
B + E
B + F
A/3.45Systemkomponenter (slokkemiddel, ventiler og dyser) til likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass for maskinrom og lastepumperom- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5,
- IMO MSC/rundskr. 848,
- IMO MSC.1/rundskr. 1313,
- IMO MSC.1/rundskr. 1316,
- IMO MSC/rundskr. 848,
- IMO MSC.1/rundskr. 1316.
B + D
B + E
B + F
A/3.46Systemkomponenter til likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med gass for maskinrom (aerosolsystemer)- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5, - IMO MSC.1/rundskr. 1270 innbefattet rettelse 1,
- IMO MSC.1/rundskr. 1313.
- IMO MSC.1/rundskr. 1270 innbefattet rettelse 1.B + D
B + E
B + F
A/3.47Konsentrat til fastmonterte brannslokkingsanlegg med høyekspanderende skum for maskinrom og lastepumperom
Merk. Det fastmonterte brannslokkingsanlegget med høyekspanderende skum for maskinrom og lastepumperom (herunder anlegg som bruker inneluften i rommet for å oppfylle sin funksjon) må prøves med det godkjente konsentratet og vurderes som tilfredsstillende av administrasjonen.
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6.
- IMO MSC/rundskr. 670.B + D
B + E
B + F
A/3.48Systemkomponenter til fastmonterte, vannbaserte brannslokkingsanlegg til bruk i maskinrom i kategori «A» (dyser og driftsprøvinger)- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- IMO MSC/rundskr. 1387.B + D
B + E
B + F
A/3.49Fastmonterte høytrykkssprinkleranlegg til roro-rom, kjøretøyrom og spesiallasterom.
(a) Preskriptivt baserte systemer tilsvarende MSC.1/rundskr. 1430 klausul 4.
(b) Ytelsesbaserte systemer tilsvarende MSC.1/rundskr. 1430 klausul 5
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7.
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7.
- IMO MSC.1/rundskr. 1430.B + D
B + E
B + F
A/3.50Vernetøy som er motstandsdyktig mot kjemisk angrepFlyttet til A.2/3.9
A/3.51Fastmonterte brannvarslings- og alarmanlegg for kontrollstasjoner, arbeidsrom, rom i innredningen, lugarbalkonger, maskinrom og ubemannede maskinrom.
a) Kontroll- og signalutstyr
b) Manuelle varslingspunkt
c) Varmedetektor - punktvarslere
d) Røykdetektor: Punktdetektorer som benytter lysspredning, lystransmisjon eller ionisering
e)Flammedetektor: Punktdetektorer
f) Manuelle varslingspunkt
g)Kortslutningsisolatorer
h) Inn- og utgangsutstyr
i) Kabler
- Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9,
- IMO MSC.1/rundskr. 1242.
Kontroll- og signalutstyr. Elektriske installasjoner om bord i skip:
- EN 54-2 (1997), innbefattet AC (1999) og A1 (2006).
Strømforsyningsutstyr:
- EN 54-4 (1997), innbefattet AC (1999), A1 (2002) og A2 (2006).
Varmedetektorer - punktdetektorer:
- EN 54-5 (2000), innbefattet A1 (2002).
Røykdetektorer - punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering:
- EN 54-7 (2000), innbefattet A1 (2002) og A2 (2006).
Flammedetektorer - punktdetektorer:
- EN 54-10 (2002), innbefattet A1 (2005).
Manuelle brannmeldere:
- EN 54-11 (2001), innbefattet A1 (2005),
Kortslutningsisolatorer:
- EN 54-17 (2007), innbefattet AC (2007),
Inn- og utgangsutstyr:
- EN 54-18 (2005), innbefattet AC (2007),
Kabler:
- EN 60332-1-1(2004),
- IEC 60092-376 (2003)
Samt, når det gjelder elektriske og elektroniske installasjoner om bord i skip:
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet 60092-504 rettelse 1(2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
A/3.52Faste og bærbare brannslokkingsapparater- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- EN 1866-1 (2007),
- EN 1866-3 (2013).
eller - ISO 11601 (2008).
B + D
B + E
B + F
A/3.53Brannalarmutstyr - akustiske alarmgivere- Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9,
- IMO MSC.1/rundskr. 1242.
Akustiske alarmgivere
- EN 54-3 (2001), innbefattet A1 (2002) og A2 (2006),
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
A/3.54Fastmontert oksygenanalyse- og gassdeteksjonsutstyr- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15.
I tillegg for kombinerte O₂ /HC-systemer:
IMO MSC.1/rundskr.1370.
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60533 (1999),
og for:
a) Kategori 4: (sikkert område)
- EN 50104 (2010).
b) Kategori 3: (omgivelser med eksplosjonsfarlig gass)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-0 (2011),
- EN 60079-29-1 (2007).
I tillegg for kombinerte O₂ /HC-systemer:
- IMO MSC.1/rundskr.1370.
B + D
B + E
B + F
A/3.55Kombinerte strålerør
(tåkespreder/stråle)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet - kombinerte grenrør PN 16:
- EN 15182-1 (2007), innbefattet A1 (2009),
- EN 15182-2 (2007), innbefattet A1 (2009).
Håndholdte grenrør til bruk av brannvesenet - grenrør PN 16 med en samlet stråle og/eller en stråle med fast spredningsvinkel:
- EN 15182-1 (2007), innbefattet A1 (2009).
B + D
B + E
B + F
A/3.56Brannslanger (på trommel)- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7.
- EN 671-1 (2012)B + D
B + E
B + F
A/3.57Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg med medium-ekspansjonsskum - faste skumslokkingsanlegg for tankskip- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10.8.1,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14,
- IMO MSC.1/rundskr. 1239,
- IMO MSC.1/rundskr. 1276.
- IMO MSC/rundskr. 798.B + D
B + E
B + F
A/3.58Systemkomponenter til brannslokkingsanlegg med medium-ekspansjonsskum for maskinrom og beskyttelse av tankskipsdekk- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 14,
- IMO MSC.1/rundskr. 1239,
- IMO MSC.1/rundskr. 1276.

- IMO MSC.1/rundskr. 1312,
- IMO MSC.1/rundskr. 1312/rettelse 1.
B + D
B + E
B + F
A/3.59Ekspansjonsskum til fastmonterte brannslokkingsanlegg for kjemikalietankskip- Reg. II-2/1,
- IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11.
- IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11,
- IMO MSC/rundskr. 553.
- IMO MSC.1/rundskr. 1312,
- IMO MSC.1/rundskr. 1312/rettelse 1.
B + D
B + E
B + F
A/3.60Dyser til fastmonterte vannforstøvningssystemer til brannslokking på lugarbalkonger- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7,
- Reg. II-2/10,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7,
- IMO MSC.1/rundskr. 1313.
- IMO MSC.1/rundskr. 1268.B + D
B + E
B + F
A/3.61a) Brannslokkingsanlegg som bruker inneluft for å produsere høyekspanderende skum til beskyttelse av maskinrom og lastepumperom.
b) Brannslokkingsanlegg som bruker uteluft for å produsere høyekspanderende skum til beskyttelse av maskinrom og lastepumperom.
Merk: Brannslokkingsanlegg som bruker inneluft/uteluft for å produsere høyekspanderende skum til beskyttelse av maskinrom og lastepumperom, må prøves med det godkjente konsentratet og vurderes som tilfredsstillende av administrasjonen.
- Reg. II-2/10.- Reg. II-2/10.
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6.
- IMO MSC.1/rundskr. 1384.B + D
B + E
B + F
A/3.62Brannslokkingsanlegg med tørt kjemisk pulver- Reg. II-2/1.- Reg. II-2/1,
- IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11.
- IMO MSC.1/rundskr. 1315.B + D
B + E
B + F
A/3.63Komponenter for røykvarslere basert på prøveuttaking.- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS regelverket) 10.
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS regelverket) 10,
Og for:
Kontroll og indikasjonsutstyr. Elektriske installasjoner på skip:
- EN 54-2 (1997) innbefattet
AC(1999) og A1(2006).
Strømforsyningsutstyr:
- EN 54-4 (1997) innbefattet AC(1999), A1(2002) og A2(2006).
Aspirerende røykvarslere:
- EN 54-20 (2006) innbefattet AC(2008).
Og for elektriske og elektroniske installasjoner på skip:
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60533 (1999).
Og for eksplosive atmosfærer:
- EN 60079-0 (2012) innbefattet A11:2013.
B + D
B + E
B + F
A/3.64Klasse «C» skiller- Reg. II-2/3.- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9.
- IMO-res. MSC.307(88)- (2010 FTP regelverket).B + D
B + E
B + F
A/3.65Faste systemer for deteksjon av hydrokarbongasser.- Reg. II-2/4.- Reg. II-2/4,
- IMO-res. MSC.98(73)-(FSS regelverket) 16,
- IMO MSC.1/rundskr.1370.
- IMO MSC.1/rundskr.1370,
- EN 60079-0 (2012) innbefattet A11:2013
- EN 60079-29-1 (2007),
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
A/3.66Evakueringssystemer anvendt som et alternativ til lavt plasserte ledelys.- Reg. II-2/13.- Reg. II-2/13,
- IMO MSC.1/rundskr.1168.
- IMO MSC.1/rundskr.1168.B + D
B + E
B + F
A/3.67 «a»Brannslokkingsapparater med skum for helikopter anlegg.- Reg. II-2/18- Reg. II-2/18,
- IMO MSC.1/rundskr.1431.
- EN 13565-1 (2003) innbefattet A1 (2007).B + D
B + E
B + F
A.1/3.68 Ex A.2/3.22Avtrekkskanaler fra bysse - komponenter for fastmonterte brannslokkingsanlegg- Reg. II-2/9.- Reg. II-2/9.- ISO 15371(2009).B + D
B + E
B + F

4. Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4 – Navigasjonsutstyr 

Kolonne 4: Navigasjonsutstyr skal samsvare med relevante deler av IMO-res A.1021(26) «Regelverk om alarmer og indikatorer, 2009», og IMO-res MSC.302(87) «Fastsettelse av prøvingsstandarder for alarmstyring på bro», når slike gjelder. 

Kolonne 5: IEC 61162-serien viser til følgende standarder for maritimt navigasjon- og radiokommunikasjonsutstyr- og systemer – digitale grensesnitt:

-IEC 61162-1 utg.4.0 (2010-11) – Del 1: En sender og flere mottakere
-IEC 61162-2 utg.1.0 (1998-09) – Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring
-IEC 61162-3 utg.1.2 Konsolidert med endring 1 utg.1.0 (2010-11) og endring 2 utg. 1.0 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3 utg.1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3-endring 1 utg.1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3-endring 2 utg.1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-450 utg.1.0 (2011-06) – Del 450: Flere sendere og flere mottakere- Ethernetsystemsammenkobling
EN61162-serien henviser til nedenstående referansestandarder for maritimt navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer – Digitale grensesnitt:
-EN 61162-1 (2011) – Del 1: En sender og flere mottakere
-EN 61162-2 (1998) – Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverførsel
-EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-EN 61162-3-endring 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-EN 61162-3-endring 2 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere sendere og flere mottakere- Ethernetsystemsammenkobling 

4. Navigasjonsutstyr

Nr.BetegnelseSOLAS 74-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende SOLAS 74-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv og egnede ITU anbefalingerPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/4.1Magnetkompass
Klasse A for skip
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.382(X),
- IMO-res. A.694(17).
- IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F G
A/4.2Magnetisk kursindikator (THD)- Reg. V/18,
- Reg. V/19,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.116(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.3Gyrokompass- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.424(XI),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN ISO 8728 (1998),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 8728 (1997),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.4RadarutstyrFlyttet til A/4.34, A/4.35 og A/4.36
A/4.5Automatisk radarplotteanlegg (ARPA)Flyttet til A/4.34
A/4.6Ekkolodd- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.224(VII),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO Res. MSC.74(69) vedlegg 4,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN ISO 9875 (2001), innbefattet ISOs tekniske rettelse 1:2006,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 9875 (2000), innbefattet ISOs tekniske rettelse 1:2006,
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.7Måleutstyr for hastighet og distanse (SDME)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.824(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61023 (2007),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61023 (2007),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.8Indikator for rorvinkel, propellhastighet og -stigningFlyttet til A/4.20, A/4.21 og A/4.22
A/4.9Indikator for svinghastighet- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.526(13),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ISO 20672 (2007), innbefattet rettelse 1 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ISO 20672 (2007), innbefattet rettelse 1 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.10RadiopeileapparatBevisst ikke utfylt
A/4.11Loran C-utstyrFlyttet til A.2/4.38
A/4.12Chayka-utstyrFlyttet til A.2/4.39
A/4.13Decca navigasjonsutstyrBevisst ikke utfylt
A/4.14GPS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000),
- IMO-res. MSC.112(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-1 utg. 2.0 (2003),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.15GLONASS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.113(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-2 utg. 1.0 (1998),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.16Selvstyringsanlegg (HCS)- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.342(IX),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3,
- IMO-res. MSC.191(79).
- ISO 11674 (2006),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 (2008)
eller
- ISO 11674 (2006),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 1.0 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.17Mekanisk losheisFlyttet til A/1.40
A/4.18Lokaliseringsinnretninger til søk og redningsarbeid (SRLD) 9 GHz radartransponder (SART)- Reg. III/4,
- Reg. IV/14,
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO-res. A.530(13),
- IMO-res. A.802(19),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 14,
- ITU-R M.628-3(11/93).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61097-1 (2007).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.19Radarutstyr for hurtiggående fartøyerFlyttet til A/4.37
A/4.20Indikator for rorvinkel- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.21Indikator for omdreiningshastighet- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.22Stigningsindikator- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.23Kompass for livbåter og mann-over-bord-båter
- Reg. III/4,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. III/34,
- IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, V,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 13.
- ISO 1069(1973),
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002) Innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.24Automatisk radarplotteanlegg (ARPA) til hurtiggående fartøyerFlyttet til A/4.37
A/4.25Automatisk sporingsanlegg (ATA)Flyttet til A/4.35
A/4.26Automatisk sporingsanlegg (ATA) for hurtiggående fartøyerFlyttet til A/4.38
A/4.27Elektronisk plotteanlegg (EPA)Flyttet til A/4.36
A/4.28Integrert brosystemFlyttet til A.2/4.30
A/4.29Ferdskriver (VDR)- Reg. V/18,
- Reg. V/20,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/20,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.333(90).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 61996-1 (2013),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 61996-1 utg. 2.0 (2013-05),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.30Elektronisk visnings- og informasjonssystem for sjøkart (ECDIS) med backup, og visningssystem for rastersjøkart (RCDS)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.232(82),
- IMO SN.1/rundskr. 266.
[ECDIS-backup og RCDS er bare relevante når denne funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal angis i sertifikatet for modul B om prøvingen har omfattet disse funksjonene.]
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 61174 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 61174 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.31Gyrokompass for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.821(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- ISO 16328 (2014),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 16328 (2014),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien, - IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.32Universelt automatisk identifikasjonssystem (AIS)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.74(69),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- ITU-R M. 1371-5(2014),.
Merk: ITU-R M. 1371-5(2014) får anvendelse bare i samsvar med kravene i IMO-res. MSC.74(69).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62065 utg. 2.0 (2014-02)
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 61993-2 (2012),
- IEC 62065 utg. 2.0 (2014-02)
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.33Rutekontrollsystem
(fungerer når fartøyets hastighet ligger mellom minste styrefart og 30 knop)
- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.74(69),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 62065 (2002),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62065 (2002),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.34Radarutstyr CAT 1- Reg. V/18.- Reg. V/19.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.823(19),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- EN 62388 (2013).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.35Radarutstyr CAT 2- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.278(VIII),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- EN 62388 (2013).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.36Radarutstyr CAT 3- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.278(VIII),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- EN 62388 (2013).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62388 utg. 2.0 (201306).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.37Radarutstyr for hurtiggående fartøyer (CAT 1H, CAT 2H)- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res. A.278(VIII),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- EN 62388 (2013).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.38Radarutstyr godkjent for bruk med sjøkart, dvs.:
a) CAT 1C.
b) CAT 2C.
c) CAT 1 HC for hurtiggående fartøyer.
d) CAT 2HC for hurtiggående fartøyer.
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res. A.278(VIII),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- EN 62388 (2013).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62388 utg. 2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.39Radarreflektor - passiv type- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.164(78).
- ISO 8729-1 (2010),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
eller
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.40Selvstyringsanlegg for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.822(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79).
- ISO 16329 (2003),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 16329 (2003),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.41GNSS-kursindikator (THD)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.116(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- ISO 22090-3 (2014),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 22090-3 (2014),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.42Lyskaster for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- ISO 17884 (2004),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- ISO 17884 (2004),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.43Nattsynutstyr for hurtiggående fartøyer- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- IMO-res.A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.94(72),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16273 (2003),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 16273 (2003),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/ 4.44Mottaker for differensielle korreksjonssignaler for DGPS- og DGLONASS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.114(73).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien.
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien.
B + D
B + E
B + F
G
A/ 4.45Kartmateriell for skipsradarStrøket, ettersom utstyret er omfattet av A/4.38
A/4.46Gyroskopisk kursindikator (THD)- Reg. V/18.
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.116(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- ISO 22090-1 (2014),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- ISO 22090-1 (2014),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A./4.47Forenklet ferdskriver (S-VDR)- Reg. V/20.- Reg. V/20,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.163(78),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 61996-2 (2008),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 61996-2 (2007),
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.48Mekanisk losheisBevisst ikke utfyllt (fordi IMO-res. MSC.308(88) i kraft 1. juli 2012 bl.a. har følgende ordlyd «Mekanisk losheis skal ikke benyttes»).
A/4.49Losleider- Reg. V/23,
- Reg. X/3.
- Reg. V/23
- IMO-res. A.889(21)
- IMO MSC/rundskr. 1428.
- IMO Res.A.1045(27)
- ISO 799 (2004).
B + D
B + E
B + F
G
A/ 4.50DGPS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.112(73),
- IMO-res. MSC.114(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/ 4.51DGLONASS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.113(73),
- IMO-res. MSC.114(73),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.52Dagslyssignallampe- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000).
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.95(72),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ISO 25861 (2007).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ISO 25861 (2007).
B + D
B + E
B + F
A/4.53Radarmålforsterker- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.164(78),
- ITU-R M 1176-1 (02/13).
- ISO 8729-2 (2009),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- ISO 8729-2 (2009),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.54Peileapparat- Reg. V/18.- Reg. V/19.- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.55Lokaliseringsinnretninger for søk- og redningsarbeid (SRLD) AIS SART-utstyr- Reg. III/4,
- Reg. IV/14.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO-res. MSC.246(83),
- IMO-res. MSC.256(84),
- ITU-R M. 1371-5(2014).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61097-14 (2010),
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-14 (2010).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.56Galileo-mottaker- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.813(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO-res. MSC.191(79),
- IMO-res. MSC.233(82).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61108-3 (2010),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61108-3 (2010),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.57Brovaktalarm (BNWAS)- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.128(75),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62616 (2010) innbefattet IEC 62616 rettelse 1 (2012).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 62616 (2010) innbefattet IEC 62616 rettelse 1 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.58
«a»
Lydmottaksanlegg- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000).
- Reg. V/19
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994),
- IMO-res. MSC.86(70),
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000),
- IMO-res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- ISO 14859 (2012).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- ISO 14859 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
A/4.59 «a»Integrert navigasjonsystem- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO res.MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO res.MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13.
- Reg. V/19,
- IMO res. A.694(17),
- IMO res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13,
- IMO res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13,
- IMO res. MSC.191(79),
- IMO res. MSC.252(83),
- IMO res. MSC.302(83) (Ledelsessystem for varsling på bro).
- EN 60945 (2002) innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162 serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 61924-2 (2012).
eller,
- IEC 60945 (2002) innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162 serien,
- IEC 62288 utg. 2.0 (2014-07),
- IEC 61924-2 (2012).
B + D
B + E
B + F
G

5. Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5 – Radiokommunikasjonsutstyr 

Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving, skal kravene i IMO MSC/rundskr. 862 ha forrang. 

Kolonne 5: IEC 61162-serien viser til nedenforstående referansestandarder for maritimt navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer. Digitale grensesnitt:

-IEC 61162-1 utg.4.0 (2010-11) – Del 1: En sender og flere mottakere
-IEC 61162-2 utg.1.0 (1998-09) – Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverførsel
-IEC 61162-3 utg.1.2 Konsolidert med endring 1 utg. 1.0 (2010-11) og endring 2 utg. 1.0 (2014-07) – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3 utg.1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3-endring 1 utg.1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3-endring 2 utg.1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-450 utg.1.0 (2011-06) – Del 450: Flere sendere og flere mottakere – Ethernetsystemsammenkobling

EN 61162-serien viser til nedenstående referansestandarder for maritimt navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer – Digitale grenseflater:

-EN 61162-1 (2011) – Del 1: En sender og flere mottakere
-EN 61162-2 (1998) – Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverførsel
-EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-EN 61162-3-endring 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-IEC 61162-3-endring 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnettverk for serielle data
-EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere sendere og flere mottakere – Ethernetsystemsammenkobling
Nr.BetegnelseSOLAS 74-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende SOLAS 74-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv og egnede ITU anbefalingerPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/5.1VHF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.385(X),
- IMO-res. A.524(13),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.803(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IMO MSC/rundskr. 1460,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.689-3 (03/12).
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
- ETSI EN 301 925 V1.4.1. (2013-05).
B + D
B + E
B + F
A/5.2VHF-DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.803(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162 serien,
- ETSI EN 300 338-1
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2
V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-2
V1.2.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
A/5.3NAVTEX-mottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO-res. MSC.148(77),
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (3/12).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),
- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-6 (2012-01).
B + D
B + E
B + F
A/5.4EGC-mottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.570(14),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO COMSAR-rundskr. 32.
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ETSI ETS 300 460 utg. 1 (1996-05),
- ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-4 (2012-05).
B + D
B + E
B + F
A/5.5HF-radioutstyr for mottak av sikkerhetsinformasjon til sjøs (MSI) (HF-NBDP-mottaker)- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.699(17),
- IMO-res. A.700(17),
- IMO-res. A.806(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC.1/rundskr. 1460
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (3/12),
- ITU-R M.688 (06/90).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1 utg. 1 (1993-10).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- ETSI ETS 300 067 utg. 1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1 utg. 1 (1993-10).
B + D
B + E
B + F
A/5.6406 MHz nødradiopeilesender (COSPAS-SARSAT)- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.662(16),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.696(17),
- IMO-res. A.810(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.633-4 (12/10),
- ITU-R M.690-2 (3/12).
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).
eller
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-2 (2008).
Merk: IMO MSC/rundskr. 862 gjelder bare for den valgfrie fjernaktiveringsinnretningen, ikke for selve nødradiopeilesenderen.
B + D
B + E
B + F
A/5.7L-bånd-nødradiopeilesender (INMARSAT)Bevisst ikke utfylt
A/5.8MF DSC vaktmottakerBevisst ikke utfylt
A/5.9Alarmsignalgenerator for radiotelefonBevisst ikke utfylt
A/5.10MF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni
Merk: I henhold til vedtak i IMO og ITU får kravene til alarmsignalgenerator for radiotelefon og sending på H3E ikke lenger anvendelse i prøvingsstandardene.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.804(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC.1/rundskr. 1460,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
A/5.11MF-DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.804(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162 serien,
ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
A/5.12INMARSAT-B skipsjordstasjon
Merknad: Tjenesten opphører på og etter 31. desember 2016.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.570(14),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.808(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC/rundskr 862,
- IMO COMSAR-rundskr. 32.
- IMO MSC/rundskr 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
A/5.13INMARSAT-C skipsjordstasjon- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.570(14),
- IMO-res. A.664 (16) (gjelder bare dersom INMARSAT-C skipsjordstasjonen har EGC-funksjoner),
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.807(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO-res MSC.306(87),
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IMO COMSAR-rundskr. 32
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 460 utg. 1 (1996-05),
- ETSI EN 300 460/ A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-4 (2012),
- IEC 61162-serien.
B + D
B + E
B + F
A/5.14MF/HF-radioanlegg som kan sende og motta DSC, NBDP og radiotelefoni
Merk: I henhold til vedtak i IMO og ITU får kravene til alarmsignalgenerator for radiotelefon og sending på A3H ikke lenger anvendelse i prøvingsstandardene.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.806(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IMO MSC/rundskr. 1460
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.476-5 (10/95),
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.625-4 (3/12),
- ITU-R M.1173-1(3/12).
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 067 utg. 1 (1990-11),
- ETSI EN 300 067/ A1 utg. 1 (1993-10),
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
A/5.15MF/HF-DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.806(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO COMSAR-rundskr. 32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M. 541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
EN 61162 serien,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
ETSI EN 301 843-5V1.1.1 (2004-06).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-3 (1994),
- IEC 61097-8 (1998),
- IEC 61162 serien.
B + D
B + E
B + F
A/5.16Toveis VHF-radiotelefonapparat for kommunikasjon med luftfartøyerFlyttet til A.2/5.8
A/5.17Bærbart toveis VHF-radiotelefonapparat for redningsfarkoster- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. III/6,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.809(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 14,
- IMO-res. MSC.149(77),
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
A/5.18Fastmontert toveis VHF-radiotelefonapparat for redningsfarkoster- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. III/6,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. A.809(19),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 14,
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).
eller
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
A1/ 5.19Inmarsat-F77- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14.
- Reg. IV/10,
- IMO-res. A.570 (14),
- IMO-res. A.808 (19),
- IMO-res. A.694 (17),
- IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 14,
- IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 14,
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IMO COMSAR-rundskr. 32.
- IMO MSC/rundskr. 862,
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
eller
- IMO MSC/rundskr. 862,
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
B + D
B + E
B + F

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72

Nr.BetegnelseCOLREG 72-regel der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende COLREG 72-regler samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskrivPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/6.1Navigasjonslys- COLREG vedlegg I/14.- COLREG vedlegg I/14,
- IMO-res. A.694(17),
- IMO-res. MSC.253(83).
- EN 14744 (2005), innbefattet AC (2006),
- EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
- EN 14744 (2005), innbefattet AC (2006),
- IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 rettelse 1 (2008).
B + D
B + E
B + F
G

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Ingen artikler i vedlegg A.

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1: Konstruksjon – oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg

Nr.BetegnelseSOLAS 74-regel, som endret der det kreves «typegodkjenning»Gjeldende SOLAS 74-regler, som endret samt relevante IMO-resolusjoner og -rundskrivPrøvingsstandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A/8.1Vannstandsalarmer- Reg. II-1/22-1,
- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12.

- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12,
- IMO Res.A.1021(26),
- IMO Res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/rundskr. 1464 rev. 1.
- IEC 60092-504 (2001) innbefattet IEC 60092-504 rettelse 1 (2011),
- IEC 60529 utg. 2.2 (2001),
- IMO-res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/rundskr 1291.
B + D
B + E
B + F

Vedlegg I
Rattmerke

Samsvarsmerket skal utformes på følgende måte:

sf-20160830-1042-vi-01-01.gif

Dersom rattmerket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen overholdes.

De ulike delene av rattmerket skal ha i hovedsak ha samme vertikale dimensjon, som ikke kan være mindre enn 5 mm.

Dette minstemålet kan fravikes for små enheter.

Vedlegg II
Framgangsmåter for samsvarsvurdering

I. Modul B: EF-typeprøving

1. EF-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker skipsutstyrs tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at skipsutstyrets tekniske konstruksjon oppfyller gjeldende krav.
2. EF-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter:
-undersøkelse av et eksemplar av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte produksjonen (produksjonstype),
-vurdering av egnetheten til skipsutstyrets tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjon nevnt i nr. 3, samt en undersøkelse av eksemplarer av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte produksjonen, av en eller flere kritiske deler av produktet (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype).
3. Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde følgende:

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om skipsutstyret er i samsvar med gjeldende krav i internasjonale dokumenter som nevnt i artikkel 4, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke skipsutstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
a)en generell beskrivelse av skipsutstyret,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over deler, delenheter, kretser osv.,
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og skipsutstyrets virkemåte,
d)en liste over de krav og prøvingsstandarder som gjelder det berørte skipsutstyret i samsvar med dette direktiv, sammen med en beskrivelse av de løsninger som er brukt for å oppfylle kravene,
e)resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv. og
f)prøvingsrapporter,
-eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet,
-underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter som er anvendt. Denne underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, eller et annet prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på dennes ansvar.
4. Det meldte organ skal

for skipsutstyret:

4.1 undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om skipsutstyrets tekniske konstruksjon er tilfredsstillende,

for eksemplaret eller eksemplarene:

4.2 kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante krav og prøvingsstandarder, samt elementer som er konstruert uten at gjeldende bestemmelser i nevnte standarder er blitt anvendt,
4.3 utføre egnede undersøkelser og prøvinger, eller sørge for at de blir utført i samsvar med dette direktiv,
4.4 avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres.
5. Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver virksomheten som er gjennomført i henhold til nr. 4, og resultatene av denne. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.
6. Når typen oppfyller kravene i de internasjonale dokumentene som gjelder det berørte skipsutstyret, skal det meldte organ utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om produktene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produktene i bruk.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter, skal det meldte organ avslå å utstede et EF-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.

7. Dersom den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav, skal det meldte organ avgjøre om det kreves ytterligere prøving eller en ny framgangsmåte for samsvarsvurdering.

Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EF-typeprøvingssertifikatet om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om skipsutstyret oppfyller kravene i internasjonale dokumenter eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

8. Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndighetene fortegnelser over sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-typeprøvingssertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

9. Produsenten skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg sammen med den tekniske dokumentasjonen og kunne stille det til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid.
10. Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 9, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

II. Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte skipsutstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende krav i internasjonale dokumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de berørte produkter som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte skipsutstyret til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde følgende:

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av skipsutstyr,
-dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
-den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i internasjonale dokumenter.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og bruksanvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av

-kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
-de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
-undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,
-kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personellets kvalifikasjoner osv., og
-metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3 Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere det aktuelle skipsutstyrsområdet og den berørte skipsutstyrsteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i internasjonale dokumenter. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens evne til å identifisere relevante krav i internasjonale dokumenter og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at produktet er i samsvar med nevnte krav.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på en korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
-dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
-kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personellets kvalifikasjoner osv.,
4.3 Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten, unntatt når det i henhold til nasjonal lovgivning samt av forsvars- eller sikkerhetsgrunner gjelder visse begrensninger for slike besøk. Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det har utført prøvinger.
5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6. Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for vedkommende myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid:
-dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
-endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
-beslutningene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndighetene fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på andre måter begrenset, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det har utstedt.

8. Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

III. Modul E: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte skipsutstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende krav i internasjonale dokumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de berørte produkter som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1 Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte skipsutstyret til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde følgende:

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av skipsutstyr,
-dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
-den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og bruksanvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av

-kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
-undersøkelsene og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjon,
-kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personellets kvalifikasjoner osv.,
-tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3 Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere det aktuelle skipsutstyrsområdet og den berørte skipsutstyrsteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i internasjonale dokumenter. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere produsentens evne til å identifisere relevante krav i internasjonale dokumenter og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at produktet er i samsvar med nevnte krav.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5 Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

4. Tilsyn under det meldte organs ansvar
4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på en korrekt måte oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2 Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
-dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
-kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personellets kvalifikasjoner osv.
4.3 Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4 Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten, unntatt når det i henhold til nasjonal lovgivning samt av forsvars- eller sikkerhetsgrunner gjelder visse begrensninger for slike besøk. Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det har utført prøvinger.
5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6. Produsenten skal kunne stille følgende til rådighet for vedkommende myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid:
-dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
-endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
-beslutningene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndighetene fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det har utstedt.

8. Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

IV. Modul F: Typesamsvar basert på produktverifisering

1. Typesamsvar basert på produktverifisering er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.

3. Verifisering

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, for å kontrollere om produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om produktene er i samsvar med gjeldende krav, skal etter produsentens valg utføres enten ved undersøkelse og prøving av hvert produkt som angitt i nr. 4, eller ved undersøkelse og prøving av produktene på statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt
4.1 Alle produktene skal undersøkes enkeltvis og prøves i samsvar med dette direktiv, for å verifisere at produktene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med kravene i de internasjonale dokumenter.
4.2 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt eller få det påført på sitt ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheters inspeksjon i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid.

5. Statistisk samsvarskontroll
5.1 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer ensartethet hos hvert produserte parti, og skal framlegge sine produkter for kontroll i form av ensartede partier.
5.2 Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti. Alle produktene skal undersøkes enkeltvis og prøves i samsvar med dette direktiv, for å sikre at produktene er i samsvar med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter og for å fastslå om partiet skal godkjennes eller forkastes.
5.3 Dersom et parti godkjennes, skal alle produkter i partiet betraktes som godkjent, unntatt de produkter fra stikkprøven som ikke besto prøvingene.

Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt eller få det påført på sitt ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid.

5.4 Dersom et parti blir forkastet, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet bringes i omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det meldte organ midlertidig oppheve ordningen med statistisk verifisering og treffe hensiktsmessige tiltak.
6. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
6.1 Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
6.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilken skipsutstyrsmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

7. Dersom det meldte organ godkjenner det, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre det meldte organs identifikasjonsnummer på produktene under produksjonen.
8. Representant

Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5.1.

V. Modul G: Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer

1. Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte produktet, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde

-en generell beskrivelse av produktet,
-konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over deler, delenheter, kretser osv.,
-beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og produktets virkemåte,
-en liste over de krav og prøvingsstandarder som gjelder det berørte skipsutstyret i samsvar med dette direktiv, sammen med en beskrivelse av de løsninger som er brukt for å oppfylle kravene,
-resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er gjennomført, og
-prøvingsrapporter.

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de relevante nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid.

3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det produserte produktet er i samsvar med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.

4. Verifisering

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger i samsvar med dette direktiv for å kontrollere om produktet er i samsvar med gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.

Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet eller få det påført på sitt ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid.

5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1 Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i artikkel 9, og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert produkt som oppfyller gjeldende krav i de internasjonale dokumenter.
5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i minst ti år etter at rattmerket er påført det siste produserte produktet, og under ingen omstendigheter kortere enn det berørte skipsutstyrets forventede levetid. Samsvarserklæringen skal angi hvilket produkt den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6. Representant

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

Vedlegg III
EC DECLARATION OF CONFORMITY

1.No . . . (unique identification of the product):
2.Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
3.This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):
4.Object of the declaration (identification of product allowing traceability. It may include a photograph, where appropriate):
5.The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:
7.Where applicable, the notified body . . . (name, number) . . . performed . . . (description of intervention) ... and issued the certificate: . . .
8.Additional information:

Signed for and on behalf of: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(place and date of issue):

(name, function) (signature):

Vedlegg IV

pdf.gif