Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2016

DatoFOR-2016-09-05-1034
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse05.09.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2016-03-31-337-§4
Kunngjort06.09.2016   kl. 13.20
KorttittelForskrift om stopp i vågehvalfangst, 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. september 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12 og § 16 og forskrift 31. mars 2016 nr. 337 om regulering av fangst av hval i 2016 § 4 annet ledd.

§ 1.Stopp i fangsten

Fangst av vågehval stoppes med virkning fra og med 7. september 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.