Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

DatoFOR-2016-09-14-1064
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse14.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-10-27-1254
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort16.09.2016   kl. 14.30
Rettet15.03.2017 (erstattet pdf-versjoner av forordninger)
KorttittelAnimaliebiproduktforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 14. september 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 9b (forordning (EF) nr. 1069/2009 som endret ved direktiv 2010/63/EU) og kap. I del 7.1 nr. 9c (forordning (EU) nr. 142/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 749/2011, forordning (EU) nr. 1063/2012, forordning (EU) nr. 1097/2012, forordning (EU) nr. 294/2013, forordning (EU) nr. 555/2013, forordning (EU) nr. 717/2013, forordning (EU) nr. 592/2014 og forordning (EU) 2015/9).
Rettelser: 19.09.2016 (paragrafrekkefølge), 21.09.2016 (forordningsdel tilføyd), 15.03.2017 (erstattet pdf-versjoner av forordninger).