Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

DatoFOR-2016-09-14-1064
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse14.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-10-27-1254
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort16.09.2016   kl. 14.30
Rettet21.09.2016 (forordningsdel tilføyd).
KorttittelAnimaliebiproduktforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 14. september 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 9b (forordning (EF) nr. 1069/2009 som endret ved direktiv 2010/63/EU) og kap. I del 7.1 nr. 9c (forordning (EU) nr. 142/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 749/2011, forordning (EU) nr. 1063/2012, forordning (EU) nr. 1097/2012, forordning (EU) nr. 294/2013, forordning (EU) nr. 555/2013, forordning (EU) nr. 717/2013, forordning (EU) nr. 592/2014 og forordning (EU) 2015/9).
Rettelser: 19.09.2016 (paragrafrekkefølge), 21.09.2016 (forordningsdel tilføyd).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Omfang

Animalske biprodukter er hele kropper eller deler av dyr som ikke skal brukes til konsum.

Animalske biprodukter kan utgjøre en risiko for folke- og dyrehelsen og for miljøet og utgjør samtidig en ressurs som bør utnyttes på en trygg måte. Alle som håndterer slikt materiale har en plikt til å sikre at materialet håndteres i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

Bestemmelsene i denne forskrift omfatter både animalske biprodukter i ubearbeidet form og avledede produkter der animalske biprodukter inngår som en del av sammensetningen.

§ 2.Gjennomføring av biproduktforordningene – forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9b (forordning (EF) nr. 1069/2009 som endret ved direktiv 2010/63/EU) om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9c (forordning (EU) nr. 142/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 749/2011, forordning (EU) nr. 1063/2012, forordning (EU) nr. 1097/2012, forordning (EU) nr. 294/2013, forordning (EU) nr. 555/2013, forordning (EU) nr. 717/2013, forordning (EU) nr. 592/2014 og forordning (EU) 2015/9) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Kapittel II. Generelle utfyllende nasjonale bestemmelser

§ 3.Unntak fra registreringsplikt

Følgende driftsansvarlige unntas fra registreringskravet i forordning (EF) nr. 1069/2009 artikkel 23(4):

a)Driftsansvarlige som håndterer eller framstiller jakttrofeer eller andre preparater nevnt i § 2 jf. forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg XIII kapittel VI til privat eller ikke-kommersielle formål.
b)Driftsansvarlige som transporterer tørr ubehandlet ull og tørt ubehandlet hår som er forsvarlig emballert og som sendes direkte til anlegg som framstiller avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden eller til anlegg som utfører mellombehandling på en måte som hindrer spredning av sykdomsframkallende stoffer.
c)Brukere av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler på bruk hvor det ikke holdes produksjonsdyr.
d)Aktører som håndterer eller distribuerer organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler kun i forpakninger opptil 50 kg, som er ferdige til salg og kun til bruk utenfor mat- og fôrkjeden.

Kapittel III. Utfyllende nasjonale bestemmelser om forskning, diagnostikk og undervisning

§ 4.Unntak fra registreringskrav for driftsansvarlig

Driftsansvarlige som håndterer eller disponerer prøver til forskning og diagnostikk for utdanningsformål unntas fra registreringskravet i forordning (EF) nr. 1069/2009, jf. § 3.

§ 5.Kategorisering av forsøksdyr

Skrotter og deler av dyr brukt i forsøk som krever godkjenning i henhold til forskrift 18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk er kategori 1 biprodukter, jf. § 2 og forordning (EF) nr. 1069/2009 artikkel 8(a)(iv). Mattilsynet kan etter søknad vedta at disse biproduktene ikke omfattes av første punktum dersom det godtgjøres at forsøket ikke resulterer i at biproduktene kan medføre alvorlig helserisiko for mennesker eller andre dyr.

§ 6.Forskning og andre særskilte formål

Animalske biprodukter kan brukes og transporteres i forbindelse med utstillinger og kunstnerisk virksomhet, diagnostisering, undervisning, forskning og som vareprøver, på de vilkår som følger av denne bestemmelse.

Driftsansvarlig skal sikre at de animalske biproduktene håndteres i samsvar med vilkårene i forordning (EU) nr. 142/2011 artiklene 11 og 12 jf. Vedlegg VI kapittel I.

Det skal meldes fra til Mattilsynet før bruk, transport eller avhending av materiale i kategori 1. Bruk av animalsk materiale fra dyr som er mistenkt for å være angrepet med TSE eller som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde TSE, krever tillatelse fra Mattilsynet til annen bruk enn forskning og diagnostisering.

Kapittel IV. Utfyllende nasjonale bestemmelser om avhending og bruk av biprodukter

§ 7.Biogassproduksjon og kompostering – unntak fra krav om trykksterilisering og merking av materiale i kategori 2

Følgende animalske materiale i kategori 2 kan komposteres eller omdannes til biogass uten forutgående trykksterilisering og permanent merking av det resulterende materialet:

a)husdyrgjødsel
b)fordøyelseskanal, med eller uten innhold, fra fjørfe og gris
c)melk
d)melkebaserte produkter
e)råmelk.

Biogassanlegg som benytter biprodukter som kan spres på jorder uten forutgående bearbeiding i § 12 er unntatt fra kravet om hygieniseringsenhet. Unntaket gjelder ikke der husdyrgjødsel fra pelsdyr eller slakterier benyttes, eller der husdyrgjødselen kommer fra et annet fylke enn der råtneresten skal brukes.

For husdyrgjødsel og fordøyelseskanaler, med eller uten innhold, fra slakteri gjelder unntaket i første ledd kun dersom komposterings- eller biogassanlegget benytter de parameterne for omdanning som følger av forordning (EU) nr. 142/2011 artikkel 10(1)(c) jf. vedlegg V kapittel III avsnitt 1 og avsnitt 2(1). Det samme gjelder for husdyrgjødsel fra pelsdyr som holdes av andre enn den som eier eller leier jorden råtneresten eller komposten skal spres på.

§ 8.Biogassanlegg – unntak fra kravet om hygieniseringsenhet for biogassanlegg som behandler visse typer biprodukter

Biogassanlegg som utelukkende benytter biprodukter klassifisert som sådan av kommersielle grunner, er unntatt fra kravet om hygieniseringsenhet.

§ 9.Biogassproduksjon – unntak fra kravet om hygienisering for melk, råmelk og produkter av disse i kategori 3

Melk, råmelk og produkter av disse i kategori 3 kan brukes som råstoff i et biogassanlegg uten at de er hygienisert.

§ 10.Biogass- og komposteringsanlegg – unntak fra hovedkravene til standardparametre for omdanning

Søknad om godkjenning av biogass- og komposteringsanlegg som skal bruke andre prosessparametere enn i forordning (EU) nr. 142/2011 artikkel 10(1), skal dokumentere at ett av vilkårene er oppfylt i samme forordnings artikkel 10(3), jf. vedlegg V kapittel III avsnitt 2.

Ved bruk av alternativ prosessparameter etter første ledd skal råtneresten og komposten som blir etter prosessen anses som ubearbeidet.

§ 11.Biogass- og komposteringsanlegg – prøvetakingstidspunkt før sammenblanding med ikke-animalske biprodukter

Hvis animalske biprodukter er brukt til omdanning til biogass eller kompost sammen med ikke-animalske biprodukter, kan representative prøver tas etter hygienisering i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg V kapittel I avsnitt 1 (1)(a) eller kompostering i samme vedlegg kapittel I avsnitt 2 (1) før sammenblanding med ikke-animalske biprodukter

§ 12.Biprodukter som kan spres på jorder uten forutgående bearbeiding – materialer i kategori 2 og 3

Følgende materiale kan spres på jorder uten forutgående bearbeiding:

a)Kategori 2: Husdyrgjødsel, innhold fra fordøyelseskanal, melk, melkebaserte produkter og råmelk.
b)Kategori 3: Rå melk, råmelk og produkter fremstilt av disse.

Husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanal som spres på jorder uten forutgående bearbeiding skal ha sin opprinnelse i det fylket den skal brukes. Det kreves tillatelse fra Mattilsynet for å bruke slike biprodukter fra et annet fylke.

Første ledd gjelder bare for husdyrgjødsel fra pelsdyr og slakterier dersom husdyrgjødselen spres på eget areal eller på areal leid for egen landbruksproduksjon, eller den spres på jord i nærheten av pelsdyrgården eller slakteriet der det er inngått skriftlig, flerårig spredeavtale. Dersom slik ubearbeidet husdyrgjødsel er spredt på jorder, kan fôrvekster til produksjonsdyr høstes tidligst 21 dager etter spredningen av gjødselen, og produksjonsdyr kan beite der tidligst seks uker etter spredningen.

Råtnerest fra biogassanlegg der glyserin fra biogassproduksjon er brukt kan spres på jorder dersom trykksterilisert kategori 2 materiale er brukt under biogassproduksjonen.

Denne paragrafen gjelder ikke ved risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer.

§ 13.Avhending og bruk av eggeskall og skall fra skalldyr i kategori 3

Driftsansvarlig må søke Mattilsynet om tillatelse for å avhende eller bruke eggeskall og skall fra skalldyr hvis bløtvev og kjøtt ikke er fjernet.

§ 14.Bruk av fjørfegjødsel som brensel

Søknad om godkjenning av forbrenningsanlegg som benytter fjørfegjødsel som brensel må vedlegges dokumentasjon fra miljømyndighetene for at vilkårene angitt i forordning (EU) nr. 142/2011 artikkel 6 punkt 8 jf. vedlegg III kapittel V bokstav B er oppfylt.

§ 15.Spesielle fôringsformål – kategori 2 og 3 materiale

Animalsk materiale i kategori 2 og 3 kan brukes som fôr til pelsdyr, hunder fra godkjente hundekobler, hunder og katter i dyremottak, dyr i dyrehager, sirkusdyr og ville dyr.

Animalsk materiale i kategori 2 kan bare benyttes til slik fôring dersom det kommer fra dyr som ikke er avlivet eller døde som følge av forekomst av eller mistanke om forekomst av en sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr.

Driftsansvarlig skal ha en plan for håndtering av restene av slikt materiale og slik fôring kan kun skje på områder hvor produksjonsdyr ikke har tilgang.

§ 16.Spesielle fôringsformål – kategori 1 materiale

Mattilsynet kan gi tillatelse til å fôre dyrehagedyr med materiale fra andre dyr i samme dyrehage.

§ 17.Spesielle fôringsformål – bearbeidingskrav

Driftsansvarlig for innsamlingssentral som leverer animalsk materiale til bruk i samsvar med § 18 skal sikre at materialet blir denaturert eller sterilisert i samsvar med kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg VI kapittel II avsnitt 1(4) (a), (b).

Driftsansvarlig skal sikre at syrekonserverte biprodukter har maksimum pH 4,3, at ferske biprodukter holdes nedkjølt på 0–4 °C og at frosne biprodukter oppbevares på høyst minus 18 °C. Fôret skal ikke inneholde flere koliforme bakterier enn 10 000 kde/g fôr og fôr som skal anvendes til hunder og katter skal oppfylle de mikrobielle kravene til rått kjæledyrfôr i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg XIII kapittel II (6).

Innsamlingssentraler som leverer biprodukter til dyrehager trenger ikke å sterilisere eller denaturere det animalske materialet dersom håndteringen ivaretar kvaliteten til materialet.

§ 18.Avhending av små mengder tidligere næringsmidler

Virksomheter kan avhende inntil 20 kg animalsk materiale i kategori 3 per uke for henting av kommunal renovasjonsetat.

§ 19.Nedgraving av døde kjæledyr og hest

Døde kjæledyr og hester kan graves ned på egen eiendom eller på godkjent område dersom alle nødvendige tiltak er truffet for å unngå eventuell sykdomssmitte.

§ 20.Brenning og nedgraving

Med unntak av dødt avkom kan materiale i kategori 2 og 3 som oppstår under fødsler av dyr eller som følge av kirurgiske inngrep på gården, graves ned eller brennes på gården.

Med unntak av dyr som er mistenkt for å være angrepet med TSE eller som avlives som følge av tiltak for å utrydde TSE, kan animalske biprodukter brennes eller graves ned på stedet i fjerntliggende områder fastsatt i forskriftens vedlegg 1. Tilsvarende gjelder i ekstraordinære situasjoner i områder som i praksis er utilgjengelige og hvor innsamling av materialet vil kunne utgjøre en risiko for helsen og sikkerheten til personalet.

Døde bier og annet materiale fra bier som ikke mistenkes for å være smittet av en A- eller B-sykdom kan brennes der biene holdes.

Brenning og nedgraving skal gjøres i samsvar med vilkårene i forordning (EU) nr. 142/2011 artikkel 15 jf. vedlegg VI kapittel III.

Driftsansvarlig må sende melding til Mattilsynet før all brenning og nedgraving i samsvar med denne bestemmelsen.

§ 21.Brenning og nedgraving ved utbrudd av notifiserbare sykdommer m.m.

Med unntak av materiale som er mistenkt for å være angrepet med TSE eller som avlives som følge av tiltak for å utrydde TSE, kan animalske biprodukter brennes eller graves ned på stedet ved utbrudd av notifiserbare sykdommer eller zoonoser.

Brenning og nedgraving etter denne bestemmelsen skal gjøres etter anvisning og under tilsyn av Mattilsynet i henhold til regulering av bekjempelse av dyresykdommer.

Kapittel V. Innsamling, transport, identifikasjon og sporbarhet

§ 22.Krav om dokumentasjon ved innenlandstransport – handelsdokument m.m.

Biprodukter og avledede produkter som bare transporteres i Norge, skal dokumenteres på en av følgende måter:

a)med fysisk eller elektronisk handelsdokument som inneholder informasjonen i forskriftens vedlegg 2
b)med handelsdokument i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg VIII kapittel III (6)
c)ved elektronisk overføring av informasjon om opprinnelse, bestemmelsessted, mengde, beskrivelse av biproduktene eller avledede produktene og eventuell merking.

Overføres informasjonen elektronisk etter bokstav b og c skal transportøren ha tilgang til den elektroniske informasjonen under transporten.

Bestemmelsen gjelder ikke husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme gård eller til arealer som virksomhetsansvarlig leier.

§ 23.Krav om fargekoding ved innenlandstransport

Kravet om fargekoding i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg VIII kapittel II (1)(c) gjelder også transport i Norge. Kravet kan oppfylles ved bruk av fargede skilt eller lignende, forutsatt at dette følger materialet under hele transporten.

§ 24.Identifisering av husdyrgjødsel i Norge

Husdyrgjødsel som transporteres innad i et fylke eller mellom fylker trenger ikke å oppfylle kravene til identifikasjon i forordning (EU) nr. 142/2011, men husdyrgjødselens opprinnelse skal kunne identifiseres.

§ 25.Transport og ombruksbeholdere

Animalske biprodukter skal samles inn og transporteres i ny, hermetisk lukket emballasje eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere.

Gjenbruk av beholdere skal forbeholdes transport av et bestemt animalsk biprodukt. Gjenbruk av beholdere til å transportere andre biprodukter og avledede produkter kan bare skje dersom beholderne er rengjort og desinfisert mellom bruk der dette er nødvendig for å unngå krysskontaminering.

Beholdere som er brukt til å transportere næringsmidler til konsum kan brukes til å transportere tidligere næringsmidler eller avledede produkter av disse.

Transportmidler og beholdere som er brukt til å levere hygienisert husdyrgjødsel til en gård, kan brukes til å frakte ubearbeidet husdyrgjødsel fra samme eller en annen gård i Norge uten å følge kravene om vasking, tørking og desinfeksjon.

Kapittel VI. Utfyllende nasjonale bestemmelser om omsetning

§ 26.Ubearbeidet agn og fôr til fisk – unntak og tilleggsvilkår

Villfanget sild og lodde som har gjennomgått en fryseprosess som dreper parasitter, kan brukes som fôr i fangstbasert akvakultur uten videre bearbeiding.

Bruk av andre ubearbeidete akvatiske dyr, andre virvelløse dyr som lever i vann og virvelløse landdyr som fôr til akvakulturdyr av fisk eller virvelløse dyr som lever i vann krever tillatelse fra Mattilsynet. Tillatelse gis bare til bruk av biprodukter som stammer fra villfisk, har gjennomgått en fryseprosess som dreper parasitter og som skal brukes i fangstbasert akvakultur.

Biprodukter av ville akvatiske dyr og virvelløse landdyr kan brukes som agn, herunder som agn til virvelløse dyr som lever i vann.

§ 27.Råmelk som fôr

Bønder kan levere ubearbeidet råmelk til andre bønder i Norge til fôringsformål, forutsatt at råmelken kommer fra sykdomsfrie besetninger.

§ 28.Materiale for innblanding i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler

Tillatt blandekomponent i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder eller som er produsert av kjøttbeinmel fra materiale i kategori 2 eller bearbeidet animalsk protein er kalk. Mattilsynet kan etter søknad tillate andre blandekomponenter enn kalk.

§ 29.Særlige bearbeidingskrav for kjæledyrfôr

Kjæledyrfôr fra akvatiske dyr, virvelløse landdyr, virvelløse dyr som lever i vann samt gnagere og haredyr skal som et minimum gjennomgå en behandling som sikrer at fôret ikke utgjør en uakseptabel risiko for folke- og dyrehelsen.

Annet kjæledyrfôr enn hermetikk kan behandles ved tørking eller gjæring dersom behandlingen sikrer at fôret ikke utgjør en uakseptabel risiko for folke- og dyrehelsen.

Det bearbeidede fôret skal pakkes i ny emballasje og det skal tas nødvendige forholdsregler for å unngår at fôret kontamineres.

§ 30.Materiale fra renskjæring og spalting av huder og skinn for produksjon av gelatin m.m.

Virksomheter som håndterer huder og skinn fra hov- og klovdyr og som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 artikkel 24(4) jf. vedlegg XIII kapittel V(A) kan levere materiale fra renskjæring og spalting av huder og skinn for produksjon av

a)gelatin til fôr til dyr
b)organisk gjødsel
c)jordforbedringsmidler.
§ 31.Tørking av fjør mv. – unntak

Ubehandlede fjør, samt deler av fjør og dun, kan sendes direkte fra slakteri til bearbeidingsanlegg i Norge uten at materialet er tørket, forutsatt at alle nødvendige tiltak er truffet for å unngå eventuell smittespredning.

§ 32.Ubehandlet ull og hår – sluttpunkt

Ubehandlet ull og hår fra registrerte eller autoriserte virksomheter kan omsettes i Norge uten at biproduktreglene gjelder.

Kapittel VII. Import fra land utenfor EØS og transitt gjennom EØS

§ 33.Biprodukter til forskning og diagnostisering

Søknad om tillatelse for å importere og transittere biprodukter eller avledede produkter til forskning og diagnostisering skal

a)inneholde informasjon om hvor biproduktene ankommer EØS
b)dokumentere hvordan smittespredning skal forhindres.

Forsendelsen skal sendes direkte fra stedet hvor den ble ført inn i EØS til godkjent bruker.

§ 34.Enkelte materialer til annen bruk enn fôr til produksjonsdyr

Mattilsynet kan tillate import av visse typer animalsk materiale til annen bruk enn fôr til produksjonsdyr, dersom importen ikke innebærer en uakseptabel risiko for folke- og dyrehelsen. Tillatt importert materiale er listet i forordning (EU) nr. 142/2011 vedlegg XIV kapittel IV avsnitt 2. Mattilsynet kan sette tilleggsvilkår for importen for å hindre overføring av sykdom til folk eller dyr.

Kapittel VIII. Administrative bestemmelser og straff

§ 35.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 36.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 37.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

Kapittel IX. Ikrafttredelse og opphevelse

§ 38.Ikrafttredelse og overgangsordning

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Vedlegg

Vedlegg 1 – fjerntliggende områder, jf. § 21

1.Utsira og Røvær (Rogaland)
2.Fedje (Hordaland)
3.Øyområder og ytre fastlandsområder sør for Florø, Sula og Ytre Sula inkludert hele Solund kommune (Sogn og Fjordane)
4.Værøy, Røst, Træna og øyene i Lurøy (Nordland)
5.Karlsøy og Kvænangen, samt følgende øyer i Harstad og Troms: Reinøy, Rebbenesøy og Vanna (Troms)
6.Finnmark
7.Øysamfunn med lengre fergetransport i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms
8.Utmark, øyer og andre områder uten tilkomst for kjøretøy.

Vedlegg 2 – handelsdokument ved innenlands transport, jf. § 25 

For å lese vedlegget se her: pdf.gif

Forordninger

0Forordningsdelen tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 21 sep 2016.

Forordning (EU) nr. 1069/2009 

For å lese forordning (EU) nr. 1069/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 142/2011 

For å lese forordning (EU) nr. 142/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 749/2011 

For å lese forordning (EU) nr. 749/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 1063/2012 

For å lese forordning (EU) nr. 1063/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 294/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 294/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 555/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 555/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 717/2013 

For å lese forordning (EU) nr. 717/2013 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) nr. 592/2014 

For å lese forordning (EU) nr. 592/2014 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

Forordning (EU) 2015/9 

For å lese forordning (EU) 2015/9 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.