Forskrift om endring i forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond

DatoFOR-2016-09-19-1075
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1997-05-06-429
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-04-10-17-§19-8
Kunngjort20.09.2016   kl. 14.15
KorttittelEndr. i forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 19-8 tredje ledd.

I

I forskrift 6. mai 1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond gjøres følgende endringer: 

Ny § 7 skal lyde:

§ 7. Beregning av avgift for medlemmer som trer ut

For medlem som trer ut av sikringsfondet i løpet av året, skal det foretas et forholdsmessig fradrag i avgiften som nevnt i § 2 for den del av året medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet. 

Nåværende § 7 blir § 8.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.