Forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

DatoFOR-2016-09-22-1095
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse22.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-12-17-95-§4-2
Kunngjort23.09.2016   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. september 2016 med hjemmel i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. § 4-2 fjerde ledd.

§ 1.Virkeområde, mv.

Forskriften gjelder for verdipapiroppgjørssystem med godkjenning etter betalingssystemloven § 4-1.

Videre gjelder forskriften for Norges Bank og for annen oppgjørsbank for deltakere i interbanksystem eller verdipapiroppgjørssystem som nevnt i betalingssystemloven § 1-3 (3).

§ 2.Gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Finansielle instrumenter som er tilgjengelige på oppgjørskonti i et verdipapirregister, og innskudd på verdipapiroppgjørskonti i Norges Bank eller annen oppgjørsbank, kan benyttes for gjennomføring av verdipapiroppgjør samme virkedag som insolvensbehandlingen innledes.

Dette gjelder finansielle instrumenter og innskudd som er disponible på kontiene på det tidspunktet det innledes insolvensbehandling av en deltaker, og instrumenter og innskudd som kommer inn til kontiene etter dette tidspunktet.

Med oppgjørskonti menes verdipapirkonti og pengekonti som deltakeren har angitt at skal benyttes til oppgjøret av oppdraget.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.