Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om nasjonalt introduksjonsregister

DatoFOR-2016-09-22-1098
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse22.09.2016, 01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-30-756, FOR-2005-04-20-342
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-51-§2, LOV-2005-06-10-51-§7, LOV-2005-06-10-51-§8, LOV-2005-06-10-51-§29, LOV-2003-07-04-80-§25
Kunngjort27.09.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i statsborgerforskriften og forskrift om nasjonalt introduksjonsregister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. september 2016 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 2, § 7, § 8 og § 29 og lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 25 femte ledd.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Kravet om gjennomført norskopplæring

Kravet i loven § 8 om gjennomført godkjent norskopplæring er oppfylt dersom søkeren har deltatt i norskopplæring, jf. forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opplæringen må være gitt av kommunen, av en tilbyder kommunen har godkjent eller av en opplæringsinstitusjon som er godkjent med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring. Gjennomført norskopplæring dokumenteres med deltakerbevis. 

§ 4-2 skal lyde:

§ 4-2. Unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

Kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk i statsborgerloven § 8 er oppfylt dersom søkeren dokumenterer at ett av følgende krav er oppfylt:

1.bestått norskprøve eller bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 annet ledd
2.gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget
3.gjennomførte studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
4.oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i Norge. 

Ny § 4-4 skal lyde:

§ 4-4. Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig

Kravet i loven § 8 annet ledd om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom søkeren har avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på nivå A2 eller høyere etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Kravet gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven.

Unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er søkere som

a)er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring etter § 4-2 eller § 4-3,
b)er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20. 

Ny § 4-5 skal lyde:

§ 4-5. Kravet om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap

Kravet i loven § 8 annet ledd om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom søkeren har bestått statsborgerprøven. Kravet er også oppfylt dersom søkeren har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Kravet gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Unntatt fra kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap er søkere som

a)har gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller
b)har gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng,
c)på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan avlegge prøven,
d)er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 19 annet ledd, jf. forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20. 

Ny § 4-6 skal lyde:

§ 4-6. Nordiske statsborgere

Søker som er statsborger av et annet nordisk land og som forstår det norske eller samiske språket, er unntatt fra kravene i statsborgerloven § 8. 

§ 10-1 skal lyde:

§ 10-1. Forholdet til utlendingsloven ved tilbakekall av statsborgerskap

Ved tilbakekall etter statsborgerloven § 26 første ledd skal vedkommende gis permanent oppholdstillatelse, i henhold til utlendingsloven § 62 og utlendingsforskriften § 11-3. Dette gjelder likevel ikke personer som har nordisk statsborgerskap og personer som hadde oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13 (borgere som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen) ved innvilgelse av norsk statsborgerskap. 

Overskriften til kapittel 14 skal lyde:

Kapittel 14. Opplysningsplikt og saksbehandlingsregler, jf. statsborgerloven § 29 

§ 14-1 skal lyde:

§ 14-1. Opplysningsplikt for politiet

Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning, jf. også politiregisterloven § 36 første ledd nr. 1 i sak om

a)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3
b)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 4
c)tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd.

Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, i sak om berostilling etter lovens § 30 annet ledd. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot. 

§ 14-2 skal lyde:

§ 14-2. Opplysningsplikt for Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om tildeling av utdanningsstøtte til søkeren og referansepersonen, herunder beløpets størrelse, i sak om

a)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3
b)tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd. 

§ 14-3 skal lyde:

§ 14-3. Opplysningsplikt for arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om tildeling av ytelser etter folketrygdloven og økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen til søkeren og referansepersonen i sak om

a)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3
b)tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd. 

§ 14-4 skal lyde:

§ 14-4. Opplysningsplikt for ligningsmyndighetene

Ligningsmyndighetene skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om inntekt og formue til søkeren og referansepersonen i sak om

a)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3
b)tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 første og annet ledd. 

§ 14-5 skal lyde:

§ 14-5. Opplysningsplikt for kommunene

Kommunene skal etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren har gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, resultat av statsborgerprøven og av avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven i sak om

a)erverv av norsk statsborgerskap etter lovens kapittel 3
b)tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd.

II

I forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) gjøres følgende endringer: - - -

III

Endringene under romertall I trer i kraft 1. januar 2017.

Endringene under romertall II trer i kraft straks.