Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

DatoFOR-2016-09-23-1242
DepartementArbeidsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse23.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-11-27-1829
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-04-58-§5
Kunngjort28.10.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om allmenngjøring av Industrioverenskomsten m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2106 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endres ved forskrift 5 mai 2017 nr. 571 (i kraft 1 juni 2017).

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Industrioverenskomsten/VO-delen 2016–2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2.Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

Med fagarbeider menes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.

Med spesialarbeider menes arbeidstaker som er fylt 18 år og har fått slik øvelse at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene utstyr og maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen.

Med hjelpearbeider menes arbeidstaker som ikke fyller vilkårene for spesialarbeider, dvs. arbeidstaker som utfører enklere arbeid i produksjonen.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3.Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

a)kr 169,44 for fagarbeider
b)kr 161,72 for spesialarbeider
c)kr 154,09 for hjelpearbeider.

Arbeidstakere som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal betales et tillegg per time på:

a)kr 33,89 for fagarbeidere
b)kr 33,34 for spesialarbeidere
c)kr 30,82 for hjelpearbeidere.

Unntatt fra denne bestemmelsen er tilfeller hvor arbeidstakerne er inntatt på arbeidsstedet.

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

a)For toskiftarbeid (36,5 timer pr. uke):

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet

2. skift: kr 18,20

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 38,89

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 55,76

Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.

b)For treskiftarbeid (35,5 timer pr. uke):

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet

2. skift: kr 18,76

3. skift: kr 27,92

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 40,02

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 57,33.

c)For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer pr. uke):

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet

2. skift: kr 19,88

3. skift: kr 29,49

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 42,25

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 60,58.

Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

fra 37,5 timer–36,5 timer: 2,74 %

fra 37,5 timer–35,5 timer: 5,63 %

fra 37,5 timer–33,6 timer: 11,61 %.

0Endres ved forskrift 5 mai 2017 nr. 571 (i kraft 1 juni 2017).
§ 4.Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsene i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

§ 5.Arbeidstid

Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

-toskriftsordninger: 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
-treskiftsordninger: 35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt
-helkontinuerlig skift: 33,6 timer pr. uke i gjennomsnitt.

Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

§ 6.Godtgjøring for overtid

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen i § 3 første ledd. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen i § 3 første ledd.

§ 7.Utgifter til reise, kost og losji

Når arbeidstaker blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstakeren er inntatt på stedet.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstakeren er inntatt på arbeidsstedet.

§ 8.Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 9.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår etter avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 10.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Industrioverenskomsten/VO-delen mellom LO og NHO 2016–2018 blir avløst av ny tariffavtale eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 27. november 2014 nr. 1829 om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien oppheves straks.