Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr

DatoFOR-2016-09-29-1161
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse29.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-15-709, FOR-2016-04-15-377, FOR-2016-04-15-378, FOR-2002-03-15-276
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§2-3, LOV-2003-07-04-83-§8-1, LOV-2003-07-04-83-§8-2, LOV-2003-07-04-83-§10-1, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort07.10.2016   kl. 15.20
KorttittelForskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 29. september 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-3, § 8-1, § 8-2 og § 10-1 og delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X nr. 7e (direktiv 2014/90/EU).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for maritimt radioutstyr som er oppført i vedlegg A og som gjøres tilgjengelig på markedet for bruk om bord på EØS-skip.

På Svalbard kan det for utstyr som omfattes av forskriften, alternativt gis utstyrstillatelse etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1 annet ledd.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med:

a)EØS-skip: skip som fører EØS-flagg og som faller inn under virkeområdet til relevante konvensjoner fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO)
b)rattmerke: symbolet angitt i vedlegg B
c)gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av et maritimt radioutstyr i EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, enten mot betaling eller vederlagsfritt
d)bringe i omsetning: gjøre et maritimt radioutstyr tilgjengelig i EØS for første gang
e)produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer maritimt radioutstyr, eller som får maritimt radioutstyr konstruert eller produsert, og som markedsfører produktet under sitt navn eller varemerke
f)autorisert representant: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver
g)importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer et maritimt radioutstyr fra en tredjestat i omsetning i EØS
h)distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør et maritimt radioutstyr tilgjengelig på markedet
i)markedsdeltakere: produsenten, den autoriserte representanten, importøren og distributøren
j)samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om kravene i forskriften her er oppfylt
k)teknisk kontrollorgan: et organ som er utpekt av nasjonale myndigheter for å utøve samsvarsvurderingsvirksomhet
l)tilbakekalling: ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av et maritimt radioutstyr som er plassert om bord på EØS-skip eller som har blitt anskaffet for plassering om bord på et EØS-skip
m)tilbaketrekking: ethvert tiltak med sikte på å hindre at et maritimt radioutstyr i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet.
§ 3.Krav til maritimt radioutstyr

Maritimt radioutstyr skal oppfylle krav til utforming, konstruksjon og yteevne som er listet i vedlegg A til denne forskriften.

Maritimt radioutstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet når det tilfredsstiller kravene i første ledd, og krav til merking i § 10.

§ 4.Produsent

Produsent skal utarbeide teknisk dokumentasjon og få utført samsvarsvurdering etter § 7, sikre krav til merking etter § 10 og informasjon etter § 8.

Der samsvarsvurderingen dokumenterer at maritimt radioutstyr oppfyller kravene, skal produsenten utstede samsvarserklæring etter § 9 og påføre rattmerke i samsvar med § 10.

Ved påføring av rattmerket påtar produsent seg ansvaret for at maritimt radioutstyr er konstruert og fremstilt i overensstemmelse med de gjeldende tekniske spesifikasjoner som er listet i vedlegg A.

I minst ti år, eller aldri kortere enn det maritime radioutstyrets forventede levetid, skal produsent oppbevare teknisk dokumentasjon og samsvarserklæring.

Produsent skal ha prosedyrer for å sikre at maritimt radioutstyr ved serieproduksjon oppfyller kravene i forskriften. Det skal i tilstrekkelig grad tas hensyn til endringer i det maritime radioutstyrets design, konstruksjon og yteevne, og til endringer i de internasjonale krav i vedlegg A som det er erklært samsvar med. Om nødvendig skal det utføres ny samsvarsvurdering etter § 7.

Der produsent finner ut eller har grunn til å tro at maritimt radioutstyr som er påført rattmerke ikke tilfredsstiller kravene i forskriften her, skal han straks treffe nødvendige tiltak for å bringe maritimt radioutstyr i samsvar med regelverket eller om nødvendig trekke det tilbake fra markedet eller kalle det tilbake fra sluttbruker.

Dersom maritimt radioutstyr utgjør en risiko, skal produsenten straks melde fra til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og informere om den manglende overensstemmelsen med regelverket og de tiltak som er gjort for å bringe maritimt radioutstyr i samsvar med regelverket.

§ 5.Autorisert representant i EØS

Der produsent ikke er hjemmehørende i EØS, skal produsenten gi en autorisert representant i EØS skriftlig fullmakt til å opptre på vegne av produsenten. Fullmakten skal inneholde navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten. Den autoriserte representanten kan ikke gis fullmakt til å utarbeide teknisk dokumentasjon og få utført samsvarsvurdering etter § 7, sikre krav til merking etter § 10 og informasjon etter § 8, eller ansvar for å sikre at maritimt radioutstyr er konstruert og produsert i samsvar med kravene i § 3.

Den autoriserte representanten skal utføre de oppgaver som følger av fullmakten fra produsenten.

På grunnlag av fullmakten skal autorisert representant minst kunne:

a)stille samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon til rådighet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i minst ti år etter at det maritime radioutstyret ble rattmerket, og ikke kortere enn forventet levetid for det maritime radioutstyret,
b)på anmodning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å legge frem informasjon og dokumentasjon på at maritimt radioutstyr er i samsvar med kravene i forskriften,
c)på anmodning samarbeide med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om tiltak for å eliminere risiko ved det maritime radioutstyret.
§ 6.Importør og distributør

Importøren skal merke maritimt radioutstyr med sitt navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og kontaktadresse. Der dette som følge av det maritime utstyrets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med utstyret.

Der importør eller distributør bringer maritimt radioutstyr i omsetning eller plasserer om bord på et EØS-skip under sitt navn eller varemerke, eller endrer maritimt radioutstyr som allerede er bragt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke samsvar med kravene i forskriften, skal denne regnes som produsent med de plikter som følger av forskriften.

Importør og distributør skal i ti år etter at rattmerket er påført eller aldri kortere enn utstyrets forventede levetid, stille til rådighet informasjon om hvilke markedsdeltakere de har fått overlevert maritimt radioutstyr fra, og hvilke markedsdeltakere de har overlevert maritimt radioutstyr til.

§ 7.Prosedyrer for samsvarsvurdering

Produsent eller dennes autoriserte representant skal la et teknisk kontrollorgan gjennomføre samsvarsvurderingen for maritimt radioutstyr etter prosedyrene i annet eller tredje ledd.

Når EF-typeprøving (modul B) anvendes, skal maritimt radioutstyr før det bringes i omsetning, gjennomgå:

a)typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D), eller
b)typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter (modul E), eller
c)typesamsvar på grunnlag av produktverifisering (modul F).

I de tilfeller hvor utstyr er produsert enkeltvis eller i et lite antall og ikke serie- eller masseprodusert, kan samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer (modul G) anvendes som prosedyre for samsvarsvurdering.

Prosedyrer for samsvarsvurdering er listet i vedlegg D.

§ 8.Informasjon

Med maritimt radioutstyr skal det følge bruksanvisning og annen nødvendig informasjon om sikker installasjon og bruk, inkludert bruksbegrensninger der disse finnes. Det skal også følge med dokumentasjon som kreves etter internasjonale krav listet i vedlegg A.

Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning, annen informasjon og påkrevd dokumentasjon etter første ledd skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

§ 9.Samsvarserklæring

Samsvarserklæringen skal erklære at kravene i § 3 er oppfylt.

Samsvarserklæringen skal ha samme struktur og inneholde de elementer som angitt i vedlegg C, og skal oppdateres løpende.

Samsvarserklæringen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

§ 10.Merking

Maritimt radioutstyr som oppfyller kravene i § 4 første ledd skal påføres rattmerke.

Rattmerket skal være lett å lese, ikke kunne slettes og stå på det maritime radioutstyret eller på merkeplaten og der det er mulig innarbeides i programvaren. Der dette som følge av det maritime radioutstyrets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med utstyret.

Rattmerket skal påføres ved avslutning av produksjonsfasen.

Rattmerket skal ha påført teknisk kontrollorgans identifikasjonsnummer og årstall for påføring.

Rattmerkets utforming er vist i vedlegg B.

Maritimt radioutstyr skal merkes med produsents og importørens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og kontaktadresse. Der dette som følge av det maritime radioutstyrets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med utstyret.

Maritimt radioutstyr skal merkes med type, produksjons- eller serienummer eller tilsvarende som gjør det mulig å identifisere det maritime radioutstyret. Der dette som følge av det maritime radioutstyrets størrelse eller utforming ikke er mulig skal slike opplysninger fremgå av emballasjen eller dokumentasjon som følger med utstyret.

Det er ikke tillatt å påføre et maritimt radioutstyr merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede tredjemann med hensyn til rattmerkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres radioutstyret, forutsatt at den ikke gjør rattmerkingen mindre synlig eller lesbar eller endrer dens betydning.

§ 11.Utpeking av teknisk kontrollorgan

Samferdselsdepartementet utpeker teknisk kontrollorgan for utstyr som omfattes av forskriften, jf. lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar.

Teknisk kontrollorgan er ansvarlig for at samsvarsvurderinger mot relevante standarder foretas i henhold til prosedyrene i forskriften.

§ 12.Tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører tilsyn etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon kapittel 10 med at bestemmelser i forskriften eller vedtak fattet med hjemmel i forskriften overholdes.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan når det er rimelig og praktisk mulig pålegge produsenten å gjøre produktprøver tilgjengelig for kontroll eller gi tilgang til produsentens lokaler for kontroll av produktprøvene. Maritimt radioutstyr som er gjenstand for tilsyn skal overleveres til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vederlagsfritt.

§ 13.Reaksjoner

Ved brudd på pliktene kan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre reaksjoner etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon kapittel 10 og lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven), forordning (EF) nr. 765/2008.

§ 14.Straff

Brudd på forskriften er straffbart etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-4.

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme dato oppheves forskrift 15. juni 1999 nr. 709 om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr.

§ 16.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften her trer i kraft, gjøres følgende endringer: ---

Vedlegg A

Forkortelser brukt i vedlegg A

CAT:Category for radar equipment as defined in section 1.3 of IEC 62388 (2007) (kategori for radioutstyr: jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007))
Circ.:circular (rundskriv)
NCSR (tidligere COMSAR):IMO's Sub-Committee on Radiocommunication and Search and Rescue (underkomité under IMO som behandler saker om radiokommunikasjonsutstyr, søk og redning)
EN:European Standard (europeisk standard)
ETSI:European Telecommunications Standards Institute (europeisk standardiseringsorganisasjon for informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
HSC:High Speed Craft Code (regler for hurtiggående fartøy)
ICAO:International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart under FN)
IEC:International Electro-technical Commission (internasjonal elektroteknisk standardiseringsorganisasjon)
IMO:International Maritime Organization (internasjonal sjøfartsorganisasjon under FN)
ITU:International Telecommunication Union (internasjonal organisasjon for telekommunikasjon under FN)
MSC:Maritime Safety Committee (komité under IMO for sikkerhet til sjøs)
SOLAS:International Convention for the Safety of Life at Sea (internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs)
Reg.:Regulation (regel)
Res.:Resolution (beslutning)

Kommentarer som gjelder vedlegg A

Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2009.

For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg atskilt med punktum. I forbindelse med sertifisering skal eventuelt bare den relevante produktvarianten velges.

a)Generelt: I tillegg til de nevnte teststandardene som er uttrykkelig nevnt er det i de relevante konvensjoner fastsatt visse bestemmelser som skal etterprøves ved typegodkjenningen i henhold til modulene for samsvarsvurdering i vedlegg D.
b)Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene.
c)Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvningsrapportene, samsvarssertifikatene og samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den.
d)Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle kravene som skal oppfylles ved prøvingen etter IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt andre skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt.
e)Kravene fastsatt i dette vedlegg innskrenker ikke bærekravene i de internasjonale konvensjonene.
f)Kolonne 5: IEC 61162-serien henviser til nedenstående referansestandarder for maritimt navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og systemer - Digitale grensesnitt:
-IEC 61162-1 ver. 4.0 (2010-11) - Del 1: En sender og flere mottakere
-IEC 61162-2 ver. 1.0 (1998-09) - Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring
-IEC 61162-3 ver. 1.2 Konsol. ved endring 1 ver. 1.0 (2010-11) og endring 2 ver. 1.0 (2014-07) - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-IEC 61162-3 ver. 1.0 (2008-05) - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-IEC 61162-3 tillegg 1 ver. 1.0 (2010-06) endring 1 - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-IEC 61162-3-tillegg 1 ver. 1.0 (2014-07) endring 2 - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-IEC 61162-450 ver. 1.0 (2011-06) - Del 450: Flere avsendere og flere mottakere - Ethernet systemsammenkobling

EN 61162-serien henviser til nedenstående referansestandarder for maritimt navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og systemer - Digitale grensesnitt:

-EN 61162-1 (2011) - Del 1: En sender og flere mottakere
-EN 61162-2 (1998) - Del 2: En sender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring
-EN 61162-3 (2008) - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-EN 61162-3-tillegg 1 (2010) endring 1 - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-IEC 61162-3-tillegg 1 ver. 1.0 (2014-07) endring 2 - Del 3: Instrumentnettverk til serielle data
-EN 61162-450 (2011) - Del 450: Flere avsendere og flere mottakere - Ethernet systemsammenkobling.

Utstyr hvor det finnes detaljerte prøvingsstandarder i internasjonale dokumenter

Kategori 4. Navigasjonsutstyr

Nr.BetegnelseSOLAS 74 Regel (Reg) med endringer der det kreves typegodkjenningGjeldende SOLAS 74 Regel (Reg.) med endringer og relevante IMO-beslutninger (Res.) og sirkulærer (Circ.)TeststandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A.1/4.14GPS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)
-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73) - (2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.112(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.15GLONASS utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.18Radartransponder SART (9 GHz)- Reg. III/4,
- Reg. IV/14,
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. A.530(13),
- IMO Res. A.802(19),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 8, 14,
- ITU-R M.628-3(1A.1/93).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61097-1 (2007),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.32Universelt automatisk identifikasjonssystem (AIS)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.74(69),
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- ITU-R M. 1371-4(2010).
Note: ITUR M. 1371-5 (2014) er kun relevant i forbindelse med kravene i IMO Res. MSC.74
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 61993-2 (2013),
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 61993-2 (2012),
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.34Radarutstyr, CAT 1- Reg. V//18.- Reg. V/19.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.823(19),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- EN 62388 (2013),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- IEC 62388 ver. 2.0 (2013-06)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.35Radarutstyr, CAT 2- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- EN 62388 (2013),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 ver. 2.0 (2013-06)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.36Radarutstyr, CAT 3- Reg. V/18.- Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- EN 62388 (2013),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- IEC 62388 ver. 2.0 (2013-06)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.37Radarutstyr til høyhastighetsfartøy, (CAT 1H og CAT 2H)- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694((17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- EN 62388 (2013),
eller
- IEC 60945 (2002), inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- IEC 62388 ver. 2.0 (2013-06)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.38Radarutstyr godkjent til bruk med kart, dvs.:
a) CAT 1C
b) CAT 2C
c) CAT 1 HC til HSC
d) CAT 2 HC til HSC
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- EN 62388 (2013),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
- IEC 62388 ver. 2.0 (2013-06)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.41Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode)- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 22090-3 (2014) inkludert ISO Corrigendum 1 (2005),
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07)
eller
- ISO 22090-3 (2014) inkludert ISO Corrigendum 1 (2005),
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B + D
B + E
B + F
G
A.1/4.44Mottaker for differensielle korreksjoner.
DGPS,
DGLONASS-utstyr
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.114(73).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien.
B+D
B+E
B+F
G
A.1/4.50DGPS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97((73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.112((73)
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B+D
B+E
B+F
G
A.1/4.51DGLONASS-utstyr- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07).
B+D
B+E
B+F
G
A.1/4.53Radarmålforsterker- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.164(78)
- ITU-R M.1176-1 (02/13)
- ISO 8729-2 (2009),
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
eller
- ISO 8729-2 (2009),
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008)
B+D
B+E
B+F
G
A.1/4.55AIS SART-utstyr- Reg. III/4,
- Reg. IV/14,
- Reg. III/6,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. MSC.246(83),
- IMO Res. MSC.247(83),
- IMO Res. MSC.256(84),
- ITU-R M. 1371-5(2014),
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
- EN 61097-14 (2010),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-14 (2010),
B+D
B+E
B+F
G
A.1/4.56Galileo-mottaker- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. A.813(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.233(82)
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
- EN 61108-3 (2010),
- EN 61162-serien,
- EN 62288 ver. 2.0 (2014-07),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61108-3 (2010),
- IEC 61162-serien,
- IEC 62288 ver. 2.0 (2014-07)
B+D
B+E
B+F
G

Kategori 5. Radiokommunikasjonsutstyr

Nr.BetegnelseSOLAS 74 Regel (Reg) med endringer der det kreves typegodkjenningGjeldende SOLAS 74 Regel (Reg.) med endringer og relevante IMO-beslutninger (Res.) og sirkulærer (Circ.)TeststandarderModuler for samsvarsvurdering
123456
A.1/5.1VHF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni- Reg. V/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.385(X),
- IMO Res. A.524(13),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.A.1/Circ.1460
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.689-3 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008)
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
- ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.2VHF DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.3NAVTEX-mottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.148(77),
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12).
- EN 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),
- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-6 (2012-01).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.4EGC-mottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36 (63)-(1994 HSC code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- ETSI ETS 300 460 ver.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-4 (2012-05)).
B + D
B + E
B + F
A.1/5.5HF-radioutstyr for mottak av maritim sikkerhetsinformasjon (MSI) (HF-NBDP-radiotelex-mottaker)- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.699(17),
- IMO Res. A.700(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.688 (06/90).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI ETS 300 067 ver. 1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/A1 ver. 1 (1993-10),
eller
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945
Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61162-serien
- ETSI ETS 300 067 ver. 1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/A1 ver. 1 (1993-10),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.6406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36((63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.662(16),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.696(17),
- IMO Res. A.810(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.633-4 (12/10),
- ITU-R M.690-2 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01),
eller
- IMO MSC/Circ.862
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-2 (2008),
Merk: IMO MSC/Circ.862 er bare relevant for en eventuell fjernkontrollenhet, ikke for selve EPIR
B + D
B + E
B + F
A.1/5.10MF-radioanlegg som kan sende og motta DSC og radiotelefoni
Merk: I henhold til IMO og ITU beslutninger er kravene til to-tone alarm generator og sending med H3E ikke lenger relevant.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97((73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC.A.1/Circ. 1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI ETS 300 373-1 V 1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5
V 1.1.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.11MF DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36((63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.1173 (03/12).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),
- ETSI EN 301 843-5 V 1.1.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.12Inmarsat-B SES
Note: Tjenesten innstilles fra og med 31. desember 2016
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X//3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.808(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862
- EN 60945 (2002),
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
eller
- IMO MSC/Circ.862
- IEC 60945 (2002),
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.13Inmarsat-C SES- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.664 (16),
(relevant kun om Inmarsat C SES inneholder EGC funksjonen),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.807(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI ETS 300 460 ver.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V 1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V 1.3.1 (2012-08),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-4 (2012),
- IEC 61162-serien
B + D
B + E
B + F
A.1/5.14MF/HF-radioanlegg som kan sende og motta DSC, NBDP (radiotelex) og radiotelefoni
Merk: I henhold til IMO og ITU beslutninger er kravene til to-tone alarm generator og sending med A3H ikke lenger relevant.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.A.1/Circ. 1460
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.476-5 (10/95),
- ITU-R M.491-1 (07/86),
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI ETS 300 067 ver.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/
A1 ver. 1 (1993-10),
- ETSI EN 300 338-1 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V 1.3.1 (2010-02),
- ETSI ETS 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
A.1/5.15MF/HF DSC-vaktmottaker- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M. 541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- EN 61162-serien,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-3 (1994),
- IEC 61097-8 (1998),
- IEC 61162-serien.
B + D
B + E
B + F
A.1/5.17Bærbar toveis VHF-radiotelefonapparat til livbåter- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809(19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.149(77),
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-12 (1996)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.18Fastmontert toveis VHF-radiotelefonutstyr til livbåter- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809((19),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 8, 14,
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),
eller
- IEC 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-12 (1996)
B + D
B + E
B + F
A.1/5.19Inmarsat-F77- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- IMO Res. A.570 (14),
- IMO Res. A.808 (19),
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862.
- EN 60945 (2002)
inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-13 (2003),
eller
- IMO MSC//Circ.862
- IEC 60945 (2002) inkludert IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),
- IEC 61097-13 (2003),
B + D
B + E
B + F

Vedlegg B. Rattmerket

Rattmerket utformes etter følgende modell:

sf-20160929-1161-01-01.gif

Hvis merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene fortsatt være som vist i modellen ovenfor.

Høyden skal være minst 5 mm. De forskjellige delene av merket skal så langt det er mulig ha samme høyde. Ved små enheter kan minstemålet fravikes.

Vedlegg C. Samsvarserklæring

Samsvarserklæring (Nr. xxx) (Innsetting av nummer er valgfritt)

1.Produkt (produktnavn, typebetegnelse, parti- eller serienummer):
2.Navn og adresse til produsent eller produsentens autoriserte representant:
3.Denne samsvarserklæringen er utferdiget under eneansvar av produsenten:
4.Produktet som samsvarserklæres (identifisering av produkt slik at det kan spores, for eksempel et fargefoto som i tilstrekkelig grad identifiserer produktet):
5.Produktet er i samsvar med følgende relevante EU-lovgivning:
6.Referanse til harmoniserte standarder og spesifikasjoner som er anvendt for dokumentasjon av samsvar:
7.Hvor det er relevant: Teknisk kontrollorgan (navn og nummer), utførte (beskrivelse av samsvarsvurderingsaktivitet) og utstedte sertifikat:
8.Supplerende opplysninger: 

Underskrevet for og på vegne av:

(sted og dato for utstedelse):

(navn, stilling) (underskrift):

Vedlegg D. Samsvarsprosedyrer

Modul B
EF-typeprøving

1. EF-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker det maritime radioutstyrets tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at det maritime radioutstyrets tekniske konstruksjon oppfyller gjeldende krav.
2. EF-typeprøving kan utføres på en av følgende måter:
-Undersøkelse av et eksemplar som er representativ for den planlagte produksjonen av det fullstendige produktet (produksjonstype),
-en vurdering av egnetheten til det maritime radioutstyrets tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjon nevnt i nr. 3, samt undersøkelse av eksemplarer av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte produksjonen, av en eller flere kritiske deler av produktet (kombinasjon av produksjonstype og utformingstype).
3. Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til ett meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det maritime utstyret er i samsvar med gjeldende krav i de internasjonale instrumenter, og skal omfatte en tilfredsstillende risikoanalyse og -vurdering. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av kravene som gjelder, og omfatte, så langt det er relevant for vurderingen, det maritime radioutstyrs konstruksjon, framstilling og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal der dette er relevant, minst inneholde:
a)en generell beskrivelse av det maritime radioutstyret,
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, kretsskjemaer osv.,
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister, og hvordan det maritime radioutstyret fungerer,
d)en oversikt over de krav og målestandarder som gjelder for det aktuelle maritime radioutstyret i henhold til denne forskriften, og en bekrivelse av løsningene som er brukt for å oppfylle disse kravene.
e)resultatene av konstruksjonsberegninger, utførte undersøkelser osv., samt
f)målerapporter,
-prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan be om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å kunne utføre måleprogrammet,
-underlagsdokumentasjon for hvorvidt den tekniske utformingsløsningen er tilfredsstillende. Denne støttedokumentasjonen skal nevne alle dokumenter som er anvendt. Underlagsdokumentasjonen skal der dette er nødvendig omfatte resultatene fra målinger utført av et egnet laboratorium hos produsenten, eller av et annet målelaboratorium på produsentens vegne og ansvar.
4. Det meldte organet skal:

Vedrørende maritimt radioutstyr,

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om det maritime radioutstyrets tekniske konstruksjon er tilfredsstillende, for eksemplaret(ene),
4.2. kontrollere at eksemplaret(ene) er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og identifisere de elementene som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i de relevante standardene og/eller i de tekniske spesifikasjonene, samt de elementene som er konstruert uten at de relevante bestemmelsene i de nevnte standardene er anvendt,
4.3. utføre egnede undersøkelser og prøvinger, eller få disse utført i samsvar med forskriften her,
4.4. avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres.
5. Det meldte organet skal utarbeide en evalueringsrapport som registrerer de aktiviteter som er foretatt i samsvar med nr. 4, samt resultatene av disse. Uten at det berører det meldte organets plikter vis-à-vis meldingsmyndighetene, skal det meldte organet bare kunne offentliggjøre innholdet i denne rapporten, full ut eller delvis, etter avtale med produsenten.
6. Når produkttypen oppfyller kravene til de relevante internasjonale instrumenter som får anvendelse for det maritime radioutstyret, skal det meldte organet utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for gyldigheten av sertifikatet, og de opplysninger som er nødvendig for å identifisere den godkjente produkttypen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle relevante opplysninger som er nødvendig for å evaluere samsvaret mellom de framstilte produktene og den undersøkte typen, og eventuelt muliggjøre kontroll under bruk.

Dersom typen ikke oppfyller de relevante kravene i internasjonale instrumenter, skal det meldte organet avslå utstedelse av et EF-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, der det gis en detaljert begrunnelse for avslaget.

7. Dersom den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav, skal det meldte organ avgjøre om det kreves ytterligere prøving eller en ny framgangsmåte for samsvarsvurdering.

Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EF-typeprøvningssertifikatet om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om det maritime radioutstyret oppfyller kravene i internasjonale instrumenter eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvningssertifikatet.

8. Hvert meldt organ skal underrette sine meldingsmyndigheter om de EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som de har utstedt eller trukket tilbake, og skal, med jevne mellomrom eller på anmodning, gjøre tilgjengelig for sine meldingsmyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, suspendert eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som de har avslått, trukket tilbake, suspendert eller på annen måte begrenset, og på anmodning om sertifikater og/eller tillegg til disse de har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller deres tillegg. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet. Det meldte organet skal beholde en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet, dets vedlegg og tillegg, samt den tekniske dokumentasjonen, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

9. Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet, dets vedlegg og tillegg, sammen med den tekniske dokumentasjonen, til rådighet for de nasjonale myndighetene i en periode på minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret.
10. Produsentens representant kan inngi søknaden omhandlet i nr. 3 og oppfylle pliktene omhandlet i nr. 7 og 9, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul D
Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller pliktene i nr. 2 og 5, og forsikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte maritime radioutstyret er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i de relevante internasjonale instrumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for framstilling, for inspeksjon av sluttproduktet samt for prøving av vedkommende produkter som omhandlet i nr. 3, og være underlagt tilsyn som omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal legge fram en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte maritime radioutstyret for et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte:

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategorien,
-dokumentasjonen av kvalitetssystemet,
-den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med kravene i de relevante internasjonale instrumenter.

Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en tilstrekkelig beskrivelse av

-kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen, samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
-de tilsvarende teknikkene for framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetssikring, samt prosesser og systematiske metoder som vil bli benyttet,
-undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter framstillingen, samt hvor ofte disse vil finne sted,
-kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter og kontrolldata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,
-metoder for kontroll av om den nødvendige produktkvaliteten blir oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene omhandlet i nr. 3.2.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innen evaluering på relevant produktområde og med relevant produktteknologi, samt kunnskaper om gjeldende krav i internasjonale instrumenter. Revisjonen skal omfatte et besøk ved produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1. femte strekpunkt for å verifisere produsentens evne til å identifisere de relevante kravene i rettsakten og til å utføre nødvendige undersøkelser for å sikre at produktet overholder disse kravene.

Produsenten skal underrettes om denne beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnet vurderingsbeslutning.

3.4. Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle pliktene som følger av kvalitetssystemet slik dette er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om alle planlagte endringer av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om det er nødvendig med en ny vurdering.

Produsenten skal underrettes om denne beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnet vurderingsbeslutning.

4. Tilsyn underlagt det meldte organets ansvar
4.1. Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på behørig måte oppfyller pliktene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet tilgang til produksjons-, inspeksjons-, kontroll- og lagringssteder og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
-kvalitetssystemets dokumentasjon,
-kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.
4.3. Det meldte organet skal uføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4. Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan det meldte organet om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket, samt en prøvningsrapport dersom det er foretatt prøvinger.
5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre rattmerket i vedlegg B, og under ansvaret til det meldte organet omhandlet i nr. 3.1., påføre det sistnevnte organs identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller de relevante kravene i rettsakten.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille denne til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret. Samsvarserklæringen skal identifisere den produktmodellen som den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter.

6. Produsenten skal i en periode på minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret, kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene:
-Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1,
-endringen omhandlet i nr. 3.5, slik den er godkjent,
-beslutningene og rapportene fra det meldte organet som omhandlet i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert meldt organ skal underrette sine meldingsmyndigheter om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er gitt eller er trukket tilbake, og skal med jevne mellomrom eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldingsmyndigheter listen over kvalitetssystemer som er godkjent, avslått, suspendert eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om kvalitetssystemgodkjenninger som er avslått, suspendert, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de kvalitetssystemgodkjenningene de har gitt.

8. Representant

Produsentens plikter i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles, på produsentens vegne og underlagt dennes ansvar, av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul E
Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter

1. Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller pliktene i nr. 2 og 5, og forsikrer og erklærer på eget ansvar at vedkommende produkter er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i relevante internasjonale instrumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for utforming, for framstilling, for inspeksjon av sluttproduktet samt for prøving av vedkommende produkter som omhandlet i nr. 3, og skal være underlagt tilsyn som omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem
3.1. Produsenten skal legge fram en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vedkommende produkter for et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal omfatte

-produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategorien,
-dokumentasjon av kvalitetssystemet, og
-den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i internasjonale instrumenter.

Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og bruksanvisninger. Dokumentasjonen av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Den skal særlig omfatte en tilstrekkelig beskrivelse av

-kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen, samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
-undersøkelser og prøvinger som vil bli utført etter selve produksjonen,
-kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.,
-midler til å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
3.3. Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å avgjøre om det oppfyller kravene omhandlet i nr. 3.2.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innen evaluering på relevant produktområde og med relevant produktteknologi, samt kunnskaper om de relevante kravene i de internasjonale instrumentene. Revisjonen skal omfatte et besøk for vurdering ved produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1. femte strekpunkt for å verifisere produsentens evne til å identifisere de relevante kravene i de internasjonale instrumenter og til å utføre nødvendige undersøkelser for å sikre at produktet overholder disse kravene.

Produsenten skal underrettes om denne beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnet vurderingsbeslutning.

3.4. Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle pliktene som følger av kvalitetssystemet slik dette er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.
3.5. Produsenten skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om alle planlagte endringer av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om det er nødvendig med en ny vurdering.

Produsenten skal underrettes om denne beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og en begrunnet vurderingsbeslutning.

4. Tilsyn underlagt det meldte organets ansvar
4.1. Formålet med tilsyn er å sikre at produsenten på behørig måte oppfyller pliktene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2. Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet tilgang til produksjons-, inspeksjons-, kontroll- og lagringssteder og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
-kvalitetssystemets dokumentasjon,
-kvalitetsregistrene, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om vedkommende personells kvalifikasjoner osv.
4.3. Det meldte organet skal uføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og anvender kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.
4.4. Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Under slike besøk kan det meldte organet om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket, samt en prøvningsrapport dersom det er foretatt prøvinger.
5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen fastsatt i rettsakten og under ansvaret til det meldte organet omhandlet i nr. 3.1, påføre det sistnevnte organs identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i de internasjonale instrumenter.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille denne til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret. Samsvarserklæringen skal identifisere den produktmodellen som den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter.

6. Produsenten skal i en periode på minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret, kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndighetene:
-Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1,
-endringen omhandlet i nr. 3.5, slik den er godkjent,
-beslutningene og rapportene fra det meldte organet som omhandlet i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7. Hvert meldt organ skal underrette sine meldingsmyndigheter om de godkjennelser av kvalitetssystemer som er gitt eller er trukket tilbake, og skal med jevne mellomrom eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sine meldingsmyndigheter listen over kvalitetssystemer som er godkjent, avslått, suspendert eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, suspendert eller trukket tilbake, og på anmodning om de kvalitetssystemgodkjenningene de har gitt.

8. Representant

Produsentens plikter i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles, på produsentens vegne og underlagt dennes ansvar, av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

Modul F
Typesamsvar basert på produktverifisering

1. Typesamsvar basert på produktverifisering er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i nr. 2, 5.1 og 6, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen som beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i de internasjonale instrumenter.
2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og kontrollen av denne sikrer at de framstilte produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i de relevante internasjonale instrumenter.

3. Verifisering

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere at produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i internasjonale instrumenter.

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere at produktene er i samsvar med de relevante kravene, skal etter produsentens valg utføres enten ved å undersøke og prøve hvert enkelt produkt som omhandlet i nr. 4, eller ved å undersøke og prøve produktene på statistisk grunnlag som omhandlet i nr. 5.

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt
4.1. Alle produktene skal undersøkes enkeltvis, og prøves i samsvar med dette krav fastsatt i denne forskrift, eller tilsvarende prøvinger, skal utføres for å verifisere samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i internasjonale instrumenter.
4.2. Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt, eller se til at det blir påført under det meldte organets ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for inspeksjonsformål for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret.

5. Statistisk verifisering av samsvar
5.1. Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for å påse at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer ensartethet hos hvert produserte parti, og legge fram sine produkter for kontroll i form av ensartede partier.
5.2. Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti. Alle produkter i en stikkprøve skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger som fastsatt i forskriften her, skal utføres for å sikre samsvar med de relevante kravene i internasjonale instrumenter og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises.
5.3. Dersom et parti blir godkjent, skal alle produktene i partiet anses som godkjent, bortsett fra de produktene i stikkprøven som ikke oppfylte kravene i prøvingene.

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat med hensyn til de utførte undersøkelsene og prøvingene, og påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjente produkt eller se til at det blir påført under det meldte organets ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret.

5.4. Dersom et parti blir forkastet, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet bringes i omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det meldte organ midlertidig oppheve ordningen med statistisk verifisering og treffe hensiktsmessige tiltak.
6. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
6.1. Produsenten skal påføre rattmerket nevnt i vedlegg B, og under ansvaret til det meldte organet omhandlet i nr. 3, påføre det sistnevnte organs identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller de relevante kravene i internasjonale instrumenter.
6.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for hver produktmodell og kunne stille denne til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret. Samsvarserklæringen skal identifisere den produktmodellen som den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter. Dersom det meldte organet omhandlet i nr. 3 er enig i dette og underlagt organets ansvar, kan produsenten også påføre det meldte organets identifikasjonsnummer på produktene.

7. Dersom det meldte organet godkjenner det, kan produsenten også, på organets ansvar, kan produsenten påføre det meldte organets identifikasjonsnummer på produktene under produksjonsprosessen.
8. Representant

Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og underlagt dennes ansvar, av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens plikter i henhold til nr. 2 og 5.1.

Modul G
Samsvar basert på enhetsverifisering

1. Samsvar basert på enhetsverifisering er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller pliktene i nr. 2, 3 og 5, og forsikrer og erklærer på eget ansvar at vedkommende produkter som er underlagt bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale instrumenter.
2. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjøre den tilgjengelig for det meldte organet omhandlet i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere produktets samsvar med de relevante kravene, og omfatte en fyllestgjørende risikoanalyse og -vurdering. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de kravene som får anvendelse og omfatte, så langt det er relevant for vurderingen, produktets utforming, framstilling og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der dette er relevant, minst inneholde:

-en generell beskrivelse av produktet,
-konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
-beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister samt driften av produktet,
-en oversikt over de krav og målestandarder som gjelder for det aktuelle maritime radioutstyret i henhold til denne forskriften, og en bekrivelse av løsningene som er brukt for å oppfylle disse kravene,
-resultatene av konstruksjonsberegninger, utførte undersøkelser osv., samt
-målerapporter.

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for relevante nasjonale myndigheter i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret.

3. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og kontrollen av denne sikrer at de framstilte produktene er i samsvar med de relevante kravene i rettsakten.

4. Verifisering

Et meldt organ etter produsentens valg skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger i samsvar med forskriften her, for å kontrollere om produktene er i samsvar med de relevante kravene internasjonale instrumenter.

Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat med hensyn til de utførte undersøkelsene og prøvingene, og påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjente produktet eller, underlagt det meldte organets ansvar, se til at det blir påført.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime radioutstyret.

5. Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1. Produsenten skal påføre rattmerket i vedlegg B og underlagt ansvaret til det meldte organet omhandlet i nr. 4, påføre det sistnevnte organs identifikasjonsnummer på hvert produkt som oppfyller de relevante kravene i internasjonale instrumenter.
5.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille denne til rådighet for de nasjonale myndighetene i minst 10 år etter at rattmerket ble påført det sist produserte eksemplaret, og ikke under noen omstendigheter for en kortere periode enn den forventede levetiden for det aktuelle maritime utstyret. Samsvarserklæringen skal identifisere det produktet som den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter.

6. Representant

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og nr. 5 kan oppfylles, på produsentens vegne og underlagt dennes ansvar, av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.