Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse

DatoFOR-2016-10-06-1195
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse10.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-07-01-732
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1999-12-10-1265, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort14.10.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i forskrift om lufttrafikkledelse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 6. oktober 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

I

I forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse gjøres følgende endring: 

§ 3 skal lyde:

§ 3. Gjennomføring av PANS-ATM Doc 4444

Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management, ICAO PANS-ATM Doc 4444 15. utgave 2007, inkludert endring 7 datert 10. november 2016, med de tilpasninger som følger av denne forskrift, gjelder som norsk forskrift.

II

Forskriften trer i kraft 10. november 2016.