Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

DatoFOR-2016-10-07-1196
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse07.10.2016, 01.01.2017
Sist endretFOR-2016-12-20-1763 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2008-05-23-485, FOR-2009-09-07-1168, FOR-2009-11-03-1334
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort14.10.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til audiovisuelle verk

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 7. oktober 2016 med hjemme i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1763.

§ 1.Overordnet formål for alle ordninger

Tilskudd som er hjemlet i denne forskriften skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur, og oppfylle gjeldende mål på det audiovisuelle området.

Tilskuddene skal bidra til

a)et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet,
b)at audiovisuelle verk når et stort publikum i Norge og utlandet,
c)god formidling av norsk og utenlandsk filmkunst og filmkultur, samt
d)en profesjonell, likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi.
§ 2.Formål med tilskudd til utvikling

Tilskudd til utvikling skal bidra til utvikling av ideer, manuskripter og prosjekter av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskuddene skal bidra til å styrke både enkeltaktører og bransjen som sådan, samt gi mulighet til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter, herunder bidra til at flere prosjekter blir realisert.

§ 3.Formål med tilskudd til produksjon

Tilskudd til produksjon skal bidra til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskuddene skal også bidra til at det produseres audiovisuelle verk med potensial til å nå et stort publikum i Norge og i utlandet, bidra til økt profesjonalisering av bransjen og bidra til en likestilt audiovisuell bransje med sunn økonomi.

§ 4.Formål med tilskudd til lansering

Tilskudd til lansering skal bidra til at norske audiovisuelle produksjon oppnår sitt maksimale inntekts- og publikumspotensial i Norge og i utlandet. Tilskuddene skal også bidra til økt profesjonalisering av bransjen og bidra til en audiovisuell bransje med sunn økonomi.

§ 5.Formål med tilskudd til filmformidling

Tilskudd til filmformidling skal bidra til at publikum i Norge får tilgang til et bredt og variert tilbud av norske og utenlandske filmer med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Tilskudd skal også bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film, gi økt film- og mediekompetanse og bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge.

§ 6.Forvaltningsorgan

Tilskuddsordningene forvaltes av Norsk filminstitutt, regionale filmfond og regionale filmsentre. Departementet kan gi generelle pålegg til tilskuddsforvalter, men kan ikke instruere tilskuddsforvalter i enkeltsaker.

§ 7.Kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene

Tilskuddsforvalter skal på egnet måte kunngjøre muligheten for å søke om tilskudd etter tilskuddsordninger hjemlet i denne forskriften. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene.

Tilskuddsforvalter skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, målformuleringer, prioriteringer, klageadgang, krav til avleveringsmateriale og regnskapsføring og eventuell annen informasjon som er nødvendig for søkeren.

§ 8.Klageregler

Enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), jf. forvaltningsloven § 28. Vedtak truffet av Norsk filminstitutt etter kunstnerisk vurdering ved konsulent, utvalg eller ekspertpanel kan ikke påklages når det gjelder det kunstneriske eller filmfaglige skjønn etter denne forskriften, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd andre punktum.

Søkere som får avslag som nevnt i første ledd andre punktum etter kunstnerisk vurdering ved konsulent, har krav på en ny og uavhengig kunstnerisk vurdering hos Norsk filminstitutt. Søker må selv be om slik vurdering.

Ved behandling av klager etter denne forskriften skal Medieklagenemnda bestå av medlemmer med filmfaglig, mediefaglig og juridisk kompetanse.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1763 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Oppfølging og kontroll

Tilskuddsforvalter skal føre kontroll med at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden og at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.

Tilskuddsforvalter kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes.

Norsk filminstitutt skal fastsette nærmere bestemmelser om oppfølging og kontroll, samt utarbeide en veileder om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner.

§ 10.Nærmere bestemmelser

Norsk filminstitutt skal gi nærmere forskrifter til gjennomføringen av forskriften her.

§ 11.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mai 2008 nr. 485 om tilskudd til filmfestivaler.

§ 2, § 3 og § 4 trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og forskrift 3. november 2009 nr. 1334 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak.