Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES' statistikkområde IV

DatoFOR-2016-10-26-1253
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse26.10.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§59, LOV-1999-03-26-15-§20, LOV-1999-03-26-15-§21, FOR-2000-02-11-99, FOR-2015-12-21-1811-§3
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om stopp av hvittingfisket

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. oktober 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og forskrift 21. desember 2015 nr. 1811 om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2016 § 3 første ledd.

§ 1.Stopp i fisket

Norske fartøys fiske etter hvitting i EU-sonen og i Norges økonomiske sone og territorialfarvann i ICES' statistikkområde IV stoppes med øyeblikkelig virkning.

§ 2.Bifangst

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy ha maksimalt 2,5 % bifangst av hvitting i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

§ 3.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.