Forskrift om endring i produktforskriften (økt omsetningskrav for biodrivstoff mv. fra 2017)

DatoFOR-2016-10-27-1255
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-922
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1990-09-07-730
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i produktforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. oktober 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Krav til omsetning av biodrivstoff til veitrafikk

De som omsetter drivstoff skal sørge for at minimum 7,0 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff, unntatt biogass. Minimum 4,0 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veigående bensinkjøretøy per år skal bestå av biodrivstoff, unntatt biogass. Kravene kan oppfylles av den enkelte omsetter eller av flere omsettere samlet.

For oppfyllelse av kravene i første ledd, kan det bare medregnes drivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene i § 3-6 til § 3-9 jf. § 3-5. 

§ 3-4 skal lyde:

§ 3-4. Delkrav om avansert biodrivstoff og dobbeltelling av biodrivstoff fra visse råstoff

De som omsetter drivstoff skal sørge for at minimum 1,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff, unntatt biogass, fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel. Kravet kan oppfylles av den enkelte omsetter eller av flere omsettere samlet. For oppfyllelse av kravet, kan det bare medregnes drivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene i § 3-6 til § 3-9 jf. § 3-5.

Ved oppfyllelsen av omsetningskravene i første ledd og § 3-3 første ledd første punktum, skal biodrivstoff fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, telle dobbelt sammenliknet med andre biodrivstoff. 

§ 3-6 skal lyde:

§ 3-6. Krav til reduksjon av klimagassutslipp

Bruk av biodrivstoff og flytende biobrensel som er omfattet av § 3-5 skal medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på minst 35 % i forhold til standardverdier for fossilt drivstoff og brensel, jf. vedlegg II, del C, punkt 19. Fra 1. januar 2018 skal utslippsreduksjonen være minst 50 %. Biodrivstoff og flytende biobrensel som er omfattet av § 3-5 og som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere skal ha en klimagassreduksjon på minst 60 % fra 1. januar 2017. Reduksjon i klimagasser skal beregnes etter metode som beskrevet i vedlegg I, II og IV.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.