Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften)

DatoFOR-2016-10-28-1257
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1997-02-28-153
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i kringkastingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) § 2-1 andre og fjerde ledd. Fremmet av Kulturdepartementet.

I

I forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester gjøres følgende endringer: 

§ 1-4 oppheves. 

§ 7-2 skal lyde:

§ 7-2. Tildeling av konsesjon til drift av analog lokalradio

Det kan tildeles tre typer konsesjoner for analog lokalradio:

1.Alminnelig lokalradio
2.Døgnkontinuerlig lokalradio
3.Nisjeradio.

I konsesjonsområder med ett sendernett kan det kun tildeles konsesjoner etter første ledd nr. 1 og 3. I konsesjonsområder med to sendernett kan det kun tildeles konsesjoner etter første ledd nr. 2 og 3. I konsesjonsområder med tre eller flere sendernett kan det tildeles konsesjon etter første ledd nr. 1, 2 og 3. Medietilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette ledds første, andre og tredje punktum.

Det kan i særlige tilfeller gis korttidskonsesjoner for lokalradiosendinger til dekning av lokale arrangementer i avgrensede områder. Korttidskonsesjonens lengde fastsettes i forhold til arrangementets lengde.

Medietilsynet fastsetter som del av vedtak om konsesjonstildeling, fordelingen på sendernett mellom konsesjonstyper som nevnt i første ledd.

Medietilsynet fastsetter i forskrift konsesjonsområder for lokalradio. 

§ 7-4 skal lyde:

§ 7-4. Søknad om konsesjon til drift av analog lokalkringkasting

Medietilsynet behandler nye søknader om konsesjon til analog lokalkringkasting i områder der det ikke er tildelt konsesjon fra før, og på sendernett der det er ledig sendetid. Søknader skjer på fastsatt skjema.

For konsesjonsperioden 1. januar 2017–31. desember 2021 vil konsesjon direktetildeles til søkeren der det kun foreligger én søknad. Ved overskuddsetterspørsel avgjøres tildelingen ved loddtrekning. 

§ 7-5 oppheves. 

§ 7-7 oppheves. 

§ 7-8 første ledd skal lyde:

Før det kan gjennomføres sending, skal en melding om hvem som treffer avgjørelse om innholdet, være sendt til Medietilsynet. 

§ 7-9 skal lyde:

§ 7-9. Sendetidsfordeling i analog lokalradio

Lokalradio med konsesjon etter § 7-2 første ledd nr. 1 skal i det minste disponere 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager. Lokalradio med konsesjon etter § 7-2 første ledd nr. 2 skal disponere all sendetid på ett sendernett. I konsesjonsområder hvor lokalradio med konsesjon etter § 7-2 første ledd nr. 1 eller nr. 3 deler sendernett, avgjør konsesjonærene på sendernettet fordeling av sendetid.

Fordelt sendetid skal innrapporteres til Medietilsynet uten ugrunnet opphold. For at innrapportert sendetid skal kunne endres, må samtlige konsesjonærer på sendernettet være enige i endringen.

Dersom det oppstår ledig sendetid, kan denne fordeles mellom innholdskonsesjonærene på sendernettet. En slik fordeling forutsetter enighet mellom konsesjonærene.

Sendetiden kan ikke tas i bruk før den er fordelt etter andre eller tredje ledd. 

§ 7-10 skal lyde:

§ 7-10. Anlegg for analog lokalkringkasting

Ved tildeling av konsesjon etter lovens § 2-2 til opprettelse eller drift av anlegg for analog lokalkringkasting eller videresending av lokalkringkasting, skal Medietilsynet sette som vilkår at anleggskonsesjonæren så snart som mulig stiller anlegget til disposisjon for alle med konsesjon til lokalkringkasting på det aktuelle senderanlegget. Så snart som mulig forstås i denne sammenheng som senest innen oppstartsfrist for den enkelte konsesjon til lokalkringkasting. Medietilsynet skal også stille som vilkår at partene innen samme frist inngår skriftlig avtale om bruken av anlegget og om eventuelt vederlag for bruken av anlegget. 

§ 7-11 skal lyde:

§ 7-11. Årsmelding

Konsesjonærene til analog lokalradio etter § 7-2 og digitalt lokalfjernsyn etter § 7-3 skal innen 1. april hvert år på fastsatt skjema gi Medietilsynet melding om virksomheten det foregående år.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.