Forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene

DatoFOR-2016-10-28-1258
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse28.10.2016, Domstoladm. bestemmer
Sist endretFOR-2017-04-04-436
EndrerFOR-2012-02-12-140
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§163a, LOV-1915-08-13-5-§197a
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
Rettet29.11.2016 (§ 13 andre ledd)
KorttittelELSAM-forskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a og § 197a. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 28 okt 2016 nr. 1260 (ikrafttredelser), 17 jan 2017 nr. 44 (ikrafttredelser), 4 apr 2017 nr. 436 (ikrafttredelser).
Rettelser: 29.11.2016 (§ 13 andre ledd).

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med domstolene og bidra til at advokater og andre aktører kan kommunisere med domstolene på en enkel måte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder elektronisk kommunikasjon

a)mellom domstolene og prosessfullmektiger, selvprosederende parter og andre aktører i sivile saker
b)ved krav om salær fra det offentlige fremsatt overfor domstolene.
§ 3.Hvem som kan kommunisere elektronisk

For å kunne sende inn dokumenter elektronisk, skal bruker være registrert i nettportalen, jf. § 5. Som bruker kan følgende registrere seg:

a)advokater og autoriserte advokatfullmektiger som opptrer som prosessfullmektig i sivile saker
b)salærberettiget som skal framsette krav om salær etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v.
c)rettsoppnevnt sakkyndig, meddommer, tolk eller andre for en bestemt sivil sak vedkommende opptrer i
d)selvprosederende part for en bestemt sivil sak vedkommende fører.

Registrering som bruker skjer ved utfylling av et elektronisk skjema utformet av Domstoladministrasjonen. Ved utfylling av skjemaet aksepterer bruker vilkårene for tilgang til og bruk av nettportalen, herunder at skriftlig kommunikasjon med retten så langt mulig skal skje elektronisk. Plikten til elektronisk kommunikasjon gjelder så lenge vedkommende er registrert som bruker av nettportalen.

§ 4.Portalmedhjelper

Registrert bruker etter § 3 første ledd bokstav a og b kan utpeke en eller flere medarbeidere ved samme kontor som portalmedhjelper.

Portalmedhjelper som har egen advokatbevilling, eller som er autorisert advokatfullmektig for registrert bruker, kan utføre prosesshandlinger for registrert bruker, i den grad det er tillatt etter rettspleielovgivningen ved ikke-elektronisk kommunikasjon med domstolene. Andre portalmedhjelpere kan på vegne av registrert bruker utføre det praktiske databehandlingsarbeidet på nettportalen.

Registrert bruker hefter for alle disposisjoner portalmedhjelper foretar. Registrert bruker kan begrense portalmedhjelpers rettigheter i nettportalen.

§ 5.Nettportal for elektronisk innlevering og mottak av dokumenter

Domstoladministrasjonen skal etablere og drive nettportalen for kommunikasjon mellom domstolen og registrert bruker. Nettportalen skal være tilgjengelig for registrert bruker og portalmedhjelper ved pålogging på domstolenes internettsider.

Gjennom nettportalen skal bruker kunne signere og levere inn dokumenter og motta dokumenter, forkynnelser og andre meddelelser fra retten. Saksinformasjon, dokumentliste og saksdokumenter i verserende saker skal være tilgjengelige for bruker gjennom nettportalen. Informasjon og dokumenter lagres ikke i nettportalen, men i domstolenes alminnelige saksbehandlingssystem.

§ 6.Elektronisk innlevering av dokumenter til retten

Bruker kan sende inn elektronisk i portalen

a)ethvert dokument som skal sendes retten i sivil sak, herunder prosesskriv, stevning, tilsvar, begjæring, ankeerklæring, sluttinnlegg, sakkyndig erklæring, rapport og vedlegg til disse
b)arbeidsoppgave etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 5 og andre dokumenter som skal sendes retten i tilknytning til salærkravet, herunder senere merknader, redegjørelse og vedlegg til disse.

Arbeidsoppgave skal leveres på nettportalen på elektronisk skjema fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Retten kan i den enkelte sak pålegge bruker å ettersende papirkopi av dokumenter som er innsendt elektronisk.

§ 7.Bekreftelse på at dokument er mottatt

Nettportalen skal bekrefte at dokument er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde saksnummer, dato og tidspunktet for mottakelsen.

§ 8.Fristavbrudd

Skal en prosesshandling foretas innen en frist, avbrytes fristen når prosesshandlingen er foretatt ved elektronisk innsendelse gjennom nettportalen.

§ 9.Elektronisk kommunikasjon fra retten til brukeren

Retten kan i enhver sak som nevnt i § 2, sende all informasjon elektronisk til registrert bruker av nettportalen. Retten kan gi forkynnelser og meddelelser i elektronisk form.

For elektronisk forkynnelse gjelder forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning § 4 tredje ledd, § 5 bokstav c annet ledd, § 7 og § 8.

Ved elektronisk forkynnelse gjelder ikke domstolloven § 162.

Annet og tredje ledd trer i kraft når departementet bestemmer.

§ 10.Varsel om nye dokumenter

Bruker skal motta varsel til den elektroniske adressen bruker har oppgitt, når et dokument forkynnes og når et dokument det er forbundet frister med, gjøres tilgjengelig i nettportalen.

Nettportalen skal gi bruker god oversikt over nye innkomne dokumenter og løpende frister i sine verserende saker.

§ 11.Krav til elektronisk signatur

Kreves det med hjemmel i lov underskrift på dokumenter som skal innleveres elektronisk, er signering på domstolenes nettportal likestilt med underskrift.

Nettportalen skal sikre tilstrekkelig notoritet for signaturen på det innleverte dokument ved integritetsbeskyttelse, sporbarhet og at det i ettertid ikke er mulig å benekte at dokumentet er sendt.

§ 12.Informasjonssikkerhet og internkontroll

Domstoladministrasjonen skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Bestemmelsene om informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften § 2-1 og § 2-3 til § 2-16 gjelder tilsvarende.

Elektronisk kommunikasjon mellom domstolen og registrert bruker skal sikres med tilfredsstillende innloggingssystem og betryggende metode for autentisering av kommunikasjonspartene. Det skal brukes metoder for å sikre at det i ettertid ikke er mulig å benekte at dokumentet er sendt.

Domstoladministrasjonen skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for de ansatte i domstolene som omfattes av denne forskriften.

§ 13.Arkivering av elektroniske dokumenter og signaturer

Dokumenter som leveres inn elektronisk i portalen, arkiveres i samsvar med domstolenes alminnelige arkivrutiner.

For arkivering av avansert elektronisk signatur gjelder forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen § 28 tilsvarende.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks for Fredrikstad tingrett, Oslo tingrett, Sunnmøre tingrett, Sør-Trøndelag tingrett, Borgarting lagmannsrett og Frostating lagmannsrett. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. februar 2012 nr. 140 om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene.

For øvrige domstoler trer forskriften i kraft fra den tid Domstoladminstrasjonen bestemmer. Domstoladministrasjonen kan beslutte at forskriften skal tre i kraft til forskjellig tid for de forskjellige domstolene.1

1I henhold til vedtak 28 okt 2016 nr. 1260, endret ved vedtak 17 jan 2017 nr. 44 og vedtak 4 apr 2017 nr. 436:
Nedre Romerike tingrett 31. oktober 2016,
Asker og Bærum tingrett 1. november 2016,
Drammen tingrett 2. november 2016,
Oslo byfogdembete 3. november 2016,
Eidsivating lagmannsrett 9. november 2016,
Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett 10. januar 2017,
Stavanger tingrett 31. januar 2017,
Jæren tingrett 2. februar 2017,
Bergen tingrett 7. februar 2017,
Gulating lagmannsrett 8. februar 2017,
Fjordane tingrett og Sogn tingrett 27. februar 2017,
Kristiansand tingrett 19. april 2017,
Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett 26. april 2017.