Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)

DatoFOR-2016-10-28-1261
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2009-12-18-1639
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-42-§11, LOV-2014-06-20-42-§14, LOV-1999-07-02-64-§37
Kunngjort01.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i egenandelsregisterforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 11 og § 14 og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 37. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

I 

§ 4 annet ledd skal lyde:

Helsedirektoratet kan inngå avtale med en databehandler om behandling av opplysningene, jf. personopplysningsloven § 15. 

§ 7 første ledd skal lyde:

Apotek, behandlere, helseforetak og andre tjenesteytere og virksomheter som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstak 1 og egenandelstak 2, skal, uten hinder av taushetsplikt, sende inn opplysninger som nevnt i § 5 første ledd til Helsedirektoratet, i det format Helsedirektoratet fastsetter. Opplysningene skal sendes elektronisk over linje. Merknad om at en egenandel er en utestående fordring kan bare sendes inn dersom innsender har etablert et system for innsending av ny melding når egenandelen er betalt. 

§ 7 tredje ledd skal lyde:

Dersom den registrerte har reservert seg i medhold av § 6 skal det ikke skje noen automatisk registrering av opplysninger om betalte egenandeler etter innrapportering av opplysninger etter første og andre ledd. 

Ny § 7a skal lyde:

§ 7a. Unntak fra kravet om elektronisk innsending

Det gis uten søknad unntak fra kravet om elektronisk innsending over linje, jf. § 7 første ledd for:

1.Fysioterapeuter født før 1. januar 1952.
2.Tannleger født før 1. januar 1945.
3.Tannpleiere født før 1. januar 1946.
4.Fysioterapeuter, tannleger, tannpleiere og psykologer uten driftsavtale, som utløser refusjon, som fremsetter refusjonskrav som samlet ikke overstiger 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned.
5.Psykologer født før 1. juli 1950 som, etter søknad til regionalt til helseforetak, har fått fritak fra kravet om å være tilknyttet norsk helsenettet.
6.Psykologer med driftsavtale, der avtalen er mindre enn 50 prosent.
7.Leger omfattet av unntakene i forskrift om unntak fra om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje § 1.

Unntaket i første ledd nr. 1-6 gjelder ikke for behandlere og tjenesteytere som allerede sender opplysninger elektronisk over linje i det forskriften trer i kraft.

I de tilfeller hvor behandleren eller tjenesteyteren sin praksis endres slik at vedkommende likevel omfattes av kravet til elektronisk innsending over linje, skal behandler og tjenesteytere på eget initiativ innrette seg etter pålegget i § 7 første ledd. 

§ 10 annet ledd skal lyde:

Dersom innsendingen av opplysningene er mangelfull, jf. § 7 eller fristen etter § 8 overskrides, skal avsenderen varsles, jf. pasientjournalloven § 14 tredje ledd. 

§ 11 skal lyde:

§ 11. Utlevering av opplysninger fra Egenandelsregisteret

Helsedirektoratet kan med mindre den registrerte har reservert seg, jf. § 6, uten hinder av taushetsplikten utlevere opplysninger om en bruker skal betale egenandel. Opplysningene kan utleveres til andre som gir helsehjelp eller andre tjenester til pasienten som folketrygden er stønadspliktig for. Videre kan opplysningene utleveres til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og helseforetakene i forbindelse med oppgjør for syketransport og i forbindelse med oppgjør for behandlingsreiser til utlandet. Opplysninger kan også leveres ut til rehabiliteringsinstitusjoner og opptreningsinstitusjoner som utløser egenandeler omfattet av egenandelstak 2.

Opplysninger etter første ledd kan kun utleveres til behandlere og tjenesteytere som tilbyr tjenester omfattet av det aktuelle egenandelstaket. 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Taushetsplikt

Enhver som behandler helseopplysninger etter denne forskriften, har taushetsplikt etter pasientjournalloven § 15. 

§ 13 første ledd skal lyde:

Helsedirektoratet skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for god informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger etter forskriften, jf. pasientjournalloven § 22. 

§ 14 første ledd skal lyde:

Helsedirektoratet skal etablere internkontroll i samsvar med pasientjournalloven § 23. De systematiske tiltakene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang det er nødvendig for å etterleve kravene i og i medhold av helseregisterloven. Det skal legges særlig vekt på kravene i pasientjournalloven § 22. 

§ 15 første ledd nr. 3 og 4 skal lyde:

3.oversikt over de krav i og i medhold av pasientjournalloven som gjelder for virksomheten,
4.rutiner virksomheten følger for å sikre overholdelse av kravene, herunder rutiner for:
-oppfyllelse av krav om at personidentifiserbare opplysninger bare behandles når dette er nødvendig for å fremme formålet med registeret, og er i tråd med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt
-oppfyllelse av begjæring om informasjon og innsyn, jf. pasientjournalloven § 18
-hvordan virksomheten oppfyller bestemmelsen om utlevering av opplysninger fra registeret, jf. § 11. 

§ 16 skal lyde:

§ 16. Lagring og sletting av opplysninger

Opplysninger i registeret skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av opplysningene. Hvis ikke opplysningene deretter må oppbevares i henhold til arkivloven, folketrygdloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. 

§ 17 første ledd skal lyde:

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer pasientjournalloven § 16 om forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.