Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39

DatoFOR-2016-11-04-1340
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-931
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-1986-05-16-1094
Kunngjort22.11.2016   kl. 14.20
KorttittelEndr. i forurensningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 4. november 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, jf. delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094.

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 gjøres følgende endringer: 

I § 39-2 gjøres følgende endringer: 

Definisjonen av «systemrevisjon» oppheves. 

Ny definisjon av «Flerdagstilsyn» skal lyde: 

Flerdagstilsyn:Tilsyn som har en varighet utover en dag.
 

Nytt siste punktum i § 39-3 tredje ledd skal lyde:

Ved valg av gebyrsats etter § 39-4, skal det tas gebyr for det året hvor den vesentlige delen av saksbehandlingen er gjort. 

§ 39-4 skal lyde:

§ 39-4. Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser

For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser og endring skal det betales gebyr etter følgende satser:

Sats201720182019
1kr 196 900kr 262 500kr 328 100
2kr 157 200kr 193 500kr 229 700
3kr 112 500kr 138 300kr 164 000
4kr 70 100kr 84 300kr 98 400
5kr 36 200kr 50 900kr 65 600
6kr 19 700kr 26 200kr 32 800
7kr 9 300kr 12 800kr 16 400
8kr 5 900kr 7 800kr 9 800
9kr 4 000kr 5 300kr 6 600
 

§ 39-5 oppheves. 

§ 39-6 oppheves. 

§ 39-7 skal lyde:

§ 39-7. Gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter

Ved tilsyn av virksomheter som omfattes av krav fastsatt i forskriftene nevnt i § 39-1 skal det betales gebyr etter følgende satser:

Sats201720182019
1kr 25 000kr 28 900kr 32 800
2kr 19 400kr 22 800kr 26 300
3kr 14 600kr 17 200kr 19 700
4kr 7 500kr 10 300kr 13 100
5kr 3 700kr 5 200kr 6 600
6kr 2 000kr 2 600kr 3 300

Forurensningsmyndighetens deltakelse på beredskapsøvelser, med unntak av kommunale beredskapsøvelser, jf. § 39-1, omfattes av denne bestemmelsen. 

§ 39-8 skal lyde:

§ 39-8. Gebyr for flerdagstilsyn

Ved flerdagstilsyn skal det betales gebyr etter følgende satser:

Sats201720182019
1kr 229 700kr 229 700kr 229 700
2kr 157 500kr 169 000kr 180 500
3kr 101 700kr 116 500kr 131 300
4kr 64 900kr 81 700kr 98 400
5kr 29 500kr 39 400kr 49 200
6kr 19 700kr 26 200kr 32 800
 

Gjeldende § 39-9 oppheves og ny § 39-9 skal lyde:

§ 39-9. Tidsavgrensede tilsynsaksjoner

Forurensningsmyndigheten kan bestemme at det i forbindelse med tidsavgrensede kontrollaksjoner, gjennomført av eller i samråd med Miljødirektoratet, ikke skal tas gebyr.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.