Forskrift om endring i forskrift om regulerte markeder (børsforskriften)

DatoFOR-2016-11-09-1307
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-29-875
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-74-§35
Kunngjort11.11.2016   kl. 13.50
KorttittelEndr. i børsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. november 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 35 sjuende ledd.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften) gjøres følgende endring: 

Nytt kapittel 6a skal lyde:

Kapittel 6a. Nærmere om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i børs

§ 28a. Saksbehandlingsfrister

Finanstilsynet skal så raskt som mulig bekrefte å ha mottatt søknad om tillatelse etter børsloven § 35 første ledd. Søknaden skal avgjøres innen fire måneder etter avgitt bekreftelse. Har departementet eller Finanstilsynet innen tre måneder fremsatt skriftlig anmodning om ytterligere opplysninger, som er nødvendige for å få avsluttet vurderingen, overfor erververen eller andre, avbrytes fristen inntil svaret er mottatt, men ikke i mer enn 20 arbeidsdager hvis den anmodningen er rettet mot er undergitt tilsyn i og er hjemmehørende i en EØS-stat.

Er spørsmålet om tillatelse ikke avgjort innen utløpet av fristen etter første ledd, skal tillatelse anses gitt til erverv av eierandel som angitt i søknaden etter børsloven § 35 femte ledd.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2017.