Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods

DatoFOR-2016-11-14-1311
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-01-384
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§11, LOV-2002-06-14-20-§22, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort15.11.2016   kl. 14.20
KorttittelEndr. i forskrift om landtransport av farlig gods

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 14. november 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 11, § 22 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.

I

I forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods gjøres følgende endringer: 

§ 2 annet ledd skal lyde:

ADR og RID er en del av forskriften. 

§ 2 tredje ledd bokstav c) skal lyde:

c)militær transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, samt transport på militære kjøretøy av reservebeholdere med UN 1202 dieselolje, UN 1203 bensin, UN 1223 parafin eller UN 1863 jetdrivstoff fly 

§ 3 definisjonen «Farlig gods» skal lyde: 

Farlig gods – gods klassifisert som farlig i henhold til ADR/RID, og som inndeles i følgende
klasser:

Klasse 1Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2Gasser
Klasse 3Brannfarlige væsker
Klasse 4.1Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste eksplosivstoffer som er gjort ufølsomme
Klasse 4.2Selvantennende stoffer
Klasse 4.3Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann
Klasse 5.1Oksiderende stoffer
Klasse 5.2Organiske peroksider
Klasse 6.1Giftige stoffer
Klasse 6.2Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7Radioaktivt materiale
Klasse 8Etsende stoffer
Klasse 9Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.
 

§ 5 tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

Når ADR/RID krever at arbeidsgiver skal oppbevare dokumentasjon på gjennomgått opplæring, skal denne dokumentasjonen oppbevares gjennom hele ansettelsesperioden og minst ett år etter ansettelsesforholdets opphør. 

Overskriften til § 6 skal lyde: 

Varsling og rapportering av uhell og nestenuhell 

§ 6 annet ledd skal lyde:

Virksomheter skal rapportere om uhell og nestenuhell som skjer i forbindelse med transport av farlig gods, når hendelsen har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det skal rapporteres innen 8 dager og på et fastsatt skjema. 

§ 8 skal lyde:

Ansvarlig for operativ drift av godsterminal skal på forespørsel fra brannvesen kunne anvise hvor farlig gods befinner seg på terminalen. 

§ 9 skal lyde:

For transporter som i sin helhet foregår i Norge, er det tilstrekkelig å bruke norsk språk på merking og i dokumentasjon. Skriftlige instruksjoner med tiltak for ulykker eller nødsituasjoner skal imidlertid være utformet på et språk som kjøretøyets mannskap kan lese og forstå. 

§ 11 skal lyde:

§ 11. Unntak fra krav til ADR-kompetansebevis

Krav til kompetansebevis etter bestemmelsene i ADR gjelder ikke:

a)ved reparasjoner og verkstedskontroll av tom, ikke rengjort tank
b)for tjenestemenn i Statens vegvesen i tilknytning til kontroll
c)for militært personell som transporterer drivstoff tilhørende klasse 3 dersom transporten er militær og føreren har gjennomgått militær opplæring og prøve som er godkjent av Forsvaret. 

Ny § 11a skal lyde:

§ 11a. ADR-eksamen

Den som ikke består eksamen innen 1 år etter fullført opplæring mister retten til å avlegge eksamen. For å kunne avlegge eksamen må opplæringen gjennomføres på nytt. 

Overskriften til kapittel 3 skal lyde:

Kapittel 3 – Særskilte krav til visse typer gods, emballasje, tanker og kjøretøy 

§ 14 oppheves. 

§ 16 skal lyde:

§ 16. Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

Emballasje, unntatt IBC og storemballasje, som kun benyttes til transport av UN 3412 maursyre, kan brukes inntil 10 år fra produksjonsdato dersom den brukes i et kontrollert retursystem.

IBC av stiv plast (31H1) som kun benyttes til transport av følgende stoffer i klasse 8:

a)UN 3412 maursyre
b)UN 1824 natriumhydroksidløsning med høyst 52 prosent natriumhydroksid
c)UN 2672 ammoniakkløsning med høyst 25 prosent ammoniakk
d)UN 1791 natriumhypoklorittløsning med høyst 15 prosent natriumhypokloritt
e)UN 1789 saltsyre

som brukes i et kontrollert og dokumentert retursystem kan benyttes i inntil 7,5 år fra produksjonsdato.

Det skal gjennomføres årlig tilstandskontroll for IBC som er eldre enn 5 år. 

Overskriften til § 18 skal lyde:

§ 18. Tanktransport med landbruks- eller skogbrukstraktor 

§ 18 første og annet ledd skal lyde:

For transporter i egen jord- eller skogbruksvirksomhet, i tank med landbruks- eller skogbrukstraktor med eller uten tilhenger, som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved transport av farlig gods, skal bestemmelsene i ADR om brannslokningsmateriell, skriftlige instruksjoner, merking, tanker og utstyr, og for tanktilhengere krav til elektrisk utstyr, gjelde tilsvarende.

For transporter utenfor egen jord- eller skogbruksvirksomhet gjelder i tillegg kravet om ADR-kompetansebevis. 

§ 29 oppheves. 

§ 36 skal lyde:

DSB kan fravike bestemmelsene i denne forskriften i enkelttilfeller når særlige grunner foreligger og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått. Fravik må være begrenset i tid og gjelde for tydelige definerte transportoperasjoner. Det kan settes særskilte betingelser for slike fravik. Ved vurderingen av om fravik skal gis legges spesielt vekt på at sikkerhetsnivået opprettholdes på tross av et fravik.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.